Questions - Các câu hỏi

 0    12 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Where?
Where is the restroom?
Lernen beginnen
Ở đâu?
Phòng vệ sinh ở đâu?
Where... from?
Where are you from?
Lernen beginnen
Từ đâu?
Bạn đến từ đâu?
When?
When does the train leave?
Lernen beginnen
Khi nào?
Khi nào đoàn tàu rời đi?
How?
How can I go to the city centre?
Lernen beginnen
Như thế nào?
Làm thế nào tôi có thể đến trung tâm thành phố?
How many? How much?
How much is it?
Lernen beginnen
Bao nhiêu?
Cái này giá bao nhiêu?
What?
What are you saying?
Lernen beginnen
Cái gì?
Bạn đang nói cái gì vậy?
Who?
Who is this?
Lernen beginnen
Ai?
Đây là ai?
Whose?
Whose is this?
Lernen beginnen
Của ai?
Cái này của ai?
Which?
Which seat is mine?
Lernen beginnen
Cái nào?
Cái ghế nào là của tôi?
Why?
Why are you asking (this)?
Lernen beginnen
Vì sao?
Vì sao bạn lại hỏi cái này?
question
I have a question.
Lernen beginnen
câu hỏi
Tôi có một câu hỏi.
answer
There are no simple answers.
Lernen beginnen
câu trả lời
Không có câu trả lời đơn giản nào.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.