201 - 250

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to produce
This factory produces three tons of chocolate every day.
Lernen beginnen
produzéieren
Dës Fabrick produzéiert all Joer dräi Tonne Schockela.
to abandon
Some people have abandoned our company.
Lernen beginnen
verloossen
E puer Leit hunn eis Firma verlooss.
to take a shower
I have to take a shower.
Lernen beginnen
duschen
Ech muss duschen.
to disappear
He disappeared yestarday. We never saw him again.
Lernen beginnen
verschwannen
Hien ass gëschter verschwonnen. Mir hunn hien ni méi gesinn.
to visit
When are you going to visit your grandmother?
Lernen beginnen
besichen
Wéini wäerts du deng Groussmamm besiche goen?
to penetrate
Our strategy is to penetrate the European market.
Lernen beginnen
erueweren
Eis Strategie ass et den europäesche Maart ze erueweren.
to assure
You'll pass all the exams, I assure you.
Lernen beginnen
garantéieren
Also: versécheren
Du wäerts d'Exame packen, ech garantéieren dir dat.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 Luxembourgish verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

1 - 5051 - 100101 - 150151 - 200251 - 300301 - 350351 - 400401 - 450451 - 500

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.