zestaw numer 12 (35) > 313

 0    35 Datenblatt    ironz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
accuse
She accused him of lying.
Lernen beginnen
oskarżać
Oskarżyła go o kłamstwo.
ache
I feel an ache in my arm.
Lernen beginnen
ból
Czuję ból w moim ramieniu
achieve
He’s achieved his objectives.
Lernen beginnen
osiągać
Osiągnął swój cel
act
We must act quickly.
Lernen beginnen
dziełać, postępować
musimy działać szybko
activity
The club offers many outdoor activities.
Lernen beginnen
działalność, zajęcie
Klub oferuje wiele zajęć w plenerze.
able
I’m sure I’ll be able to come.
Lernen beginnen
be able to do something – być w stanie coś zrobić, móc
Na pewno będę mógł przyjść.
absence
A lot has happened in my absence.
Lernen beginnen
nieobecność
Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność.
admire
He admires his French teacher.
Lernen beginnen
podziwiać
On podziwia swoją nauczycielkę francuskiego.
admit
I admit I was wrong.
Lernen beginnen
przyznawać
Przyznaję, że się myliłem.
advance
There have been rapid advances in technology.
Lernen beginnen
postęp, posuwać na przód
Nastąpił szybki postęp w technice.
advantages
What are the advantages of this method?
Lernen beginnen
zaleta, przewaga
Jakie są zalety tej metody?
advertise
A lot of companies advertise their products on the Internet.
Lernen beginnen
reklamować ogłaszać
Wiele firm reklamuje swoje produkty w Internecie.
advertisment
Their new advertisement was controversial.
Lernen beginnen
reklama
Ich nowa reklama była kontrowersyjna.
advice
Can you give me some advice?
Lernen beginnen
rada, porada
Czy możesz udzielić mi rady?
afford
We can’t afford a new car.
Lernen beginnen
pozwolić sobie na coś
Nie możemy pozwolić sobie na nowy samochód.
ahead
Two soldiers walked ahead of us.
Lernen beginnen
przed, z przodu
Dwaj żołnierze szli przed nami.
aid
This country urgently needs humanitarian aid.
Lernen beginnen
pomoc
Ten kraj pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej.
allow
Do your parents allow you to go out alone?
Lernen beginnen
pozwalać
Czy rodzice pozwalają ci samemu wychodzić?
amuse
His joke amused everybody.
Lernen beginnen
bawić, rozbawić
Jego żart rozbawił wszystkich.
annoy
Things like these always annoy me.
Lernen beginnen
drażnić, irytować
Takie rzeczy zawsze mnie irytują.
anxious
She was very anxious about her future.
Lernen beginnen
zaniepokojony
Ona jest bardzo zaniepokojona o swoją przyszłość.
anywhere
Have you seen John anywhere?
Lernen beginnen
gdzieś, gdziekolwiek
Widziałeś gdzieś Johna?
appeared
Her husband suddenly appeared in the doorway.
Lernen beginnen
pojawić się
Jej mąż nagle pojawił się w drzwiach.
backward
I took a step backwards.
Lernen beginnen
wstecz, do tyłu
Zrobiłem krok w tył.
basis
What is the basis of your theory?
Lernen beginnen
podstawa
Co jest podstawą twojej teorii?
beard
My uncle has a thick beard.
Lernen beginnen
broda
Moj wujek ma gęstą brodę
beat
He says he has been beaten by the police.
Lernen beginnen
bić, uderzenie
Mówi, że został pobity przez policję.
beg
I beg you not to tell him.
Lernen beginnen
prosić, błagać
Błagam cię, nie mów mu.
behave
My daughter sometimes behaves badly.
Lernen beginnen
Zachować się
Moja córka czasem źle się zachowuje.
below
The temperature is 10 degrees below zero.
Lernen beginnen
poniżej
Temperatura wynosi 10 stopni poniżej zera.
bend
I can’t bend my arm.
Lernen beginnen
zginać
Nie mogę zgiąć ramienia
beside
Come and sit beside me.
Lernen beginnen
przy, obok
Chodź i usiądź przy mnie
Besides
Besides, I don’t like crowded places.
Lernen beginnen
poza tym, ponadto
Poza tym, nie lubię zatłoczonych miejsc.
beyond
Don’t go beyond the town.
Lernen beginnen
poza
Nie wyjeżdżaj poza miasto.
bind
The hijackers bound his hands.
Lernen beginnen
wiązać
Porywacze związali mu ręce.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.