Words liable to be cofused - słowa pomieszane

 0    42 Datenblatt    aniasztorc
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
accept
tolerate or accommodate oneself to
Lernen beginnen
akceptować
tolerować lub dostosować się do
except
prevent from being included or considered or accepted
Lernen beginnen
z wyjątkiem
zapobiec tym lub uznania go za lub akceptowane
access
the right to obtain or make use of or take advantage of something
Lernen beginnen
dostęp
prawo do uzyskania lub wykorzystania lub skorzystać z czegoś
excess
a quantity much larger than is needed
Lernen beginnen
nadwyżka
w ilości znacznie większej niż jest to wymagane
addition
the arithmetic operation of summing
Lernen beginnen
dodanie
operacji arytmetycznej sumowania
edition
the form in which a text (especially a printed book) is published
Lernen beginnen
wydanie
formy, w której tekst (zwłaszcza książki drukowanej) jest publikowany
advice
a proposal for example in how to cook dinner
Lernen beginnen
rada
propozycja np jak ugotować kolację
advise
give advice to, give information or notice to, make a proposal
Lernen beginnen
radzić
doradzać, udzielać informacji lub zawiadomienia, o złożenie wniosku
affect
be who is not, to lie
Lernen beginnen
udawać
być tym kim się nie jest, okłamywać
effect
the act so as to bring about
Lernen beginnen
wynik; efekt;
działać tak, aby doprowadzić do
angel
person of exceptional holiness
Lernen beginnen
anioł
osobą o wyjątkowej świętości
angle
the space between two lines
Lernen beginnen
kąt
przestrzeń pomiędzy dwiema liniami
belief
conviction about something. Position, the view at the moment
Lernen beginnen
wiara
przekonanie o czymś. Stanowisko, pogląd, w danym momencie
believe
accept as true, follow a credo
Lernen beginnen
wierzyć (w coś)
uznać za prawdę, wykonaj następujące credo
carton
a box made of cardboard,
Lernen beginnen
karton, pudełko kartonowe.
skrzynia wykonana z kartonu,
cartoon
a film made by photographing a series of cartoon drawings to give the illusion of movement
Lernen beginnen
film rysunkowy
film nakręcony przez fotografowania serię rysunków kreskówki, aby stworzyć iluzję ruchu
cereal
a breakfast food prepared from grain
Lernen beginnen
płatki zbożowe do mleka
żywności śniadanie przygotowane ze zbóż
serial
a periodical that appears at scheduled times,
Lernen beginnen
serial;
okresowego, który pojawia się w wyznaczonych godzinach,
dairy
a farm where dairy products are produced
Lernen beginnen
mleczarnia,
gospodarstwa, w którym wytwarzane są produkty mleczne
diary
prose account of the events which the author was a participant or an eyewitness.
Lernen beginnen
pamiętnik, dziennik
osobistego dziennika (jako obiekt fizyczny)
dear
with or in a close or intimate relationship
Lernen beginnen
drogi,
z lub w związku zamknięte lub intymne
deer
a wild animal, lives in the wood
Lernen beginnen
jeleń, sarna
dzikie zwierzę, żyje w lesie
desert
np flee from the army
Lernen beginnen
opuszczać, dezeterować
np uciekać z wojska
dessert
a dish served as the last course of a meal
Lernen beginnen
deser
danie podawane jako ostatni trakcie posiłku
die
state where the person ends life on earth
Lernen beginnen
umierać
stan gdzie człowiek kończy żywot na ziemi
dye
a usually soluble substance for staining or coloring e.g. hair
Lernen beginnen
barwnik, farba;
Zazwyczaj substancji rozpuszczalnych do barwienia lub barwiących, np. włosów,
employee
a worker who is hired to perform a job
Lernen beginnen
pracownik
pracownika, który zostaje wynajęty do wykonywania pracy
employer
a person or firm that employs workers
Lernen beginnen
pracodawca
Osoba lub firma, która zatrudnia pracowników
flour
fine powdery foodstuff obtained by grinding and sifting
Lernen beginnen
mąka;
drobnych proszków spożywczych uzyskanych przez mielenie i przesiewanie
flower
plant grows from the earth, to example flowering plants
Lernen beginnen
kwiat
roślina wyrasta z ziemi, roślin kwiatowych np.
human
a human being, any living having human form
Lernen beginnen
człowiek,
człowieka, każdy żywy o ludzkiej postaci
humane
showing evidence of moral and intellectual advancement,
Lernen beginnen
ludzki,
gdzie widoczne są dowody rozwoju moralnego i intelektualnego,
mail
the system whereby messages are transmitted via the post office
Lernen beginnen
poczta,
systemu, w którym wiadomości przekazywane są za pośrednictwem poczty,
male
a person who belongs to the sex that cannot have babies
Lernen beginnen
samiec płci męskiej
osoba, która należy do płci, które nie mogą mieć dzieci
meat
the flesh of animals (including fishes and birds and snakes) used as food
Lernen beginnen
mięso
ciała zwierząt (w tym ryb i ptaków i węży) wykorzystywanych jako żywność
meet
collect in one place, get together socially or for a specific purpose
Lernen beginnen
spotkanie
zebrać w jednym miejscu, razem społecznie lub w określonym celu
quiet
the absence of sound
Lernen beginnen
cisza;
brak dźwięku
quite
Completely; wholly; totally
Lernen beginnen
całkowicie
Całkowicie, w całości, zupełnie;
waist
the narrowing of the body between the ribs and hips
Lernen beginnen
talia;
zwężenie ciała między żebra i biodra
waste
any materials used and rejected as worthless or unwanted,
Lernen beginnen
marnować
wszelkich materiałów i odrzucone jako bezwartościowe lub niepożądanych
weak
lacking force, having the attributes of man, now vigor,
Lernen beginnen
słaby,
brakuje siły, o atrybuty człowieka, brak siły fizycznej lub energią,
week
any period of seven consecutive days
Lernen beginnen
tydzień
każdy okres siedmiu kolejnych dni

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.