Systematyka związków chemicznych i stechiometria

 0    84 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
prawo zachowania masy
Lernen beginnen
Podczas reakcji chemicznej w układzie zamkniętym masa substratów równa jest masie otrzymanych produktów.
mieszaniny
Lernen beginnen
układy dwóch lub więcej substancji zmieszanych ze sobą
mieszanina jednorodna
Lernen beginnen
układ dwóch lub więcej substancji zmieszanych ze sobą, w którym nie jestesmy w stanie odróżnić składników gołym okiem
mieszanina niejednorodna
Lernen beginnen
układ dwóch lub więcej substancji zmieszanych ze sobą, w którym jesteśmy w stanie rozróżnić składniki
koloid
Lernen beginnen
mieszanina, roztwór koloidalny, to układ złożony z dwóch lub więcej substancji, których wielkość drobin wynosi od 10 do 100 nm; układ pośredni między mieszaniną jednorodną a niejednorodną.
prawo stałości składu
Lernen beginnen
Każdy związek chemiczny niezależnie od jego pochodzenia albo metody otrzymywania posiada stały, ściśle określony skład jakościowy i ilościowy.
odparowywanie
Lernen beginnen
sposób rozdzielania mieszaniny złożonej z rozpuszczalnika, np. wody, oraz substancji stałej rozpuszczonej np. soli; wykorzystuje się tutaj parowanie wody
destylacja
Lernen beginnen
sposób rozdzielania mieszanin ciekłych, wykorzystujący różnice w temperaturach parowania substancji; odparowana substancja ulega skorpleniu
rektyfikacja
Lernen beginnen
sposób rozdzielania mieszaniny ciekłej poprzez wielokrotną destylację; składniki bardziej lotne przechodzą do fazy gazowej, a mniej lotne do fazy ciekłej
krystalizacja
Lernen beginnen
proces powstawania kryształów w roztworze lub w substancjach stopionych; jeden ze sposobów rozdzielania mieszanin
sedymentacja
Lernen beginnen
sposób rozdzielania mieszanin wykorzystujący różnice w masie i rozmiarach cząstek rozdzielanych mieszanin; cząstki substancji stałej w cieczy opadają na dno naczynia pod wpływem grawitacji
sączenie
Lernen beginnen
oddzielenie ciał stałych od cieczy; mieszaninę przepuszcza się przez lejki zaopatrzone w sączki bibułowe
ekstrakcja
Lernen beginnen
metoda rozdzielenia mieszanin na drodze wymywania rozpuszczalnikiem pożądanych składników z mieszaniny stałej bądż ciekłej
adsorpcja
Lernen beginnen
gromadzenie się substancji rozpuszczonych w cieczy lub obecnych w fazie gazowej na powierzchni ciała stałego; ciało stałe to adsorbent, a substancja adsorbowana to adsorbat
chromatografia
Lernen beginnen
metoda rozdzielenia mieszanin wykorzystująca różnice w szybkości wędrówki składników w ośrodkach porowatych
metal
Lernen beginnen
substancja prosta, charakteryzująca się metalicznym połyskiem, kowalnością oraz dobrym przewodnictwem elektrycznym
niemetal
Lernen beginnen
substancja prosta nie mająca własciwości metalicznych, nie ma połysku, nie przewodzi prądu elektrycznego, w stanie stałym nie jest kowalna, w stanie gazowym tworzy cząsteczki dwu lub wiecej atomowe
tlenek
Lernen beginnen
związek chemiczny zbudowany z tlenu i pierwistka - metalu lub niemetalu
metody otrzymywania tlenków
Lernen beginnen
reakcja syntezy bezpośredniej z tlenem, termiczny rozkład soli kwasów tlenowych, termiczny rozkład wodorotlenków
bezwodniki kwasowe
Lernen beginnen
tlenki które po połączeniu z wodą tworzą kwasy; są to tlenki niemetali
rodzaje tlenków
Lernen beginnen
tlenki zasadowe (zasadotwórcze), kwasowe (kwasotwórcze), obojętne, amfoteryczne, nadtlenki, tlenki mieszane
tlenek kwasowy
Lernen beginnen
tlenek niemetalu, który reaguje z wodorotlenkami (zasadami) dając sole
tlenek zasadowy
Lernen beginnen
tlenek metalu, który reaguje z kwasami dając sole
tlenek obojetny
Lernen beginnen
tlenek, który wykazuje się małą reaktywnością, nie reaguje ani z zasadami ani z mocnymi kwasami
tlenek amfoteryczny
Lernen beginnen
tlenek, który reaguje zarówno z mocnymi kwasami, jak i z zasadami, dając sole
tlenki mieszane
Lernen beginnen
tlenki, w których pierwiastek główny występuje na różnych stopniach utlenienia np. Fe3O4 żelazo jest na II i III
nadtlenki
Lernen beginnen
tlenki posiadające w swojej cząteczce wiązania między atomami tlenu (mostki tlenowe)
katalizator
Lernen beginnen
substancja obniżająca energię aktywacji w reakcji chemicznej, substancja ułatwiajaca przebieg reakcji chemicznej, sama nie bierze udziału w reakcji
indykator
Lernen beginnen
wskaźnik, np. w chemii stosuje się wskaźniki odczynu roztworu
tlenek zasadotwórczy
Lernen beginnen
tlenek rozpuszczalny w wodzie, który po rozpuszczeniu w wodzie daje roztwór o odczynie zasadowym
wodorotlenek
Lernen beginnen
związek chemiczny zbudowany z atomu metalu i grup wodorotlenkowych; grup wodorotlenkowych jest tyle, ile wynosi wartościowość metalu
zasada
Lernen beginnen
mocny wodorotlenek, który ulega dysocjacji w 100%; do zasad należą wodorotlenki I i II grupy układu okresowego, z wyłączeniem wodorotlenku berylu i magnezu
metody otrzymywania wodorotlenków
Lernen beginnen
metal aktywny (np. Na) w reakcji z wodą, tlenek zasadotwórczy + woda, w reakcji soli słabych wodorotlenków z zasadami.
kwasy
Lernen beginnen
związki zbudowane z kationów wodoru i anionów reszt kwasowych (dysocjują na jony hydroniowe i aniony reszt kwasowych)
tlenek kwasotwórczy
Lernen beginnen
tlenek niemetalu, który po rozpuszczeniu w wodzie daje roztwór o odczynie kwasowym
kwasy tlenowe
Lernen beginnen
kwasy, w których w skład reszty kwasowej wchodzi jeden lub więcej atomów tlenu
kwasy beztlenowe
Lernen beginnen
kwasy, które nie posiadają atomów tlenu w swoich resztach kwasowych np. HCl
kwasy organiczne
Lernen beginnen
kwasy pochodzenia organicznego - roślinnego lub zwierzęcego
kwasy nieorganiczne
Lernen beginnen
kwasy pochodzenia nieorganicznego np. H2SO4
kwasy mocne
Lernen beginnen
kwasy, które dysocjują w 100% np. HCl. HNO3 , H2SO4
kwasy słabe
Lernen beginnen
kwasy, które ulegają dysocjacji w znacznie mniejszym stopniu niż mocne, duża ilość cząsteczek kwasu pozostaje w roztworze w postaci niezdysocjowanej
sole
Lernen beginnen
związki zbudowane z jednego lub kilku kationów metali i jednego lub kilku anionów reszt kwasowych
metody otrzymywania soli
Lernen beginnen
metal + niemetal, metal + kwas, tlenek metalu + kwas, tlenek niemetalu + zasada, kwas + zasada, tlenek niemetalu + tlenek metalu, sól + zasada, sól + mocny kwas, sól + sól (metoda strąceniowa)
masa atomowa
Lernen beginnen
masa pojedyczego atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy czyli unitach
masa cząsteczkowa
Lernen beginnen
masa pojedynczej cząsteczki związku chemicznego wyrażona w atomowych jednostkach masy - unitach; na masę cząsteczkową składają się masy atomowe poszczególnych atomów, które budują daną cząsteczkę
liczba Avogadra
Lernen beginnen
liczba indywidalnych cząstek zawartych w jednym molu każdej substancji; wynosi 6,023 • 1023
mol
Lernen beginnen
chemiczna jednostka ilości substancji; mol każdej substancji zawiera jednakową ilość cząstek - liczbę Avogadry
masa molowa
Lernen beginnen
masa atomu lub cząsteczki związku chemicznego wyrażona w g/mol; liczbowo jest równa masie atomowej lub cząsteczkowej
objętość molowa gazów (prawo Avogadra)
Lernen beginnen
Jeden mol dowolnego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22.4 dm3.
roztwór właściwy
Lernen beginnen
mieszanina jednorodna dwóch lub więcej substancji, stała, ciekła lub gazowa.
efekt Tyndalla
Lernen beginnen
rozproszenie światła przez cząstki koloidalne o rozmiarach mniejszych od długości fali świetlnej (charakterystyczny stożek)
koagulacja
Lernen beginnen
zbijanie lub zlepianie się cząstek koloidalnych w większe skupienia w roztworze
agregat
Lernen beginnen
skupienie cząsteczek o różnym charakterze wiązań wzajemnych (chemicznych)
emulsja
Lernen beginnen
zawiesina drobnych, często koloidalnych kropelek jednej cieczy w innej
emulgator
Lernen beginnen
substancje ułatwiające tworzenie się emulsji i nadające jej trwałość
stężenie procentowe
Lernen beginnen
ilość gramów substancji w 100 gramach roztworu
stężenie molowe
Lernen beginnen
ilość moli w 1 dm3 roztworu
rozpuszczalność
Lernen beginnen
ilość substancji, jaką można rozpuścić w 100 gramach rozpuszczalnika, w danej temperaturze
czynniki wpływające na rozpuszczanie
Lernen beginnen
temperatura, rodzaj substancji, rozpuszczalnik, rozdrobnienie substancji, mieszanie
roztwór stężony
Lernen beginnen
to roztwór, w którym rozpuszczono dużą ilość substancji, zbliżoną do nasycenia
roztwór nasycony
Lernen beginnen
roztwór, w którym rozpuszczono maksymalną ilość substancji jaką da się rozpuścić w danej temperaturze
roztwór nienasycony (rozcieńczony)
Lernen beginnen
roztwór, w którym rozpuszczono mniej substancji niż wynosi jego rozpuszczalność w danej temperaturze
alotropia
Lernen beginnen
zjawisko polegające na tworzeniu przez dany pierwiastek kilku odmian różniących się od siebie strukturą kryształów lub cząsteczek
odmiany alotropowe tlenu
Lernen beginnen
tlen atmosferyczny, ozon
grafit
Lernen beginnen
odmiana alotropowa węgla, czarny, łamiliwy brudzący; ma budowę warstwową, warstwy podobne są do plastra miodu, wiązania między warstwami są długie i słabe, stąd warstwy mogą się przesuwać względem siebie
diament
Lernen beginnen
diament auf Polnisch
odmiana alotropowa węgla o budowie krystalicznej; twardy, nie przewodzi prądu elektrycznego, oszlifowany to brylant
fulleren
Lernen beginnen
odmiana alotropowa węgla, cząsteczka złożona z ok. 60 atomów węgla w postaci kul lub rurek
odmiany alotropowe siarki
Lernen beginnen
siarka rombowa, siarka jednoskośna
odmiany alotropowe fosforu
Lernen beginnen
fosfor biały, czerwony
rodzaje kryształów
Lernen beginnen
jonowe, kowalencyjne, molekularne, metaliczne
kryształy jonowe
Lernen beginnen
to kryształy utworzone przez związki o budowie jonowej, zwłasza tlenki i halogenki pierwiastków grupy I i II układu okresowego
krzyształy kowalencyjne
Lernen beginnen
to kryształy, w których wszystkie wiązania są wiązaniami kowalencyjnymi; najbardziej znany tego typu kryształ to kryształ diamentu; każdy zawarty w nim atom węgla wytwarza cztery jednakowe wiązania kowalencyjne
kryształy molekularne
Lernen beginnen
są zbudowane z odrębnych cząsteczek; swoją spójność zawdzięczają oddziaływaniom międzycząsteczkowym, a więc dipol-dipol, van der Waalsa; takie kryształy najczęściej tworzą związki organiczne, zestalone gazy.
kryształy metaliczne
Lernen beginnen
gęsto upakowane dodatnie rdzenie atomowe, czyli fragmenty atomów pozbawionych powłok walencyjnych; oderwane elektrony tworzą gaz elektronowy, czyli zdelokalizowaną chmurę ładunku ujemnego
polimorfizm
Lernen beginnen
zjawisko występowania związku w różnych odmianach krystalicznych
rodzaje stanów skupienia
Lernen beginnen
ciekły, stały, gazowy (plazma)
solwatacja
Lernen beginnen
przyłączanie cząsteczek rozpuszczalnika przez cząsteczki ciała rozpuszczonego, jony elektrolitu, powierzchnię cząsteczek koloidalnych
hydratacja
Lernen beginnen
uwodnienie, przyłączenie wody lub wodoru i tlenu w stosunku atomowym 2:1 przez cząsteczki chemiczne ulegające reakcji z wodą lub wiążące się z nią koordynacyjnie
rozpuszczalniki
Lernen beginnen
substancje ciekłe mające zdolność rozpuszczania innych substancji, czyli tworzące z nimi ciekłe mieszaniny jednorodne; są to często ciecze polarne np. woda, alkohole, amoniak; rozpuszczalnikami mogą być także ciecze niepolarne np. toluen, aceton itp.
rodzaje rozpuszczalników
Lernen beginnen
polarne i niepolarne
właściwości wody
Lernen beginnen
zdolność tworzenia wiązań wodorowych, duże ciepło parowania, polarność, zamarzając zwiększa swoją objętość
dysocjacja
Lernen beginnen
rozpad cząsteczek na jony pod wpływem wody (dodatnie kationy i ujemne aniony)
kation
Lernen beginnen
jod dodatni
anion
Lernen beginnen
jon ujemny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.