Unit 9 Raising finance

 0    94 Datenblatt    uepwzkzgr192011
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
lichwiarz
Lernen beginnen
a pawnbroker
najsilniej przekonują pieniądze
Lernen beginnen
money talks
nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę
Lernen beginnen
don't put all your eggs in one basket
tylko dobrze przemyślane inestycje dadzą zwrot
Lernen beginnen
you have to speculate to accumulate
not to waste money by spending more money on something you have already spent money on that is no good:
Lernen beginnen
don't throw good money after bad
nie pożyczaj bo możesz stracić pieniądze albo przyjaciela albo jedno i drugie
Lernen beginnen
lend your money and lose a friend
When we no longer owe money to anyone, we are safe and secure. The implication is that it is dangerous to owe anyone.
Lernen beginnen
out of debt, out of danger
kto płaci ten wymaga
Lernen beginnen
he who pays the piper calls the tune
darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
Lernen beginnen
beggars can't be choosers
prowadzi do
Lernen beginnen
lead to
przepływ gotówki
Lernen beginnen
cashflow
kapitał, akcja
Lernen beginnen
equity
aktywa
Lernen beginnen
asset
własność
Lernen beginnen
possession
rata procentowa
Lernen beginnen
the interest rate
wynagrodzenie, prowizja, honorarium
Lernen beginnen
fee
pobierać opłatę
Lernen beginnen
charge
stawiać czoło
Lernen beginnen
face
bankructwo
Lernen beginnen
bankruptcy
gwarancja, poręczenie
Lernen beginnen
warranty
nadpłata
Lernen beginnen
overpayment
zabezpieczenie, wynagrodzenie, rekompesata
Lernen beginnen
indemnity
zarządzenie, kierowanie
Lernen beginnen
administration
dywidenda
Lernen beginnen
dividend
obligacja, kapitał akcyjny
Lernen beginnen
stock
odsetki do zapłacenia
Lernen beginnen
interest charged
rata
Lernen beginnen
instalment
kapitał (fundusze zadeponowane w banku)
Lernen beginnen
principal
dotacja
Lernen beginnen
subsidy
suma przekroczenia stanu konta
Lernen beginnen
overdraft
kredyt hipoteczny
Lernen beginnen
mortgage
budżet
Lernen beginnen
budget
przedsięwzięcie handlowe
Lernen beginnen
venture
dodatkowe zabezpieczenie
Lernen beginnen
collateral
być na czysto (brak kredytu)
Lernen beginnen
in the red
mieć kredyt
Lernen beginnen
in the black
dotacja
Lernen beginnen
a grant
dłużnik
Lernen beginnen
a debtor
udzielający kredytu
Lernen beginnen
a creditor
pasywa
Lernen beginnen
liabilities
likwidacja
Lernen beginnen
liquidation
przestać działać
Lernen beginnen
stop to operate
trudności finansowe
Lernen beginnen
financial difficulties
lokata, wkład
Lernen beginnen
a deposit
nie opłacany, bezpłatny
Lernen beginnen
unpaid
ogłaszać bakructwo
Lernen beginnen
declaring bancruptcy
dostawcy
Lernen beginnen
suppliers
maksymalizować
Lernen beginnen
maximise
budowanie sieci (nieformalnych kontaktów z ludźmi, którzy mogą być potencjalnymi klientami lub źródłem informacji)
Lernen beginnen
networking
zrobiła prezentację aby sprzedać dla osób spierających/inwestorów
Lernen beginnen
to pitch backers
doprowadzić do końca
Lernen beginnen
to get the distance
niespodziewana szansa która niespodziewanie pozwoli mieć sukces w pracy
Lernen beginnen
lucky break
zmniejszyć szansę na porażkę przez próbowanie kilku możliwości zamiast jednej
Lernen beginnen
hedge someone bets
trzymać rękę na pulsie
Lernen beginnen
keep your ear to the ground
przedsiębiorca
Lernen beginnen
entrepreneurs
zwrot z inwestycji
Lernen beginnen
get financial backing
założyciel
Lernen beginnen
founder of
przeprowadzać
Lernen beginnen
relocate
odrzucić
Lernen beginnen
turn down
ustawić się
Lernen beginnen
pitch to
przedłożyć biznes plan
Lernen beginnen
submit a business plan
zabrać się poważnie do
Lernen beginnen
settle on
wpierać
Lernen beginnen
back
5 punktów procentowych powyżej
Lernen beginnen
5 percentage points above
ubiegać się o kredyt
Lernen beginnen
seek credit
nowe podejście
Lernen beginnen
fresh approach
wzrost funduszy
Lernen beginnen
raise funds
uderzenie kryzysu
Lernen beginnen
the recession struck
walczący
Lernen beginnen
the struggling investment
wrażliwy, trudny
Lernen beginnen
vulnerable to
wydawnictwo
Lernen beginnen
publishing house
oferta przejęcia
Lernen beginnen
takeover bids
spłata odsetek od kredytów
Lernen beginnen
the interest on the loan
grozić
Lernen beginnen
threat to
nalegać na
Lernen beginnen
insist on
zdolny do
Lernen beginnen
capable of
mieć świadomość czegoś
Lernen beginnen
aware of
zapewnić obydwa finansową i strategiczny kierunek
Lernen beginnen
providing both financial and strategic direction
doradca prawny
Lernen beginnen
solictor
ustępować, iść na ustępstwa
Lernen beginnen
make a concession
chciałbym tylko sprecyzować
Lernen beginnen
i'd just like to clarify that
zbierać inforamcje
Lernen beginnen
gather information
pozwól mi sprecyzować
Lernen beginnen
let me clarify
udział w biznesie
Lernen beginnen
stake in the business
inne źródła finansowe
Lernen beginnen
the other sources of finance
chciałbym zrobić propozycję
Lernen beginnen
i'd like to make a proposal
spójrz na to z innej stronie
Lernen beginnen
let's look at this another way
przelać
Lernen beginnen
transfer
spójrzmy co mamy do tąd
Lernen beginnen
let's see what we've got so far
podsumujmy zanim pójdziemy dalej
Lernen beginnen
let's recap before we go on to
emitować akcje
Lernen beginnen
issuing shares
kupno własności
Lernen beginnen
the purchase of property
niedotrzymanie kredytu
Lernen beginnen
defaults on loan
wyostrzyć, udoskonalić
Lernen beginnen
hone

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.