Unit 1 "The google translators in human form"

 0    30 Datenblatt    bartandrzej7
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
among
He is a legend among linguists.
Lernen beginnen
wśród
On jest legendą wśród językoznawców.
though
fluently though not perfectly
Lernen beginnen
chociaż
płynnie, choć nie idealnie
picked up
suggests he picked up english in just 2 weeks
Lernen beginnen
załapał
sugeruje, że załapał/nauczył się angielskiego w ciągu zaledwie 2 tygodni
certainly
certainly it's worth a try
Lernen beginnen
na pewno
na pewno warto spróbować
perhaps exaggerate
some people perhaps exaggerated how fluent he was
Lernen beginnen
może przesadzać
niektórzy być może przesadzali jak biegły był
unusual
learning other languages was still unusual
Lernen beginnen
niezwykły
nauka innych języków była wciąż niezwykła
therefore
Lernen beginnen
w związku z tym
many reports come from
Lernen beginnen
wiele raportów pochodzi z
visitors who were probably struggling to express themself in Italian
Lernen beginnen
odwiedzający, którzy prawdopodobnie mieli problemy z wypowiadaniem się po włosku
accurate
appreciating his accurate grammar
Lernen beginnen
dokładny
docenia jego poprawną gramatykę
merely
described him as merely a parrot
Lernen beginnen
jedynie/tylko
opisał go tylko jako papugę
nothing of interest
Lernen beginnen
nic ciekawego
however according to author of the book
Lernen beginnen
jednak według autora książki
there is sufficient evidence
Lernen beginnen
istnieje wystarczający dowód
also argues that
Lernen beginnen
również twierdzi, że
he studies 9 hours a day down from 11 before he got married
Lernen beginnen
studiuje 9 godzin dziennie w porównaniu z 11 zanim się ożenił
at the age of twenty
Lernen beginnen
w wieku dwudziestu lat
whether/if
a central question of the book is whether (“if” bez alternatywy, “whether” z alternatywami”)
Lernen beginnen
czy
centralnym pytaniem książki jest to, czy
Are their achievements genetic?
Lernen beginnen
Czy ich osiągnięcia są genetyczne?
conclusions
Ewa's conclusion agree with research on highly talented people.
Lernen beginnen
wnioski/konkluzje
Wniosek Ewy zgadza się z badaniami na osobach wybitnie uzdolnionych.
in other areas such as sport and music
Lernen beginnen
w innych dziedzinach, takich jak sport i muzyka
top athletes may have genes that allow them training harder
Lernen beginnen
najlepsi sportowcy mogą mieć geny, które pozwalają im trenować ciężej
possess
they seem to possess excellent memories
Lernen beginnen
posiadać
wydają się mieć doskonałą pamięć
more efficient
Lernen beginnen
bardziej wydajny
requires
becoming the best also requires a lot of hard work
Lernen beginnen
wymaga
stawanie się najlepszym również wymaga dużo ciężkiej pracy
some argue that...
Lernen beginnen
niektórzy twierdzą, że...
natural advantages
Lernen beginnen
naturalne zalety/przewagi
opportunities
they look for opportunities to use the language closer to home
Lernen beginnen
możliwości
szukają możliwości posługiwania się językiem(obcym) bliżej domu
same simply imagine conversation in their heads
Lernen beginnen
jakieś proste, wymyślone rozmowy w ich głowach.
finally, they never afraid to make mistakes or appear stupid
Lernen beginnen
w końcu, nigdy nie boją się popełniać błędów lub wyglądać na głupich

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.