Zbawienie Biblia

 0    54 Datenblatt    SebaPL
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
J 17,17
Lernen beginnen
J 17:17: "Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą."
Psalm 114,7-8
Lernen beginnen
Ps 114:7-8: "Zadrżyj, ziemio, przed obliczem Pana, przed obliczem Boga Jakuba; Który zamienia skałę w jezioro, a krzemień w źródło wód."
Hbr 12,14
Lernen beginnen
Hbr 12:14: "Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana."
2 Tym 2,13
Lernen beginnen
2Tm 2:13: "Jeśli jesteśmy niewierni, on pozostaje wierny, bo samego siebie wyprzeć się nie może."
1 Krn 16,23
Lernen beginnen
1Krn 16:23: "Śpiewaj PANU, cała ziemio, opowiadajcie dzień po dniu o jego zbawieniu."
Ps 3,8
Lernen beginnen
Ps 3:8: "Od PANA jest zbawienie. Twoje błogosławieństwo jest nad twoim ludem. Sela."
Mt 1,21
Lernen beginnen
Mt 1:21: "I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów."
Mt 10,22
Lernen beginnen
Mt 10:22: "I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony."
Mt 24,13
Lernen beginnen
Mt 24:13: "Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony."
Mk 13,13
Lernen beginnen
Mk 13:13: "I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, będzie zbawiony."
Łk 9,56
Lernen beginnen
Łk 9:56: "Syn Człowieczy bowiem nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale je zbawić. I poszli do innej wioski."
Łk 13,23-24
Lernen beginnen
Łk 13:23-24: "I ktoś go zapytał: Panie, czy mało jest tych, którzy będą zbawieni? On zaś im odpowiedział: Usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo mówię wam, że wielu będzie chciało wejść, lecz nie będą mogli."
J 3,16
Lernen beginnen
J 3:16: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."
J 3,17
Lernen beginnen
J 3:17: "Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony."
J 3,18
Lernen beginnen
J 3:18: "Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego."
J 10,9
Lernen beginnen
J 10:9: "Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko."
J 10,10-11
Lernen beginnen
J 10:10-11: "Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce."
J 12,46
Lernen beginnen
J 12:46: "Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności."
J 12,47
Lernen beginnen
J 12:47: "A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat."
J 12,48-49
Lernen beginnen
J 12:48-49: "Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym. Bo ja nie mówiłem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, on mi dał nakaz, co mam powiedzieć i co mówić."
Dz 4,12
Lernen beginnen
Dz 4:12: "I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni."
Dz 11:13-14
Lernen beginnen
Dz 11:13-14: "On nam opowiedział, jak ujrzał w swoim domu anioła, który stanął i powiedział do niego: Poślij ludzi do Jafy i przywołaj Szymona, zwanego Piotrem. On ci powie słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały twój dom."
Dz 16:30
Lernen beginnen
Dz 16:30: "A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?"
Dz 16,31-32
Lernen beginnen
Dz 16:31-32: "A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim jego domownikom."
Dz 16,33-34
Lernen beginnen
Dz 16:33-34: "Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ochrzcił, on i wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich do swego domu, zastawił przed nimi stół i weselił się, uwierzywszy Bogu z całym swoim domem."
Rz 1,16
Lernen beginnen
Rz 1:16: "Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka."
Rz 10,9
Lernen beginnen
Rz 10:9: "Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony."
2 Tm 1,10
Lernen beginnen
2Tm 1:10: "A obecnie została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez ewangelię;"
Rz 10,10
Lernen beginnen
Rz 10:10: "Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu."
Rz 10,11
Lernen beginnen
Rz 10:11: "Mówi bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony."
1 Kor 1,18
Lernen beginnen
1Kor 1:18: "Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga."
Łk 16,22-23
Lernen beginnen
Łk 16:22-23: "I umarł żebrak, i został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pogrzebany. A będąc w piekle i cierpiąc męki, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie."
2 Kor 7,10
Lernen beginnen
2Kor 7:10: "Bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje; lecz smutek według świata przynosi śmierć."
Ef 2,8-9
Lernen beginnen
Ef 2:8-9: "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił."
Ef 5,23
Lernen beginnen
Ef 5:23: "Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała."
Flp 2,12
Lernen beginnen
Flp 2:12: "Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie."
1 Tes 5,9
Lernen beginnen
1Tes 5:9: "Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;"
1 Tm 1,15
Lernen beginnen
1Tm 1:15: "Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy."
1 Tm 2,3-4
Lernen beginnen
1Tm 2:3-4: "Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela; Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy."
1 Tm 2,5
Lernen beginnen
1Tm 2:5: "Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;"
2 Tm 1,9
Lernen beginnen
2Tm 1:9: "Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy."
Tt 2,11-12
Lernen beginnen
Tt 2:11-12: "Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom; Pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie;"
Tt 3,4-5
Lernen beginnen
Tt 3:4-5: "Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi; Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;"
Hbr 5,9
Lernen beginnen
Hbr 5:9: "A uczyniony doskonałym, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni;"
Hbr 7,25
Lernen beginnen
Hbr 7:25: "Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi."
Jk 2,14
Lernen beginnen
Jk 2:14: "Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?"
Jk 2,17
Lernen beginnen
Jk 2:17: "Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie."
Jk 4,12
Lernen beginnen
Jk 4:12: "Jeden jest prawodawca, który ma moc zbawić i zatracić. A ty kim jesteś, że osądzasz drugiego?"
1 P 3,20
Lernen beginnen
1P 3:21: "Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa;"
1 J 4,14
Lernen beginnen
1J 4:14: "My zaś widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata."
Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata."
Mt 21,25
Lernen beginnen
Mt 21:25: "Skąd pochodził chrzest Jana? Z nieba czy od ludzi? A oni zastanawiali się między sobą i mówili: Jeśli powiemy, że z nieba, zapyta nas: Czemu więc mu nie uwierzyliście?"
Mt 21,25
Lernen beginnen
Mt 21:25: "Skąd pochodził chrzest Jana? Z nieba czy od ludzi? A oni zastanawiali się między sobą i mówili: Jeśli powiemy, że z nieba, zapyta nas: Czemu więc mu nie uwierzyliście?"
Dz 22,16
Lernen beginnen
Dz 22:16: "Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, ochrzcij się i obmyj swoje grzechy, wzywając imienia Pana."
Dz 22,16
Lernen beginnen
Dz 22:16: "Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, ochrzcij się i obmyj swoje grzechy, wzywając imienia Pana."

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.