Zdania, zwroty

 0    92 Datenblatt    gankan
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
On teraz pracuje
Lernen beginnen
He is working now
Ja teraz nie pije piwa
Lernen beginnen
I am not drinking beer now
Czy ona teraz śpi?
Lernen beginnen
Is she sleeping now?
W samochodzie jest pies
Lernen beginnen
There is a dog in the car
Czy w lodówce jest mleko
Lernen beginnen
Is there any milk in the fridge?
W ogrodzie są krzesła
Lernen beginnen
There are chairs in the garden
Czy sa jakieś krzesła w ogrodzie
Lernen beginnen
Are there any chairs in the garden?
Czy mogę dostać menu
Lernen beginnen
Can I have menu please?
On potrafi mówić po angielsku
Lernen beginnen
He can speakin English
Ja nie mogę pojechać z tobą
Lernen beginnen
I can't go with you
Chciałbym kupić tę książkę
Lernen beginnen
I woul like to buy this book
Czy on zawsze pije whiskey
Lernen beginnen
Does he always dring whiskey
On często płaci kartą
Lernen beginnen
She often pays by card
Czy ty pracujesz codziennie?
Lernen beginnen
Do you work every day?
On rzadko spędza wakacje w domu
Lernen beginnen
He seldom spends holiday at home
On był wczoraj zajęty
Lernen beginnen
He was busy yesterday
Czy on był wczoraj w pracy
Lernen beginnen
Was he at work yesterday?
Czy widziałęś wczoraj Marry
Lernen beginnen
Did you see Marry yesterday
On kupił ten samochód 2 dni temu
Lernen beginnen
He bought that car 2 days ago
Ona sprzedała ten dom w zeszłym tygodniu
Lernen beginnen
She sold this house last week
Miałem wczoraj wysłać maila ale zapomniałem
Lernen beginnen
I was supposed to send an email yesterday but I forgot
Musze dziś kupić gazetę
Lernen beginnen
I have to buy a newspapper
Musiałem wczoraj odebrać go z lotniska
Lernen beginnen
I had to pick him up from the airport
Czy musiałeś wczoraj iść do pracy
Lernen beginnen
Did you have to go to work
On musiał chyba wyjechać
Lernen beginnen
He must have left
On musi być chyba pijany
Lernen beginnen
He must be drunk
Ona musiała chyba umyś ten samochód
Lernen beginnen
She must have washed that car
Ile lat ma jego syn?
Lernen beginnen
How old is his son?
Gdzie mieszka jego siostra?
Lernen beginnen
Where does his sister live?
Ile lat pracujesz w tej firmie?
Lernen beginnen
How many years have you been working in this company?
Co byś zrobił gdybyś wygrał 1 mln$
Lernen beginnen
What would you do if you won 1 mln?
Kiedy ostatnim razem byłes w kinie?
Lernen beginnen
What was the last time you were at the cinema?
Gdzie byłes ostatnio?
Lernen beginnen
Where have you been recently?
Co robiłes wczoraj przez cały dzień?
Lernen beginnen
What were you doing all day yesterday?
Kto gotuje u ciebie w domu?
Lernen beginnen
Who cooks at your home?
Kto zabił Kenediego?
Lernen beginnen
Who killed Keneddy?
Kiedy ostatnim razem widziałes Rambo?
Lernen beginnen
What was the last time you saw Rambo?
Czy chcesz abym wysłał te faktury?
Lernen beginnen
Do you want me to send these invoices?
Ile lat ma jego babcia?
Lernen beginnen
How old is his grandma?
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Berlina?
Lernen beginnen
What platform the train to Berlin departs from?
Jak długo grasz na gitarze?
Lernen beginnen
How long have you been playing the guitar?
Gdzie byłes wczoraj?
Lernen beginnen
Where were you yesterday?
Czy kupiłes ostatnio telefon?
Lernen beginnen
Have you bought a mobile recently?
Skąd znasz Johna?
Lernen beginnen
Where do you know John from?
Z kim pracujesz?
Lernen beginnen
Who do you work with?
Skąd to masz?
Lernen beginnen
Where do you have it from?
Musiałem wczoraj wysłać maila
Lernen beginnen
I had to send an email yesterday
On musiał chyba sprzedać ten samochód
Lernen beginnen
He must have sold that car.
Miałem wczoraj jeachć do Warszawy ale nie miałem czasu
Lernen beginnen
I was supposed to go to Warsaw yesterday but I had no time
Okazało się, że nie mamy czasu.
Lernen beginnen
It turned out we had no time.
O której zazwyczaj wstajesz?
Lernen beginnen
What time do you usually get up?
Daj mi znać skąd go odbierasz?
Lernen beginnen
Let me know where are you picking him up from?
Jutro sprzedaję samochód.
Lernen beginnen
I am sellin my car tomorrow.
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Tokio?
Lernen beginnen
What platform the train to Tokyo departs from?
To brzmi nieźle!
Lernen beginnen
It sounds great!
O której kończymy?
Lernen beginnen
What time are we off?
Co my teraz mamy zrobić?
Lernen beginnen
What are we supposed to do now?
To będzie sprawdzone jutro
Lernen beginnen
It will be checked tomorrow.
Powinieneś to zrobić wczoraj.
Lernen beginnen
You should have done it yesterday.
Nie byłem w stanie mu pomóc
Lernen beginnen
I wasn't able to help him.
Czy chesz abym podrzucił go z powrtem
Lernen beginnen
Do you want me to drop him back.
On został poinformowany o tym ostatnio.
Lernen beginnen
He has been informed about it recently.
Ja też nie mam tej książki.
Lernen beginnen
I don't have this book either.
Nie mam ochoty dziś pracować
Lernen beginnen
I don't feel working today.
ukończyłam...
Lernen beginnen
I have graduated from Politechnika
od 4 lat pracuję w firmie IBM
Lernen beginnen
I have been working IBM for 4 years
Jestem odpowiedzialna za organizowanie
Lernen beginnen
I am responsible for organizing trainings
urlop macierzyński
Lernen beginnen
maternity leave
dwa lata nieobecności
Lernen beginnen
two years off
firma informatyczna
Lernen beginnen
IT company
to mnie napędza
Lernen beginnen
it drives me
współpraca
Lernen beginnen
cooperation
osiągnięcie
Lernen beginnen
achievement
Kiedyś organizowałam
Lernen beginnen
Once I was organizing
szkolenie poza miejscem pracy
Lernen beginnen
off job training
wszystko było na mojej głowie
Lernen beginnen
everything was on me
wszystko wypaliło
Lernen beginnen
everything went off well!
dwa razy w tygodniu
Lernen beginnen
twice a week
nadzorowałam zespół trzy osobowy
Lernen beginnen
I was supervising 3 persons team
jestem otwarta
Lernen beginnen
I am open minded person
nie boję się nowych wyzwań
Lernen beginnen
I am not scared of new challenges
łatwo nawiązuję kontakty z ludżmi
Lernen beginnen
I can easily get in contact with people
jestem odpowiedzialna
Lernen beginnen
I am responsible person
odważna
Lernen beginnen
brave, courageous
potrafie pracowac pod presja czasu
Lernen beginnen
I can work under the time pressure
jestem kreatywna
Lernen beginnen
I am creative
powód
Lernen beginnen
reason
Jestem dokładna
Lernen beginnen
accurate
moja obecna praca
Lernen beginnen
my present job
dojazdy do pracy
Lernen beginnen
commuting
po 9 latach pracy szukam nowego wyzwania
Lernen beginnen
after 9 years of work I am looking forward a new challange
gadatliwa talkative
Lernen beginnen
talkative talkative

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.