351 - 400

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to fall asleep
I fell asleep immediately.
Lernen beginnen
aschlofen
Ech sinn direkt ageschlof.
to grow
I stopped growing when I was 18.
Lernen beginnen
wuessen
Ech hu mat 18 Joer opgehale mat wuessen.
to move
Don't move, I'm trying to take a photo!
Lernen beginnen
beweegen
Beweeg dech net, ech probéieren eng Foto ze maachen!
to surround
The police immediately surrounded the building.
Lernen beginnen
ëmzéngelen
D'Police huet direkt d'Gebäi ëmzéngelt.
to thank
She thanked him for the present.
Lernen beginnen
sech bedanken (bei)
Also: merci soen
Hatt huet sech bei him fir de Kaddo bedankt.
to put on
Put on your jacket!
Lernen beginnen
undoen
Do deng Jackett un!
to hurry
Hurry up, or we'll be late!
Lernen beginnen
sech hetzen
Hetzt iech oder mir wäerten eis verspéiden.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 Luxembourgish verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

1 - 5051 - 100101 - 150151 - 200201 - 250251 - 300301 - 350401 - 450451 - 500

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.