Budowa atomu i czasteczki, wiązania promieniotwórcze

1  1    51 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
atom
Lernen beginnen
cząstka materii, która spełnia jednocześnie cztery podstawowe warunki: jest kulista, elektrycznie obojętna, jej średnica jest w granicach (60-500) • 10^-12m, jej masa jest w granicach (1,66-500) • 10^-27kg
cząstka elementarna
Lernen beginnen
cząstka materii uznawana za niepodzielną - elektron
plazma
Lernen beginnen
zwana jest czwartym stanem skupeinia materii; mogą w niej występować, w zależności od warunków, atomy, cząsteczki, kationy, jądra i wolne elektrony; powstaje w wyniku bardzo silnego ogrzewania próbki gazowej substancji lub podczas wyładowań elektrycznych w rozrzedzonych gazach
proton
Lernen beginnen
cząstka subatomowa w jądrze o ładunku dodatnim, ważąca około 1u (unit), zbudowana z kwarków
neutron
Lernen beginnen
cząstka subatomowa w jądrze o ładunku neutralnym, ważąca około 1u (unit), zbudowana z kwarków
elektron
Lernen beginnen
cząstka elementarna, krążąca po powłokach elektronowych
nukleony
Lernen beginnen
protony i neutrony w jądrze atomu
nuklid
Lernen beginnen
atom, którego jądro zawiera określoną liczbę protonów i neutronów
liczba atomowa
Lernen beginnen
liczba protonów w jądrze; nie ma dwóch pierwiastków, o takiej samej liczbie protonów w jądrze
liczba masowa
Lernen beginnen
liczba neutronów i protonów w jądrze atomu
atom obojętny
Lernen beginnen
atom, który zawiera taką samą liczbę protonów co elektronów
izotopy
Lernen beginnen
odmiany atomów tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów w jądrze (mają różne liczby masowe)
promieniotwórczość
Lernen beginnen
samorzutny rozpad pierwiastków ciężkich połączony z emisją cząstek
promieniowanie α
Lernen beginnen
przemiana, rozpad, podczas którego z jądra atomu emitowana jest cząstka α czyli (2 neutrony i 2 protony) jądro helu, najsłabsze promieniowanie
promieniowanie β
Lernen beginnen
przemiana, rozpad, podczas którego w jądrze neutron przekształca się w proton, a z jądra jest wyrzucony elektron
promieniowanie γ
Lernen beginnen
najsilniejsze promieniowanie o krótkiej fali i dużej energii, promieniowanie falowe, powoduje zmiany w DNA organizmów zywych
czas połowicznego rozpadu
Lernen beginnen
czas, po którym przemianom (rozpadowi) ulega połowa jąder atomu w zgromadzonej próbce
stan podstawowy atomu
Lernen beginnen
stan trwały atomu, stan o najniższej energii
powłoka
Lernen beginnen
według chemii kwantowej - miejsce, w którym prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest największe
powłoka walencyjna
Lernen beginnen
ostatnia powłoka w atomie, krążą po niej elektrony walencyjne
elektrony walencyjne
Lernen beginnen
elektrony na ostatniej powłoce elektronu, decydują o właściwościach danego atomu (wiązania)
stan wzbudzony atomu
Lernen beginnen
stan po dostarczeniu do atomu pewnej ilości energii, stan nietrwały - atom wypromieniowuje nadmiar energii i powraca do stanu podstawowego
energia jonizacji
Lernen beginnen
to najmniejsza ilość energii, jaką należy przyłożyć do atomu, aby oderwać od niego elektron i przenieść w nieskończoność
zasada nieoznacozności Heisenberga
Lernen beginnen
nie można jednocześnie, dokładnie ustalić położenia i pędu cząstki elementarnej (elektronu)
równanie falowe Schrödingera
Lernen beginnen
opisuje prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w danym miejscu w atomie w zależności od uwarunkowań np. energii elektronu
główna liczba kwantowa
Lernen beginnen
n - oznacza numer powłoki, na której znajduje się elektron; przybiera wartości 1,2,3,4,...7, kwantuje energię elektronu
poboczna liczba kwantowa
Lernen beginnen
l - charakteryzuje kształt orbitali i może przyjmować wartości (n-1)
magnetyczna liczba kwantowa
Lernen beginnen
m - przybiera wartości od -l do +l przez 0 i określa, w jaki sposób chmura elektronów zachowuje się w polu magnetycznym
magnetyczna spinowa liczba kwantowa
Lernen beginnen
ms - może przyjmować tylko dwie wartości +1/2 i -1/2; wartości te charakteryzują spin elektronu czyli "kierunek obrotu wokół własnej osi"
reguła Hunda
Lernen beginnen
dotyczy rozkładu elektronów na orbitalach: liczba elektronów niesparowanych na orbitalach jednego typu musi być jak największa
wzór Lewisa
Lernen beginnen
elektronowy wzór strukturalny; pary elektronowe zaznaczamy kreskami, a pojedyncze elektrony kropkami
zakaz Pauliego
Lernen beginnen
nie może być dwóch elektronów o jednakowym zestawie liczb kwantowych
elektroujemność
Lernen beginnen
miara zdolności atomów tworzących wiązanie do przesuwania elektronów tego wiązania w stronę jednego z atomów
energia powinowactwa elektronowego
Lernen beginnen
energia wypromieniowana przez atom podczas przyjmowania elektronu
wiązanie jonowe
Lernen beginnen
wiązanie, które powstaje między dwoma atomami skrajnie różniącymi się elektroujemnościami (różnica powyżej 1,7)
wiązanie kowalencyjne (atomowe)
Lernen beginnen
wiązanie, które polega na uwspólnieniu pary elektronów między dwoma atomami; między atomami nie ma różnicy elektroujemności
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
Lernen beginnen
to uwspólnienie pary elektronowej między dwoma atomami różniącymi się elektroujemnosciami; wiązanie zostaje przesunięte w kierunku atomu o większej elektroujemnosci
wiązanie koordynacyjne
Lernen beginnen
wiązanie takie powstaje wtedy, gdy wiążąca para elektronowa pochodzi w całości od jedego z atomów; dawca pary elektronowej to donor a biorca to akceptor
stopień utlenienia pierwiastnka
Lernen beginnen
ładunek, jaki zgromadziłby się na atomie, jeżeli założymy całkowitą polaryzację wiązań w cząsteczce
wiązanie typu σ
Lernen beginnen
wiązanie powstające między dwoma atomami poprzez czołowe nałożenie się na siebie orbitali atomowych
wiązanie typu π
Lernen beginnen
wiązanie powstające między dwoma atomami poprzez boczne nałożenie się orbitali atomowych
dipol
Lernen beginnen
cząsteczka polarna, w której występuje wyraźny biegun dodatni i ujemny
moment dipolowy
Lernen beginnen
miara polarności cząsteczki
dimer
Lernen beginnen
dwie jednakowe cząsteczki połączone ze sobą
oddziaływanie dipol-dipol
Lernen beginnen
oddziaływania, które występują pomiędzy cząsteczkami polarnymi i polegają na przyciąganiu się różnoimiennych biegunów
wiązania wodorowe
Lernen beginnen
oddziaływania, które polegaja na oddziaływaniu dipol-dipol oraz nakładaniu się chmur elektronowych atomu wodoru jednej cząsteczki i silnie elektroujemnego atomu drugiej cząsteczki
siły van der Waalsa
Lernen beginnen
najsłabsze z oddziaływań międzycząsteczkowych; powstają na skutek chwilowych deformacji chmur elektronowych atomów lub cząsteczek położonych blisko siebie
elektrony zdelokalizowane
Lernen beginnen
takie elektrony, których nie można przypisać konkretnym atomom w cząsteczce
hybrydayzacja
Lernen beginnen
"mieszanie" się orbitali w celu stworzenia jednego - hybrydy; pojęcie sztucznie stworzone
substancje diamagnetyczne
Lernen beginnen
substancje, które przemieszczają się w polu magnetycznym w kierunku mniejszego jego natężenia
substancje paramagnetyczne
Lernen beginnen
substancje, które przemieszczają się w polu magnetycznym w kierunku większego jego natężenia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.