Zarządzanie - złe nowiny

 0    44 Datenblatt    esterapankowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
patronizing
Lernen beginnen
patronowanie
to patronize
Lernen beginnen
patronować
sloppy
Kevin's handwriting is very sloppy. Sometimes it's hard to read what he's written.
Lernen beginnen
niechlujny
Pismo Kevina jest bardzo niechlujne. Czasem trudno rozczytać to, co napisał.
attire
Lernen beginnen
strój
attired
Lernen beginnen
ubrany
antisocial
Harold was very antisocial and never went out to meet new people.
Lernen beginnen
antyspołeczny
Harold był bardzo aspołeczny i nigdy nie wychodził spotykać się z nowymi ludźmi.
disrespectful
Lernen beginnen
bezczelny
disrespectful;(His disrespectful behaviour affected the atmosphere.)
Lernen beginnen
brak szacunku, (Jego lekceważące zachowanie wpływa na atmosferę.)
inappropriate
Lernen beginnen
nieodpowiednie
wasteful
Lernen beginnen
rozrzutny
wastefully
Lernen beginnen
marnotrawnie
wastefulness
Lernen beginnen
rozrzutność
laid off
Some of you have come to me with fears about being laid off.
Lernen beginnen
zwalniony
Niektórzy z was przyszli do mnie z obawami, że zostaną zwolnieni
laid off/ be fired/ be sacked
Lernen beginnen
zwolniony / zwolniony / zwolniony
laid off, dismissed, made redundant
Lernen beginnen
zwolniony, zwolniony, zwolniony
severance package
We will be offering what I think is a very generous severance package.
Lernen beginnen
odprawa
Będziemy oferować to, co uważam za bardzo hojny pakiet odpraw.
a freeze on all commissions
We're placing a freeze on all commissions for six months.
Lernen beginnen
zamrożenie wszystkich prowizji
Zamierzamy zamrozić wszystkie prowizje na sześć miesięcy.
a commission
We'll be reviewing extras like commissions and raises.
Lernen beginnen
prowizja
Będziemy przeglądać dodatki, takie jak prowizje i podwyżki.
An increase in salary is a raise
Lernen beginnen
Wzrost wynagrodzenia jest podwyżką
a decrease is a pay cut
Lernen beginnen
zmniejszenie to obniżka wynagrodzenia
Your salaries and benefits are secure.
Lernen beginnen
Twoje pensje i świadczenia są bezpieczne.
I'm sorry to say I can't promise the continuation of your health plans.
Lernen beginnen
Przykro mi to mówić, że nie mogę obiecać kontynuacji twoich planów zdrowotnych.
It will be difficult. Some of you, unfortunately, may even experience a pay cut.
Lernen beginnen
To będzie trudne. Niektórzy z was, niestety, mogą nawet doświadczyć obniżki płac.
Concluding reassuringly
Lernen beginnen
Kończąc uspokajająco
acknowledge
The police acknowledge they have no evidence.
Lernen beginnen
przyznać
Policja przyznaje, że nie ma żadnych dowodów.
acknowledge
Lernen beginnen
przyznać, przyjąć do wiadomości
You acknowledge, that your employees' concerns are valid
Lernen beginnen
Przyjmujesz do wiadomości, że obawy pracowników są ważne
I understand your concern.
Lernen beginnen
Rozumiem Twój niepokój.
measures
I regret that these measures must be taken.
Lernen beginnen
Środki
Żałuję, że należy podjąć te środki.
avoid
In order to avoid any misunderstanding we have to communicate.
Lernen beginnen
uniknąć
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień musimy się porozumiewać.
unavoidable
Unfortunately, these pay cuts are unavoidable.
Lernen beginnen
nieunikniony
Niestety, te cięcia płac są nieuniknione.
I reiterate
I would also like to reiterate there will be no change for at least a month.
Lernen beginnen
Powtarzam
Chciałbym również powtórzyć, że nie będzie żadnych zmian przez co najmniej miesiąc.
I reassure you
I'd like to reassure you we are working hard on finding solutions.
Lernen beginnen
Zapewniam cię
Chciałbym cię uspokoić, że ciężko pracujemy nad znalezieniem rozwiązań.
On the bright side
On the bright side, things are looking better for the next quarter.
Lernen beginnen
Na Jasnej stronie
Z drugiej strony sprawy wyglądają lepiej na następny kwartał.
We greatly appreciate
We greatly appreciate your commitment and dedication.
Lernen beginnen
Bardzo doceniamy
Bardzo doceniamy, bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcenie.
We'll keep you informed.
Lernen beginnen
Będziemy cię informować.
nonetheless
Lernen beginnen
niemniej jednak
layoffs
Lernen beginnen
zwolnienia
unavoidable
Lernen beginnen
nieunikniony
recall
If I recall correctly, Kurt used to have red hair.
Lernen beginnen
przypomnienie
Jeśli dobrze sobie przypominam, Kurt miał czerwone włosy.
measures
Lernen beginnen
Środki
On the bright side, we will assign some staff.
Lernen beginnen
Na jasną stronę przydzielimy kilku pracowników.
downsize
Unfortunately, due to losing another client, we'll have to downsize.
Lernen beginnen
zmniejszyć rozmiar, redukcja zatrudnienia
Niestety, z powodu utraty innego klienta, będziemy musieli zredukować zatrudnienie.
incentives
Although there will be no pay cuts, there will be a freeze on incentives.
Lernen beginnen
Zachęty
Chociaż nie będzie żadnych cięć w wynagrodzeniu, będzie istniało zamrożenie zachęt.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.