Top 1000 Luxembourgish nouns 201 - 250

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
administration
I work in administration.
Lernen beginnen
Administratioun
Ech schaffen an der Administratioun
mechanic
Call the mechanic, the car doesn't work.
Lernen beginnen
Mecanicien
Ruff den Mecanicien, den Auto fiert net.
answer
Give me an answer.
Lernen beginnen
Äntwert
Gëff mir eng Äntwert.
safety
His job is to ensure the employees' safety.
Lernen beginnen
Sécherheet
Seng Aarbecht ass et d'Sécherheet vun den Employéen ze garantéieren.
page
I read the last page of the book and I still don't know who the killer is!
Lernen beginnen
Säit
Ech hunn déi lescht Säit vum Buch gelies, an ech wees nach ëmmer net ween de Mäerder ass!
sound
I heard a weird sound so I entered the room.
Lernen beginnen
Geräisch
Ech hunn e koppege Geräisch héieren, also sinn ech an d'Zëmmer eragaangen.
economy
Europe's biggest economy is Germany.
Lernen beginnen
Wirtschaft
also: Ekonomie
An Europa huet Däitschland déi stäerkst Wirtschaft.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Luxembourgish nouns"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.