301 - 350

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to blow
Laura blew the candles.
Lernen beginnen
blosen
D'Laura huet d'Käerze geblosen.
to print
I have to print my thesis.
Lernen beginnen
printen
Also: drécken
Ech muss meng Thees printen.
to delete
I deleted his number.
Lernen beginnen
läschen
Ech hu seng Nummer geläscht.
to become
I'd like to become a doctor.
Lernen beginnen
ginn
Ech wéilt gär en Dokter ginn.
to realize
I realized it yesterday.
Lernen beginnen
realiséieren
Ech hunn et gëschter realiséiert.
to touch
Don't touch the pot! It's still very hot.
Lernen beginnen
upaken
Also: beréieren
Pak den Dëppen net un! En ass nach immens waarm.
to prevent
The barrier prevents children from using the stairs.
Lernen beginnen
hënneren
Also: verhënneren
D'Barriär hënnert d'Kanner drun, d'Trapen ze benotzen.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 Luxembourgish verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

1 - 5051 - 100101 - 150151 - 200201 - 250251 - 300351 - 400401 - 450451 - 500

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.