Ważne daty historyczne Polski

 0    131 Datenblatt    bieleckimateusz3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Chrzest Polski
Lernen beginnen
966 r.
Zjazd w Gnieźnie
Lernen beginnen
1000 r.
Podział Polski na dzielnice
Lernen beginnen
1138 r.
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
Lernen beginnen
1226 r.
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
Lernen beginnen
1241 r.
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
Lernen beginnen
1327 r.
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
Lernen beginnen
1331 r.
Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
Lernen beginnen
1335 r.
Zawarcie pokoju w Kaliszu
Lernen beginnen
1343 r.
Unia polsko - litewska
Lernen beginnen
1385 r.
Bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
1410 r.
Pokój w Toruniu
Lernen beginnen
1411 r.
Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
Lernen beginnen
1431-35
Bitwa po Warną
Lernen beginnen
1444 r.
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
Lernen beginnen
1454 r.
II pokój w Toruniu
Lernen beginnen
1466 r.
Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
Lernen beginnen
1519-21
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
Lernen beginnen
1525 r.
Unia lubelska z Litwą
Lernen beginnen
1569 r.
hołd Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
Lernen beginnen
1570 r.
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
Lernen beginnen
1573 r.
Unia brzeska
Lernen beginnen
1596 r.
Początek wojny ze Szwedami
Lernen beginnen
1600 r.
Bitwa pod Kircholmem
Lernen beginnen
1605 r.
Wojna trzydziestoletnia
Lernen beginnen
1618-48 r.
Rozejm ze Szwedami w Mitawie
Lernen beginnen
1622 r.
Bitwa morska pod Oliwą- wygrana Polaków z flotą szwedzką.
Lernen beginnen
1627 r.
Pokój w Altmarku
Lernen beginnen
1629 r.
Wojny polsko-rosyjskie
Lernen beginnen
1609-19
Wojny polsko-tureckie
Lernen beginnen
1620-99
Klęska pod Cecorą (z Turcją)
Lernen beginnen
1620 r.
Bitwa pod Chocimiem-. Wojska koronne i litewskie pod dowództwem hetmana wielkieg
Lernen beginnen
1621 r.
Zwycięstwo pod Chocimiem (Jan III Sobieski)
Lernen beginnen
1673 r.
Odsiecz wiedeńska. Rozgromienie armii tureckiej oblegającej Wiedeń przez wojska
Lernen beginnen
1683 r.
Konfederacja barska, ustanowienie praw kardynalnych
Lernen beginnen
1768-72 r.
Sejm Niemy Rzeczpospolitej z Augustem II zawarta za pośrednictwem cara Piotra I
Lernen beginnen
1717 r.
Pokój w Karłowicach. Koniec wojen polsko-tureckich.
Lernen beginnen
1699 r.
Sejm Wielki Czteroletni
Lernen beginnen
1788-92
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
Lernen beginnen
1791 r.
Konfederacja Targowicka przeciw konstytucji 3 Maja
Lernen beginnen
1792 r.
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
Lernen beginnen
1793 r.
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
Lernen beginnen
1797 r.
Utworzenie Księstwa Warszawskiego
Lernen beginnen
1807 r.
Wojna z Austrią
Lernen beginnen
1809 r.
Utworzenie Królestwa Polskiego (kongresowego) na Kongresie Wiedeńskim
Lernen beginnen
1816 r.
Wybuch powstania listopadowego noc 29 listopada
Lernen beginnen
1830 r.
Wybuch powstania krakowskiego
Lernen beginnen
1846 r.
Wybuch powstania styczniowego
Lernen beginnen
1863 r.
I wojna światowa
Lernen beginnen
1914-18
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
Lernen beginnen
1914 r.
Odzyskanie niepodległości, koniec I wojny światowej (11 listopada)
Lernen beginnen
1918 r.
Uchwalenie Małej Konstytucji
Lernen beginnen
1919 r.
Wojna polsko-bolszewicka
Lernen beginnen
1919-21
Bitwa warszawska (cud nad Wisłą)
Lernen beginnen
1921 r.
Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
Lernen beginnen
1921 r.
Konstytucja marcowa Demokracja Parlamentarna
Lernen beginnen
1926 r.
Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego
Lernen beginnen
1926 r.
Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
Lernen beginnen
1939 r.
Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
Lernen beginnen
1940-45
Powstanie w getcie warszawskim
Lernen beginnen
1943 r.
Wybuch Powstania Warszawskiego
Lernen beginnen
1944 r.
Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
Lernen beginnen
1945 r.
Polska w okresie stalinizmu
Lernen beginnen
1947-56
Powstanie NSZZ „Solidarność”
Lernen beginnen
1980 r.
Powstanie stanu wojennego w Polsce
Lernen beginnen
1981 r.
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
Lernen beginnen
1989 r.
Bitwa pod Cedynią
Lernen beginnen
972 r.
wstąpienie polski do NATO
Lernen beginnen
12 marca 1999 r.
wstąpienie polski do unii europejskiej
Lernen beginnen
1 maja 2004 r.
Powstanie republiki rzymskiej
Lernen beginnen
509 r. p.n.e.
Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
Lernen beginnen
476 r.
Upadek cesarstwa bizantyjskiego
Lernen beginnen
1453 r.
Koronacja Karola Wielkiego na cesarza
Lernen beginnen
800 r.
Podział państwa Karolingów
Lernen beginnen
843 r.
Otton I Wielki
Lernen beginnen
936-973
Koronacja Wilhelma Zdobywcy
Lernen beginnen
1066 r.
Przyjęcie chrztu przez Ruś (Bizancjum)
Lernen beginnen
988 r.
Misja Cyryla i Metodego wśród Słowian
Lernen beginnen
863 r.
Wyprawa Brzetysława na Polskę (utrata Śląska)
Lernen beginnen
1038 r.
Pierwsza wyprawa krzyżowa (krucjata)
Lernen beginnen
1096 r.
Założenie akademii krakowskiej
Lernen beginnen
1364 r.
Akt inkorporacji pomorza i Prus do Polski
Lernen beginnen
1454 r.
Złożenie przez księcia Prus Albrechta Hohenzollerna hołdu królowi Polski
Lernen beginnen
1525 r.
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.
Lernen beginnen
1492 r.
Vasco da Gama, wyprawa do Indii wokół Afryki
Lernen beginnen
1498 r.
Wyprawa Magellana
Lernen beginnen
1519 r.
Podbój państwa Inków
Lernen beginnen
1531-1533
Tezy Marcina Lutra- kolejny rozłam w kościele, początek kościołów protestancki
Lernen beginnen
1517 r.
Założenie przez Jana Kalwina gminy wyznaniowej w Genewie
Lernen beginnen
1541 r.
Powstanie kościoła anglikańskiego (Henryk VIII)
Lernen beginnen
1543 r.
Pokój religijny w Augsburgu, wprowadzenie w Niemczech zasady "Czyj kraj, tego re
Lernen beginnen
1555 r.
Edykt Nantejski gwarantujący hugenotom wolność wyznania
Lernen beginnen
1598 r.
Pokój w Dywilnie kończący "dimitriady"
Lernen beginnen
1619 r.
Powstanie chmielnickego
Lernen beginnen
1648 r.
Pokój w Oliwie (koniec wojny ze Szewcją); granica na Dźwinie, zwrot Portów, utra
Lernen beginnen
1660 r.
Pokój z Turcją w Karłowicach
Lernen beginnen
1699 r.
Założenie szkoły rycerskiej przez Stanisława Augusta
Lernen beginnen
1765 r.
Powstanie Komisji Edukacji Narodowej
Lernen beginnen
1773 r.
Pokój z Turcją w Buczaczu, oddanie Podola T. (konflikt Wiśniowieckiego z Sobiesk
Lernen beginnen
1672 r.
Deklaracja Niepodleglosci USA
Lernen beginnen
4 VII 1776 r.
Początek Wielkiej rewolucji francuskiej
Lernen beginnen
14 VII 1789 r.
Deklaracja Praw Czlowieka i Obywatela
Lernen beginnen
1789 r.
Pierwszy rozbiór Polski
Lernen beginnen
1772 r.
Trzeci rozbiór Polski
Lernen beginnen
1795 r.
Kościuszko ogłasza akt powstania
Lernen beginnen
1794 r.
Klęska pod Maciejowicami
Lernen beginnen
1794 r.
Czas "restauracji"
Lernen beginnen
1815-48
Pojawienie się armi USA w europie
Lernen beginnen
1917 r.
Pierwsza Olimpiada
Lernen beginnen
776 p.n.e
wiosna Ludów
Lernen beginnen
1848 r.
wynalezienie pisma
Lernen beginnen
4000 r.p.n.e
powstanie alfabetu fenickiego
Lernen beginnen
1100 r.p.n.e
Bitwa pod Maratonem (dowodził Miltiades, Grecja wygrała)
Lernen beginnen
490 r.p.n.e
Bitwa pod Termopile i Salaminą
Lernen beginnen
480 r.p.n.e
Powstanie Spartakusa
Lernen beginnen
73 r.p.n.e
Zabójstwo Juliusza Cezara
Lernen beginnen
44 r.p.n.e
Ostatnie Igrzyska Olimpijskie w Grecji
Lernen beginnen
393 r.
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, początek ery muzułmańskiej
Lernen beginnen
622 r.
Traktat w Verdun, podział państwa Franków, początki monarchii narodowych
Lernen beginnen
843 r.
Pokój w Budziszynie; Chrobry utrzymał Milsko i Łużyce
Lernen beginnen
1018 r.
Schizma wschodnia wyniku konfliktu papieża grzegorza szóstego i cesarza henryka
Lernen beginnen
1054 r.
Obrona Głogowa
Lernen beginnen
1109 r.
bitwa pod Płowcami - wygrana Łokietka z Krzyżakami
Lernen beginnen
1331 r.
przywilej koszycki nadany szlachcie prze Ludwika Andegaweńskiego
Lernen beginnen
1374 r.
Zdobycie Konstantynopola przez Turków, upadek cesarstwa Wschodniorzymskiego
Lernen beginnen
1453 r.
Nihil Novi
Lernen beginnen
1505 r.
konfederacja Warszawska/ I wolna elekcja
Lernen beginnen
1573 r.
Ostatnia Wolna elekcja
Lernen beginnen
1764 r.
Wyprawa Napoleona na Rosję
Lernen beginnen
1812 r.
Obrady Kongresu Wiedeńskiego
Lernen beginnen
1815 r.
Konstytucja Kwietniowa,Śmierć Piłsudzkiego
Lernen beginnen
1935 r.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.