zdania niemeickie 1

 0    49 Datenblatt    danielszuster
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Dzieci spędzą ferie zimowe w domu ze swoją chorą babcią.
Lernen beginnen
Die Kinder verbringen die Winterferien zu Hause mit ihrer kranken Oma.
Nauczyciel objaśnia uczniom ćwiczenie.
Lernen beginnen
Der Lehrer erklärt den Schülern eine Übung
Pilnie potrzebuję twojej pomocy.
Lernen beginnen
Ich brauche dringend deine Hilfe.
Pieczywo Dominik je najchętniej.
Lernen beginnen
Gebäck isst Dominik am liebsten.
Matka woła, dziecko przychodzi.
Lernen beginnen
Die Mutter ruft, das Kind kommt.
bo, ponieważ
Lernen beginnen
denn
lecz
Lernen beginnen
sondern
szyk prosty po und, aber, denn, oder, sondern
Lernen beginnen
asd
Ja kupię bukiet kwiatów a ty zatroszczysz się o prezent.
Lernen beginnen
Ich kaufe einen Blumenstrauß und du besorgst ein Geschenk.
Jego siostra interesuje się muzyką a on uprawia sport.
Lernen beginnen
Seine Schwester interessiert sich für Musik und er treibt Sport.
Wieczorem przyjdą moi goście i muszę się wcześniej przygotować.
Lernen beginnen
Am Abend kommen meine Gäste und ich muss mich früher vorbereiten.
Matka zaśpiewała dziecku piosenkę, ale ono płakało nadal.
Lernen beginnen
Die Mutter sang dem Kind ein Lied, aber es weinte weiter.
Nie idziemy dzisiaj na spacer, ponieważ cały dzień pada.
Lernen beginnen
Wir gehen heute nicht spazieren, denn es regnet den ganzen Tag.
Leży w szpitalu, ponieważ jest bardzo chory.
Lernen beginnen
Er liegt im Krankenhaus, denn er ist sehr krank.
Ingeborg pójdzie do lekarza albo jej matka da jej syrop.
Lernen beginnen
Ingeborg geht zum Arzt oder ihre Mutter gibt ihr einen Hustensaft.
On nie pije dzisiaj kawy, lecz kupuje tylko wodę.
Lernen beginnen
Er trinkt heute keinen Kaffee, sondern er kauft nur Wasser.
Nie piszę listu, lecz czytam książkę.
Lernen beginnen
Ich schreibe keinen Brief, sondern ich lese ein Buch.
ze spójnikami, po których występuje szyk przestawny - bezpośrednio po spójniku występuje czasownik, po nim podmiot a następnie reszta zdania. Oto spójniki, po których występuje szyk przestawny:
Lernen beginnen
dann-potem, nastepnie drshalb, darum, deswegen - dlatego sonst - w przeciwnym razie trotzdem - mimo to auserdem - opróćz tego
Najpierw zjem śniadanie, następnie umyję zęby.
Lernen beginnen
Zuerst esse ich mein Frühstück, dann putze ich mir die Zähne.
Tom pracuje do godziny 17, potem robi zakupy.
Lernen beginnen
Tom arbeitet bis 17 Uhr, dann macht er Einkäufe.
Nauczycielka najpierw poprawia prace klasowe, potem omawia je z uczniami.
Lernen beginnen
Die Lehrerin korrigiert zuerst die Klassenarbeiten, dann bespricht sie diese mit den Schülern.
Andy jest chory, dlatego zostaje dzisiaj w domu.
Lernen beginnen
Andy ist krank, deswegen bleibt er heute zu Hause.
Student wstał zbyt późno, dlatego spóźnił się na wykład.
Lernen beginnen
Der Student ist zu spät aufgestanden, darum hat er sich zu der Vorlesung verspätet.
Musisz się więcej uczyć, w przeciwnym razie nie zdasz egzaminu.
Lernen beginnen
Du musst mehr lernen, sonst bestehst du die Prüfung nicht.
Powinna się Pani pośpieszyć, w przeciwnym razie spóźni się Pani na pociąg.
Lernen beginnen
Sie sollen sich beeilen, sonst verpassen Sie den Zug.
On nie jedździ szybko, w przeciwnym razie mógłby spowodować wypadek.
Lernen beginnen
Er fährt nicht schnell, sonst könnte er einen Unfall verursachen.
Mocno pada, mimo to on idzie na spacer.
Lernen beginnen
Es regnet stark, trotzdem geht er spazieren.
Ona ma niewiele pieniędzy, mimo to kupuje nowy samochód.
Lernen beginnen
Sie hat wenig Geld, trotzdem kauft sie einen neuen Wagen.
Nie dam ci żadnych pieniędzy, poza tym jesteś mi winień jeszcze 4 euro.
Lernen beginnen
Ich gebe dir kein Geld, außerdem schuldest du mir noch 4 Euro.
Nie możemy jej pomóc, poza tym ona nie chce naszej pomocy.
Lernen beginnen
Wir können ihr nicht helfen, außerdem will sie unsere Hilfe nicht
Berta nie odpowiada na moje emaile, oprócz tego nie odbiera także telefonu.
Lernen beginnen
Berta antwortet auf meine E-Mails nicht, außerdem geht sie ans Telefon auch nicht.
Zdanie poboczne (der Nebensatz) to część zdania podrzędnie złożonego (składającego się z dwóch lub więcej krótszych zdań).
Lernen beginnen
Co to oznacza? Przede wszystkim to, że zdanie poboczne to takie zdanie, które swoją treścią odpowiada na pytanie, które można zadać w stosunku do treści zdania głównego:
Ponieważ jestem leniwy, uprawiam mało sportu.
Lernen beginnen
Da ich faul bin, treibe ich wenig Sport.
Powiedziała, że jest chora.
Lernen beginnen
Sie hat gesagt, dass sie krank sei.
Pomożemy wam, jeśli potrzebujecie naszej pomocy.
Lernen beginnen
Wir helfen euch, wenn ihr unsere Hilfe braucht.
qwZdanie poboczne może występować przed zdaniem głównym, pomiędzy jego członami, ale także i za nim. W każdym z tych przypadków, zdanie poboczne jest oddzielone od zdania głównego przecinkiem:
Lernen beginnen
asd
qw Ponieważ jestem chory, zostanę dzisiaj w domu.
Lernen beginnen
qw Da ich krank bin, bleibe ich heute zu Hause.
qw Ten pisarz, który ma dopiero 30 lat, napisał już 20 książek.
Lernen beginnen
qw Der Schriftsteller, der erst 30 Jahre alt ist, hat schon 20 Bücher geschrieben.
weZdanie poboczne charakteryzuje się tym, że bezpośrednio po spójniku jest podmiot a orzeczenie (czasownik w formie osobowej) jest na końcu zdania.
Lernen beginnen
asd
we Jeśli jutro nie będzie padało, pójdę na spacer.
Lernen beginnen
we Wenn es morgen nicht regnet, gehe ich spazieren.
we Powiedziałam, że to jest dobry pomysł.
Lernen beginnen
we Ich sagte, dass das eine gute Idee ist.
erJeśli orzeczenie składa się z kilku wyrazów (np. w czasie przeszłym), wówczas na końcu zdania jest ta część, która jest odmieniana przez osoby:
Lernen beginnen
asd
er Dziecko płacze, bo zgubiło swoje pieniądze.
Lernen beginnen
er Das Kind weint, weil es sein Geld verloren hat.
er Ona tylko wtedy byłaby szczęśliwa, gdyby zarabiała dużo pieniędzy.
Lernen beginnen
er Sie wäre nur dann glücklich, wenn sie viel Geld verdienen würde.
rr Gdy zdanie poboczne występuje przed zdaniem głównym, wówczas zdanie główne zaczyna się od czasownika. Czyli mamy konstrukcję: czasownik, czasownik:
Lernen beginnen
asd
rr Ponieważ nie mam pieniędzy, nie mogę pozwolić sobie na tę kurtkę.
Lernen beginnen
rr Da ich kein Geld habe, kann ich mir diese Jacke nicht leisten.
rr Gdybym miała więcej czasu, grałabym w tenisa.
Lernen beginnen
rr Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich Tennis spielen.
rr Jeśli czegoś nie rozumiesz, powinieneś zapytać nauczyciela.
Lernen beginnen
rr Wenn du etwas nicht verstehst, sollst du den Lehrer fragen.
rr Po tym jak wsiadł do pociągu, poszukał wolnego miejsca.
Lernen beginnen
rr Nachdem er in den Zug eingestiegen war, suchte er einen freien Platz.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.