Activities - Các hoạt động

 0    29 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to be
It's nice to be here.
Lernen beginnen
Thật là tốt khi ở đây.
to have
He wants to have a pet.
Lernen beginnen
Anh ấy muốn có một con thú nuôi.
to want
How can you want food at this time of the day?
Lernen beginnen
muốn
Làm thế nào bạn lại muốn thức ăn vào lúc này trong ngày?
must
You must buy a ticket.
Lernen beginnen
phải
Bạn phải mua một cái vé.
can
Can you help me?
Lernen beginnen
có thể
Bạn có thể giúp tôi được không?
to give
Can you give me 5 euros?
Lernen beginnen
đưa
Bạn có thể đưa tôi 5 euro không?
to go
I want to go on foot.
Lernen beginnen
đi
Tôi muốn đi bộ.
to like
How can you not like it?
Lernen beginnen
thích
Làm sao bạn có thể không thích nó?
to do
Can you do something?
Lernen beginnen
làm
Bạn có thể làm gì đó không?
to know
How could I know?
Lernen beginnen
biết
Làm sao tôi biết được?
to look for
I stopped looking for my watch.
Lernen beginnen
tìm kiếm
Tôi dừng tìm kiếm chiếc đồng hồ của tôi.
to eat
I like to eat vegetables.
Lernen beginnen
ăn
Tôi thích ăn rau củ.
to drink
Can I drink from your glass?
Lernen beginnen
uống
Tôi có thể uống từ ly của bạn được không?
to sleep
He likes to sleep.
Lernen beginnen
ngủ
Anh ta thích ngủ.
to visit
We are planning to visit the old city tomorrow
Lernen beginnen
tham quan
Chúng tôi dự định sẽ tham quan thành phố cổ vào ngày mai.
to receive
I like receiving gifts.
Lernen beginnen
nhận
Tôi thích nhận quà.
to use
Our program is easy to use.
Lernen beginnen
sử dụng
Chương trình của chúng tôi dễ sử dụng.
to see
These glasses will help you to see better.
Lernen beginnen
nhìn thấy
Cái kính này sẽ giúp bạn nhìn thấy rõ hơn.
to come
Can you come at 6?
Lernen beginnen
đến
Bạn có thể đến vào lúc 6 giờ không?
to speak
She tried to speak with him.
Lernen beginnen
nói
Cô ta cố gắng nói với anh ấy.
to say
I want to say something to you.
Lernen beginnen
nói chuyện
Tôi muốn nói chuyện với bạn.
to cost
It can't cost that much.
Lernen beginnen
tốn
Nó không tốn nhiều đến mức đó đâu.
to buy
I can buy this toy for you.
Lernen beginnen
mua
Tôi có thể mua đồ chơi này cho bạn.
to pay
She can't pay for her studies.
Lernen beginnen
trả
Cô ấy không thể chi trả cho việc học của mình.
to borrow
Can I borrow your book?
Lernen beginnen
mượn
Tôi có thể mượn quyển sách của bạn được không?
to lend
My friend asked me to lend the book.
Lernen beginnen
cho mượn
Bạn tôi hỏi tôi mượn sách.
to close
Can you close the window?
Lernen beginnen
đóng
Liệu bạn có thể đóng cửa lại không?
to open
Can you help me to open this jar?
Lernen beginnen
mở
Bạn có thể giúp tôi mở cái lọ này chứ?
to watch
Do you like watching films?
Lernen beginnen
xem
Bạn có thích xem phim không?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.