Wortschatz von Nachrichten

 0    193 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
redukować, obniżać, np. w czasie kryzysu finansowego wielu przedsiębiorców musi redukować liczne miejsca pracy.
redukować, obniżać,
Lernen beginnen
abbauen, z.B. In der Finanzkrise müssen viele Unternehmen zahlreiche Arbeitsplätze abbauen.
verringern
poseł
Lernen beginnen
der, die Abgeordnete,
umowa, porozumienie, zazwyczaj pomiędzy państwami
Umowa z Szengen została podpisana przez Niemcy w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym piątym
Lernen beginnen
das Abkommen
Das Schengener Abkommen wurde 1985 von Deutschland unterzeichnet.
rozbrojenie
europejskie kraje chcą wzmocnić międzynarodowe rozbrojenie
Lernen beginnen
die Abrüstung
Europäische Länder wollen die internationale Abrüstung verstärken
obcas
ustęp (w akcie prawnym)
Lernen beginnen
der Absatz
der Absatz
zbyt, np. towarów
duży zbyt
Lernen beginnen
der Absatz der Waren
hoher Absatz
wydalać, zsyłać kogoś
rocznie z Niemiec zostanie wydalonych 50.000 ludzi do ich ojczyzn.
Lernen beginnen
jemanden abschieben
Jährlich werden 50.000 Menschen aus Deutschland in ihre Heimatländer abgeschoben.
zbywać coś
Lernen beginnen
etwas absetzen
głosowanie
poddać pod głosowanie
Lernen beginnen
die Abstimmung
zur Abstimmung bringen
porozumienie,
umowa, porozumienie
Lernen beginnen
die Abmachung, Abkommen
die Absprache
zarysowywać się, rysować się
po rozmowie zarysowały się pierwsze postępy
Lernen beginnen
sich abzeichnen
Nach dem Gespräch zeichneten sich erste Fortschritte ab.
postęp, postępy
Lernen beginnen
der Fortschritt, die Fortschritte
wycofać kogoś lub coś, np. wojsko
w następnych latach USA chciałaby wycofać swoje oddziały z Iraku
Lernen beginnen
etwas oder jemanden abziehen
In den nächsten Jahren möchte die USA ihre Truppen aus dem Irak abziehen.
kraj rolniczy
akta
Lernen beginnen
der Agrarland
die Akte
akcja
akcje notowane na giełdzie
Lernen beginnen
die Aktie
an der Börse notierte Aktien
spółka akcyjna
Lernen beginnen
Aktiengesellschaft
amok, szał, stan niekontrolowanej emocji połączonej z żądzą mordu
Lernen beginnen
der Amoklauf
urząd
następne wybory zdecydują o tym, kto obejmie urząd ministra gospodarki
Lernen beginnen
das Amt
Die nächsten Wahlen entscheiden darüber, wer das Amt des Wirtschaftsministers übernehmen wird.
urzędujący
urzędujący prezydent federalny
Lernen beginnen
amtierend
Der amtierende Bundespräsident
sędzia sądu rejonowego
sędzie sądu rejonowego uznał oskrżonego za winnego
Lernen beginnen
der Amtsrichter
Der Amtsrichter befand den Angeklagte für schuldig.
uznać, uznawać za
oskarżony
Lernen beginnen
befinden für
der Angeklagte
według informacji kogoś
Lernen beginnen
nach Angaben von
nach Angaben plus Genitiv
podupadły
przedsiębiorstwo jest podupadłe, w złym stanie
Lernen beginnen
angeschlagen
Das Unternehmen ist angeschlagen.
utrzymywać coś, coś utrzymuje się
przemoc na bliskim wschodzie utrzymuje się
Lernen beginnen
anhalten, etwas hält an
Die Gewalt im Nahen Osten hält an.
oskarżenie
wnosić przeciwko komuś oskarżenie
Lernen beginnen
die Anklage
Anklage gegen jemanden erheben
wnosić, wysuwać, podnosić
prokurator wniósł w sprawie usiłowania morderstwa oskarżenie przeciwko trzydziestoczterolatkowi
Lernen beginnen
erheben
Der Staatsanwalt erhebt wegen Mordversuches Anklage gegen den 34-Jährigen.
zamach, np. zamach terrorystyczny z jedenastego listopada zmienił świat
zamach, np. dokonać, dopuścić się zamachu na kogoś
Lernen beginnen
der Anschlag, z.B. Der Terroranschlag vom 11. September 2001 hat die Welt verändert
das Attentat, z.B. ein Attentat verüben
antyautorytarny
dopuścić się, dokonać, np. zamachu, włamania, samobójstwa
Lernen beginnen
antiautoritär
verüben
określenie władz NRD na mur berliński
Lernen beginnen
der antifaschistische Schutzwall
antysemityzm
Lernen beginnen
der Antisemitismus
armia
Lernen beginnen
die Armee
rozwiązać się
w poprzednim tygodniu rozwiązała się grupa z powodu problemów pieniężnych
Lernen beginnen
sich auflösen
Letzte Woche löste sich die Gruppe wegen Geldproblemen auf.
przyjmować, gościć, dawać schronienie
zaczynać, rozpoczynać, np. po wypadku policja natychmiast rozpoczęła badania
Lernen beginnen
etwas aufnehmen
aufnehmen, z.B. Nach dem Unfall hat die Polizei sofort die Untersuchungen aufgenommen.
wzywać do czegoś
opozycja wzywa do protestów
Lernen beginnen
zu etwas aufrufen
Die Opposition ruft zu Protesten auf.
wywołać sensację
sensacja, rozgłos, np. swoją uwagą polityk wywołał sensację
Lernen beginnen
Aufsehen erregen
das Aufsehen, z.B. Mit seiner Bemerkung erregte der Politiker viel Aufsehen.
naoczny świadek
policja przepytuje świadków naocznych
Lernen beginnen
der Augenzeuge
Die Polizei befragt den Augenzeugen.
eksport
Lernen beginnen
die Ausfuhr
der Export
odsetek cudzoziemców
wiele obszarów przy granicy ma wysoki odsetek cudzoziemców
Lernen beginnen
der Ausländeranteil
Viele Gebiete an der Grenze haben einen hohen Ausländeranteil.
wygasać, kończyć się, coś się kończy
umowa kończy się, wygasa na koniec przyszłego roku
Lernen beginnen
auslaufen, etwas läuft aus
Der Vertrag läuft am Ende des nächsten Jahres aus
deportacja
deportacja przestępców odbędzie się w przyszłym tygodniu
Lernen beginnen
die Auslieferung
Die Auslieferung des Verbrechers findet nächste Woche statt.
ekscesy
doszło do poważnych ekscesów
Lernen beginnen
die Ausschreitungen
es kam zu schweren Ausschreitungen
policja nie mogła zapobiec poważnym ekcesom przed stadionem piłkarskim
Lernen beginnen
Die Polizei konnte die schweren Ausschreitungen vor dem Fußballstadion nicht verhindern.
minister spraw zagranicznych
Lernen beginnen
der Außenminister
urzędnik, urzędniczka
Lernen beginnen
der Beamte, die Beamtin
pełnomocnik do spraw
Lernen beginnen
der Beauftragte
nieostrożny, nieuważny, nieumyślny
lekkomyślnie, nierozważnie
Lernen beginnen
fahrlässig
leichtsinnig
popierać,
pomagać, wspomagać, wspierać
Lernen beginnen
befürworten
unterstützen
aprobować, popierać, uznawać za godne pochwały
popierać, zaaprobować propozycję
Lernen beginnen
begrüßen
einen Vorschlag begrüßen
aprobować, np. sąd zaaprobował zamiar rządu
aprobować decyzję
Lernen beginnen
billigen, z.B. Das Gericht billigte das Vorhaben der Bundesregierung.
gutheißen, z.B. Entscheidung gutheißen
urząd
właściwy urząd nie chce podawać żadnych informacji o wypadku
Lernen beginnen
die Behörde,
Die zuständige Behörde möchte noch keine Angaben zu dem Unfall machen.
informować o czymś, podawać informacje
Lernen beginnen
Angaben über etwas machen,
Angaben zu etwas machen
załagodzać, niwelować, np. konflikt pomiędzy obydwoma państwami został załagodzony
załączyć coś
Lernen beginnen
etwas beilegen, z.B. Der Konflikt zwischen den beiden Staaten wurde beigelegt.
etwas beilegen
przyznawać się do czegoś
Talibani przyznali się do zamachu w Kabulu.
Lernen beginnen
sich zu etwas bekennen
Die Taliban haben sich zu dem Anschlag in Kabul bekannt.
ponownie potwierdzić
oni potwierdzili swój zamiar kandydowania na urząd
Lernen beginnen
etwas bekräftigen
Sie bekräftigte ihre Absicht, für das Amt zu kandidieren.
sprawozdanie, relacja, raport prasowy
Lernen beginnen
Berichterstattung
przewodniczący rady zakładowej
przewodniczący rady zakładowej chciałby wynagrodzenie pracowników podwyższyć
Lernen beginnen
der Betriebsratsvorsitzende
Der Betriebsratvorsitzende möchte die Löhne der Arbeiter anheben.
podwyższać, zwiększać
pensje zostały o 2 procent podwyższone (w Perfekt)
Lernen beginnen
anheben
die Gehälter sind um 2 % angehoben worden
ekonomista przedsiębiorstwa, magister ekonomii
Lernen beginnen
der Betriebswirt
pobierać, w sensie otrzymać coś (często pieniądze)
więcej ludzi niż w zeszłym roku pobiera zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
etwas beziehen
Mehr Menschen als im letzten Jahr beziehen Arbeitslosengeld.
bilans
Lernen beginnen
die Bilanz,
rynek wewnętrzny
rynek wewnętrzny unii europejskiej
Lernen beginnen
der Binnenmarkt
der Binnenmarkt der Europäischen Union
dokonać rzezi
(nieumyślnie) coś złego spowodować,
Lernen beginnen
das Blutbad anrichten
anrichten
ambasador
Lernen beginnen
der Botschafter
otrzymać
witać, np. prezydent powitał nowego ambasadora USA w Berlinie
Lernen beginnen
empfangen
empfạngen, z.B. Der Präsident empfängt den neuen US-Botschafter in Berlin.
branża
kryzys w branży elektrycznej trwa
Lernen beginnen
die Branche,
Die Krise in der Elektrobranche dauert an.
trwać, nie ustawać
Lernen beginnen
andauern (weitergehen)
weitergehen
Federalny Krzyż Zasługi, krzyż przyznawany za szczególne zasługi i osiągnięcia w Niemczech
Lernen beginnen
das Bundesverdienstkreuz
zgromadzenie federalne w Niemczech wybierające prezydenta Niemiec
składa się z członków Bundestagu i takiej samej liczby członków, którzy zostają wybrani z parlamentów krajowych
Lernen beginnen
Bundesversammlung
Sie besteht aus den Mitgliedern des Bundestages und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Parlamenten der Länder gewählt werden.
w całym kraju w Niemczech, ogólnokrajowy
palenie w restauracjach jest zabroniona w całych Niemczech
Lernen beginnen
bundesweit
Das Rauchen in Restaurants ist bundesweit verboten
sojusz
fuzja
Lernen beginnen
das Bündnis
der Zusammenschluss
obie partie zdecydowały się na sojusz, żeby więcej głosów wyborczych otrzymać
Lernen beginnen
Die beiden Parteien haben sich für ein Bündnis entschieden, um mehr Wählerstimmen zu erhalten.
scena polityczna
Lernen beginnen
die politische Bühne
wojna domowa
prawa obywatelskie
Lernen beginnen
der Bürgerkrieg
die Bürgerrechte,
grzywna
ponieważ spowodował wypadek samochodowy musi zapłacić teraz 200 euro grzywny
Lernen beginnen
das Bußgeld
Weil er einen Autounfall verursachte, muss er nun 200 Euro Bußgeld bezahlen.
naruszyć prawo
naruszyć, uchybić,
Lernen beginnen
gegen ein Gesetz verstoßen
verstoßen
prawo, uprawnienie
rezygnować ze swojego uprawnienia, prawa
Lernen beginnen
das Anrecht
auf sein Anrecht verzichten
zdanie, opinia, pogląd (prawniczy język)
Lernen beginnen
die Auffassung
dyskusja
Lernen beginnen
die Aussprache
uprawnienie, kompetencja, pełnomocnictwo
Lernen beginnen
die Befugnis
poprawić niemiecki
poprawić (błędy w zadaniu)
Lernen beginnen
verbessern Deutsch
aufbessern etwas
co drugi tydzień
co drugi tydzień
Lernen beginnen
jede zweite Woche
alle zwei Wochen
hobby
mieć hobby
Lernen beginnen
das Hobby, das Steckenpferd
das Steckenpferd haben
oglądać filmy, obrazy, video
Lernen beginnen
Filme anschauen
śluz,
Lernen beginnen
der Schleim,
droga
Lernen beginnen
der Weg,
plandeka
Lernen beginnen
die Plane
obrażać
nie chciałem go tym obrazić
Lernen beginnen
beleidigen, kränken
ich wollte ihn damit nicht kränken
to jest dla mnie bardzo obraźliwe
Lernen beginnen
das ist für mich sehr kränkend
piosenka wpadająca w ucho
Lernen beginnen
der Ohrwurm, die Ohrwürme
publiczny
Wszyscy mieszkańcy miasta powinni dbać o własność publiczną.
Lernen beginnen
öffentlich
Alle Stadtbewohner sollen sich um öffentlichen Besitz kümmern.
część
To jest część zdania.
Lernen beginnen
der Teil
Das ist ein Teil des Satzes.
certyfikat
Lernen beginnen
das Zertifikat, die Zertifikate
test
Lernen beginnen
der Test, die Tests
tabu
Lernen beginnen
das Tabu, die Tabus
przedstawiciel
Lernen beginnen
der Vertreter, die Vertreter
powstrzymać od
powstrzymać się od głosu (od głosowania)
Lernen beginnen
sich enthalten + genitiv
sich der Stimme enthalten (bei der Abstimmung enthielt er sich der Stimme (er gab keine [a- oder Nein stimme ab)
nie mogłem powstrzymać się od śmiechu
Lernen beginnen
ich konnte mich des Lachens nicht enthalten
oddać
Lernen beginnen
abgeben
większość
Lernen beginnen
die Mehrheit (die Mehrheiten)
protokolant
Lernen beginnen
der Protokollant
der Protokollführer
angażować się w coś
zaangażowałeś się całkowicie w cele partii
Lernen beginnen
sich für etwas engagieren
du hast dich voll für die Ziele der Partei engagiert
zobowiązać się, zobowiązywać się do czegoś
Lernen beginnen
sich festlegen auf etwas
sich verpflichten
poza lekcją
Lernen beginnen
außerhalb des Unterrichts
trąba,
ryj, ryjek (świnii, dzika), również wulgarnie
Lernen beginnen
der Rüssel des Elefanten, des Tapirs
der Rüssel
zamknij ryj!
zamknij gębę, jadaczkę
Lernen beginnen
halt den Rüssel!
halt´s Maul!
leń, łotr,
Lernen beginnen
der Schweinehund
wyprowadzić psa na spacer
Lernen beginnen
Gassi gehen
mieć coś w tyłku (wulgarnie)
mam to w dupie
Lernen beginnen
auf etwas scheißen
ich scheiß drauf!
dziecinny, dziecinnie
Lernen beginnen
kindisch,
poświęcić się czemuś, oddać się bez reszty
Lernen beginnen
sich reinhängen in etwas
sich bei etwas engagieren
zupełnie się w to zaangażowała
Lernen beginnen
sie hat sich total darin reingehängt
naśladować, imitować
naśladować głos ptaka
Lernen beginnen
nachahmen
einen Vogelruf nachahmen
on próbował podrobić podpis szefa,
Lernen beginnen
er versuchte, die Unterschrift des Chefs nachzuahmen
specyficzny, osobliwy
osobliwy, dziwny
Lernen beginnen
eigenartig
seltsam, merkwürdig
punkt widzenia
centrum uwagi, punkt widzenia, der Blickpunkt
Lernen beginnen
Standpunkt
der Blickpunkt
identyfikować się z czymś
identyfikuję się z opinia mojego brata, że my
Lernen beginnen
sich etwas zu eigen machen
ich mache mir die Meinung meines Bruder zu eigen dass wir
identyfikuję się z tą regułą
Lernen beginnen
ich mache mir diese Regel zu eigen
zachęcać kogoś do czegoś
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
jemanden ermutigen zu etwas
jemanden anstacheln etwas zu tun
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
jemanden anspornen etwas zu tun
zachęcać, zagrzewać, kibicować
Lernen beginnen
anfeuern zu etwas
prześcigać, prześcignąć (bez większego wysiłku)
prześcigać kogoś (np. w zdolnościach
Lernen beginnen
überflügeln
jemanden in etwas übertreffen, z.B. jemanden an Fähigkeiten übertreffen
prześcigać (w sensie być szybszym)
Lernen beginnen
überholen
brzmieć, np. rozkaz brzmiał...
jak brzmi pana nazwisko?
Lernen beginnen
lauten, z.B. der Befehl lautete...
wie lautet ihre Name?
dźwięczeć, brzmieć (w sensie dzwonić), np. dzwony brzmią ze wszystkich wież kościelnych
dzwonić,
Lernen beginnen
läuten, z.B. die Glocken läuten von allen Kirchtürmen
klingeln
100 procent pewności
90 procent pewności
Lernen beginnen
muss, das muss Liebe sein
müssten, das müsste Liebe sein
70-75 procent pewności
50 procent pewności
Lernen beginnen
dürften
könnten
liceum
Lernen beginnen
die Oberschule,
sieci społecznościowe
spędzać czas na portalach społecznościowych
Lernen beginnen
soziale Netzwerke
die Zeit in sozialen Netzwerken verbringen
zaburzenia zachowania
Lernen beginnen
die Verhaltensstörung
postawić kogoś przed wyborem, stać przed wyborem
Lernen beginnen
jemanden vor einer Wahl stellen
wskazówka
Lernen beginnen
der Anhaltspunkt
Hinweis, Ratschlag
nieuważnie, lekkomyślnie
Lernen beginnen
sorglos
nieufność, podejrzenie
Lernen beginnen
der Argwohn
Misstrauen, Verdacht, Zweifel
całkiem, zupełnie
oni mają całkowicie różne nastawienie do świata cyfrowego
Lernen beginnen
durchaus
sie haben durchaus unterschiedliche Einstellungen zur digitalen Welt
dążący do celu, konsekwentny
Lernen beginnen
zielstrebig
aplikacja
Lernen beginnen
die Anwendung
die App, die Applikation
rówieśnik
Lernen beginnen
der Altersgonosse
przyglądać się, rozważać,
Lernen beginnen
betrachten
stapiać się, łączyć się
Lernen beginnen
verschmelzen
prosić o przysługę
Lernen beginnen
um einen Gefallen bitten
jestem prawie pewna
Lernen beginnen
Ich bin mir fast sicher
uważam to za możliwe
Lernen beginnen
Ich halte es für möglich,
pojawić się, wystąpić, np. po tygodniu pojawił się duży spokój
Lernen beginnen
sich einstellen, z.B. nach einer Woche hat sich eine große Ruhe eingestellt
włączyć coś, np. jakieś urządzenia
Lernen beginnen
anstellen, die Maschine, das Radio, die Heizung anstellen
wytrzymać, np. on nie wytrzyma tego przez tydzien
wytrzymać coś
Lernen beginnen
durchhalten, z.B. er hält das eine Woche lang nicht durch
aushalten, z.B. ich halte das nicht mehr aus
łatwo, z łatwością, bez trudu
Lernen beginnen
mühelos
sprawiać, np. radość, problemy
to sprawia mi ogromną przyjemność
Lernen beginnen
bereiten, z.B. Freude, Schwierigkeiten bereiten
das bereitet mir großes Vergnügen
to może zabrzmieć banalnie, ale
Lernen beginnen
Es mag banal klingen, aber
długoterminowo
Lernen beginnen
langfristig
sprawić na kimś wrażenie
Lernen beginnen
jemanden beeindrucken
motyw, pobudka, np. ona działała z niskich pobudek
chcieć sprawić na kimś wrażenie swoim francuskim, to nie jest żaden szczególnie dobry motyw
Lernen beginnen
der Beweggrund, z.B. sie handelte aus niederen Beweggründen
Jemanden mit deinem Französisch beeindrucken zu wollen, ist kein besonders guter Beweggrund
natomiast
inni natomiast twierdzą [są zdania], że...
Lernen beginnen
wiederum
andere wiederum behaupten, dass...
jak tylko, skoro tylko
Lernen beginnen
sobald
ważne jest, żeby przy tym pozostać
Lernen beginnen
es ist wichtig, auch dabei zu bleiben
zajmować się czymś,
my się tym zajmujemy
Lernen beginnen
auf etwas eingehen, sich mit etwas auseinandersetzen
Wir sind darauf eingegangen
perspektywa, punkt widzenia
każdy język otwiera określoną perspektywę na świat
Lernen beginnen
der Blickwinkel
jede Sprache eröffnet einen bestimmten Blickwinkel auf die Welt
śluby, ślubowanie
Lernen beginnen
das Gelübde
zmierzać do czegoś
zmierzać do czegoś
Lernen beginnen
es auf etwas anlegen
auf etwas abzielen, auf etwas absehen,
zmierzać do bójki
Lernen beginnen
es auf eine Prügelei anlegen
jestem poza zasięgiem sieci, jestem niedostępny
Lernen beginnen
ich bin nicht auf dem Handy erreichbar
przebywać
Lernen beginnen
sich aufhalten
uzależnienie
Lernen beginnen
die Abhängigkeit
występować, pojawiać się
Lernen beginnen
sich einstellen
stopniowo
Lernen beginnen
allmählich
drżący
drżące ręce
Lernen beginnen
zittrig
zittrige Hände
mam wyczerpaną baterię
Lernen beginnen
mein Akku ist leer
podłączyć do
muszę podłączyć telefon do ładowarki
Lernen beginnen
anschließen an
ich muss mein Handy an das Ladegerät anschließen
wysuwać się na pierwszy plan
Lernen beginnen
in den Vordergrund treten
zaawansowany
Lernen beginnen
fortgeschritten
wahać się, zwlekać
Lernen beginnen
zögern
na skutek tego
Lernen beginnen
daraufhin
to mi uświadomiło
uświadomić sobie
Lernen beginnen
da wurde mich bewusst
sich etwas bewusst werden
przesłonić komuś cały świat, być treścią czyjegoś życia
ona jest treścią mojego życia
Lernen beginnen
jemandes Ein und Alles sein
Sie ist sein Ein und Alles.
pokrzywdzony, ponoszący niekorzystne skutki
Lernen beginnen
der Betroffene
gapić się na
Lernen beginnen
starren auf etwas
odłożyć na bok
vorbeikommen
Lernen beginnen
beiseitelegen
wpaść do kogoś na chwilę
pogaduszki
Lernen beginnen
das Gerede
obchodzić się z czymś
Lernen beginnen
mit etwas umgehen
przechytrzyć kogoś, wykiwać kogoś
Lernen beginnen
jemanden austricksen
od czegoś w przeszłości
od czegoś w przyszłości
Lernen beginnen
seit
ab
do
Lernen beginnen
bis, bis zu
od ... do...
Pracuję od 9 do 11 godziny.
Lernen beginnen
von ... bis...
Ich arbeite von neun bis elf Uhr.
uporać się z czymś, przezwyciężyć coś
Lernen beginnen
etwas bewältigen
swobodny, nieskrępowany
Lernen beginnen
ungezwungen
sztuczny, wymuszony, nienaturalny
Lernen beginnen
gezwungen,
przepędzać, w sensie wyganiać
Lernen beginnen
vertreiben, oder, verjagen
verscheuchen, wegscheuchen
coś, albo dużo znaczyć
Lernen beginnen
etwas, oder viel ausmachen
dokonywać, wywoływać, powodować
wywoływać, np. alarm, rewolucję, panikę
Lernen beginnen
anrichten
auslösen, z.B. Alarm, Revolution, Panik
rozwiązać wstążkę, ale także np. parlament, partię
Lernen beginnen
auflösen, aufbinden z.B. Schleife
rozpuszczać, np. kawę w proszku
rozpuszczalna
Lernen beginnen
auflösen,
aufgelöst
niezamierzenie, nieumyślnie
Lernen beginnen
unbeabsichtigt
przez pomyłkę, przez nie nieuwagę
niechcąco, omyłkowo
Lernen beginnen
aus Versehen
versehentlich,
niechcący, niecelowo, niezamierzenie
specjalnie, umyślnie, celowo
Lernen beginnen
unabsichtlich,
absichtlich,

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.