top 1000 z wymową

 0    1.001 Datenblatt    kubamarkowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
a
[eɪ] e
Lernen beginnen
(przedimek nieokreślony używany z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, których wymowa zaczyna się od spółgłoski)
able
[ˈeɪb(ə)l] ejbl
Lernen beginnen
zdolny (do czegoś), mający umiejętność (robienia czegoś)
about
[əˈbaʊt] eb*ałt
Lernen beginnen
"o (kimś, czymś); około, mniej więcej"
above
[əˈbʌv] eb*aw
Lernen beginnen
nad, powyżej, u góry, wysoko
accept
[əkˈsɛpt] eks*ept
Lernen beginnen
przyjąć, przyjmować, zaakceptować, akceptować
account
[əˈkaʊnt] ek*aunt
Lernen beginnen
"raport, sprawozdanie; konto, rachunek (w banku), konto (w systemie komputerowym)"
across
[əˈkrɒs] akr*os
Lernen beginnen
przez, poprzez, w poprzek
act
[akt] akt
Lernen beginnen
czyn, działanie, działać
action
[ˈakʃ(ə)n] *akszyn
Lernen beginnen
akcja, działanie, czyn, czynność
activity
[akˈtɪvɪti] akt*iwyti
Lernen beginnen
aktywność, działanie
add
[ad] ed
Lernen beginnen
dodawać
address
[əˈdrɛs] edr*es
Lernen beginnen
adres
afraid
[əˈfreɪd] efr*ejd
Lernen beginnen
przestraszony, wystraszony
after
[ˈɑːftə] *afte
Lernen beginnen
po, za (np. dzień za dniem)
afternoon
[ɑːftəˈnuːn] aften*un
Lernen beginnen
popołudnie
again
[əˈgɛn] eg*en
Lernen beginnen
znowu
against
[əˈgɛnst] eg*enst
Lernen beginnen
przeciwko, przeciw
age
[eɪdʒ] ejdż
Lernen beginnen
wiek, epoka, starzeć się
ago
[əˈgəʊ] eg*oł
Lernen beginnen
temu (np. 2 godziny temu)
agree
[əˈgriː] egr*i
Lernen beginnen
zgadzać się, przyznawać rację, uzgadniać (podjąć wspólnie decyzję)
ahead
[əˈhɛd] eh*ed
Lernen beginnen
z przodu, przed kimś
air
[ɛː] e(r)
Lernen beginnen
powietrze
airplane
[ˈɛːpleɪn] *eeplejn
Lernen beginnen
samolot
all
[ɔːl] ol
Lernen beginnen
wszystkie, wszyscy
allow
[əˈlaʊ] el*ał
Lernen beginnen
pozwalać, zezwalać
almost
[ˈɔːlməʊst] *olmołst
Lernen beginnen
prawie, niemal, nieomal, mało co
alone
[əˈləʊn] el*ołn
Lernen beginnen
sam, sama, samotny, samotna
along
[əˈlɒŋ] el*ong
Lernen beginnen
naprzód, dalej (o czymś poruszającym się do przodu), wzdłuż
already
[ɔːlˈrɛdi] olr*edi
Lernen beginnen
już, poprzednio
also
[ˈɔːlsəʊ] *olsou
Lernen beginnen
również, także, ponadto
although
[ɔːlˈðəʊ] ol(dz)*ou
Lernen beginnen
mimo że, pomimo że
always
[ˈɔːlweɪz] *olłejz
Lernen beginnen
zawsze
among
[əˈmʌŋ] em*on
Lernen beginnen
pośród, wśród, między
amount
[əˈmaʊnt] am*aunt
Lernen beginnen
ilość, liczba, wielkość, wynosić (jakąś łączną wartość)
an
[an] en
Lernen beginnen
przedimek nieokreślony używany z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, których wymowa zaczyna się od samogłoski (np. apple, hour)
and
[ənd] end
Lernen beginnen
"i (np. w ""on i ona"")"
angry
[ˈaŋgri] *engri
Lernen beginnen
zły, rozzłoszczony
animal
[ˈanɪm(ə)l] *enymal
Lernen beginnen
zwierzę
another
[əˈnʌðə] en*a(dz)e
Lernen beginnen
"inny, innym (np. ""innym razem"")"
answer
[ˈɑːnsə] *anse
Lernen beginnen
odpowiedź, odpowiedzieć
any
[ˈɛni] *eny
Lernen beginnen
dowolny, jakikolwiek
anyone
[ˈɛnɪwʌn] *eniłan
Lernen beginnen
ktoś, ktokolwiek
anything
[ˈɛnɪθɪŋ] *enifyng
Lernen beginnen
coś, cokolwiek
appear
[əˈpɪə] ep*ie
Lernen beginnen
wydawać się, jawić się
apple
[ˈap(ə)l] epl
Lernen beginnen
jabłko
approach
[əˈprəʊtʃ] apr*oucz
Lernen beginnen
zbliżać się, podchodzić (do czegoś), podejście, metoda (sposób robienia czegoś)
april
[ˈeɪpr(ɪ)l] *ejpril
Lernen beginnen
kwiecień
area
[ˈɛːrɪə] *arje
Lernen beginnen
obszar, rejon
arm
[ɑːm] *a(r)m
Lernen beginnen
"ręka (ramię), rękaw; zbroić, uzbrajać"
arms
[ɑːmz] *a(r)mz
Lernen beginnen
broń, uzbrojenie
army
[ˈɑːmi] *a(r)mi
Lernen beginnen
armia
around
[əˈraʊnd] er*aund
Lernen beginnen
około, mniej więcej, wokół, w pobliżu
arrive
[əˈrʌɪv] er*ajw
Lernen beginnen
przybyć, przyjechać
art
[ɑːt] a(r)t
Lernen beginnen
sztuka
article
[ˈɑːtɪk(ə)l] *aatikl
Lernen beginnen
"artykuł (w gazecie, czasopiśmie); przedmiot, rzecz"
as
[az] az
Lernen beginnen
"jak, tak jak (np. ""jak widzisz"", ""jak zwykle"")"
ask
[ɑːsk] ask
Lernen beginnen
pytać, zadać pytanie, prosić (np. o pomoc, radę)
at
[at] et
Lernen beginnen
w, przy, na
attack
[əˈtak] et*ak
Lernen beginnen
atak, napad
attempt
[əˈtɛm(p)t] et*empt
Lernen beginnen
próbować, usiłować, próba, usiłowanie
attention
[əˈtɛnʃ(ə)n] et*enszen
Lernen beginnen
uwaga
august
[ˈɔːgəst] *oogest
Lernen beginnen
sierpień
autumn
[ˈɔːtəm] *ootem
Lernen beginnen
jesień
away
[əˈweɪ] eł*ej
Lernen beginnen
daleko, z daleka
back
[bak] bak
Lernen beginnen
"tylny, tył, tylna część; wstecz, temu (np. ""to zdarzyło się 5 lat temu"")"
bad
[bad] bad
Lernen beginnen
niedobry, kiepski
bag
[bag] bag
Lernen beginnen
torba, torebka, worek
ball
[bɔːl] b*ool
Lernen beginnen
"piłka, kulka; bal, zabawa"
bank
[baŋk] benk
Lernen beginnen
bank
bar
[bɑː] ba(r)
Lernen beginnen
pub, bar, knajpa
base
[beɪs] bejs
Lernen beginnen
podstawa, baza
basic
[ˈbeɪsɪk] b*ejsyk
Lernen beginnen
podstawowy, fundamentalny, zasadniczy
be (am, been, were, are, was, is)
[biː] bi
Lernen beginnen
być
bear
[bɛː] b*ee
Lernen beginnen
"niedźwiedź, niedźwiedzica; ponieść, ścierpieć (coś), znieść (coś)"
beautiful
[ˈbjuːtɪfʊl] bj*utiful
Lernen beginnen
piękny
because
[bɪˈkɒz] bik*oz
Lernen beginnen
ponieważ, dlatego że, bo
become
[bɪˈkʌm] bik*am
Lernen beginnen
stać się, zostać
bed
[bɛd] bed
Lernen beginnen
łóżko
before
[bɪˈfɔː] bif*oo
Lernen beginnen
przed, zanim
begin
[bɪˈgɪn] byg*yn
Lernen beginnen
zaczynać się
began
[bɪˈɡan] big*an
Lernen beginnen
rozpoczął się
beginning
[bɪˈgɪnɪŋ] big*ining
Lernen beginnen
początek, rozpoczęcie
behind
[bɪˈhʌɪnd] bih*ajnd
Lernen beginnen
z tyłu, za (czymś, np. kryć się)
believe
[bɪˈliːv] byl*iw
Lernen beginnen
wierzyć, uwierzyć
belong
[bɪˈlɒŋ] bel*ong
Lernen beginnen
mieć swoje miejsce, należeć, przynależeć
below
[bɪˈləʊ] bel*ou
Lernen beginnen
pod (czymś), poniżej (czegoś)
best
[bɛst] best
Lernen beginnen
najlepszy, najlepsze
better
[ˈbɛtə] b*ete
Lernen beginnen
lepszy, lepiej
between
[bɪˈtwiːn] bytł*in
Lernen beginnen
pomiędzy, między
beyond
[bɪˈjɒnd] bij*ond
Lernen beginnen
za (czymś), po drugiej stronie (czegoś), dalej
big
[bɪg] big
Lernen beginnen
duży, ważny, istotny, wielki
bill
[bɪl] bil
Lernen beginnen
"rachunek (za jakąś usługę); projekt ustawy; afisz, plakat"
bird
[bəːd] be(r)d
Lernen beginnen
ptak
birthday
[bɜ:θdei] b*e(ts)dej
Lernen beginnen
urodziny (dzień urodzin)
bit
[bɪt] byt
Lernen beginnen
"część, kawałek, kąsek; bit (cyfra w dwójkowym systemie liczbowym)"
black
[blak] blek
Lernen beginnen
czarny
block
[blɒk] blok
Lernen beginnen
"blok, bryła, kloc; zablokować, zatarasować"
blood
[blʌd] blad
Lernen beginnen
krew
blow
[bləʊ] bloł
Lernen beginnen
wiać, dmuchać
blue
[bluː] blu
Lernen beginnen
niebieski, siny
board
[bɔːd] b*ood
Lernen beginnen
"deska, deseczka, płyta; rada, komisja, zarząd; wsiadać (do autobusu, pociągu, samolotu)"
boat
[bəʊt] bołt
Lernen beginnen
łódka, łódź
body
[ˈbɒdi] b*adi
Lernen beginnen
ciało, organizm
book
[bʊk] buk
Lernen beginnen
"książka; rezerwować, zamawiać"
born
[bɔːn] b*oon
Lernen beginnen
urodzić się
both
[bəʊθ] boł(ts)
Lernen beginnen
jeden i drugi, obydwa
bottle
[ˈbɒt(ə)l] botl
Lernen beginnen
butelka
bottom
[ˈbɒtəm] b*ottom
Lernen beginnen
dół (dolna część czegoś)
box
[bɒks] boks
Lernen beginnen
pudełko, skrzynka
boy
[bɔɪ] boj
Lernen beginnen
chłopiec, chłopak
branch
[brɑːn(t)ʃ] brancz
Lernen beginnen
gałąź, oddział, filia, rozgałęzienie
bread
[brɛd] bred
Lernen beginnen
chleb
break
[breɪk] brejk
Lernen beginnen
rozbić, połamać, przerwać się
broke
[brəʊk] brołk
Lernen beginnen
"bez grosza, spłukany, zrujnowany; rozbił"
breakfast
[ˈbrɛkfəst] br*ekfest
Lernen beginnen
śniadanie
bridge
[brɪdʒ] brydż
Lernen beginnen
most
bright
[brʌɪt] brajt
Lernen beginnen
jasny
bring
[brɪŋ] bring
Lernen beginnen
przynieść, przywieźć
brought
[brɔːt] br*oot
Lernen beginnen
przyniósł
brother
[ˈbrʌðə] br*a(dz)e
Lernen beginnen
brat
brown
[braʊn] br*aun
Lernen beginnen
brązowy
build
[bɪld] byld
Lernen beginnen
budować
building
[ˈbɪldɪŋ] b*ylding
Lernen beginnen
budynek
burn
[bəːn] be(r)n
Lernen beginnen
"palić się, płonąć; oparzenie"
bus
[bʌs] bas
Lernen beginnen
autobus
business
[ˈbɪznəs] b*yznes
Lernen beginnen
interesy, biznes, handel
busy
[ˈbɪzi] b*izi
Lernen beginnen
pracowity (np. dzień, czas), zajęty, zapracowany
but
[bʌt] bat
Lernen beginnen
ale, lecz
butter
[ˈbʌtə] b*ate(r)
Lernen beginnen
masło
buy
[bʌɪ] baj
Lernen beginnen
kupować
bought
[bɔːt] bot
Lernen beginnen
kupiony
by
[bʌɪ] baj
Lernen beginnen
przez (kogoś, coś) (np. napisany przez kogoś)
cake
[keɪk] kejk
Lernen beginnen
cake
call
[kɔːl] kol
Lernen beginnen
"dzwonić (do kogoś); nazywać (coś jakimś określeniem)"
can
[kan] ken
Lernen beginnen
móc
could
[kʊd] kud
Lernen beginnen
"mógł, potrafił (forma przeszła od ""can""); mógłby (wyrażenie przypuszczenia)"
capital
[ˈkapɪt(ə)l] k*apytl
Lernen beginnen
"stolica; kapitał"
car
[kɑː] k*aa
Lernen beginnen
samochód
card
[kɑːd] ka(r)d
Lernen beginnen
kartka
care
[kɛː] k*ee
Lernen beginnen
opieka, troska
carry
[ˈkari] kary
Lernen beginnen
nosić, dźwigać
case
[keɪs] kejs
Lernen beginnen
"przypadek (wystąpienie jakiejś sytuacji); walizka, waliza"
cat
[kat] ket
Lernen beginnen
kot
catch
[katʃ] kecz
Lernen beginnen
łapać, złapać, chwytać, łapanie, złapanie
caught
[kɔːt] k*oot
Lernen beginnen
złapany
cause
[kɔːz] k*ooz
Lernen beginnen
spowodować, wywołać, przyczyna, powód
central
[ˈsɛntr(ə)l] s*entral
Lernen beginnen
środkowy, centralny
centre / center
[ˈsɒ̃tr(ə)] s*ente(r)
Lernen beginnen
centrum, środek
century
[ˈsɛntʃʊri] s*enszuri
Lernen beginnen
wiek, stulecie
certain
[ˈsəːt(ə)n] s*eeten
Lernen beginnen
pewien, pewny
certainly
[ˈsəːt(ə)nli] s*eetnli
Lernen beginnen
z pewnością, na pewno
chair
[tʃɛː] cz*ee
Lernen beginnen
"krzesło; przewodniczący (np. rady nadzorczej, przedsiębiorstwa); przewodniczyć, prowadzić"
chance
[tʃɑːns] czens
Lernen beginnen
szansa
change
[tʃeɪn(d)ʒ] czeńdż
Lernen beginnen
zmienić, odmienić
charge
[tʃɑːdʒ] cz*aadż
Lernen beginnen
"koszt, opłata (np. za gaz, prąd, telefon); zarzut, oskarżenie (w sądzie); ładować (baterię, akumulator)"
cheap
[tʃiːp] czip
Lernen beginnen
tani
check
[tʃɛk] czek
Lernen beginnen
sprawdzać
cheese
[tʃiːz] cziiz
Lernen beginnen
ser (żółty)
chicken
[ˈtʃɪkɪn] cz*iken
Lernen beginnen
mięso z kurczaka, kurczak
child
[tʃʌɪld] cz*ajld
Lernen beginnen
dziecko
children
[ˈtʃɪldrən] cz*ildren
Lernen beginnen
dzieci
choose
[tʃuːz] cz*uuz
Lernen beginnen
wybierać
church
[tʃəːtʃ] cz*eecz
Lernen beginnen
kościół
circle
[ˈsəːk(ə)l] s*eekl
Lernen beginnen
koło, okrąg
city
[ˈsɪti] s*yti
Lernen beginnen
miasto
claim
[kleɪm] klejm
Lernen beginnen
"twierdzić, utrzymywać, twierdzenie, zapewnienie; roszczenie, pretensja, żądanie"
class
[klɑːs] kles
Lernen beginnen
klasa
clean
[kliːn] klin
Lernen beginnen
czysty, czyścić
clear
[klɪə] kl*ie
Lernen beginnen
"przezroczysty, przejrzysty; oczywisty, jasny, klarowny; czyścić, oczyszczać"
clock
[klɒk] klok
Lernen beginnen
zegar
close
[kləʊs] klołs
Lernen beginnen
"zamykać; bliski, pobliski, niedaleki"
clothes
[kləʊ(ð)z] klołwz
Lernen beginnen
ubrania, ubiór, odzież
coat
[kəʊt] kołt
Lernen beginnen
"płaszcz, kurtka; powlekać, okrywać cienką warstwą"
coffee
[ˈkɒfi] k*ofi
Lernen beginnen
kawa
cold
[kəʊld] kołld
Lernen beginnen
zimny, zimno
college
[ˈkɒlɪdʒ] k*alydż
Lernen beginnen
szkoła pomaturalna, kolegium
colour
[ˈkʌlə] k*ale
Lernen beginnen
kolor
come
[kʌm] kam
Lernen beginnen
podchodzić, podejść, zbliżać się
came
[keɪm] kejm
Lernen beginnen
przyszedł
common
[ˈkɒmən] k*amen
Lernen beginnen
pospolity, powszechny
company
[ˈkʌmp(ə)ni] k*ampeny
Lernen beginnen
firma, towarzystwo
complete
[kəmˈpliːt] kempl*iit
Lernen beginnen
kompletny, całkowity, ukończyć, skończyć, zakończyć
concern
[kənˈsəːn] kens*een
Lernen beginnen
"dotyczyć (kogoś, czegoś); niepokój, obawa, troska"
condition
[kənˈdɪʃ(ə)n] kond*yszn
Lernen beginnen
"stan, kondycja; warunek, warunkować"
consider
[kənˈsɪdə] kons*yde
Lernen beginnen
rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę
continue
[kənˈtɪnjuː] kont*inju
Lernen beginnen
trwać, utrzymywać się, kontynuować
control
[kənˈtrəʊl] kontr*ol
Lernen beginnen
kontrola, kontrolować
cook
[kʊk] kuk
Lernen beginnen
kucharz, gotować
cool
[kuːl] k*uul
Lernen beginnen
chłodny, schładzać
copy
[ˈkɒpi] k*opi
Lernen beginnen
kopia, kopiować
corner
[ˈkɔːnə] k*oone
Lernen beginnen
kąt
correct
[kəˈrɛkt] ker*ekt
Lernen beginnen
poprawny, właściwy
cost
[kɒst] kast
Lernen beginnen
kosztować, koszt
count
[kaʊnt] kałnt
Lernen beginnen
liczba, liczyć się
country
[ˈkʌntri] k*antri
Lernen beginnen
"państwo, kraj; wiejski"
course
[kɔːs] k*o(r)s
Lernen beginnen
kurs
court
[kɔːt] ko(r)t
Lernen beginnen
"sąd; dwór, kort (np. tenisowy)"
cover
[ˈkʌvə] k*awe(r)
Lernen beginnen
pokrywa, powłoka, przykryć, nakryć, okryć
cow
[kaʊ] kał
Lernen beginnen
krowa
cross
[krɒs] kros
Lernen beginnen
"przechodzić, przekroczyć, przeprawić się; krzyż"
crowd
[kraʊd] krałd
Lernen beginnen
tłum, tłoczyć się, stłoczyć się
cry
[krʌɪ] kraj
Lernen beginnen
płakać, krzyczeć, wołać
cup
[kʌp] kap
Lernen beginnen
filiżanka
current
[ˈkʌr(ə)nt] k*arent
Lernen beginnen
"obecny, bieżący; prąd"
cut
[kʌt] kat
Lernen beginnen
rozcinać, ciąć, kroić, ukroić
danger
[ˈdeɪn(d)ʒə] d*ejndże
Lernen beginnen
niebezpieczeństwo
dark
[dɑːk] d*a(r)k
Lernen beginnen
ciemny, ciemność
date
[deɪt] dejt
Lernen beginnen
data
daughter
[ˈdɔːtə] d*oote
Lernen beginnen
córka
day
[deɪ] dej
Lernen beginnen
dzień, doba
dead
[dɛd] ded
Lernen beginnen
martwy, nieżywy
deal
[diːl] d*iil
Lernen beginnen
"umowa, układ, porozumienie; współpracować, prowadzić interesy"
dear
[dɪə] d*ie
Lernen beginnen
drogi, szanowny
death
[dɛθ] de(ts)
Lernen beginnen
śmierć
december
[dɪˈsɛmbə] dis*embe
Lernen beginnen
grudzień
decide
[dɪˈsʌɪd] dys*ajd
Lernen beginnen
postanowić, zdecydować
decision
[dɪˈsɪʒ(ə)n] des*yżyn
Lernen beginnen
postanowienie, decyzja
deep
[diːp] dip
Lernen beginnen
głęboki, głęboko
degree
[dɪˈgriː] digr*i
Lernen beginnen
stopień, poziom
demand
[dɪˈmɑːnd] dim*and
Lernen beginnen
popyt, zapotrzebowanie, żądać, wymagać
department
[dɪˈpɑːtm(ə)nt] dip*atment
Lernen beginnen
departament, wydział
describe
[dɪˈskrʌɪb] dyskr*ajb
Lernen beginnen
opisywać
desk
[dɛsk] desk
Lernen beginnen
biurko
destination
[ˌdɛstɪˈneɪʃ(ə)n] destin*ejszyn
Lernen beginnen
miejsce przeznaczenia
detail
[ˈdiːteɪl] d*itejl
Lernen beginnen
"szczegół; wyczyścić wnętrze samochodu"
develop
[dɪˈvɛləp] dew*elop
Lernen beginnen
rozwijać, rosnąć
die
[dʌɪ] daj
Lernen beginnen
umrzeć
difference
[ˈdɪf(ə)r(ə)ns] d*yferens
Lernen beginnen
różnica
different
[ˈdɪf(ə)r(ə)nt] d*yfrent
Lernen beginnen
inny, różny, rozmaity
difficult
[ˈdɪfɪk(ə)lt] d*ifikelt
Lernen beginnen
trudny
dinner
[ˈdɪnə] d*ine
Lernen beginnen
obiad
direct
[dɪˈrɛkt] dajr*ekt
Lernen beginnen
bezpośredni, kierować, zarządzać
direction
[dɪˈrɛkʃ(ə)n] dajr*ekszyn
Lernen beginnen
"kierunek; kierowanie, kierownictwo"
discover
[dɪˈskʌvə] disk*awe
Lernen beginnen
odkryć, dokonać odkrycia, odnaleźć
discuss
[dɪˈskʌs] dysk*as
Lernen beginnen
dyskutować, omówić
distance
[ˈdɪst(ə)ns] d*istens
Lernen beginnen
odległość
divide
[dɪˈvʌɪd] dyw*ajd
Lernen beginnen
podzielić, dzielić, podział
do
[duː] du
Lernen beginnen
wykonywać, robić, czynić
does
[dʌz] daz
Lernen beginnen
robi
did
[dɪd] dyd
Lernen beginnen
zrobił
done
[dʌn] don
Lernen beginnen
zrobione
doctor
[ˈdɒktə] d*okte
Lernen beginnen
doktor, lekarz
dog
[dɒg] dog
Lernen beginnen
pies
door
[dɔː] d*oo
Lernen beginnen
drzwi
doubt
[daʊt] d*aut
Lernen beginnen
wątpliwość, wątpić
down
[daʊn] dałn
Lernen beginnen
w dół, niżej
draw
[drɔː] dr*oo
Lernen beginnen
"rysować; remis"
dress
[drɛs] dres
Lernen beginnen
sukienka, ubierać
drink
[drɪŋk] drynk
Lernen beginnen
pić
drive
[drʌɪv] drajw
Lernen beginnen
prowadzić (samochód)
driver
[ˈdrʌɪvə] dr*ajwe
Lernen beginnen
kierowca
drop
[drɒp] drop
Lernen beginnen
upadać, upaść
dry
[drʌɪ] draj
Lernen beginnen
suchy, suszyć
during
[ˈdjʊərɪŋ] dj*uring
Lernen beginnen
w czasie, podczas
duty
[ˈdjuːti] dj*uti
Lernen beginnen
"obowiązek; opłata celna, cło"
each
[iːtʃ] icz
Lernen beginnen
każdy
ear
[ɪə] ije(r)
Lernen beginnen
ucho
early
[ˈəːli] *e(r)li
Lernen beginnen
wcześnie
earth
[əːθ] *ee(ts)
Lernen beginnen
ziemia, gleba
east
[iːst] *iist
Lernen beginnen
wschód, wschodni
easy
[ˈiːzi] *izi
Lernen beginnen
łatwy
eat
[iːt] *iit
Lernen beginnen
jeść
edge
[ɛdʒ] edż
Lernen beginnen
krawędź, brzeg, skraj, ostrze
education
[ɛdjʊˈkeɪʃ(ə)n] edjuk*ejszyn
Lernen beginnen
wykształcenie, edukacja
effect
[ɪˈfɛkt] if*ekt
Lernen beginnen
efekt
effort
[ˈɛfət] *efe(r)t
Lernen beginnen
wysiłek, staranie
egg
[ɛg] eg
Lernen beginnen
jajko
eight
[eɪt] ejt
Lernen beginnen
osiem
eighteen
[eɪˈtiːn] ejt*in
Lernen beginnen
osiemnaście
eighty
[ˈeɪti] *ejti
Lernen beginnen
osiemdziesiąt
either
[ˈʌɪðə] *aj(dz)e
Lernen beginnen
albo ... albo ... (either... or...)
eleven
[ɪˈlɛv(ə)n] il*ewyn
Lernen beginnen
jedenaście
else
[ɛls] els
Lernen beginnen
w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku
empty
[ˈɛm(p)ti] *empti
Lernen beginnen
pusty
end
[ɛnd] end
Lernen beginnen
koniec, końcówka
enemy
[ˈɛnəmi] *enemi
Lernen beginnen
wróg
engine
[ˈɛndʒɪn] *endżin
Lernen beginnen
silnik
engineer
[ɛndʒɪˈnɪə] endżin*ije
Lernen beginnen
inżynier
enjoy
[ɪnˈdʒɔɪ] endż*oj
Lernen beginnen
czerpać z czegoś przyjemność
enough
[ɪˈnʌf] in*af
Lernen beginnen
wystarczająco, dość
enter
[ˈɛntə] *ente
Lernen beginnen
wejść, wchodzić do
especially
[ɪˈspɛʃ(ə)li] esp*eszli
Lernen beginnen
zwłaszcza, szczególnie
even
[eɪˈvɛn] iw*en
Lernen beginnen
"nawet; równy, równomierny, wyrównany"
evening
[ˈiːv(ə)nɪŋ] *iwning
Lernen beginnen
wieczór
event
[ɪˈvɛnt] iw*ent
Lernen beginnen
wydarzenie, zdarzenie
ever
[ˈɛvə] *ewe
Lernen beginnen
kiedykolwiek
every
[ˈɛvri] *ewri
Lernen beginnen
każdy
everybody
[ˈɛvrɪbɒdi] *ewribadi
Lernen beginnen
wszyscy
everyone
[ˈɛvrɪwʌn] *ewriłan
Lernen beginnen
każdy, wszyscy
everything
[ˈɛvrɪθɪŋ] *ewry(ts)ing
Lernen beginnen
wszystko
exam(ination)
[ɪgˌzamɪˈneɪʃ(ə)n] igzamin*ejszen
Lernen beginnen
"egzamin; badania"
example
[ɪgˈzɑːmp(ə)l] ikz*ampl
Lernen beginnen
przykład
except
[ɪkˈsɛpt] iks*ept
Lernen beginnen
oprócz, poza, z wyjątkiem
excuse
[ɪkˈskjuːz] ikskj*uz
Lernen beginnen
"wybaczyć, usprawiedliwić, wytłumaczyć; (z czegoś) usprawiedliwiać, zwalniać"
exercise
[ˈɛksəsʌɪz] *eksesajz
Lernen beginnen
"gimnastyka; ćwiczenie, praktyka; ćwiczyć"
expect
[ɪkˈspɛkt] iksp*ekt
Lernen beginnen
spodziewać się, oczekiwać
expensive
[ɪkˈspɛnsɪv] iksp*ensyw
Lernen beginnen
drogi
experience
[ɪkˈspɪərɪəns] iksp*iriens
Lernen beginnen
doświadczenie
explain
[ɪkˈspleɪn] iksplejn
Lernen beginnen
tłumaczyć, objaśniać
eye
[ʌɪ] aj
Lernen beginnen
oko
face
[feɪs] fejs
Lernen beginnen
twarz, osoba
fact
[fakt] fakt
Lernen beginnen
fakt
factory
[ˈfakt(ə)ri] f*aktori
Lernen beginnen
fabryka
fair
[fɛː] f*ee
Lernen beginnen
sprawiedliwy, należny
fall
[fɔːl] fol
Lernen beginnen
spadać
fell
[fɛl] fel
Lernen beginnen
spadł
family
[ˈfamɪli] f*emli
Lernen beginnen
rodzina
famous
[ˈfeɪməs] f*ejmes
Lernen beginnen
sławny, słynny
far
[fɑː] f*aa
Lernen beginnen
dalece, daleko, daleki
farm
[fɑːm] f*aam
Lernen beginnen
farma, gospodarstwo rolne
farmer
[ˈfɑːmə] f*aame
Lernen beginnen
rolnik, gazda
fast
[fɑːst] fast
Lernen beginnen
szybki, szybko
fat
[fat] fat
Lernen beginnen
gruby
father
[ˈfɑːðə] f*a(dz)e
Lernen beginnen
ojciec
fear
[fɪə] f*ie
Lernen beginnen
strach, lęk, bać się
february
[ˈfɛbrʊəri] f*ebrueri
Lernen beginnen
luty
feel
[fiːl] f*iil
Lernen beginnen
czuć, wrażenie, odczucie
feeling
[ˈfiːlɪŋ] f*ilin(g)
Lernen beginnen
uczucie, przeczucie, czucie
felt
[fɛlt] felt
Lernen beginnen
"czułem; filc"
few
[fjuː] fju
Lernen beginnen
kilka
field
[fiːld] fild
Lernen beginnen
pole
fifteen
[fɪfˈtiːn] fift*in
Lernen beginnen
piętnaście
fifth
[fɪfθ] fif(ts)
Lernen beginnen
piąty
fifty
[ˈfɪfti] f*ifti
Lernen beginnen
pięćdziesiąt
fight
[fʌɪt] fajt
Lernen beginnen
bójka, bijatyka, bić się, walczyć
figure
[ˈfɪgə] f*ige(r)
Lernen beginnen
figura, figurować, zrozumieć, zauważyć
fill
[fɪl] fyl
Lernen beginnen
napełniać, zapełniać
film
[fɪlm] fylm
Lernen beginnen
film, filmować
final
[ˈfʌɪn(ə)l] f*ajnal
Lernen beginnen
finałowy, końcowy
find
[fʌɪnd] f*ajnd
Lernen beginnen
znaleźć, znalezisko
fine
[fʌɪn] fajn
Lernen beginnen
"świetny, udany; mandat"
finger
[ˈfɪŋgə] f*ynge
Lernen beginnen
palec
finish
[ˈfɪnɪʃ] f*ynysz
Lernen beginnen
finisz, koniec, skończyć
fire
[ˈfʌɪə] f*aje
Lernen beginnen
ogień, pożar
firm
[fəːm] fe(r)m
Lernen beginnen
firma
first
[fəːst] fe(r)st
Lernen beginnen
pierwszy
fish
[fɪʃ] fysz
Lernen beginnen
ryba
five
[fʌɪv] fajw
Lernen beginnen
pięć
flat
[flat] flat
Lernen beginnen
"płaski, równina; mieszkanie"
flight
[flʌɪt] flajt
Lernen beginnen
lot
floor
[flɔː] fl*oo
Lernen beginnen
piętro, podłoga
flower
[ˈflaʊə] fl*ałe(r)
Lernen beginnen
kwiat
fly
[flʌɪ] flaj
Lernen beginnen
"latać; mucha"
follow
[ˈfɒləʊ] f*oloł
Lernen beginnen
podążać za (kimś),
food
[fuːd] f*uud
Lernen beginnen
jedzenie, żywnościowy
foot
[fʊt] fut
Lernen beginnen
"stopa; podnóże"
feet
[fiːt] f*iit
Lernen beginnen
stopy
for
[fɔː] f*oo
Lernen beginnen
dla
force
[fɔːs] f*oos
Lernen beginnen
siła, działania zbrojne, oddział (np. armii), zmuszać
foreign
[ˈfɒrɪn] f*orin
Lernen beginnen
obcy, z innego kraju, obcojęzyczny
forest
[ˈfɒrɪst] forest
Lernen beginnen
las
forget
[fəˈgɛt] fog*et
Lernen beginnen
zapominać
form
[fɔːm] f*oom
Lernen beginnen
forma, formować
forty
[ˈfɔːti] f*ooti
Lernen beginnen
czterdzieści
forward
[ˈfɔːwəd] f*oowed
Lernen beginnen
naprzód, do przodu, przedni
four
[fɔː] f*oo
Lernen beginnen
cztery
fourteen
[fɔːˈtiːn] foot*in
Lernen beginnen
czternaście
free
[friː] fr*ii
Lernen beginnen
"darmowy; wolny"
fresh
[frɛʃ] fresz
Lernen beginnen
świeży
friday
[ˈfrʌɪdeɪ] fr*ajdi
Lernen beginnen
piątek
friend
[frɛnd] frend
Lernen beginnen
przyjaciel, przyjaciółka
from
[frɒm] from
Lernen beginnen
z, od
front
[frʌnt] front
Lernen beginnen
front, przód
fruit
[fruːt] frut
Lernen beginnen
owoc
full
[fʊl] ful
Lernen beginnen
pełny
further / furthest
[ˈfəːðə] f*e(dz)e / [ˈfəːðɪst] f*e(dz)est
Lernen beginnen
dalej, dalszy, kolejny
future
[ˈfjuːtʃə] fj*ucze
Lernen beginnen
przyszłość
game
[geɪm] gejm
Lernen beginnen
gra
garden
[ˈgɑːd(ə)n] g*aaden
Lernen beginnen
ogród
general
[ˈdʒɛn(ə)r(ə)l] dż*eneral
Lernen beginnen
"ogólny, powszechny; generał"
get
[gɛt] get
Lernen beginnen
dostawać, otrzymywać
girl
[gəːl] ge(r)l
Lernen beginnen
dziewczynka, dziewczyna
give
[gɪv] giw
Lernen beginnen
dawać, podarować
gave
[ɡeɪv] gejw
Lernen beginnen
dał
given
['gɪvn] giwn
Lernen beginnen
dany, ustalony
glad
[glad] glad
Lernen beginnen
zadowolony (szczęśliwy z jakiegoś powodu)
glass
[glɑːs] glas
Lernen beginnen
szkło
go
[gəʊ] goł
Lernen beginnen
iść, jechać
went
[wɛnt] went
Lernen beginnen
poszedł
gone
[ɡɒn] gon
Lernen beginnen
stracony, miniony (np. czas)
god
[gɒd] god
Lernen beginnen
Bóg
going
[ˈgəʊɪŋ] g*oin(g)
Lernen beginnen
"wyjście, odejście, odjazd; aktualny"
gold
[gəʊld] gold
Lernen beginnen
złoto
good
[gʊd] gud
Lernen beginnen
dobrze, dobry
good-bye
[gʊdˈbʌɪ] gudb*aj
Lernen beginnen
do widzenia
government
[ˈgʌv(ə)nˌm(ə)nt] g*awement
Lernen beginnen
władze państwowe, rząd
grass
[grɑːs] gras
Lernen beginnen
trawa
great
[greɪt] grejt
Lernen beginnen
wielki
green
[griːn] grin
Lernen beginnen
zielony
grey (gray)
[greɪ] grej
Lernen beginnen
szary
ground
[graʊnd] gr*ałnd
Lernen beginnen
ziemia, grunt
group
[gruːp] grup
Lernen beginnen
grupa
grow
[grəʊ] gr*ou
Lernen beginnen
rosnąć
grew
[ɡruː] gr*uu
Lernen beginnen
rósł, urósł
guide
[gʌɪd] gajd
Lernen beginnen
wskazówka, przewodnik, prowadzić,
gun
[gʌn] gan
Lernen beginnen
pistolet
hair
[hɛː] h*ee
Lernen beginnen
włosy
half
[hɑːf] h*aaf
Lernen beginnen
połowa, połówka, pół
hall
[hɔːl] h*ool
Lernen beginnen
hala, sala
hand
[hand] hend
Lernen beginnen
dłoń, ręka (do nadgarstka)
hang
[haŋ] heng
Lernen beginnen
wieszać
happen
[ˈhap(ə)n] h*apen
Lernen beginnen
wydarzyć się, zdarzyć się
happy
[ˈhapi] h*api
Lernen beginnen
szczęśliwy
hard
[hɑːd] ha(r)d
Lernen beginnen
"trudny, ciężki; twardy"
hat
[hat] hat
Lernen beginnen
kapelusz
have (has, had, having)
[hav] hew
Lernen beginnen
mieć, posiadać
he
[hiː] hi
Lernen beginnen
on
head
[hɛd] hed
Lernen beginnen
głowa
health
[hɛlθ] helf
Lernen beginnen
zdrowie
hear
[hɪə] h*ie
Lernen beginnen
słyszeć, usłyszeć
heard
[hə: d] h*eed
Lernen beginnen
zasłyszany, usłyszany
heart
[hɑːt] ha(r)t
Lernen beginnen
serce
heat
[hiːt] h*iit
Lernen beginnen
ciepło
heavy
[ˈhɛvi] h*ewi
Lernen beginnen
ciężki
hello / hi
[həˈləʊ] hel*ou / [hʌɪ] haj
Lernen beginnen
Cześć
help
[hɛlp] help
Lernen beginnen
pomoc, pomagać
her
[həː] hee
Lernen beginnen
ją, jej
here
[hɪə] h*ie
Lernen beginnen
tutaj, teraz
high
[hʌɪ] haj
Lernen beginnen
wysoki
him
[hɪm] hym
Lernen beginnen
jego, jemu
his
[hɪz] hiz
Lernen beginnen
jego
history
[ˈhɪst(ə)ri] h*ysteri
Lernen beginnen
historia
hit
[hɪt] hyt
Lernen beginnen
"uderzać, bić, uderzenie, cios; sukces, hit"
hold
[həʊld] h*ould
Lernen beginnen
trzymać
held
[hɛld] held
Lernen beginnen
trzymany
hole
[həʊl] h*oul
Lernen beginnen
dziura, szpara
holiday
[ˈhɒlɪdeɪ] h*olidej
Lernen beginnen
wakacje
home
[həʊm] hołm
Lernen beginnen
dom
hope
[həʊp] hołp
Lernen beginnen
nadzieja, mieć nadzieję
horse
[hɔːs] ho(r)s
Lernen beginnen
koń
hospital
[ˈhɒspɪt(ə)l] h*ospitel
Lernen beginnen
szpital
hot
[hɒt] hot
Lernen beginnen
gorący
hotel
[həʊˈtɛl] hołt*el
Lernen beginnen
hotel
hour
[ˈaʊə] *ałe
Lernen beginnen
godzina
house
[haʊs] hałs
Lernen beginnen
dom
how
[haʊ] hał
Lernen beginnen
jak
however
[haʊˈɛvə] hał*ewe
Lernen beginnen
jednak, jakkolwiek
human
[ˈhjuːmən] hj*umen
Lernen beginnen
człowiek, ludzki
hundred
[ˈhʌndrəd] h*andred
Lernen beginnen
sto
hurry
[ˈhʌri] h*ari
Lernen beginnen
spieszyć się, pospieszać (kogoś)
husband
[ˈhʌzbənd] h*asbend
Lernen beginnen
mąż
i
[ʌɪ] aj
Lernen beginnen
ja
ice
[ʌɪs] ajs
Lernen beginnen
lód, lody
idea
[ʌɪˈdɪə] ajd*ija
Lernen beginnen
pomysł, myśl
if
[ɪf] yf
Lernen beginnen
jeśli, jeżeli
ill
[ɪl] il
Lernen beginnen
"zło, szkoda; dolegliwość"
important
[ɪmˈpɔːt(ə)nt] imp*ortant
Lernen beginnen
ważny
in
[ɪn] yn
Lernen beginnen
w (we wnętrzu czegoś)
include
[ɪnˈkluːd] inkl*ud
Lernen beginnen
włączać, wliczać, zawierać
increase
[ɪnˈkriːs] inkr*is
Lernen beginnen
"powiększenie, wzrost, przyrost; zwiększać, wzrastać"
industry
[ˈɪndəstri] *indastri
Lernen beginnen
przemysł
information
[ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n] infom*ejszyn
Lernen beginnen
informacja
inside
[ɪnˈsʌɪd] ins*ajd
Lernen beginnen
wewnątrz, wewnętrzny
instead
[ɪnˈstɛd] inst*ed
Lernen beginnen
zamiast, natomiast
interest
[ˈɪnt(ə)rɪst] *intrest
Lernen beginnen
interes, interesować
interesting
[ˈɪnt(ə)rɪstɪŋ] *intresting
Lernen beginnen
interesujący, ciekawy
into
[ˈɪntʊ] *intu
Lernen beginnen
do (np. wrzucić coś do czegoś), w
iron
[ˈʌɪən] *ajen
Lernen beginnen
żelazko, żelazo
island
[ˈiːsland] *ajlend
Lernen beginnen
wyspa
issue
[ˈɪʃuː] *iszu
Lernen beginnen
"kwestia, sprawa (np. będąca przedmiotem dyskusji); wydawać"
it
[ɪt] yt
Lernen beginnen
ono, to
its
[ɪts] its
Lernen beginnen
jego
january
[ˈdʒanjʊ(ə)ri] dż*enjueri
Lernen beginnen
styczeń
job
[dʒəʊb] dżob
Lernen beginnen
praca
join
[dʒɔɪn] dżojn
Lernen beginnen
dołączyć, spotykać się
july
[dʒʊˈlʌɪ] dżul*aj
Lernen beginnen
lipiec
jump
[dʒʌmp] dżamp
Lernen beginnen
skakać, podskakiwać
june
[dʒuːn] dżun
Lernen beginnen
czerwiec
just
[dʒʌst] dżast
Lernen beginnen
"po prostu; tylko, zaledwie"
keep
[kiːp] k*iip
Lernen beginnen
zostawać (w jakimś stanie), utrzymywać
kept
[kɛpt] kept
Lernen beginnen
trzymany, trzymał
key
[kiː] k*ii
Lernen beginnen
klucz, kluczowy, istotny
kill
[kɪl] kyl
Lernen beginnen
zabić (kogoś)
kind
[kʌɪnd] kajnd
Lernen beginnen
"rodzaj; uprzejmy, dobry, życzliwy"
king
[kɪŋ] king
Lernen beginnen
król
kitchen
[ˈkɪtʃɪn] k*iczyn
Lernen beginnen
kuchnia
knife
[nʌɪf] najf
Lernen beginnen
nóż
lady
[ˈleɪdi] l*ejdi
Lernen beginnen
dama, pani
land
[land] lend
Lernen beginnen
ziemia, pole, ląd
language
[ˈlaŋgwɪdʒ] l*engłydż
Lernen beginnen
język, mowa
lack
[lak] lak
Lernen beginnen
brak, niedostatek
large
[lɑːdʒ] l*aadż
Lernen beginnen
duży, wielki
last
[lɑːst] last
Lernen beginnen
trwać, ostatni
late
[leɪt] lejt
Lernen beginnen
późno, później, spóźniony
laugh
[lɑːf] l*aaf
Lernen beginnen
śmiać się, śmiech
law
[lɔː] l*oo
Lernen beginnen
przepis, ustawa
lay
[leɪ] lej
Lernen beginnen
kłaść, położyć
lead
[liːd] l*iid
Lernen beginnen
prowadzić, przewodniczyć
leader
[ˈliːdə] l*iide
Lernen beginnen
przywódca, lider
learn
[ləːn] l*een
Lernen beginnen
uczyć się
least
[liːst] l*iist
Lernen beginnen
najmniej, najmniejszy
leave
[liːv] l*iiw
Lernen beginnen
wychodzić (skądś), opuszczać (jakieś miejsce), odjeżdżać (o autobusie, pociągu), odlatywać (o samolocie)
left
[lɛft] left
Lernen beginnen
"lewy, w lewo; pozostawiony, zostawiony"
leg
[lɛg] leg
Lernen beginnen
noga
less
[lɛs] les
Lernen beginnen
mniej (np. pieniędzy, czasu)
lesson
[ˈlɛs(ə)n] lesn
Lernen beginnen
lekcja (w szkole)
let
[lɛt] let
Lernen beginnen
"niech; pozwalać, zezwalać"
let’s
[lɛts] lets
Lernen beginnen
niech
letter
[ˈlɛtə] l*ete
Lernen beginnen
"list; litera"
level
[ˈlɛv(ə)l] l*ewel
Lernen beginnen
poziom, stopień
library
[ˈlʌɪbrəri] l*ajbreri
Lernen beginnen
biblioteka
lie
[lʌɪ] laj
Lernen beginnen
"kłamać; leżeć"
life
[lʌɪf] lajf
Lernen beginnen
życie
lift
[lɪft] lyft
Lernen beginnen
dźwigać, podnosić
light
[lʌɪt] lajt
Lernen beginnen
"światło; lekki"
like
[lʌɪk] lajk
Lernen beginnen
"tak jak, podobnie; lubić"
limit
[ˈlɪmɪt] l*ymyt
Lernen beginnen
limit, limitować
line
[lʌɪn] lajn
Lernen beginnen
linia
lip
[lɪp] lip
Lernen beginnen
"warga; krawędź"
list
[lɪst] lyst
Lernen beginnen
lista, spis
listen
[ˈlɪs(ə)n] lysn
Lernen beginnen
słuchać
little
[ˈlɪt(ə)l] lytl
Lernen beginnen
mały, mało
live
[lɪv] lajw
Lernen beginnen
mieszkać, zamieszkiwać, żyć
local
[ˈləʊk(ə)l] l*ołkel
Lernen beginnen
miejscowy, lokalny
long
[lɒŋ] long
Lernen beginnen
długi, długo
look
[lʊk] luk
Lernen beginnen
patrzeć, spoglądać, spojrzenie
lose
[luːz] l*uuz
Lernen beginnen
"przegrać; stracić, zgubić"
lot
[lɒt] lot
Lernen beginnen
"dużo, wiele; działka; dola, los"
love
[lʌv] law
Lernen beginnen
kochać, kochanie
low
[ləʊ] loł
Lernen beginnen
niski
lunch
[lʌn(t)ʃ] lancz
Lernen beginnen
lunch
machine
[məˈʃiːn] mesz*in
Lernen beginnen
maszyna
main
[mʌɪn] mejn
Lernen beginnen
główny
make
[meɪk] mejk
Lernen beginnen
produkować, robić
made
[meɪd] mejd
Lernen beginnen
zrobiono
man / men
[man] men
Lernen beginnen
mężczyzna
many
[ˈmɛni] m*eny
Lernen beginnen
dużo, wiele
map
[map] mep
Lernen beginnen
mapa
march
[mɑːtʃ] m*aacz
Lernen beginnen
"marsz; marzec"
mark
[mɑːk] m*aak
Lernen beginnen
"znak; oznaczyć, znakować"
market
[ˈmɑːkɪt] m*aaket
Lernen beginnen
targ, rynek
material
[məˈtɪərɪəl] mat*irjel
Lernen beginnen
materiał
matter
[ˈmatə] m*ate
Lernen beginnen
"sprawa, problem (z którym trzeba sobie poradzić); liczyć się, mieć znaczenie; materia"
may
[meɪ] mej
Lernen beginnen
"móc; maj"
maybe
[ˈmeɪbiː] m*ejbi
Lernen beginnen
być może
me
[miː] mi
Lernen beginnen
mnie, mi
mean
[miːn] min
Lernen beginnen
mieć na myśli, znaczyć
meant
[mɛnt] ment
Lernen beginnen
oznaczało
means
[miːnz] m*iinz
Lernen beginnen
sposób, środek, środki
measure
[ˈmɛʒə] m*eże
Lernen beginnen
mierzyć, miara
meat
[miːt] m*iit
Lernen beginnen
mięso
meet
[miːt] m*iit
Lernen beginnen
"zbierać się (w jednym miejscu); spotykać, natykać się, natrafiać"
meeting
[ˈmiːtɪŋ] m*iting
Lernen beginnen
spotkanie, mityng
member
[ˈmɛmbə] m*embe
Lernen beginnen
członek
message
[ˈmɛsɪdʒ] m*esydż
Lernen beginnen
wiadomość, przesłanie
middle
[ˈmɪd(ə)l] mydl
Lernen beginnen
środek, średni
milk
[mɪlk] mylk
Lernen beginnen
mleko
million
[ˈmɪljən] m*yljen
Lernen beginnen
milion
mind
[mʌɪnd] majnd
Lernen beginnen
umysł, rozum
mine
[mʌɪn] majn
Lernen beginnen
"kopalnia, wydobywać; mój"
minute
[ˈmɪnɪt] m*ynyt
Lernen beginnen
minuta
miss
[mɪs] mis
Lernen beginnen
"chybić, nie trafić; panna, panienka"
missus / mrs
[ˈmɪsəz] m*ysyz
Lernen beginnen
pani (tytuł przed nazwiskiem, o kobiecie zamężnej)
mistake
[mɪˈsteɪk] myst*ejk
Lernen beginnen
pomyłka, pomylić
mister / mr
[ˈmɪstə] m*yste
Lernen beginnen
pan
moment
[ˈməʊm(ə)nt] m*ołment
Lernen beginnen
moment
monday
[ˈmʌndeɪ] m*andej
Lernen beginnen
poniedziałek
money
[ˈmʌni] m*ani
Lernen beginnen
pieniądze
month
[mʌnθ] manf
Lernen beginnen
miesiąc
moon
[muːn] mun
Lernen beginnen
księżyc
more
[mɔː] m*oo
Lernen beginnen
bardziej, więcej
morning
[ˈmɔːnɪŋ] m*ooning
Lernen beginnen
poranek, ranek
most
[məʊst] mołst
Lernen beginnen
najbardziej, najwięcej
mother
[ˈmʌðə] m*a(dz)e
Lernen beginnen
matka, mama
mountain
[ˈmaʊntɪn] m*ałntyn
Lernen beginnen
góra
mouth
[maʊθ] małf
Lernen beginnen
usta
move
[muːv] m*uuw
Lernen beginnen
przenosić, przesuwać, poruszać
much
[mʌtʃ] macz
Lernen beginnen
dużo, znacznie, wiele
music
[ˈmjuːzɪk] mj*uzyk
Lernen beginnen
muzyka, muzyczny
must
[mʌst] mast
Lernen beginnen
musieć (coś zrobić)
my
[mʌɪ] maj
Lernen beginnen
mój
name
[neɪm] nejm
Lernen beginnen
imię, nazwa
narrow
[ˈnarəʊ] n*arou
Lernen beginnen
wąski, ograniczony, ciasny, zawężony
national
[ˈnaʃ(ə)n(ə)l] n*aszynel
Lernen beginnen
narodowy
natural
[ˈnatʃ(ə)r(ə)l] n*aczural
Lernen beginnen
naturalny
nature
[ˈneɪtʃə] n*ejczer
Lernen beginnen
natura, przyroda
near
[nɪə] n*ie
Lernen beginnen
"blisko, niedaleko; zbliżyć się, zbliżać się"
nearly
[ˈnɪəli] n*ieli
Lernen beginnen
niemal, prawie
necessary
[ˈnɛsəs(ə)ri] n*eseseri
Lernen beginnen
niezbędny, forsa, szmalec
neck
[nɛk] nek
Lernen beginnen
szyja
need
[niːd] n*iid
Lernen beginnen
potrzebować, potrzeba
neither
[ˈnʌɪðə] n*aj(dz)e
Lernen beginnen
"ani jeden, ani drugi; żaden"
never
[ˈnɛvə] n*ewe
Lernen beginnen
nigdy
new
[njuː] nju
Lernen beginnen
nowy
news
[njuːz] njuz
Lernen beginnen
wiadomości, wieści
newspaper
[ˈnjuːzpeɪpə] nj*uspejpe
Lernen beginnen
gazeta
next
[nɛkst] nekst
Lernen beginnen
kolejny, następny
nice
[nʌɪs] najs
Lernen beginnen
miły, przyjemny
night
[nʌɪt] najt
Lernen beginnen
noc
nine
[nʌɪn] najn
Lernen beginnen
dziewięć
nineteen
[nʌɪnˈtiːn] najnt*in
Lernen beginnen
dziewiętnaście
ninety
[ˈnʌɪnti] n*ajnti
Lernen beginnen
dziewięćdziesiąt
no
[nəʊ] noł
Lernen beginnen
nie
nobody
[ˈnəʊbədi] n*oubodi
Lernen beginnen
nikt
noise
[nɔɪz] nojz
Lernen beginnen
hałas, szum
nor
[nɔː] n*oo
Lernen beginnen
ani
north
[nɔːθ] n*oo(ts)
Lernen beginnen
północ
nose
[nəʊz] n*ouz
Lernen beginnen
nos
not
[nɒt] not
Lernen beginnen
nie
note
[nəʊt] nołt
Lernen beginnen
"notatka, zanotować; nota; zanotować"
nothing
[ˈnʌθɪŋ] n*a(ts)yng
Lernen beginnen
nic
notice
[ˈnəʊtɪs] n*ołtys
Lernen beginnen
"zauważyć; zawiadomienie, wiadomość"
november
[nə(ʊ)ˈvɛmbə] nouw*embe
Lernen beginnen
listopad
now
[naʊ] nał
Lernen beginnen
teraz, natychmiast
number
[ˈnʌmbə] n*amber
Lernen beginnen
liczba, numer
o’clock
[əˈklɒk] okl*ok
Lernen beginnen
o godzinie (przysłówek dodawany do liczebnika i znamionujący godzinę)
object
[ˈɒbdʒɪkt] *obdżekt
Lernen beginnen
obiekt
october
[ɒkˈtəʊbə] okt*ołbe
Lernen beginnen
październik
of
[əv] of
Lernen beginnen
używane do wskazania, że coś lub ktoś należy lub ma powiązanie
off
[ɒf] of
Lernen beginnen
"z daleka, z dala (np. od jakiegoś miejsca); nieobecny (np. w pracy, w szkole); wyłączony"
offer
[ˈɒfə] *ofee
Lernen beginnen
proponować, oferta, propozycja
office
[ˈɒfɪs] *ofys
Lernen beginnen
biurowiec, biuro
officer
[ˈɒfɪsə] *ofyse
Lernen beginnen
oficer
official
[əˈfɪʃ(ə)l] of*yszel
Lernen beginnen
oficjalny
often
[ˈɒf(ə)n] *ofen
Lernen beginnen
często
oil
[ɔɪl] ojl
Lernen beginnen
olej, olejek, ropa naftowa
old
[əʊld] *ould
Lernen beginnen
stary
on
[ɒn] on
Lernen beginnen
na
once
[wʌns] łans
Lernen beginnen
jeden raz, jednokrotnie
one
[wʌn] łan
Lernen beginnen
jeden
only
[ˈəʊnli] *ołnli
Lernen beginnen
tylko
open
[ˈəʊp(ə)n] *ołpen
Lernen beginnen
otwarty, otwierać
operation
[ɒpəˈreɪʃ(ə)n] oper*ejszn
Lernen beginnen
operacja
opinion
[əˈpɪnjən] op*inien
Lernen beginnen
opinia, zdanie
opposite
[ˈɒpəzɪt] *opezyt
Lernen beginnen
naprzeciwko, przeciwieństwo
or
[ɔː] *oo
Lernen beginnen
lub, albo, czy
orange
[ˈɒrɪndʒ] *oryndż
Lernen beginnen
pomarańczowy, pomarańcza
order
[ˈɔːdə] *oode
Lernen beginnen
"kolejność, porządek, ład; rozkaz, polecenie; zamówienie"
other
[ˈʌðə] *a(dz)e
Lernen beginnen
drugi, ten drugi (np. But)
our
[aʊə] *ałe
Lernen beginnen
nasz
out
[aʊt] ałt
Lernen beginnen
"oznacza ""poza"""
outside
[aʊtˈsʌɪd] auts*ajd
Lernen beginnen
na zewnątrz, poza granicami
over
[ˈəʊvə] *ouwe
Lernen beginnen
nad, ponad
own
[əʊn] ołn
Lernen beginnen
własny
page
[peɪdʒ] pejdż
Lernen beginnen
strona (w książce, dokumencie)
pain
[peɪn] pejn
Lernen beginnen
ból
paint
[peɪnt] pejnt
Lernen beginnen
farba, malować
pair
[pɛː] p*ee
Lernen beginnen
para, dwójka
paper
[ˈpeɪpə] p*ejper
Lernen beginnen
papier
park
[pɑːk] p*aak
Lernen beginnen
park
part
[pɑːt] p*aat
Lernen beginnen
część
party
[ˈpɑːti] p*aati
Lernen beginnen
"impreza; partia"
pass
[pɑːs] pas
Lernen beginnen
"wyminąć, przejść; przekazać"
past
[pɑːst] past
Lernen beginnen
przeszłość, były, miniony
patient
[ˈpeɪʃ(ə)nt] p*ejszynt
Lernen beginnen
"cierpliwy; pacjent, pacjentka"
pay
[peɪ] pej
Lernen beginnen
płacić
peace
[piːs] p*iis
Lernen beginnen
pokój, spokój
pen
[pɛn] pen
Lernen beginnen
pióro (do pisania), długopis
pencil
[ˈpɛns(ə)l] p*ensyl
Lernen beginnen
ołówek
people
[ˈpiːp(ə)l] p*ipol
Lernen beginnen
ludzie
perhaps
[pəˈhaps] peh*aps
Lernen beginnen
być może, możliwie
period
[ˈpɪərɪəd] p*irjed
Lernen beginnen
okres, czas
person
[ˈpəːs(ə)n] p*eesen
Lernen beginnen
osoba, podmiot
pick
[pɪk] pik
Lernen beginnen
wybierać, dobierać, zrywać, zbierać (owoce, kwiaty)
picture
[ˈpɪktʃə] p*ikcze
Lernen beginnen
zdjęcie, fotografia, film, obraz
piece
[piːs] p*iis
Lernen beginnen
kawałek
pink
[pɪŋk] pink
Lernen beginnen
różowy
place
[pleɪs] plejs
Lernen beginnen
miejsce, umieścić, położyć
plan
[plan] plan
Lernen beginnen
plan
plant
[plɑːnt] plant
Lernen beginnen
roślina, fabryka
plate
[pleɪt] plejt
Lernen beginnen
talerz, tabliczka, arkusz, płytka
play
[pleɪ] plej
Lernen beginnen
gra, grać
please
[pliːz] pliz
Lernen beginnen
proszę
point
[pɔɪnt] pojnt
Lernen beginnen
punkt, kropka
police
[pəˈliːs] pol*is
Lernen beginnen
policja
political
[pəˈlɪtɪk(ə)l] pol*itikl
Lernen beginnen
polityczny
poor
[pɔː] po(r)
Lernen beginnen
biedny
position
[pəˈzɪʃ(ə)n] poz*yszyn
Lernen beginnen
pozycja
possible
[ˈpɒsɪb(ə)l] p*osybl
Lernen beginnen
możliwy
post
[pəʊst] połst
Lernen beginnen
poczta
power
[ˈpaʊə] p*ałe
Lernen beginnen
"moc, siła, energia; władza, kontrola"
practice
[ˈpraktɪs] pr*aktys
Lernen beginnen
praktyka
prepare
[prɪˈpɛː] prip*ee
Lernen beginnen
przygotować, przyszykować
present
[ˈprɛz(ə)nt] pr*ezent
Lernen beginnen
"prezent, podarować; teraźniejszość, współczesność; przedstawiać, prezentować; obecny (np. w pracy, na lekcji)"
press
[prɛs] pres
Lernen beginnen
"naciskać, naciśnięcie; prasa"
pretty
[ˈprɪti] pr*yti
Lernen beginnen
"ładny, ładna; całkiem, dosyć"
price
[prʌɪs] prajs
Lernen beginnen
cena
private
[ˈprʌɪvət] pr*ajwyt
Lernen beginnen
"prywatny; szeregowy (stopień wojskowy)"
probably
[ˈprɒbəbli] pr*abebli
Lernen beginnen
prawdopodobnie
problem
[ˈprɒbləm] pr*oblem
Lernen beginnen
problem
produce
[prəˈdjuːs] prodj*us
Lernen beginnen
powodować, wywoływać
product
[ˈprɒdʌkt] pr*odakt
Lernen beginnen
produkt
program(me)
[ˈprəʊgram] pr*ougram
Lernen beginnen
program
promise
[ˈprɒmɪs] pr*omys
Lernen beginnen
obiecywać, obietnica
prove
[pruːv] pr*uuw
Lernen beginnen
udowadniać, dowodzić
provide
[prəˈvʌɪd] prow*ajd
Lernen beginnen
dostarczać, zapewniać
public
[ˈpʌblɪk] p*ablik
Lernen beginnen
publiczny, ogólny, ludzie, społeczeństwo
pull
[pʊl] pul
Lernen beginnen
ciągnąć
pupil
[ˈpjuːpɪl] pj*upyl
Lernen beginnen
uczeń
purpose
[ˈpəːpəs] p*eepes
Lernen beginnen
zamiar, cel
push
[pʊʃ] pusz
Lernen beginnen
pchać, pchnięcie
put
[pʊt] put
Lernen beginnen
postawić, położyć
quality
[ˈkwɒlɪti] kł*oleti
Lernen beginnen
jakość, cecha, przymiot
quarter
[ˈkwɔːtə] kł*oote
Lernen beginnen
ćwierć, jedna czwarta
question
[ˈkwɛstʃ(ə)n] kł*esczen
Lernen beginnen
pytanie
quick
[kwɪk] kłik
Lernen beginnen
szybki, szybko
quickly
[ˈkwɪkli] kł*ikli
Lernen beginnen
szybko
quiet
[ˈkwʌɪət] kł*ajet
Lernen beginnen
cichy, spokojny, cisza, spokój
quite
[kwʌɪt] kłajt
Lernen beginnen
całkiem, dość
race
[reɪs] rejs
Lernen beginnen
"wyścig; rasa"
radio
[ˈreɪdɪəʊ] r*ejdiou
Lernen beginnen
radio
rain
[reɪn] rejn
Lernen beginnen
deszcz
raise
[reɪz] rejz
Lernen beginnen
podwyżka, wznosić, podnosić
range
[reɪn(d)ʒ] rejndż
Lernen beginnen
zakres, przedział (np. cen lub temperatur)
rate
[reɪt] rejt
Lernen beginnen
wskaźnik (np. bezrobocia), współczynnik
rather
[ˈrɑːðə] r*a(dz)e
Lernen beginnen
raczej, dosyć, całkiem
reach
[riːtʃ] ricz
Lernen beginnen
osiągać (na drodze rozwoju, np. poziom, etap)
read
[riːd] rid
Lernen beginnen
czytać
ready
[ˈrɛdi] r*edi
Lernen beginnen
gotowy
real
[riːl] r*iil
Lernen beginnen
rzeczywisty, realny
really
[ˈrɪəli] r*yli
Lernen beginnen
naprawdę, rzeczywiście
reason
[ˈriːz(ə)n] r*iizen
Lernen beginnen
"powód, przyczyna; rozum, rozsądek"
receive
[rɪˈsiːv] rys*iiw
Lernen beginnen
dostawać, dostać, otrzymać
recognize
[ˈrɛkəgnʌɪz] r*ekognajz
Lernen beginnen
rozpoznać, rozpoznawać
record
[ˈrɛkɔːd] r*ikood
Lernen beginnen
"pisać, notować; rekord"
red
[rɛd] red
Lernen beginnen
czerwony, rudy
remain
[rɪˈmeɪn] rim*ejn
Lernen beginnen
pozostać, nie zmienić się
remember
[rɪˈmɛmbə] rim*embe
Lernen beginnen
pamiętać
repeat
[rɪˈpiːt] ryp*it
Lernen beginnen
powtarzać
reply
[rɪˈplʌɪ] ripl*aj
Lernen beginnen
odpowiedzieć, odpowiedź
report
[rɪˈpɔːt] rip*oot
Lernen beginnen
raport, sprawozdanie, relacja
represent
[rɛprɪˈzɛnt] repriz*ent
Lernen beginnen
reprezentować
respect
[rɪˈspɛkt] risp*ekt
Lernen beginnen
respekt, szacunek, szanować, poważać
rest
[rɛst] rest
Lernen beginnen
"odpoczywać, odpoczynek; reszta"
restaurant
[ˈrɛst(ə)rɒnt] r*estrant
Lernen beginnen
restauracja
result
[rɪˈzʌlt] riz*alt
Lernen beginnen
rezultat
return
[rɪˈtəːn] rit*een
Lernen beginnen
"wracać, powracać; powrót"
rich
[rɪtʃ] rycz
Lernen beginnen
bogaty
ride
[rʌɪd] rajd
Lernen beginnen
jeździć (na czymś)
right
[rʌɪt] rajt
Lernen beginnen
prawa strona, prawidłowy, prawo (do czegoś)
ring
[rɪŋ] ring
Lernen beginnen
pierścionek, obrączka, kółko
rise
[rʌɪz] rajz
Lernen beginnen
podwyżka, wzrastać
river
[ˈrɪvə] r*iwe
Lernen beginnen
rzeka
road
[rəʊd] rołd
Lernen beginnen
droga
rock
[rɒk] rok
Lernen beginnen
"głaz, duży kamień, skała; kołysać; rock (gatunek muzyki)"
roll
[rəʊl] rol
Lernen beginnen
"toczyć się, tarzać się; rolka"
room
[ruːm] rum
Lernen beginnen
pokój (w hotelu, w domu)
round
[raʊnd] rałnd
Lernen beginnen
"dookoła, naokoło; runda"
rule
[ruːl] rul
Lernen beginnen
"reguła; rządzić"
run
[rʌn] ran
Lernen beginnen
biegać
ran
[ran] ran
Lernen beginnen
biegł
sad
[sad] sad
Lernen beginnen
smutny
sale
[seɪl] sejl
Lernen beginnen
sprzedaż
same
[seɪm] sejm
Lernen beginnen
ten sam, taki sam, tak samo
saturday
[ˈsatədeɪ] s*atedej
Lernen beginnen
sobota
save
[seɪv] sejw
Lernen beginnen
"zachować, oszczędzić; chronić, ratować"
say
[seɪ] sej
Lernen beginnen
powiedzieć, mówić
said
[sɛd] sed
Lernen beginnen
powiedziany, rzeczony
school
[skuːl] sk*uul
Lernen beginnen
szkoła
science
[ˈsʌɪəns] s*ajens
Lernen beginnen
nauka
sea
[siː] s*ii
Lernen beginnen
morze
season
[ˈsiːz(ə)n] s*izyn
Lernen beginnen
sezon, pora roku
seat
[siːt] s*iit
Lernen beginnen
siedzenie, miejsce, posadzić
second
[ˈsɛk(ə)nd] s*ekend
Lernen beginnen
"drugi; sekunda"
secret
[ˈsiːkrɪt] s*ikret
Lernen beginnen
sekretny, sekret
secretary
[ˈsɛkrɪt(ə)ri] s*ekriteri
Lernen beginnen
sekretarz
section
[ˈsɛkʃ(ə)n] s*ekszyn
Lernen beginnen
sekcja, rozdział
see
[siː] si
Lernen beginnen
widzieć
seem
[siːm] s*iim
Lernen beginnen
wydawać się, zdawać się
sell
[sɛl] sel
Lernen beginnen
sprzedawać
send
[sɛnd] send
Lernen beginnen
posłać, wysłać
sent
[sɛnt] sent
Lernen beginnen
wysłany
sense
[sɛns] sens
Lernen beginnen
"odczucie, poczucie; sens, celowość"
sentence
[ˈsɛnt(ə)ns] s*entens
Lernen beginnen
zdanie, wyrok, skazywać
separate
[ˈsɛp(ə)rət] seperejt
Lernen beginnen
oddzielny, odrębny
september
[sɛpˈtɛmbə] sept*embe
Lernen beginnen
wrzesień
serious
[ˈsɪərɪəs] s*irijes
Lernen beginnen
poważny
serve
[səːv] s*eew
Lernen beginnen
obsługiwać, służyć
service
[ˈsəːvɪs] s*eewys
Lernen beginnen
usługa, pomoc
set
[sɛt] set
Lernen beginnen
"umieścić, postawić, usytuować; zestaw (np. narzędzi), odbiornik (np. telewizyjny)"
seven
[ˈsɛv(ə)n] s*ewen
Lernen beginnen
siedem
seventeen
[sɛv(ə)nˈtiːn] sewent*in
Lernen beginnen
siedemnaście
seventy
[ˈsɛv(ə)nti] s*ewenti
Lernen beginnen
siedemdziesiąt
several
[ˈsɛv(ə)r(ə)l] s*ewral
Lernen beginnen
kilka, parę
shake
[ʃeɪk] szejk
Lernen beginnen
potrząsać, wstrząsać
shall
[ʃal] szal
Lernen beginnen
(tworzy czas przyszły)
share
[ʃɛː] sz*ee
Lernen beginnen
"podzielić się, dzielić; część"
sharp
[ʃɑːp] sz*aap
Lernen beginnen
"ostry; gwałtowny; wyraźny"
she
[ʃiː] szi
Lernen beginnen
ona
ship
[ʃɪp] szyp
Lernen beginnen
"statek; wysyłać, dostarczyć"
shirt
[ʃəːt] sz*eet
Lernen beginnen
koszula
shoe
[ʃuː] szu
Lernen beginnen
but
shoot
[ʃuːt] szut