women and men

 0    71 Datenblatt    Daria50
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
polować na jedzenie
Lernen beginnen
hunt for food
zdolności do
Lernen beginnen
ability to
robić kilka rzeczy jednocześnie
Lernen beginnen
do several things at the same time/sinultaneously
rozwinął się lepiej
Lernen beginnen
developed better
zdolności przestrzenne
Lernen beginnen
spatial ability
skupić się na jednym specyficznym zadaniu
Lernen beginnen
focus on one specific task
rozwiązać jeden szczególny problem
Lernen beginnen
solve one particular problem
rozwinęły więcej połączeń między dwiema półkulami mózgu
Lernen beginnen
develop more connections between the two sides of the brain
doprowadziło do
Lernen beginnen
led to
biegłe w mowieniu
Lernen beginnen
fluent in speech
lepsze w robieniu kilka rzeczy odrazu
Lernen beginnen
better at doing several things at once
kobiety rozwiązują problemy przez rozmowę o nich
Lernen beginnen
women solve problems by talking about them
mają tendencję do przerywania
Lernen beginnen
tend to interrupt
próbują rozwiązać problemy sami
Lernen beginnen
try to solve their problems themselves
przez myślenie o nim cicho
Lernen beginnen
by thinking about them silently
widzą jazdę jako test swoich przestrzennych zdolności
Lernen beginnen
see driving as a test of his spatial abilities
popisuja się
Lernen beginnen
showing off
dobrze rozwinięte poczucie kierunku
Lernen beginnen
well-developed sense of direction
brak zdolności przestrzennych
Lernen beginnen
lack of spatial ability
mają więcej kłopotów z odróżnienie lewej od prawej
Lernen beginnen
have more trouble distinguishing left from right
z jednym wyjątkiem
Lernen beginnen
with one exception
w bałaganie
Lernen beginnen
in a mess
mniejsza tolerancja na powtarzalne prace taki jak prasowanie
Lernen beginnen
less toleranmce for repetitive jobs such as ironing
odziedziczyli po przodkach
Lernen beginnen
inherited their ancestors'
istotne dla polowania
Lernen beginnen
vital for hunting
widzą w jednym kierunku
Lernen beginnen
see in one direction
nie widzą rzeczy po obu stronach
Lernen beginnen
they don't see things on either side
nie widzą tak dobrze jak kobiety z bliska
Lernen beginnen
they don't see as well as women close up
kobiety mają szersze peryferyjne widzenie
Lernen beginnen
Women have a wider peripheral vision
w zasadzie
Lernen beginnen
basically
mężczyźni i kobiety są przyciągani do różnych prac
Lernen beginnen
men and women are attracted to different jobs
Gdzie Przestrzenne zdolności są niezbędne
Lernen beginnen
Where Spatial abilities are vital
jak np inżynierstwo
Lernen beginnen
such as engineering
budowa
Lernen beginnen
construction
fizyka jadrowa
Lernen beginnen
rocket science
większa ilość testosteronu
Lernen beginnen
greater amount of testosterone
dotyczą ryzyka
Lernen beginnen
involve risks
rynek papierów wartosciowych
Lernen beginnen
stock market
wyścigi formuły jeden
Lernen beginnen
formula one racing
przeważnie
Lernen beginnen
predominantly
wymaga werbalnej zdolności
Lernen beginnen
require verbal ability
poradnictwo
Lernen beginnen
counselling
przewyższają w pracach
Lernen beginnen
Excel on jobs
grzechotniki
Lernen beginnen
Rattlesnakes
on zawsze ma odpowiedz nawet jeśli jest błędna
Lernen beginnen
He will always have an answer even if it is a wrong one
robią coś najpierw a myśla o ryzyku potem
Lernen beginnen
do so things first and think about the risk later
zauważać ze kosz jest pełny
Lernen beginnen
notice that the rubbish bin is full
mogą jechać bez patrzenia na siebie w lustrze co 10 sekund
Lernen beginnen
can drive without looking at themselves in the mirror every ten seconds
kiedy mężczyzni czegoś chca, pytają o to
Lernen beginnen
When the men want something, they ask for it
czas do spania
Lernen beginnen
Time for sleep
brzytwa
Lernen beginnen
razor
pytać o kierunek
Lernen beginnen
ask yön
uważają to A oznaki słabości
Lernen beginnen
consider this to be a sign of weakness
mężczyźni nigdy nie przyznają się do błędu
Lernen beginnen
Men never admit they were wrong
brudny brudny ale wciąż zdatny do noszenia
Lernen beginnen
dirty dirty but still wearable
nigdy nie wyrosną z obsesji zabawek
Lernen beginnen
never grow out of their obsession with toys
po prostu
Lernen beginnen
simply
wszystko co miga i brzeczy
Lernen beginnen
anything that blinks and beeps
doceniają znaczenie 42 calowego ekranu plazmowego
Lernen beginnen
appreciate the importance of a 42 inch plasma screen
potrzebują wyjaśniania rzeczy drukowanymi literami
Lernen beginnen
need to things explained in capital letters
piją wódkę by udowodnić że moga
Lernen beginnen
drink vodka to prove they can
mają naturalny instynkt co niebezpieczne dla dzieci
Lernen beginnen
have a natural instinct about what is dangerous for children
zauważają kiedy coś jest brudne czy potrzebuje zastąpienia
Lernen beginnen
notice when something is dirty or needs replacing
tylko kobiety mogą zrozumieć inne kobiety
Lernen beginnen
Only women can understand other women
odgadnie
Lernen beginnen
guess
nie są w stanie zidentyfikowac
Lernen beginnen
would not be able to identify
ona znajduje się w nieznanym otoczeniu
Lernen beginnen
she finds herself in unfamiliar surroundings
czasami przyznają ze popełniły błąd
Lernen beginnen
will sometimes admit that they have made a mistake
podlewać kwiaty
Lernen beginnen
water the plants
opróżnić smieci
Lernen beginnen
empty garbage
robią pranie co kilka dni
Lernen beginnen
do laundry every couple of days

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.