Unit 5A English File Advanced - Part 2

 0    35 Datenblatt    iadamszymaszek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zadanie
Podzieliliśmy zadania pomiędzy pracowników.
Lernen beginnen
task
We divided the tasks between employees.
środowisko
Lernen beginnen
environment
wielozadaniowość
Lernen beginnen
multitasking
głos
Ona ma piękny głos.
Lernen beginnen
voice
She has a beautiful voice.
ciało
Woda stanowi do 60% ludzkiego ciała.
Lernen beginnen
body
Water is up to 60% of a human body.
psychologia
Lernen beginnen
psychology
fokus
Lernen beginnen
focus
świadomy
Lernen beginnen
aware
zachowanie
Lernen beginnen
behaviour
sensacja
Lernen beginnen
sensation
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
Lernen beginnen
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
proces
Proces produkcji jest bardzo długi.
Lernen beginnen
process
The process of production is very long.
pociąg
Najszybszy pociąg na świecie produkowany jest w Chinach.
Lernen beginnen
train
The fastest train in the world is produced in China.
wieloraki
Lernen beginnen
multiple
zachowanie
Lernen beginnen
conduct
stos
Lernen beginnen
pile
utrzymać
Lernen beginnen
maintain
codziennie
Sklep jest otwarty codziennie od 8 do 18.
Lernen beginnen
daily
The shop is open daily from 8 a.m. till 6 p.m.
wyposażyć
Lernen beginnen
equip
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
Lernen beginnen
attitude
Attitude to work is most important!
polepszyć
Lernen beginnen
improve
popularny
Stał się bardzo popularny.
Lernen beginnen
popular
He's became very popular.
roztargniony
Lernen beginnen
distracted
odniesienie
Ta książka zawiera dużo odniesień do Kanta.
Lernen beginnen
reference
This book contains a lot of references to Kant.
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
Lernen beginnen
worker
Office workers spend too long sitting at their desks
okres
Ceny prawie wszystkich materiałów wzrosły gwałtownie w bardzo krótkim okresie czasu.
Lernen beginnen
period
The prices of almost all materials shot up over a very short period of time.
otaczać
Lernen beginnen
surround
zdobyć
Lernen beginnen
gain
zaręczony
Lernen beginnen
engaged
efekt
Lernen beginnen
effect
wielki
Lernen beginnen
large
ogon
Lernen beginnen
tail
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
Lernen beginnen
recent
The recent events have changed my life.
umysł
Lernen beginnen
mind
kierunku
Lernen beginnen
toward

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.