U lekarza - At the Doctor's

5  1    110 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Co Pana / Panią sprowadza?
Lernen beginnen
What has brought you along?
W czym problem?
Lernen beginnen
What's the trouble? / What's the matter?
Co mogę dla Pana / Pani zrobić? / W czym mogę służyć?
Lernen beginnen
What can I do for you?
Jak długo to się utrzymuje?
Lernen beginnen
How long has it been bothering you?
Od jak dawna ma Pan / Pani to?
Lernen beginnen
How long have you had it?
Jak długo utrzymuje się ten stan?
Lernen beginnen
How long have you been like this?
Jak długo trwa ból?
Lernen beginnen
How Iong does the pain last?
Gdzie boli?
Lernen beginnen
Where does it hurt?
Czy może Pan / Pani opisać ból?
Lernen beginnen
Can you describe the pain?
Jaki to rodzaj bólu?
Lernen beginnen
What kind of pain is it?
Która część pleców boli? / Która część pleców jest dotknięta (bólem / chorobą)?
Lernen beginnen
Which part of your back is affected?
Czy wymiotował Pan / wymiotowała Pani?
Lernen beginnen
Have you been vomiting?
Co było przyczyną śmierci?
Lernen beginnen
What was the cause of death?
Czy masz problemy z żołądkiem?
Lernen beginnen
Have you any trouble with your stomach?
Jaki masz apetyt?
Lernen beginnen
What's your appetite like?
Czy straciłeś na wadze?
Lernen beginnen
Have you lost any weight?
Czy twoje stolce są czarne?
Lernen beginnen
Are your stools black?
Czy (masz) jakieś problemy z pęcherzem?
Lernen beginnen
Any problems with your bladder?
Czy zauważyłeś jakieś ...?
Lernen beginnen
Have you noticed any ...?
Czy cierpisz na ...?
Lernen beginnen
Do you suffer from ...?
Czy przeszkadza Ci światło?
Lernen beginnen
Does light bother you?
Co jest przyczyną mojego problemu?
Lernen beginnen
What's the cause of my problem?
Jak jest to poważne?
Lernen beginnen
How serious is it?
Co zamierza Pan / Pani z tym zrobić?
Lernen beginnen
What are you going to do about it?
Jakie są szanse na pełny powrót do zdrowia?
Lernen beginnen
What are the chances of a full recovery?
Ciągle się pogarsza.
Lernen beginnen
It gets worse and worse.
Proszę zdjąć ubranie wierzchnie.
Lernen beginnen
Remove your overwear.
Proszę skierować głowę w tę stronę.
Lernen beginnen
Turn your head this way.
Proszę otworzyć usta.
Lernen beginnen
Open your mouth.
Przechyl głowę do tyłu.
Lernen beginnen
Tilt your head back.
Proszę wstać.
Lernen beginnen
Stand up.
Teraz będę...
Lernen beginnen
Now I'm going to...
Teraz chcę byś...
Lernen beginnen
Now I want you to...
To nie potrwa długo.
Lernen beginnen
It won't take very long.
Teraz zrobię Panu / Pani zastrzyk.
Lernen beginnen
Now I'm going to give you an injection.
Następną rzeczą jaką zrobię to...
Lernen beginnen
Now the next thing I'm going to do is...
Na początku tylko (zrobię)...
Lernen beginnen
First of all, I'm just going to...
Teraz jesteśmy gotowi (na zrobienie)...
Lernen beginnen
Now we're ready to...
Nie powinno boleć.
Lernen beginnen
It shouldn't be painful.
To może być nieco nieprzyjemne.
Lernen beginnen
This may feel a little bit uncomfortable.
Nie zajmie to długo.
Lernen beginnen
It won't take long.
Będzie Pan / Pani musiała odpocząć przez kilka dni (spędzić kilka dni bez pracy)
Lernen beginnen
You'll need a few days off work.
Powinieneś odpoczywać.
Lernen beginnen
You should rest.
Musisz odpoczywać.
Lernen beginnen
You need to rest.
Powinieneś robić te ćwiczenia trzy razy dziennie.
Lernen beginnen
You should do these exercises three times a day,
Proszę się tu położyć.
Lernen beginnen
Please lie down over here.
Nie ma się o co bać.
Lernen beginnen
There is nothing to worry about.
Proszę się uspokoić.
Lernen beginnen
Calm down, please.
tępy rodzaj bólu
Lernen beginnen
a dull sort of ache
uczucie ucisku
Lernen beginnen
a feeling of pressure
palący ból
Lernen beginnen
a burning pain
okropne zatwardzenie
Lernen beginnen
terrible constipation
spuchnięte kostki
Lernen beginnen
swollen ankles
ból brzucha
Lernen beginnen
stomach ache
rozdzierający ból
Lernen beginnen
gnawing pain
rwący ból
Lernen beginnen
stabbing pain
początkowe objawy
Lernen beginnen
initial symptoms
początkowa diagnoza
Lernen beginnen
initial diagnosis
wypisać lek na receptę
Lernen beginnen
to prescribe medicine
wizyta (lekarza) w domu
Lernen beginnen
home visit
kontynuować przyjmowanie antybiotyku
Lernen beginnen
to continue taking antibiotic
wzrost
Lernen beginnen
height
waga
(kilogramy)
Lernen beginnen
weight
badanie moczu
Lernen beginnen
urine test
badanie / przegląd zębów
Lernen beginnen
inspection of teeth
próbka krwi na badanie grupy krwi
Lernen beginnen
blood sample for blood typing
próbka krwi na badanie hemoglobiny
Lernen beginnen
blood sample for haemoglobin test
znieczulenie miejscowe
Lernen beginnen
local anaesthetic
leżeć / położyć się
Lernen beginnen
lie down
ból
(krótkotrwały)
Lernen beginnen
pain
ból
(długotrwały)
Lernen beginnen
ache
bolesny
Lernen beginnen
painful
chory
(UK)
Lernen beginnen
ill
chory
(USA)
Lernen beginnen
sick
(w UK - mający mdłości)
choroba
(ogólny stan)
Lernen beginnen
illness
choroba
(konkretna, o konkretnych objawach)
Lernen beginnen
disease
zwichnięcie
Lernen beginnen
sprain
złamanie
Lernen beginnen
break
ból zęba
Lernen beginnen
toothache
mierzyć komuś temperaturę
Lernen beginnen
to take one's temperature
mierzyć komuś ciśnienie krwi
Lernen beginnen
to take one's blood pressure
złapać grypę
Lernen beginnen
to catch the flu
podłapać jakąś infekcję
Lernen beginnen
to pick up some infection
iść do lekarza
Lernen beginnen
to go to a doctor
badać pacjenta
Lernen beginnen
to examine a patient
leczyć
Lernen beginnen
to cure
wypisać receptę
Lernen beginnen
to write a prescription / to prescribe
wystawiać zwolnienie lekarskie
Lernen beginnen
to give a medical leave
badanie ogólne
Lernen beginnen
checkup
dolegliwość
Lernen beginnen
ailment
tylko na receptę
Lernen beginnen
on prescription only
nie czuć się dobrze
Lernen beginnen
to be unwell
kaszleć krwią
Lernen beginnen
to cough up blood
dostać zatwardzenia
Lernen beginnen
become constipated
kręcić się w głowie / mieć zawroty głowy
Lernen beginnen
to feel dizzy
mieć / czuć ból w klatce piersiowej
Lernen beginnen
to have pain in one's chest
mieć problem z pęcherzem
Lernen beginnen
to have problems with one's bladder
wzrost wagi
Lernen beginnen
weight gain
spadek wagi
Lernen beginnen
weight loss
przyjęcie do szpitala
Lernen beginnen
hospital admission
oddział
(w szpitalu)
Lernen beginnen
ward
dzwonić po karetkę pogotowia
Lernen beginnen
to call for an ambulance
wezwać lekarza
Lernen beginnen
to call for a doctor
zarejestrować się
Lernen beginnen
to register
udzielać pierwszej pomocy
Lernen beginnen
to give first aid
krwawienie
Lernen beginnen
bleeding
dreszcze
Lernen beginnen
shivers
wyzdrowienie
Lernen beginnen
recovery
wykrywanie
Lernen beginnen
detection
grupa podwyższonego ryzyka
Lernen beginnen
high-risk group

Kommentare:

fredpol4 er schrieb: 2016-03-06 22:14:31
świetne

kaztrz er schrieb: 2017-02-03 13:26:28
Bardzo dobre. Dzięki. Muszę jeszcze znaleźć oddzielnie same słówka

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.