The world of media

 0    78 Datenblatt    sylviam
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
numer kierunkowy
Lernen beginnen
area code
telefon na kartę, telefonia pre-paid
Lernen beginnen
pay-as-you-go
nagromadzać się, piętrzyć się
Lernen beginnen
pile up
karta doładowująca (do telefonu komórkowego)
Lernen beginnen
top-up card
doładować konto w telefonie komórkowym
Lernen beginnen
top-up a mobile phone, load a cell phone
sterta, stos
Lernen beginnen
stack, pile
Mam całą stertę nieprzeczytanych listów.
Lernen beginnen
I've got a whole stack of unread letters.
Doładujesz mi telefon?
Lernen beginnen
Will you load my cell phone?
Telefon na kartę jest bardzo praktyczny!
Lernen beginnen
A pay-as-you-go mobile phone is very practical!
dać radę (coś zrobić)
Lernen beginnen
make it
chciwość, zachłanność, żądza
Lernen beginnen
greed
rzucić słuchawkę podczas rozmowy z kimś
Lernen beginnen
hang up on sb
chyba żartujesz!
Lernen beginnen
you're joking, you must be joking, you've got to be joking
mieć z kimś dobre stosunki, dobrze się z kimś dogadywać, lubić kogoś
Lernen beginnen
get along with sb, get on with sb
oczekiwać na coś z niecierpliwością
Lernen beginnen
look forward to sth
będący zawsze pod ręką
Lernen beginnen
handy
aktualny, najświeższy
Lernen beginnen
up-to-date
ponadczasowy, nie tracący znaczenia, ważności (np. ponadczasowa prawda)
Lernen beginnen
Timeless
wpływ oddziaływanie
Lernen beginnen
influence
ogłaszać, zapowiadać, oznajmiać
Lernen beginnen
announce
nie ma jak poranny prysznic
Lernen beginnen
There's nothing like a morning shower
Nie traktuj mnie w taki sposób.
Lernen beginnen
Don't treat me like that
Przestań mówić do mnie w ten sposób.
Lernen beginnen
Stop talking to me like that!
Masz ochotę popływać?
Lernen beginnen
Do you feel like sweeming
Przez cały czas chciało mi się śmiać.
Lernen beginnen
I felt like laughing all the time.
Było mniej więcej dwadzieścia osób.
Lernen beginnen
It was something like 20 people
On pracuje jako kelner w tamtej restauracji.
Lernen beginnen
He works as a waiter in that restaurant.
jak widzisz, jeszcze nie skończyłem.
Lernen beginnen
As you can see, I haven't finished yet
Ona mieszka w Irlandii, tak jak jej siostra.
Lernen beginnen
She lives in Ireland, as does her sister.
Porozmawiajmy jak mężczyzna z mężczyzną.
Lernen beginnen
Let's talk as one man to another.
Mój chłopak pracuje jako inżynier.
Lernen beginnen
My boyfriend works as an engineer.
On zawsze traktował mnie jak równego sobie.
Lernen beginnen
He always treated me as an equal.
Mówię ci to jako twój najlepszy przyjaciel. Wydaje mi się, że ona kłamie.
Lernen beginnen
Speaking as your best friend, I think she's lying.
Zdecydowałem się pójść do domu, ponieważ robiło się późno.
Lernen beginnen
I decided to go home as it was getting late
zdecydowałem się pójść do domu, ponieważ robiło się późno.
Lernen beginnen
You can do it as you want.
Wiadomości były dla nas wszystkich wielkim szokiem.
Lernen beginnen
the news came as a great shock to us all.
Dokładnie tak, jak przewidywałem!
Lernen beginnen
Just as I expected!
Nie pojawiła się, jak zwykle.
Lernen beginnen
She hasn't showed up, as always
Opuściłem mieszkanie w takim stanie, w jakim było.
Lernen beginnen
I left the house like it was. I left the house as it was.
Brzmiała tak jakby miała duże problemy.
Lernen beginnen
She sounded as if she had big problems. She sounded as though she had big problems.
Wyglądasz tak, jakbyś pracował cały dzień.
Lernen beginnen
You look as though you have been working all day. You look as if you have been working all day.
Wygląda na to, że jesteśmy spóźnieni.
Lernen beginnen
It looks as if we are late. It looks as though we are late.
Pachnie jak gdyby ktoś piekł ciasto.
Lernen beginnen
It smells as if somebody is baking a cake. It smells as though somebody is baking a cake
Spojrzeli na mnie tak, jakbym był szalony.
Lernen beginnen
They looked at me as if I was crazy. They looked at me as though I was crazy.
Słychać tak jakby mieli kłótnię.
Lernen beginnen
It sounds as if they are arguing. It sounds as though they are arguing
Zachowuje się tak, jakby była szefem.
Lernen beginnen
She behaves as if she were a boss.
Traktujesz mnie, jakbym był twoim synem.
Lernen beginnen
You treat me as if I were your son. You treat me as if I was your son.
Dlaczego zawsze zachowujesz się jakbyś miał kupę pieniędzy?
Lernen beginnen
Why are you always acting as though you had lots of money?
nastawienie, stosunek do czegoś
Lernen beginnen
attitude
pełen przemocy
Lernen beginnen
violent
absolwent uniwersytetu
Lernen beginnen
university graduate
uszkodzenie, szkoda, uszczerbek (np. własności, zdrowia)
Lernen beginnen
damage
Woda może spowodować poważne zniszczenia
Lernen beginnen
Water can cause a great deal of damage
Prawdopodobnie nie ma żadnego uszkodzenia, powiedział do siebie.
Lernen beginnen
There probably isn't any damage, he told himself.
bezmyślny, bezsensowny
Lernen beginnen
mindless
edukacyjny
Lernen beginnen
educational
jednakowo, tak samo, podobnie
Lernen beginnen
alike
być wartym czegoś, być wartym ileś
Lernen beginnen
be worth sth
To nie było warte całego tego wysiłku.
Lernen beginnen
It wasn't worth all the effort
Czy jest to warte dodatkowych opłat?
Lernen beginnen
Is that worth the extra fees?
zwiazany z czymś
Lernen beginnen
connected with sth
współczesny, ówczesny
Lernen beginnen
contemporary, modern, up-to-date
Wiele ze współczesnej muzyki brzmi dla mnie jak hałas.
Lernen beginnen
Much of the contemporary music just sounds like noise to me.
On napisał swoją pracę doktorską o współczesnej francuskiej literaturze.)
Lernen beginnen
He wrote his doctoral thesis on contemporary French literature.
tryb (pracy)
Lernen beginnen
mode
wyładowany, rozładowany (o baterii, akumulatorze)
Lernen beginnen
flat, dead
Bateria w mojej komórce jest kompletnie rozładowana
Lernen beginnen
The battery in my mobile phone is completely flat
Samochód nie chce zapalić - myślę, że akumulator jest rozładowany
Lernen beginnen
The car won't start - I think the battery is dead
najnowszy, niedawny
Lernen beginnen
recent, fresh, new
Rozejrzę się po domu i znajdę jego aktualne zdjęcie
Lernen beginnen
I'll look round the house and find a recent photo of him
awaria, niesprawność, błąd systemu, przekłamanie sygnału
Lernen beginnen
malfunction
gwarancja
Lernen beginnen
warranty, guarantee
Na szczęście to stało się jeden dzień przed końcem gwarancji, więc udało mi się naprawić aparat za darmo.)
Lernen beginnen
Luckily it was a day within the warranty so I got my camera fixed for free.
zasilanie elektryczne
Lernen beginnen
electric supply
wada, usterka
Lernen beginnen
fault
działać
Lernen beginnen
function
zwyczajny, wspólny
Lernen beginnen
common
rozprzestrzeniać się, szerzyć się
Lernen beginnen
spread

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.