Ultra-tough antibiotic to fight superbugs - BBC News

 0    51 Datenblatt    rbkowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zwalczając superbakterie
Lernen beginnen
Fighting superbugs
Jesteśmy na szczycie "epoki po antybiotyku"
Lernen beginnen
we are on the cusp of a "post-antibiotic era"
Niektóre infekcje mogłyby stać się nie do wyleczenia
Lernen beginnen
some infections could become untreatable.
Trudne do leczenia zakażenie
Lernen beginnen
hard-to-treat infection
Infekcje krwiobiegu
Lernen beginnen
bloodstream infections
Niektóre antybiotyki nadal działają przeciwko VRE
Lernen beginnen
Some antibiotics still work against VRE
Dokonali pewnych modyfikacji struktury molekularnej
Lernen beginnen
They made some modifications to the molecular structure
trzy zmiany w szczególności wydają się istotne
Lernen beginnen
Three changes in particular seem to be important,
zwłaszcza
Lernen beginnen
in particular
która pokonuje
Lernen beginnen
that overcomes
"Mechanizmy", dzięki którym zabija bakterie
Lernen beginnen
'mechanisms', by which it kills bacteria
Zmodyfikowany lek był w stanie zabić próbki VRE
Lernen beginnen
The modified drug was able to kill samples of VRE
Zachowała niemal pełną moc
Lernen beginnen
it retained nearly full potency
oporność jest rozwijana
Lernen beginnen
resistance has been emerging
Prawodawstwo dotyczące praw człowieka mogłoby się zmienić w walce z terroryzmem
Lernen beginnen
Human rights laws could change for terror fight
stanąć na przeszkodzie
Lernen beginnen
get in the way
Zwalczania podejrzanych terrorystów
Lernen beginnen
tackling terror suspects
Ona mogłaby ułatwic zrobienie czegoś
Lernen beginnen
she would make it easier to do sth
Deportować podejrzanych terrorystów
Lernen beginnen
to deport foreign terror suspects
Tych, którzy stanowili zagrożenie
Lernen beginnen
those that presented a threat
to Zdominowało ostatnie dni
Lernen beginnen
it has dominated the final days
partie, strony rywalizujące
Lernen beginnen
Rival parties
Rzeczy muszą się zmienić
Lernen beginnen
things need to change
Konkretne nowe propozycje polityczne
Lernen beginnen
specific new policy proposals
Bardziej kontrowersyjne
Lernen beginnen
More controversially
Jasno to wyjaśniła
Lernen beginnen
she made it plain that
Jest gotowa to zrobić
Lernen beginnen
she is prepared to do so
Ona mogłaby również rozważyc
Lernen beginnen
she would also consider
Podejrzani mogą być trzymani bez postawienia zarzutu
Lernen beginnen
suspects could be held without charge
Strony rywalizujące
Lernen beginnen
Rival parties
Osobiście poparła opuszczenie unii
Lernen beginnen
she personally backed leaving the union
Prokurator Generalny
Lernen beginnen
attorney general
Inżynieryjny cud
Lernen beginnen
an engineering marvel
Ujście Tamy
Lernen beginnen
Thames estuary
Dostarczane przez turbiny przybrzeżne w kraju
Lernen beginnen
provided by the country’s offshore turbines
Psy i wilki dzielą poczucie sprawiedliwości
Lernen beginnen
Dogs and wolves share sense of fair play
Silne poczucie nierówności
Lernen beginnen
a strong sense of inequity
Kiedy ich partnerzy dostali lepsze przekąski
Lernen beginnen
when their partners got better treats
Psy i wilki wykazywały silne poczucie nierówności, gdy ich partnerzy byli lepiej traktowani
Lernen beginnen
Dogs and wolves displayed a strong sense of inequity when their partners got better treats
Ważną cechą ludzką
Lernen beginnen
an important human trait
Poczucie ucziwości
Lernen beginnen
The sense of fair play
Nowe badania wskazują, że
Lernen beginnen
new research suggests that
Podczas wykonywania zadania
Lernen beginnen
when performing a task
zniszczył narzędzie całkowicie
Lernen beginnen
downed tools completely
strącili, zniszczyli
Lernen beginnen
downed
Większą nagrodę
Lernen beginnen
a more substantial reward
Jeśli jedno zwierzę otrzymało większą nagrodę podczas wykonywania zadania, drugie z nich całkowicie zniszczyło narzędzie
Lernen beginnen
if one animal was given a more substantial reward when performing a task, the other one downed tools completely.
W naczelnych innych niż ludzie.
Lernen beginnen
in non-human primates.
Wrażliwość na nierówność
Lernen beginnen
Sensitivity to inequity
przyziemna praca
Lernen beginnen
mundane job
wyprodukował sprzeczne wyniki
Lernen beginnen
produced conflicting results

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.