What price a degree str11

 0    118 Datenblatt    99kuba1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
a random sample of views
Lernen beginnen
losowa próbka poglądów
Take a random sample of views on higher education in almost any country in the world and you'll find that almost everyone believes that sending as many young people to university as possible is a good thing
Lernen beginnen
Biorąć losową próbkę poglądów na temat szkolnictwa wyższego w prawie każdym kraju na świecie, a przekonasz się, że prawie każdy uważa, że ​​wysyłanie, jak wielu młodych ludzi na studia, jak to możliwe jest dobrą rzeczą
cuts in higher education funding have sparked unrest
Lernen beginnen
cięcia w finansowaniu szkolnictwa wyższego wywołały niepokoje
controversial
Lernen beginnen
kontrowersyjna
What's more difficult to agree on is who should pay. The debate is a controversial one: cuts in higher education funding have sparked unrest in many countries across the world, including Austria, Germany, Chile, Colombia and the UK.
Lernen beginnen
Co więcej trudno się zgodzić na to, kto powinien płacić. Debata jest kontrowersyjna: cięcia w finansowaniu szkolnictwa wyższego wywołały zamieszki w wielu krajach na całym świecie, m.in. w Austrii, Niemczech, Chile, Kolumbii i Wielkiej Brytanii.
including
Lernen beginnen
w tym/ między innymi
Protests in the form of strikes
Lernen beginnen
Protesty w formie strajków
riots
Lernen beginnen
zamieszki
people are willing to go to great lengths
Lernen beginnen
ludzie są gotowi do ogromnych starań,
lengths
Lernen beginnen
długości
Protests in the form of strikes, demonstrations and even riots prove that people are willing to go to great lengths to defend their right to higher education.
Lernen beginnen
Protesty w formie strajków, demonstracji i zamieszek udowodniają, że ludzie są skłonni do ogromnych starań, aby bronić swojego prawa do wyższego wykształcenia.
Widening access to
Lernen beginnen
Poszerzenie dostępu do
the uncomfortable truth
Lernen beginnen
niewygodne prawdy
resources
The pool of our resources is shrinking by the day.
Lernen beginnen
zasoby
Pula naszych zasobów kurczy się z dnia na dzień.
match their ambitions
Lernen beginnen
dopasować swoje ambicje
match
Lernen beginnen
mecz / dopasować
ambitions
Lernen beginnen
Ambicje
Widening access to a university education is an admirable political goal, but the uncomfortable truth is that governments simply do not have the resources to match their ambitions.
Lernen beginnen
Poszerzenie dostępu do edukacji uniwersyteckiej jest wspaniałym celem politycznym, ale niewygodną prawdą jest, że rządy po prostu nie mają środków, aby dopasować swoje ambicje.
Faced with
Lernen beginnen
Wobec
paid for by
Lernen beginnen
opłacane przez
graduate
I'm a recent graduate from York University.
Lernen beginnen
absolwent
Jestem świeżo upieczonym absolwentem Uniwersytetu York.
Faced with this reality, many believe that universities should be paid for by those who get the most benefit from them: graduates
Lernen beginnen
W obliczu tej rzeczywistości, wielu uważa, że ​​uczelnie powinny być opłacane przez tych, którzy uzyskać jak największe korzyści z nich: absolwentów
a rough cost-benefit analysis
Lernen beginnen
pobieżna analiza kosztów i korzyści
rough
Lernen beginnen
szorstki / pobieżna
cost-benefit
a rough cost-benefit analysis
Lernen beginnen
kosztów i korzyści
pobieżna analiza kosztów i korzyści
Certainly, a rough cost-benefit analysis suggests that students get good value for their money
Lernen beginnen
Oczywiście, pobieżna analiza kosztów i korzyści sugeruje, że ​​studenci otrzymują dobrą wartość za swoje pieniądze
estimates that
Lernen beginnen
szacuje, że
the real cost
Lernen beginnen
Realny koszt
a degree
I'd like to have a degree in law from one of the best schools in the country.
Lernen beginnen
Stopień
Chciałbym mieć dyplom prawa z jednej z najlepszych szkół w kraju.
A recent UK, export estimates that the real cost of a degree is in the region of £100,000
Lernen beginnen
Niedawny brytyjski, eksport szacuje, że realny koszt stopnia wynosi w regionie £ 100,000
Under the
Lernen beginnen
Zgodnie z
the average graduate
Lernen beginnen
Przeciętny absolwent
annual earnings
Lernen beginnen
Roczne zarobki
the minimum wage
Lernen beginnen
Płaca minimalna
Under the latest system, the average graduate will pay back no more than half of that, and only start to pay if and when their annual earnings are more than double the minimum wage
Lernen beginnen
Zgodnie z najnowszym systemem, przeciętny absolwent będzie spłacać nie więcej niż połowę tego, a zacznie płacić tylko, jeśli i wtedy gry ich roczne zarobki będą ponad dwukrotnie więcększe niż minimalne wynagrodzenie
favours students
Lernen beginnen
sprzyja studentów
well-off families
Lernen beginnen
zamożnych rodzin
the prospect
Lernen beginnen
Perspektywa
paying off
Lernen beginnen
spłatę
such a sum
Lernen beginnen
takie sumy
However, others feel that this system favours students from well-off families, who can put the prospect of paying off such a sum into perspective
Lernen beginnen
Jednak inni uważają, że system ten sprzyja studentów z rodzin zamożnych, którzy mogą położyć perspektywę spłaty takiej kwoty w perspektywie
bright
Lernen beginnen
jasny / bystry
a mountain to climb
Lernen beginnen
daleka droga
such enormous debt
Lernen beginnen
takie ogromne zadłużenie
taking on
Lernen beginnen
biorąc coś
For bright but poorer teenagers from working-class families, taking on such enormous debt is a mountain to climb
Lernen beginnen
Do bystrych, ale z rodzin uboższych nastolatków z klasy robotniczej, biorąc na tak ogromnym długu jest górą do wspinania
scholarships
Lernen beginnen
stypendia
intended
Lernen beginnen
przeznaczony
equal opportunities
Lernen beginnen
równość szans
awarded
Lernen beginnen
przyznane
Even the scholarships That are intended to offer equal opportunities are mostly awarded to students who have benefited from special coaching at expensive private schools
Lernen beginnen
Nawet stypendia, które mają do zaoferowania, równość szans są głównie dla studentów, którzy skorzystali ze specjalnego coachingu w drogich szkółach prywatnych
taxpayer
Lernen beginnen
Podatnik
If graduates themselves don't pay, then responsibility falls to the taxpayer
Lernen beginnen
Jeśli absolwenci się nie płaci, to odpowiedzialność spada na podatnika
Thus
Lernen beginnen
Tak więc
significantly less
Lernen beginnen
znacznie mniejsze
end up
Lernen beginnen
w efekcie
comfortably wealthy
Lernen beginnen
komfortowo bogatych
Thus, a majority of taxpayers, mostly earning significantly less than graduates, end up paying for a minority of students, many of whom will go on to become comfortably wealthy.
Lernen beginnen
Tak więc, większość podatników, głównie zarabiają znacznie mniej niż absolwenci, w efekcie płacić za mniejszość uczniowską, z których wielu później zostaje komfortowo bogatych
justified
Lernen beginnen
usprawiedliwiony
the overall benefits
Lernen beginnen
ogólne korzyści
society
Lernen beginnen
społeczeństwo
greater
Lernen beginnen
większy
the trend towards
Lernen beginnen
tendencja do
unmistakably
Lernen beginnen
bezbłędnie
elsewhere
Lernen beginnen
gdzie indziej
Now, robbing the poor to pay the rich might be justified, as long as it can be proved that the overall benefits of education to society are greater than its cost
Lernen beginnen
Teraz, okradanie biednych by płacić bogatym może być uzasadnione, o ile można udowodnić, że ogólne korzyści płynące z edukacji dla społeczeństwa są większe niż koszty
ordinary
Lernen beginnen
zwykły
However, the trend towards cuts in education budgets across the world points unmistakably to the fact that the ordinary taxpayer does not see the benefits to society, and would rather see public money spent elsewhere
Lernen beginnen
Jednak tendencja do cięć w budżetach edukacyjnych na całym świecie, wskazuje jednoznacznie na to, że zwyczajny podatnik nie widzi korzyści dla społeczeństwa, a raczej wolałby zobaczyć publiczne pieniądze wydawane gdzie indziej
exacerbated
Lernen beginnen
pogarsza
dramatic rise in
Lernen beginnen
dramatyczny wzrost
cost of providing
Lernen beginnen
koszt świadczenia
Despite
Lernen beginnen
Mimo
Unfortunately, the question of who should pay has been exacerbated by a dramatic rise in the cost of providing higher education.
Lernen beginnen
Niestety, pytanie, kto powinien płacić pogarsza fakt drastycznego wzrostu kosztów świadczenia wyższego wykształcenia.
cross-border market
Lernen beginnen
transgranicznego rynku
competition
Lernen beginnen
konkurencja
new delivery models
Lernen beginnen
Nowe modele dostarczania
have failed to
Lernen beginnen
nie udało się
spiralling costs
Lernen beginnen
spiralne koszty
Despite a growing cross-border market for education, competition and new delivery models like e-learning have failed to cut universities' spiralling costs
Lernen beginnen
Mimo rosnącego rynku transgranicznej edukacji, konkurencji i nowych modeli dostawczych, takich jak e-learning nie udało się obniżyć uniwersyteckiej spirali kosztów
in spite of
Lernen beginnen
wbrew
revenues
Lernen beginnen
przychody
significantly lower than their costs
Lernen beginnen
znacznie mniejsze niż ich koszty
new dilemmas
Lernen beginnen
nowe dylematy
Whether governments continue to provide subsidies or not, and in spite of massive hikes in student fees, university revenues remain significantly lower than their costs. This presents universities with new dilemmas.
Lernen beginnen
Czy rządy nadal udzielać dotacji, czy nie, i mimo ogromnych podwyżek opłat za studia, przychody uczelni pozostają znacznie niższe niż ich koszty. To stwarza uczelniom nowe dylematy.
experienced faculty
Lernen beginnen
doświadczonych wykładowców
increase fees further
Lernen beginnen
zwiększenia opłat dalej
excluding deserving locals
Lernen beginnen
wykluczając zasłużonych mieszkańców
foreign students
Lernen beginnen
studentów zagranicznych
at the risk of
Lernen beginnen
ryzykując
Should they try to cut costs by having larger classes and less experienced faculty? Should they increase fees further? And should they offer more places to higher-paying foreign students, at the risk of excluding deserving locals?
Lernen beginnen
powinni starać obniżyć koszty poprzez większych klas i mniej doświadczonych wykładowców? Powinny one zwiększać opłaty dalej? I powinny one oferować więcej miejsca na wyższych płatnych studentów zagranicznych, na ryzyko wykluczenia zasługujących mieszkańc
Intriguingly
Lernen beginnen
Zastanawiające
resistance to
Lernen beginnen
odporność na
for-profit institutions
Lernen beginnen
instytucji nastawionych na zysk
grown rapidly
Lernen beginnen
gwałtownie wzrósł
demand
The total demand for oil has increased by 0.5%.
Lernen beginnen
popyt
Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
Intriguingly, private business schools do not meet the same resistance to price increases, and numbers of for-profit institutions have grown rapidly to meet the increasing demand for higher education
Lernen beginnen
Co ciekawe, prywatne szkoły biznesu nie spełniają takiej samej odporności na wzrost cen, a liczba instytucji nastawionych na zysk gwałtownie wzrosły w celu zaspokojenia rosnącego popytu na szkolnictwo wyższe
profitable
Lernen beginnen
rentowny
essential difference
Lernen beginnen
Zasadnicza różnica
private
Lernen beginnen
prywatny
providing
Lernen beginnen
dostarczanie
facilities
Lernen beginnen
udogodnienia
How is it that these businesses continue to be profitable when universities are unable to cope? The essential difference is that private business schools have been willing and able to invest money in improving quality and providing new and better faciliti
Lernen beginnen
Jak to jest, że firmy te nadal są opłacalne, gdy uczelnie nie są w stanie sobie poradzić? Zasadniczą różnicą jest to, że prywatne szkoły biznesu byli chętni i zdolni do inwestowania pieniędzy w poprawę jakości oraz zapewnienie nowego i lepszego faciliti
offering top-class conditions for learning
Lernen beginnen
oferuje najwyższej klasy warunki do nauki
well beyond their degree ceremonies
Lernen beginnen
daleko poza ich ceremonię stopnia naukowego
These schools understand that they can only increase their perceived value to the customer by offering top-class conditions for learning and by serving their graduates well beyond their degree ceremonies
Lernen beginnen
Szkoły te rozumieją, że mogą tylko zwiększyć ich postrzeganej wartości dla klienta, oferując najwyższej klasy warunki do nauki i obsługujących ich absolwentów daleko ponad samą ceremonię zdobycia stopnia
extracurricular activities
Lernen beginnen
zajęcia pozalekcyjne
counselling
Lernen beginnen
doradztwo
networking
Lernen beginnen
sieci
placement
Lernen beginnen
umieszczenie
suddenly seem less excessive
Lernen beginnen
nagle wydają się mniej nadmierne
When private business schools offer a complete program of study, extracurricular activities, counselling, networking, placement and ongoing professional development services, their fees suddenly seem less excessive
Lernen beginnen
Gdy prywatnych szkół biznesu oferuje kompletny program studiów, zajęcia pozalekcyjne, doradztwo, tworzenie sieci, umiejscowienia i bieżące programy rozwoju zawodowego nauczycieli, ich opłaty nagle wydają się mniej nadmierne
ongoing professional development services
Lernen beginnen
bieżąca obsługa rozwoju zawodowego
Put simply
Lernen beginnen
Mówiąc prościej
sheltered by
Lernen beginnen
chronione przez
benevolent governments and taxpayers
Lernen beginnen
dobroczynne rządy i podatnicy
Adopting the model
Lernen beginnen
Przyjęcie modelu
Put simply, people will happily pay more if they can see they're getting better value for their money.
Lernen beginnen
Mówiąc wprost, ludzie chętnie płacą więcej, jeśli widzą, są one coraz lepsze wartość dla swoich pieniędzy.
Public universities, no longer sheltered by benevolent governments and taxpayers, now find themselves exposed to a potential extinction event. Adopting the business school model may prove the only alternative to going the way of the dinosaurs
Lernen beginnen
Uczelnie publiczne, nie osłoniętych od życzliwych rządy i podatników, teraz znajdują się narażone na potencjalne wymieranie. Przyjęcie modelu szkoły biznesu może okazać się jedyną alternatywą dla stania się tak jak z dinozaurami

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.