UNIT 1.18 - Data, Research & Information

 0    61 Datenblatt    agnieszkaszklarczyk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
a proposal
Lernen beginnen
propozycja
a forecast
Lernen beginnen
prognoza
results
Lernen beginnen
wyniki
trends
Lernen beginnen
trendy, tendencje
a situation
Lernen beginnen
sytuacja
performance
Lernen beginnen
wykonanie, wyniki
research
Lernen beginnen
badanie/a
a study
Lernen beginnen
badanie
income
Lernen beginnen
dochód
a quarter
Lernen beginnen
kwartał
quarterly
Lernen beginnen
kwartalnie
analysis
Lernen beginnen
analiza
budget
Lernen beginnen
budżet
sales figures
Lernen beginnen
dane sprzedażowe
a table
Lernen beginnen
tabelka
a database
Lernen beginnen
baza danych
an action
Lernen beginnen
działanie, akcja
a source of information
Lernen beginnen
źródło informacji
as soon as possible
Lernen beginnen
możliwie jak najszybciej
to support
Lernen beginnen
popierać
to expect
Lernen beginnen
spodziewać się
to hope
Lernen beginnen
mieć nadzieję
to analyse
Lernen beginnen
analizować
to get better
Lernen beginnen
poprawić się
to do research
Lernen beginnen
zrobić badania
to calculate
Lernen beginnen
obliczać, kalkulować
to collect
Lernen beginnen
zbierać
to process
Lernen beginnen
przetwarzać
to make a presentation
Lernen beginnen
robić prezentacje
to put
Lernen beginnen
położyć, wstawić, wpisać
to enter data
Lernen beginnen
wprowadzać dane
to plan
Lernen beginnen
planować
necessary
Lernen beginnen
niezbędny / potrzebny
satisfactory
Lernen beginnen
zadowalający
this year's
Lernen beginnen
tegoroczny
ready
Lernen beginnen
gotowy
correct
Lernen beginnen
poprawny
How many people supported the proposal?
Lernen beginnen
Ile osób poparło tę propozycję?
More than we expected.
Lernen beginnen
Więcej, niż się spodziewaliśmy.
I received your email yesterday.
Lernen beginnen
Wczoraj otrzymałem twój e-mail.
I'm making a sales forecast for next year.
Lernen beginnen
Robię prognozę sprzedaży na przyszły rok.
I'll try to send you all the necessary information as soon as possible.
Lernen beginnen
Postaram się wysłać Ci wszystkie potrzebne informacje możliwie jak najszybciej.
I hope that the results will be satisfactory.
Lernen beginnen
Mam nadzieję, że rezultaty będą satysfakcjonujące.
In our department we analyse data and trends.
Lernen beginnen
W naszym dziale analizujemy dane i trendy.
We're happy with your performance.
Lernen beginnen
Jesteśmy zadowoleni z twoich wyników.
The budget for next year is ready.
Lernen beginnen
Budżet na następny rok jest gotowy.
The research that we did last month shows that people prefer online shopping.
Lernen beginnen
Badanie, które przeprowadziliśmy w zeszłym miesiącu pokazuje, że ludzie wolą zakupy przez internet.
I can show you the results if you want.
Lernen beginnen
Mogę Ci pokazać wyniki, jeśli chcesz.
How often do you calculate the income?
Lernen beginnen
Jak często wyliczacie dochód?
Once a/per quarter. / Quarterly
Lernen beginnen
Raz na kwartał.
We collect and then process the information from the last three months.
Lernen beginnen
Zbieramy, a następnie przetwarzamy informacje z ostatnich trzech miesięcy.
Do the analysis of the data / Analyse the data that they collected and make a presentation of the results.
Lernen beginnen
Wykonaj analizę danych / Przeanalizuj dane, które zebrali i przygotuj prezentację wyników.
You have three days to do it.
Lernen beginnen
Masz trzy dni, żeby to zrobić.
This year's sales figures show that the situation is getting better.
Lernen beginnen
Tegoroczne dane dotyczące sprzedaży pokazują, że sytuacja jest coraz lepsza.
The study shows that 80% of our clients are happy with our services.
Lernen beginnen
Badanie pokazuje, że 80% naszych klientów jest zadowolonych z naszych usług.
We did some market research and it shows that we offer the best prices.
Lernen beginnen
Zrobiliśmy badanie rynku i pokazuje ono, że oferujemy najlepsze ceny.
We put all the results in tables.
Lernen beginnen
Wpisujemy wszystkie wyniki w tabele.
Every day, we enter data into the system.
Lernen beginnen
Codziennie wprowadzamy dane do systemu.
We check if it's correct and we send it to the Marketing Department.
Lernen beginnen
Sprawdzamy, czy są poprawne i wysyłamy je do Działu Marketingu.
They use the database to plan their actions.
Lernen beginnen
Oni używają bazy danych do planowania swoich działań.
It's very good source of information.
Lernen beginnen
To bardzo dobre źródło informacji.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.