Unit 9. Hypothetical conditional: past.

 0    14 Datenblatt    pggrel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
If he hadn't written Doctrinale, education would ave remained the same
Lernen beginnen
Gdyby nie napisał Doctrinale, edukacja pozostałaby taka sama
If Galileo hadn't defended his theories, he would have been a free man
Lernen beginnen
Gdyby Galileusz nie bronił swoich teorii, byłby wolnym człowiekiem
Life would have been totally different, if we hadn't invented it.
Lernen beginnen
Życie byłoby zupełnie inne, gdybyśmy go nie wymyślili.
We wouldn't be in trouble now if she had kept her mouth shut at the meeting.
Lernen beginnen
Nie bylibyśmy w tarapatach teraz jakby trzymał usta zamknięte na posiedzeniu.
We wouldn't have become the most imaginative of the animals if we had continued eating only plants
Lernen beginnen
Gdybyśmy nadal jedli tylko rośliny, nie stalibyśmy się najbardziej pomysłowymi ze zwierząt
Machu Picchu would have remained unknown if Hiram Bingharr hadn't explored the Andes in Peru
Lernen beginnen
Machu Picchu pozostałby nieznany, gdyby Hiram Bingharr nie zbadał Andów w Peru
If the "I love you" virus had been found earlier, forty-five million computers wouldn't have crashed in 2000
Lernen beginnen
Gdyby wirus „Kocham cię” został wcześniej znaleziony, czterdzieści pięć milionów komputerów nie uległoby awarii w 2000 roku
The development of modern medicine would have been different if Alexander Fleming hadn't discovered penicillin
Lernen beginnen
Rozwój współczesnej medycyny byłby inny, gdyby Alexander Fleming nie odkrył penicyliny
If John Lennon hadn't met Psul McCartney, they wouldn't have formed the Beatles
Lernen beginnen
Gdyby John Lennon nie spotkał Psula McCartneya, nie stworzyliby Beatlesów
The invention of the mobile wouldn't have been possible if Alexander Graham Bell hadn't invented the telephone
Lernen beginnen
Wynalezienie telefonu komórkowego nie byłoby możliwe, gdyby Alexander Graham Bell nie wynalazł telefonu
If the Nestor Film Company hadn't opened a film studio there in 1911, Hollywood would have remained a quiet town
Lernen beginnen
Gdyby Nestor Film Company nie otworzył tam studia filmowego w 1911 roku, Hollywood pozostałoby spokojnym miastem
If Marcela hadn't got a new job, she wouldn't have bought her house
Lernen beginnen
Gdyby Marcela nie znalazła nowej pracy, nie kupiłaby swojego domu
If he had continued to explore, he would probably have reached the Americas before Columbus and the Europeans
Lernen beginnen
Gdyby kontynuował eksplorację, prawdopodobnie dotarłby do Ameryki przed Kolumbem i Europejczykami
Would China have created the next great empire if Chinese explorers had landed in the Americas first?
Lernen beginnen
Czy Chiny stworzyłyby kolejne wielkie imperium, gdyby chińscy odkrywcy wylądowali najpierw w obu Amerykach?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.