Wakacyjne czytanie 2

 0    455 Datenblatt    annasecewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pod wpływem czynników zewnętrznych
Lernen beginnen
under the infuence of some sort of external factors
huśtawki i zjeżdżalnie
Lernen beginnen
swings and slides
wydaje dźwięk
Lernen beginnen
make a sound
mrugnięcie powieki
Lernen beginnen
to bat an eyelid
kępy trawy
Lernen beginnen
clumps of grass
zapomnieć co w połowie zdania
Lernen beginnen
to forget in mid-sentence what you wanted to say
przez całe życie wykonywał jeden zawód
Lernen beginnen
he practised a single profession all his life
ciężko jest wymyślić coś nowego z dnia na dzień
Lernen beginnen
it's hard to come up with anything new overnight
głęboki związek
Lernen beginnen
profound relationship
pałaszować, wcinać
Lernen beginnen
scoff down
kruczoczarne włosy
Lernen beginnen
raven black hair
w tonie żalu
Lernen beginnen
in a tone of regret
ostatni kraj, który nie jest prowadzony na sznurku przez USA
Lernen beginnen
the last country that isnt led on a string by the USA
są na smyczy Ameryki
Lernen beginnen
they are on America's lash
trzcina cukrowa, tytoń
Lernen beginnen
sugarcane, tabacco
na krawędzi zniszczenia
Lernen beginnen
on the brink of destruction
puchnie z dumy
Lernen beginnen
he swells with pride
przelatuj, przelatuj obok
Lernen beginnen
flash by, flash past
hodować kurczaki
Lernen beginnen
raer chickens
przemawiać na temat znaczenia
Lernen beginnen
give a talk on the significance of
dokuczliwie, psotnie
Lernen beginnen
mischievously
miłość jest trudna, ale warta poświęcenia
Lernen beginnen
love is tough but worth sacrifice
w zamian za podwózkę
Lernen beginnen
in exchange for a lift
oklaskiwać, klaskać
Lernen beginnen
applaud, clap
żyj pełnią życia pomimo nieśmiałości i strachu
Lernen beginnen
live life to the fullest despite the shyness and fear
żeby zamieniać mieszkanie na coś większego
Lernen beginnen
to affort to swap the apartment for sth bigger
przebita opona
Lernen beginnen
punctured tire
wywierać duży nacisk na kogoś
Lernen beginnen
exert a lot of pressure on sb
etos jest im obcy
Lernen beginnen
ethos is alien to them
sklep z twardą walutą
Lernen beginnen
hard currency shop
stacja przejęta przez ludzi, do których nie ma dokąd pójść
Lernen beginnen
the station taken over by people with nowhere to go
bezdomni, bezrobotni, żebracy, włóczęgi, porzuceni
Lernen beginnen
the homeless, the jobless, beggars, vagrants, derelicts
dostaje klapsa w usta
Lernen beginnen
gets a smack in the mouth
ślinić się nad kimś
Lernen beginnen
drool over somebody
gęba
Lernen beginnen
gob
spadaj!
Lernen beginnen
get lost!
siła, aby cie znieść
Lernen beginnen
the strenght to put up with you
zabiją mnie
Lernen beginnen
they will do me in
rozerwana przez bombę terrorystyczną
Lernen beginnen
ripped apart by a terrorist bomb
strzyżenie, wycinek z gazety
Lernen beginnen
clipping
jak tu trafiłeś
Lernen beginnen
how did you end up here
listwy były zepsute
Lernen beginnen
the laths were rotten
krokwie
Lernen beginnen
rafters
miesięczny zasiłek
Lernen beginnen
a monthly allowance
menele piją spirytus metylowany
Lernen beginnen
bums drink methylated spirit
okropnie śmierdzieć
Lernen beginnen
make a dreadful stink
męty społeczne / ludzkości
Lernen beginnen
the dregs of society/humanity
etykieta, maniery
Lernen beginnen
etiquette, manners
co masz na myśli?
Lernen beginnen
meaning what you ask?
obowiązkowo zbiera swoje kawałki
Lernen beginnen
dutiully gathers up her bits
ile żalu mi dali
Lernen beginnen
how much grief they have given me
ile łez wylałem
Lernen beginnen
how much tears i've shed
brutalnie traktować
Lernen beginnen
manhandle
spadać
Lernen beginnen
tumble over
kaleka
Lernen beginnen
cripple
niezdolny, niezdolny do
Lernen beginnen
incapable of, unable to
wyłaniać się
Lernen beginnen
emerge
przeziębić się
Lernen beginnen
catch a chill/catch a cold
wiele metrów kwadratowych ziemi
Lernen beginnen
a good many square feet of land
podprzeć nogę na stołku
Lernen beginnen
prop a leg on a stool
zjeżdżać/schodzić w dół/pogarszać się
Lernen beginnen
go downhill
mieć zakłusy na jej ziemię i dom
Lernen beginnen
to have designs on her land and her cottage
powiedziała, robiąc się emocjonalna
Lernen beginnen
she said, getting emotional
jest siedzibą sprawiedliwości
Lernen beginnen
it is the seat of justice
pojechałem do Strasburga
Lernen beginnen
i went off to strasburg
pozwać o ten kawałek ziemi
Lernen beginnen
sue for that piece of land
maszyna dziewiarska
Lernen beginnen
machine knitter
nigdy w ogóle nie wychodziłem z mojej wioski
Lernen beginnen
i never went outside my village at all
zacząłem otrzymywać zasiłek
Lernen beginnen
i started getting an allowance
zapomniane miejsce
Lernen beginnen
godforsaken place
po prostu czuje się głupio mówiąc
Lernen beginnen
she plainly feels stupid saying it
nie ma mowy o tym, by pozwolić jej spać w drzwiach
Lernen beginnen
there is no question of letting her sleep in the doorway
umrzeć z głodu / głodu
Lernen beginnen
die of starvation/hunger
odpędzić, przegonić
Lernen beginnen
chase away, shoo sb out of
przekazanie darowizny jest dobrowolne
Lernen beginnen
to make a donation is voluntary
policja nęka mnie
Lernen beginnen
the police harass me
podszedłem do mężczyzny
Lernen beginnen
i went up to the man
spotkało ich jakieś nieszczęście
Lernen beginnen
some misfortune had befallen them
zdarzać się, spotkać kogoś (o nieszczęściu)
Lernen beginnen
befall - befell - befallen
marzycielsko
Lernen beginnen
dreamily
wpaść na pomysł
Lernen beginnen
get ideas about
my umówiliśmy się na spotkanie
Lernen beginnen
we, ve arranged to meet
podskocz do
Lernen beginnen
nip over to
dama nie ma prawie żadnych zębów
Lernen beginnen
the lady has hardly any teeth
być w bezruchu
Lernen beginnen
be at a standstill
wcale się nie ruszyła
Lernen beginnen
she hasn't budged at all
jest świetna w zamrażaniu na miejscu
Lernen beginnen
she's brilliant at freezing on the spot
kiedy już mają Europę, chcą całego świata
Lernen beginnen
once they've got europe, they want the entire globe
z dużym wyprzedzeniem
Lernen beginnen
a long way in advance
moje serce bije
Lernen beginnen
my heart is pounding
mam serce w gardle
Lernen beginnen
my heart is in my mouth
nic nie zagłusza przemytników
Lernen beginnen
nothing bleeps for the smugglers
samogon, nie do końca legalnie
Lernen beginnen
hooch, not entirely legally
wykorzystuje fakt, że
Lernen beginnen
he exploits the fact that
coraz bliżej
Lernen beginnen
getting nearer and nearer
odciąć Półwysep Krymski od Ukrainy
Lernen beginnen
cut off the Crimean Peninsula from Ukraine
być razem z
Lernen beginnen
be along with
ich wejście do UE nie nastąpi
Lernen beginnen
their entry to the EU isnt going to be along
ścieżka usiana różami
Lernen beginnen
a path strewn with roses
zasypać, pokrywać
Lernen beginnen
straw-strew-strewn
oddaj nas na zachód
Lernen beginnen
hand us over to the west
fakt ich już nie interesuje
Lernen beginnen
the fact doesn't interest them any more
płaczą za ZSRR
Lernen beginnen
they are weeping for USSR
został uwikłany we freud
Lernen beginnen
he's been embroiled in in a freud
kiedy pomarańczowy motłoch doszedł do władzy
Lernen beginnen
when the orange rabble came to power
Patriarchat Kijowski, który stoi na czele rejestratorów wraz z Patriarchatem Moskiewskim
Lernen beginnen
the Kiev Patriarchate which is at logger heads with tne Moscow Patriarchate
zwykły laik
Lernen beginnen
an ordinary layman
odprawić nabożeństwo w kościele
Lernen beginnen
take the service in the church
na rzecz przystąpienia Ukrainy do UE
Lernen beginnen
in support of Ukraine joining EU
trochę polityka
Lernen beginnen
a bit of a politician
to jest zbyt widoczne wśród was, Polaków
Lernen beginnen
it's all too apparent among you Poles
jest zbyt zajęty kombinowaniem o swoje bogactwo
Lernen beginnen
he's too busy wheeling and dealing to increase his wealth
sutanna
Lernen beginnen
cassock, soutane
co mnie najbardziej martwi
Lernen beginnen
what worries me most
w Piśmie Świętym
Lernen beginnen
in the Holy Scriptures
zwiastuje Apokalipsę
Lernen beginnen
it heralds the Apocalypse
aby chronić zboczeńców
Lernen beginnen
to protect perverts
w powolnym, niemrawym tempie
Lernen beginnen
at a sluggish rate
nie chodziło o dochód, ale o zasady
Lernen beginnen
it wasnt about income but principles
ich kąt piekła
Lernen beginnen
their corner of hell
przynieść 2000 dolarów tylko na początek
Lernen beginnen
to bring in 2000 dollars just for starters
dać swój udział, zysk
Lernen beginnen
to give your cut
przyczynić się do sth
Lernen beginnen
contribute to sth
wnosić wkład
Lernen beginnen
contribute
złapać ich na gorącym uczynku
Lernen beginnen
catch them in the act
solidna gotówka
Lernen beginnen
a solid cash
cała masa papierosów
Lernen beginnen
a whole tuckload of cigarettes
wszystkie papiery są w porządku
Lernen beginnen
all the papers are in order
mówi z oburzeniem
Lernen beginnen
he says indignantly
w pełni rozwinięty kraj europejski
Lernen beginnen
fully fledged European country
dzieje się na własne oczy
Lernen beginnen
happening with my own eyes
narzucić jakąkolwiek starą rzecz
Lernen beginnen
toss on any old thing
leży ugorem (ziemia)
Lernen beginnen
it lies fallow (land)
Europejski spichlerz
Lernen beginnen
Europe's granary
spełniają standardy / wymagania
Lernen beginnen
meet the standards / requirements
jakąkolwiek gotówkę wysłałem, wypije to
Lernen beginnen
whatever cash i sent he drinks it away
nie ma na to ochoty
Lernen beginnen
he doesnt feel like it
walnąć kijem w drzewo
Lernen beginnen
whack a stick against the tree
orajcie tę ziemię za nas
Lernen beginnen
plough that land for us
wystawiony w muzeum
Lernen beginnen
put on show in a museum
wypluwając
Lernen beginnen
spitting out
doładuj swój telefon
Lernen beginnen
top up your phone
dorobić do emerytury
Lernen beginnen
top up the pension
small fry (rzeczownik)
Lernen beginnen
small fry (noun)
krzywiąc
Lernen beginnen
scowling
jowialnie zwraca się do odważnego faceta
Lernen beginnen
jovially adresses the bold guy
mrugając do mnie
Lernen beginnen
winking at me
droższa lub niższa jakość niż w polsce
Lernen beginnen
pricier or lower quality than in poland
wisieć w oddali
Lernen beginnen
looming in the distance
podejdź do tego
Lernen beginnen
get right up to it
w dobrych stosunkach ze strażą graniczną i celnikami
Lernen beginnen
on good terms with border guards and customs officials
daj mu piątkę
Lernen beginnen
give him a high five
najbardziej chciwy ze wszystkich
Lernen beginnen
the williest of all
winien jest facet z niższego rankingu
Lernen beginnen
the lower ranking guy is to blame
odpisać sth / sb
Lernen beginnen
write off sth / sb
Mam przede mną 50 mil. muszę pędzić
Lernen beginnen
ive got 50 mile ahead of me. i must dash
redukuje się do kary pieniężnej
Lernen beginnen
reduces to penury
wyruszyć z powrotem do polski
Lernen beginnen
set off back to poland
przyszedł po nas
Lernen beginnen
he has come to fetch us
wyciąć plasterek na granicy
Lernen beginnen
carve a slice at the border
bez mrugnięcia okiem
Lernen beginnen
without batting an eyelid
na małym bazarze
Lernen beginnen
at a small bazaar
przez przejście graniczne w medyce
Lernen beginnen
by the border crossing in medyka
uzbrojonych złodziei
Lernen beginnen
wielding thieves
pełnowartościowy kłos pszenicy
Lernen beginnen
wholesome-looking ear of wheat
dobre oko dla ludzi
Lernen beginnen
a good eye for people
kilka na raz
Lernen beginnen
several at a time
sam bóg wie
Lernen beginnen
god alone knows
dzień w dzień, w śniegu i deszczu
Lernen beginnen
day in, day out, in snow and rain
pod czujnym okiem
Lernen beginnen
under the vigilant eye of
równie dobrze mogę wykopać sobie grób
Lernen beginnen
i might just as well dig myself a grave
podpal je
Lernen beginnen
set them alight
muchomor
Lernen beginnen
toadstool
boom budowlany, który zawyżał cenę stali
Lernen beginnen
a construction boom that has inflated the price of steel
prymitywna bomba, która powoduje wysadzenie bunkra
Lernen beginnen
a primitive bomb that makes the bunker blow up
dostać się do stali wewnątrz
Lernen beginnen
to get to the steel inside
zatrzymany przez
Lernen beginnen
halted by
w zależności od potrzeb
Lernen beginnen
to suit the needs
pranie brudnych pieniędzy
Lernen beginnen
laundering its dirty money
Albańczycy nie zwracają na to uwagi
Lernen beginnen
the albanians take no notice of that
spocząć na laurach
Lernen beginnen
to rest on your laurels
ma dobre i złe strony
Lernen beginnen
it has a mixed blessing
granie w ciuciubabkę
Lernen beginnen
playing blindman's buff
moje zdrowie nie jest takie, jakie było
Lernen beginnen
my health is not what it was
wychodzi mniej więcej tak samo
Lernen beginnen
it comes out about the same
wyburzenie starego budynku
Lernen beginnen
demolish an old building
rzut kamieniem od
Lernen beginnen
a stone's throw from
aż do
Lernen beginnen
all the way from, right down to
przymknąć oko na coś
Lernen beginnen
turn a blind eye to something
nie jest zniechęcony
Lernen beginnen
he's not put off
pozwala mi spojrzeć przez strzelnicę
Lernen beginnen
he lets me look through a firing slit
skierowane w kierunku
Lernen beginnen
aimed at, in the direction of
położyć na tym palec
Lernen beginnen
lay a finger on it
wyjątkowy w skali globalnej
Lernen beginnen
unique on a global scale
ściśle tajne / poufne / tajne
Lernen beginnen
top secret/confidential/classified
do zgarnięcia
Lernen beginnen
up for grabs
pełnoprawną
Lernen beginnen
fully fledged
przez wszystkich kont, według wszystkich kont
Lernen beginnen
by all accounts, according to all accounts
kilkadziesiąt z nich
Lernen beginnen
several dozen of them
opracował trasę
Lernen beginnen
he has worked out a route
osobowość paranoiczna
Lernen beginnen
paranoid personality
trzymał się Jugosławii (był w dobrych stosunkach)
Lernen beginnen
he kept in with yugoslavia
zawarł sojusz z Chinami
Lernen beginnen
he made an alliance with China
uzbrój kraj do zębów
Lernen beginnen
arm the country to teeth
nieodłączna część
Lernen beginnen
inherent part of
najechane i okupowane przez
Lernen beginnen
invaded and occupied by
wrażliwe miejsce dla
Lernen beginnen
a sensitive spot for
przestraszyć i zaszczepić dyscyplinę
Lernen beginnen
to frighten and instill discipline
bezbłędny (nie przed rzeczownikiem)
Lernen beginnen
spot on
jej imitacja była bezbłedna
Lernen beginnen
her imitation was spot on
dążyć z wysiłkiem
Lernen beginnen
work the way
jest całkowicie odcięty od informacji
Lernen beginnen
he is completely cut off from information
większość wolała nie ryzykować
Lernen beginnen
the majority preferred not to take the risk
nakablował na niego
Lernen beginnen
he informed on him
staraj się nie nadstawiac karku
Lernen beginnen
try not to stick your neck out
oddychał mi po szyi
Lernen beginnen
he was breathing down my neck
najczęściej ich używamy
Lernen beginnen
we most often use them to
zamarzł do szpiku kostnego
Lernen beginnen
he got frozen to the marrow
w końcu mieszkał na ulicy
Lernen beginnen
he ended up living in the street
nadepnąć na g...o
Lernen beginnen
step on a turd
podpalić to
Lernen beginnen
set it on fire
wysadzenie bunkrów jest początkiem naszego mentalnego uwolnienia od komunizmu
Lernen beginnen
blowing up the bunkers is the start of our mental release from communism
duch hoksy będzie tu nadal panował
Lernen beginnen
the spirit of hoxa will continue to prevail here
mówi gorzko
Lernen beginnen
says bitterly
prowizoryczna metoda
Lernen beginnen
a makeshift method
wiertarki pneumatyczne
Lernen beginnen
pneumatic drills
prawie gwizdając z podziwu
Lernen beginnen
almost whistling with admiration
zastanawia się
Lernen beginnen
he muses
na wpół zanurzony
Lernen beginnen
half submerged
anonimowo
Lernen beginnen
annonymously
jest oschly?
Lernen beginnen
he feels cold to me
Cześć!
Lernen beginnen
hi there
sprawdził to na Wiki
Lernen beginnen
he looked up it on Wiki
płatki musli
Lernen beginnen
muesli cereals
parne popołudnie
Lernen beginnen
a muggy afternoon
pomnik symbolizujący zwycięstwo nad faszyzmem
Lernen beginnen
a memorial that symbolizes the victory over fascism
wziął to za uderzenie w twarz
Lernen beginnen
he took it as a slap in the face
przelać krew, łzy, liście
Lernen beginnen
shed blood, tears, leaves
zniszczył moje życie
Lernen beginnen
wrecked my life
ograbił sklepy
Lernen beginnen
looted the stores
walesac sie
Lernen beginnen
to wonder, loiter
pokaż swoje umiejętności
Lernen beginnen
show off your skills
popisywać się
Lernen beginnen
show off
żywa troska o wszystko
Lernen beginnen
a lively concern for everything that
pilnować nas, żebyśmy się nie zbuntowali
Lernen beginnen
to keep an eye on us so we wouldnt rebel
powinni wysłać ich wszystkich do Moskwy
Lernen beginnen
they should send them all off to moscow
co szósty nawet nie ma obywatelstwa estońskiego
Lernen beginnen
one in six doesnt even have the estonians citizenship
oni dobrze sie maja
Lernen beginnen
they are doing well
estonia jest gospodarczym tygrysem wśród byłych republik radzieckich
Lernen beginnen
estonia is an economic tiger among the former soviet republics
pobożny
Lernen beginnen
pious
pestka
Lernen beginnen
pip
zerwać związek
Lernen beginnen
break off the relationship
estończycy, z którymi się zaprzyjaźniła (okazala zyczliwosc)
Lernen beginnen
estonians she had befriended
podobne narody umarły niezauważone
Lernen beginnen
similar nations have died unnoticed
mam tam widok horroru
Lernen beginnen
i got a ringside view of so much horror there that
kandydowałem w wyborach do rady miasta
Lernen beginnen
i stood as a candidate in the elections for the city council
zamieszki
Lernen beginnen
unrest
zaostrzyć politykę wobec najeźdźców
Lernen beginnen
to tighten up the policy towards invaders
jest nam znacznie lepiej
Lernen beginnen
we are much better off here
wszyscy odradzali nam podróż do
Lernen beginnen
everyone adviced us against making a trip to
nie mogę wypowiedzieć ani jednego słowa
Lernen beginnen
i cant speak a single word
nie możesz przesadzić
Lernen beginnen
you cant overdo it
nie możemy zaoferować żadnej przeciwwagi
Lernen beginnen
we cant offer any counterbalance
z naszej perspektywy nie można było im tego wyjaśnić
Lernen beginnen
there was no way to explain it to them from our perspective
wydaje mandat i ostrzeżenie
Lernen beginnen
it issues a fine and a warning
wyraźnie estońskie cechy
Lernen beginnen
distinctly estonian features
chce, żeby ziemia się otworzyła i pochłonęła ją
Lernen beginnen
she wishes the ground open and swallow her up
zlitował się i dał jej pracę
Lernen beginnen
he took pity and gave her a job
patrzyła bezmyślnie przez okno
Lernen beginnen
she stared mindlessly out of window
kiedy już się zebrał
Lernen beginnen
once he had pulled himself together
Rosjanie kojarzą się tylko z głośną muzyką, futrami i wesołymi makijażami
Lernen beginnen
russians are associated with nothing but loud music, fur coats, and cheerful makeups
ponad połowa Estończyków nie pochwala zachowania Rosjan
Lernen beginnen
well over half the estonians dont approve of the way russians behave
wśród moich najbliższych przyjaciół
Lernen beginnen
among my closest friends
spektakl dobiega końca
Lernen beginnen
the performance runs its course
albo nie zdali egzaminu, ani do niego nie poszedli
Lernen beginnen
they either havent passed the exam or they havent taken it
jak sobie radzą?
Lernen beginnen
how do they get by?
niektóre badania dotyczące ich stanu tożsamości
Lernen beginnen
some research on their state of identity
stracili prestiż, pracę i obywatelstwo
Lernen beginnen
they lost their prestige, jobs and citizenship
za dużo w ciągu zaledwie kilku miesięcy
Lernen beginnen
too much in just a few moths
bezrobocie osiągnęło swój szczyt
Lernen beginnen
uneployment reached its peak
spawacz
Lernen beginnen
welder
cukiernik, cukiernik
Lernen beginnen
pastry chef, pastry cook
ulubiony przychód elity społecznej
Lernen beginnen
a favourite revenue for the social elite
żyrandole zwisające z sufitu, lustra z ciętego szkła
Lernen beginnen
chandeliers hanging from the ceiling, cut-glass mirrors
dużo blasku i energii (żywotności)
Lernen beginnen
lots of glitter and pizzazz
Pobudzić sb do sth (podżegać)
Lernen beginnen
incite sb to do sth
podżeganie
Lernen beginnen
incitement
wsparcie dochodu
Lernen beginnen
income-support
nie ma ani jednego Rosjanina w swoim kręgu przyjaciół
Lernen beginnen
he hasnt a single russian in his circle of friens
wybuchnąć, aby zakazać
Lernen beginnen
to blast to ban
bezbronny przedstawiciel przeszłości
Lernen beginnen
defenseless representative of the past
z okazji rocznicy
Lernen beginnen
to celebrate anniversary
uważał ich tradycje za folklor
Lernen beginnen
he regarded their traditions as a folklore
prawicowy awanturnik
Lernen beginnen
right-wing troublemaker
policja ich złapała
Lernen beginnen
the police nabbed them
nic wielkiego
Lernen beginnen
no big deal
wiadomość, która wyszła w mediach
Lernen beginnen
the message that went out in the media
moja pamięć o ZSRR jest bardzo słaba, tylko parady Dnia Maja
Lernen beginnen
my memory of USSR are very faint, just The May Day parades
smutny i szary, jasny i kolorowy
Lernen beginnen
sad and gray, bright and colourful
łańcuch baltin
Lernen beginnen
the baltin chain
perspektywa promocji
Lernen beginnen
prospect for promotion
skąd mam wiedzieć, czy na to zasłużyłeś
Lernen beginnen
how can i know if you deserve it
bratać się i klaskać po plecach
Lernen beginnen
to fratenize and clap each other on the back
zadziwiające (niezrozumiale zaskakujące)
Lernen beginnen
mind-boggling (incomprehensively surprising)
nie jest to częścią naszego sposobu myślenia
Lernen beginnen
it isnt part of our mind-set
wyidealizowany żołnierz, a nie najeźdźca
Lernen beginnen
idealised soldier, not an invader
pierwsi przyszli po to
Lernen beginnen
upstarts came after it
poniżej mojej godności
Lernen beginnen
beneath my dignity
górnicy dumnie dzierżą ciężkie kilofy
Lernen beginnen
miners proudly wielding heavy pickaxes
z roku na rok
Lernen beginnen
from one year to the next
według badań
Lernen beginnen
according to research
utożsamiam się z niezależną estonią
Lernen beginnen
ti identify with independent estonia
czy nosisz to w wiadrze czy łyżce
Lernen beginnen
whether you carry it in a bucket or a spoon
strasznie nas nie lubią
Lernen beginnen
they are not terribly fond of us
zazdroszczą nam naszego estońskiego dobrobytu
Lernen beginnen
they envy us our estonian prosperity
jazda pod wpływem alkoholu jest bardzo poważnym wykroczeniem
Lernen beginnen
drunk driving is very serious offense
zapisała się na kolejny kurs języka angielskiego
Lernen beginnen
she signed up for yet another enlish course
poważnie zastanawia się nad uruchomieniem kanału angielskiego
Lernen beginnen
he is giving serious thought to starting up an english channel
odzież po okazyjnych cenach
Lernen beginnen
clothing at bargain prices
wybuch emocji zrobił wszystkim coś dobrego
Lernen beginnen
the outburst of emotion did everyone some good
zastanów się, przemyśl to
Lernen beginnen
consider, think over through
wymyślić, uzupełnić
Lernen beginnen
think up, make up
robią za mało, aby Rosjanie czuli się jak w domu w Estonii
Lernen beginnen
they do too little to make the Russians feel at home in estonia
są nienaruszone
Lernen beginnen
they are intact
robić postępy na drodze do wolności
Lernen beginnen
to make progress on the road to freedom
uczą się przygotowywać na trudniejsze czasy
Lernen beginnen
they are learned to prepare for tougher times
poznałem go osobiście
Lernen beginnen
i met him in person
lider społeczności lokalnej
Lernen beginnen
local community leader
sam gandalf dostarcza nam mapy. ruszyliśmy w stronę lasu
Lernen beginnen
gandalf himself supplies us with maps. we set off for the woods
rozpoczęcie było trudne
Lernen beginnen
getting started was tough
dlaczego miałbym się wstydzić chęci zarabiania na życie
Lernen beginnen
why should i feel ashamed of wanting to earn a living
to załatwia sprawę
Lernen beginnen
it does the trick
zbadanie sb
Lernen beginnen
examine sb
Za dużo przeszedłem w życiu. nie będę się pchał
Lernen beginnen
ive been through too much in life. i'm not going to be pushed around
w końcu to działa
Lernen beginnen
there it works at last
wysłał go tu komisja leśna
Lernen beginnen
he was sent here by the forestry commission
myślałem, że będziemy żyć w raju
Lernen beginnen
i thought we were coming to live in paradise
zimny, szary i ponury
Lernen beginnen
cold, gray and dismal
z miotły pozostały tylko kikuty
Lernen beginnen
there was nothing left of the broom but stumps
wziąłem nogi za pas
Lernen beginnen
i took to my heels
natychmiast przyszło mi do głowy
Lernen beginnen
sprang to mind immediately
promować wioski tematyczne
Lernen beginnen
promote themed villages
mieli inne sprawy na głowie
Lernen beginnen
they had other things on their minds
jak znaleźć odniesienia kulturowe
Lernen beginnen
how to find cultural references
wierzba
Lernen beginnen
willow tree
chcemy szybko zarobić
Lernen beginnen
we want to make a fast buck
mieć pomoc
Lernen beginnen
to have assistance
wiele fundacji charytatywnych
Lernen beginnen
lots of charitable foundations
warsztaty plastyczne
Lernen beginnen
arts workshops
wstań i stuknij się w czoło
Lernen beginnen
stand up and tap himself on the forehead
bagno
Lernen beginnen
bog
jak się w to zaangażowałem?
Lernen beginnen
how did i get involved in it?
pod moim prawdziwym imieniem
Lernen beginnen
under my real name
to znaczy, kiedyś pracowałem
Lernen beginnen
thats to say, i used to work
co musi być to będzie
Lernen beginnen
what must be will be
konkurs szopek
Lernen beginnen
nativity play contest
Istnieje wiele miast, w których dzieje się mniej niż w naszej szkole
Lernen beginnen
threre are plenty of cities where there is less going on than at our school
straciliśmy jednym głosem
Lernen beginnen
we lost by one vote
dama na ścieżce wojennej z / przeciw
Lernen beginnen
the lady in on the warpath with/against
nikt nie jest całkowicie pewien
Lernen beginnen
noone is entirely sure
miejscowy prezydent kupił jej strusia
Lernen beginnen
the local major bought her an ostrich
sprawy potoczyły się inaczej
Lernen beginnen
things took a different turn
obijać się
Lernen beginnen
hang around
zdążyć na czas
Lernen beginnen
get in time
uciec i ukryć się
Lernen beginnen
to run off and hide
papierosy bez filtra
Lernen beginnen
filterless cigarettes
demokracja się rozpada
Lernen beginnen
democracy is falling apart
entuzjasta kolarstwa
Lernen beginnen
cycling enthusiast
nie kłócili się o pierścień
Lernen beginnen
it was not a ring that they quarreled over
swieta prawda
Lernen beginnen
the gospel truth
na wpół palony papieros i przerywana historia
Lernen beginnen
half-smoked cigarette and interrupted story
strumień zalał i ziemniaki zgniły
Lernen beginnen
the stream flooded and the potatoes went to rot
możesz mi zalatwic prace
Lernen beginnen
you could fix me up with a job
żyć całkowicie z ziemi
Lernen beginnen
to live entirely off the land
teraz prawie jej nie uprawiamy
Lernen beginnen
now we hardly cultivate it at all
dostarczać ludziom informacji
Lernen beginnen
to supply people with information
do dostarczania ryb klientom dbającym o jakość
Lernen beginnen
to supply fish to quality-conscious customers
żyjesz tylko raz i nie ma sensu się martwić
Lernen beginnen
you only live once and there is no point worrying
mój dom spłonął
Lernen beginnen
my home burned down
jest festyn
Lernen beginnen
there is a fete
wariant
Lernen beginnen
variant
ustąpić miejsca nadjeżdżającym rowerzystom
Lernen beginnen
to give way to oncoming cyclists
dostosować prędkość do panujących warunków
Lernen beginnen
to adjust he speed to the prevailing conditions
zachowaj pełną kontrolę nad rowerem
Lernen beginnen
keep full control over the bike
ominąć przeszkodę
Lernen beginnen
to bypass the obstacle
poruszać się zgodnie z aktualnym kierunkiem jazdy
Lernen beginnen
to move in accordance with current driving direction
należy zachować szczególną ostrożność
Lernen beginnen
extreme caution should be taken
miejsca o ograniczonej widoczności
Lernen beginnen
places of limited visibility
ci, którzy zjeżdżają z góry mają pierwszeństwo przed tymi, którzy zbliżają się do góry
Lernen beginnen
those who ride downhill have priority over those approaching upwards
manewr przelotu powinien zostać zasygnalizowany
Lernen beginnen
the passing manoeuvre should be allerted
wykonać, wykonać manewr przelotowy
Lernen beginnen
to carry out, perform a passing manoeuvre
swobodnie przechodzić
Lernen beginnen
to pass freely
zachowaj porządek i przestrzegaj przepisów
Lernen beginnen
keep order and comply with the regulations
okresowy zakaz wjazdu
Lernen beginnen
periodic prohibtion of entry
wysokie ryzyko pożaru
Lernen beginnen
high fire risk
garb
Lernen beginnen
a hummock
poślizg i usuwanie drewna
Lernen beginnen
skidding and timber removal
nie przejmuj się. to tylko niefortunny incydent
Lernen beginnen
dont be concerned. this is just unfortunate incident
na pieszej wycieczce śladami Radovana, który ukrył się tutaj jako przebrany ekspert medycyny alternatywnej
Lernen beginnen
on a walking tour in the footsteps of Radovan who hid here while disguised as an expert in alternative medicine
gdy oblegał oblężenie, ledwie sięgała kolan
Lernen beginnen
when he was laying siege she was barely knee high
to samo stare słońce płonie jak piekło
Lernen beginnen
the same old sun is blazind away like hell
te same stare pelargonie kwitną w doniczce
Lernen beginnen
the same old geraniuus are blooming in the flowerpot
bez kryjówki, bez strzelanin
Lernen beginnen
no hideout, no shoot-out
nic w tej sprawie nie jest całkowicie pewne
Lernen beginnen
nothing about this whole business is entirely certain
do sidetrack = odwracać uwagę
Lernen beginnen
to sidetrack =distract attention
zwodza nas na mało istotnych kwestiach
Lernen beginnen
they sidetrack us on nonessential questions about
wszystko w celu powstrzymania nas od pytania
Lernen beginnen
all in effort to stop us from asking
pomoc humanitarna ma zostać rozdzielona
Lernen beginnen
the humanitarian aid is due to be distributed
Sarajewo było oblężone przez wiele miesięcy
Lernen beginnen
sarajevo was under siege for months on end
jak cynicznie
Lernen beginnen
how cynical
przed trybunałem w Hadze stanalby w obliczu tysiąca lat w więzieniu
Lernen beginnen
at the hague tribunal he faced up to a thousand years in jail
zarzut przeciwko niemu był ludobójstwem
Lernen beginnen
a charge against him was genocide
dokonali masowego morderstwa muzułmanów
Lernen beginnen
they carried out the mass murder of Muslim civilian population of a town
nie chcę umrzeć spragniony
Lernen beginnen
i dont want to die thirsty
był jednym z niewielu, którzy przeżyli atak armii serbskiej
Lernen beginnen
he was one of he few who survived the serbian army attack
został zmuszony przez swoich dowódców do egzekucji muzułmanów
Lernen beginnen
he was forced by his commandors to execute the muslims
charyzmatyczny
Lernen beginnen
a charismatic
charyzmatyczny ekspert w dziedzinie medycyny alternatywnej, który na dobre zniknie
Lernen beginnen
a charismatic expert in alternative medicine to be gone for good
dowód osobisty
Lernen beginnen
the identity card
jak potwierdzają zachodni dziennikarze
Lernen beginnen
as the western journalists confirm
trudno go wyśledzić
Lernen beginnen
its hard to track down
medycyna alternatywna jest wyśmiewana przez kilka lat jako czysty przesąd
Lernen beginnen
alternative medicine has been ridiculed here for some years as pure superstition
leczył stany intymne, takie jak impotencja i bezpłodność
Lernen beginnen
he treated intimate conditions such as impotence and infertility
smukły, szczupły, szczupły
Lernen beginnen
slender, slim, lean
zadbany schludny
Lernen beginnen
well-groomed neat
down-to-earth/practical
Lernen beginnen
down-to-earth/practical
sprawiał wrażenie, że pieniądze nie mają dla niego żadnej wartości
Lernen beginnen
he gave the impression that money had no value for him
nie miałem do niego większego zaufania
Lernen beginnen
i didnt have much confidence in him
miejsce spotkań
Lernen beginnen
hangout
żarliwy patriota
Lernen beginnen
an ardent patriot
z lekkim zezem
Lernen beginnen
with a slight squint
spojrzał na mnie
Lernen beginnen
he took a look at me
zbierał dokumenty do swojej obrony
Lernen beginnen
he wad gathering documents for his defence
nakarmił się bardzo kosztowną dietą
Lernen beginnen
he fed himself a very costy diet
poczestujemy cie
Lernen beginnen
we will treat you
mało wyrafinowani ludzie to piją
Lernen beginnen
unsophisticated people drink it
stoły są czyszczone anly, gdy ktoś to pamięta.
Lernen beginnen
the tables are wiped clean anly when sb remembers it.
uzdrowienie przez post i modlitwę
Lernen beginnen
healing by fasting and prayer
odrzuciliśmy kościół instytucjonalny, jego blichtr, pompę i zaangażowanie w politykę
Lernen beginnen
we rejected the institutional church, its tinsel, pomp and involvement in politics
powiedział przekonująco
Lernen beginnen
he said convincingly
był wielkim mędrcem
Lernen beginnen
he was a great sage
najbardziej gadają o polityce
Lernen beginnen
they do the most gabbing about politics
ani razu nie powiedział, jakie są jego poglądy
Lernen beginnen
never once did he say what his own views were
oddać go, wydac
Lernen beginnen
to give him away
najbardziej poszukiwana osoba w mieście
Lernen beginnen
the most sought after person in the city
zakochał się w niej po uszy
Lernen beginnen
he was head over heels in love with her
nigdy nie odrywał od niej oczu
Lernen beginnen
he never took his eyes off her
lepiej stary w ogóle żaden
Lernen beginnen
better an old one tnan none at all
sama się pojawiła
Lernen beginnen
she turned up of her own accord
głęboka mądrość i duchowość
Lernen beginnen
deep wisdom and spirituality
niezmiernie obeznany z mistyką
Lernen beginnen
immensly knowledgable about mysticism
kopalnia złota / krowa gotówkowa
Lernen beginnen
a gold mine/cash cow
rodzaj nastawienia biznesowego
Lernen beginnen
a sort of business mind-set
ich zdaniem komunizm jest nadal najważniejszy
Lernen beginnen
communism is still uppermost in their minds
oferta pakietowa jest tańsza
Lernen beginnen
a package deal works out cheaper

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.