Tłumaczenia dyplomatyczne

 0    188 Datenblatt    krzysztofmichalak16
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
prawo dyplomatyczne
Lernen beginnen
diplomatic law
dyplomacja konferencyjna
Lernen beginnen
conference diplomacy
dyplomacja spotkań na szczycie
Lernen beginnen
summit diplomacy
dyplomata zawodowy
Lernen beginnen
professional diplomat
kariera dyplomatyczna
Lernen beginnen
diplomatic career
służba zagraniczna
Lernen beginnen
foreign service
poświęcić się służbie dyplomatycznej
Lernen beginnen
to devote to diplomatic career
wstąpić do służby dyplomatycznej
Lernen beginnen
to enter diplomatic service
na szczeblu dyplomatycznym
Lernen beginnen
at a diplomatic level
stosunki dyplomatyczne
Lernen beginnen
diplomatic relations
normalna droga dyplomatyczna
Lernen beginnen
regular diplomatic channel
ustanowić stosunki dyplomatyczne z
Lernen beginnen
to enter diplomatic relations with
wstrzymać stosunki dyplomatyczne
Lernen beginnen
to suspend diplomatic relations
zerwanie stosunków dyplomatycznych
Lernen beginnen
severence / rupture of diplomatic relations
wznowić stosunki dyplomatyczne
Lernen beginnen
to resume / restore diploamtic relations
przywrócić stosunki dyplomatyczne
Lernen beginnen
to reestablish diplomatic relations
prawo legacji
Lernen beginnen
legation law
ochrona dyplomatyczna
Lernen beginnen
diplomatic protection
emisariusz / wysłannik
Lernen beginnen
emissary
przedstawicielstwo dyplomatyczne (zagraniczne)
Lernen beginnen
diplomatic representation
misja dyplomatyczna
Lernen beginnen
diplomatic mission
szef misji
Lernen beginnen
head of the mission
sprawy zagraniczne
Lernen beginnen
foreign affairs
misja specjalna / nadzwyczajna
Lernen beginnen
special mission
przedstawiciel nadzwyczajny
Lernen beginnen
special representative
misja dobrej woli
Lernen beginnen
good will mission
stała misja
Lernen beginnen
permanent mission
stała delegacja
Lernen beginnen
permanent delegation
poselstwo
Lernen beginnen
legation
podnieść poselstwo do rangi ambasady
Lernen beginnen
to raise legation to embassy rank
mianować przedstawiciela dyplomatycznego
Lernen beginnen
to appoint a dyplomatic representative
być akredytowanym przy
Lernen beginnen
to be accredited at
akredytacja / uwierzytelnianie
Lernen beginnen
accreditation / authentication
państwo przyjmujące
Lernen beginnen
receiving state
państwo wysyłające
Lernen beginnen
sending state
osoba pożądana
Lernen beginnen
persona grata
uznać dyplomatę za osobę niepożądaną
Lernen beginnen
to deem a diplomat a persona non grata
exequatur
Lernen beginnen
exequatur
wręczać listy uwierzytelniające
Lernen beginnen
to deliver credentials
listy odwołujące
Lernen beginnen
letters of recall
korpus dyplomatyczny
Lernen beginnen
diplomatic corps
dziekan korpusu dyplomatycznego
Lernen beginnen
dean of the diplomatic corps
ambasador (nadzwyczajny i pełnomocny)
Lernen beginnen
Ambassador (Extraordinary and Plenipotentiary)
ambdasadorski
Lernen beginnen
ambassadorial
poseł nadzwyczajny
Lernen beginnen
envoy extraordinary
nuncjusz
Lernen beginnen
nuncio
delegat apostolski
Lernen beginnen
apostolic delegate
dyplomata najwyższy rangą
Lernen beginnen
the highest-ranking diplomat
dyplomata najstarszy stażem
Lernen beginnen
senior diplomat
dyplomata wysokiej rangi
Lernen beginnen
high rank diplomat
stanowisko / urząd ambasadora
Lernen beginnen
ambassadorial post
internuncjusz
Lernen beginnen
internuncio
nuncjatura
Lernen beginnen
nunciature
pronuncjusz
Lernen beginnen
pronuncio
wizytator papieski
Lernen beginnen
papal visitor
ablegat
Lernen beginnen
ablegate
przywileje i immunitety dyplomatyczne
Lernen beginnen
diplomatic priviliges and immunities
przyznać immunitet
Lernen beginnen
to grant immunity
korzystać z immunitetu dyplomatycznego
Lernen beginnen
to enjoy a diplomatic immunity
eksterytorialny
Lernen beginnen
extraterritorial / exterritorial
nie podlegać jurysdykcji krajowej
Lernen beginnen
not come under local jurisdiiction
nietykalność
Lernen beginnen
inviolability
nietykalność osobista
Lernen beginnen
personal inviolability
immunitet osobisty
Lernen beginnen
personal immunity
nietykalność budynku misji
Lernen beginnen
immunities of the premises of the mission
immunitet w sprawach karnych
Lernen beginnen
immunity from criminal jurisdiction
immunitet w sprawach cywilnych
Lernen beginnen
immunity from civil jurisdiction
personel misji dyplomatycznej
Lernen beginnen
staff of adiplomatic mission
pierwszy sekretarz ambasady
Lernen beginnen
first secretary
sekretarz ambasady
Lernen beginnen
secretary of an embassy
radca ambasady
Lernen beginnen
counselor of the embassy
uroczystość oficjalna / państwowa
Lernen beginnen
state ceremony / official ceremony
wygłosić przemowę
Lernen beginnen
to give a speech
kurier dyplomatyczny
Lernen beginnen
diplomatic courier
mieć pierwszeństwo
Lernen beginnen
take / have precedence (over sb)
problem precedencji dyplomatycznej
Lernen beginnen
issues of diplomatic precedence
starszeństwo w randze
Lernen beginnen
seniority
porządek pierwszeństwa
Lernen beginnen
order of precedence
alternat
Lernen beginnen
alternate / rotation
oddawać honory
Lernen beginnen
to salute (-) / to pay homage (-) / to grant honors (+)
wizyta kurtuazyjna
Lernen beginnen
courtsey visit
wizyta przyjaźni / przyjacielska
Lernen beginnen
friendship / goodwill visit
błyskawiczna wizyta
Lernen beginnen
flying visit
osoby towarzyszące
Lernen beginnen
accompanying persons (-) / companions (+) / entourage (+)
rewizyta
Lernen beginnen
return visit
gość honorowy
Lernen beginnen
guest of honor
wpisać się do złotej księgi
Lernen beginnen
to sign the visitor's book
dostojny gość
Lernen beginnen
distinguished guest
zgotować serdeczne przyjęcie
Lernen beginnen
to give a warm welcome
wizyta pożegnalna
Lernen beginnen
farewell visit
przyjąć na audiencji specjalnej
Lernen beginnen
to grant a special visit
przyjąć na audiencji prywatnej
Lernen beginnen
to receive in private audience
audiencja pożegnalna
Lernen beginnen
leave-taking audience
przyznać odznaczenie
Lernen beginnen
to grant a decoration
pismo gratulacyjne
Lernen beginnen
congratulatory letter
stosunki konsularne
Lernen beginnen
consular relations
służba konsularna
Lernen beginnen
consular service
korpus konsularny
Lernen beginnen
consular corps
ochrona / opieka konsularna
Lernen beginnen
consular protection
przedstawicielstwo konsularne
Lernen beginnen
consular representation
wydział konsularny
Lernen beginnen
consular section
konsulat generalny
Lernen beginnen
general consulate
konsulat honorowy
Lernen beginnen
honorary consulate
urzednik konsularny
Lernen beginnen
consular officer
paszport służbowy
Lernen beginnen
official passport
konsul zawodowy
Lernen beginnen
professional consul
wręczyć komuś paszport
Lernen beginnen
to hand over a passport
wiza wjazdowa
Lernen beginnen
entry visa
wiza wyjazdowa
Lernen beginnen
exit visa
wiza tranzytowa
Lernen beginnen
transit visa
wiza stała
Lernen beginnen
permanent visa
wiza dyplomatyczna
Lernen beginnen
diplomatic visa
prawo do wydawania wiz
Lernen beginnen
right to issue visas
przyznanie wizy
Lernen beginnen
grant of the visa
przedłużenie wizy
Lernen beginnen
prolongation of the visa
dokumenty podróży
Lernen beginnen
travel documents
dopuszczalny
Lernen beginnen
admissible
podmiot
Lernen beginnen
entity
realizować
Lernen beginnen
execute
uprawnienie
Lernen beginnen
empowerment
obopólna zgoda
Lernen beginnen
mutual consent
zainteresowane strony
Lernen beginnen
interested parties
państwo sąsiedzkie
Lernen beginnen
neighboring state
złożyć gratulacje
Lernen beginnen
to offer congratulations
przemówienie gratulacyjne
Lernen beginnen
congratulatory speech
przekazać gratulacje w imieniu
Lernen beginnen
to offer congratulations on behalf of
przyjęcie
Lernen beginnen
reception
przyjęcie oficjalne
Lernen beginnen
formal / official reception
wydać przyjęcie
Lernen beginnen
to give a reception
wydać obiad
Lernen beginnen
to serve a dinner
bankiet
Lernen beginnen
banquet
przemówienie zza stołu
Lernen beginnen
after dinner speech
rozkład miejsc przy stole
Lernen beginnen
seating arrangement
strój wieczorowy
Lernen beginnen
evening dress / dark suit
ubranie eleganckie
Lernen beginnen
black tie
strój zwyczajowy / nieobowiązujący
Lernen beginnen
informal dress / lounge suit
wyrazić ubolewanie z powodu incydentu
Lernen beginnen
to express regrets upon an incident
wizyta kondolencyjna
Lernen beginnen
condolence visit
złożyć komuś kondolencje
Lernen beginnen
to offer sb. condolences
wpisać się do księgi kondolencyjnej
Lernen beginnen
to sign in the register of condolences
odegrać hymn
Lernen beginnen
to play the anthem
barwy narodowe
Lernen beginnen
national colors
herb
Lernen beginnen
arms / coat of arms
godło państwowe
Lernen beginnen
national emblem
wywiesić / podnieść flagę
Lernen beginnen
to hoist the flag
opuścić flagę
Lernen beginnen
to lower the flag
proporczyk
Lernen beginnen
pennant
opuścić flagę do połowy masztu
Lernen beginnen
to fly the flag to half mast
wysokie układające się strony
Lernen beginnen
high contracting parties
być stroną w konwencji
Lernen beginnen
to be a party to a convention
sygnatariusz konwencji
Lernen beginnen
signatory to the convention
przystąpić do traktatu
Lernen beginnen
to enter into a treaty
dokumenty przystąpienia
Lernen beginnen
instruments of accession
rewizja traktatu
Lernen beginnen
revision of the treaty
ratyfikować traktat
Lernen beginnen
to ratify a treaty
złożyć dokumenty ratyfikacyjne
Lernen beginnen
to deposit the instruments of ratification
być wyłożonym do
Lernen beginnen
to be open to
wejść w życie
Lernen beginnen
to come into force
wypełniać postanowienia konwencji
Lernen beginnen
to fulfill the provisions of the convention
naruszyć postanowienia
Lernen beginnen
to infringe the provisions
preambuła
Lernen beginnen
preamble
na dowód czego
Lernen beginnen
in witness whereof
parafowanie
Lernen beginnen
initialling
traktat wstępny
Lernen beginnen
preliminary treaty
umowa międzynarodowa
Lernen beginnen
intergovernmental agreement
umowa dodatkowa
Lernen beginnen
supplementary agreement
układ tymczasowy
Lernen beginnen
interim agreement
pakt bezpieczeństwa
Lernen beginnen
security pact
ustępstwo
Lernen beginnen
concession
zasiłek na dziecko
Lernen beginnen
child benefit
opłacalny / korzystny
Lernen beginnen
profitable / beneficial
wygasnąć
Lernen beginnen
to expire
temat dyplomacji
Lernen beginnen
demarche
dziennik ustaw
Lernen beginnen
journal of laws
nowelizacja / poprawka
Lernen beginnen
amendment
gwarant / dający gwarancję
Lernen beginnen
guarantor
wyrok
Lernen beginnen
ruling
naruszenie
Lernen beginnen
infringement
frak
Lernen beginnen
tuxedo
konkordaty
Lernen beginnen
concordats
traktat laterański
Lernen beginnen
Lateran Treaty
czynne i bierne prawo legacji
Lernen beginnen
active and passive right of legation
Stolica Apostolska
Lernen beginnen
the Holy See
kodeks prawa kanonicznego
Lernen beginnen
Code of Canon Law
naczelny organ
Lernen beginnen
the supreme body
uznanie rządu
Lernen beginnen
recognition of the government
upoważnienie
Lernen beginnen
entitlement
na podstawie pisemnego porozumienia
Lernen beginnen
on the basis of a written agreement

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.