Związki wielofunkcyjne

 0    32 Datenblatt    pani truskawka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
związki optycznie czynne
Lernen beginnen
związki skręcające płaszczyznę światła spolaryzowanego
węgliel asymetryczny
Lernen beginnen
atom węgla połączony z czterema różnymi podstawnikami
enancjomery
Lernen beginnen
cząsteczki chiralne (optycznie czynne) występujące w postaci dwóch odmian przestrzennych będących swoimi odbiciali lustrzanymi; są to izomery
związki chiralne
Lernen beginnen
związki, których "odbicia lustrzane" nie są identyczne, a jedynie symetryczne
distereoizomery
Lernen beginnen
izomery, optycznie czynne, nie będące względem siebie odbiciami lustrzanymi
mieszanina racemiczna
Lernen beginnen
równomolowa mieszanina enancjomerów danego związku, która nie skręca płaszczyzny światła spolaryzowanego
cukry
Lernen beginnen
związki wielofunkcyjne - zawierają dwie grupy funkcyjne - aldehydową lub ketonową oraz grupy hydroksylowe
podział cukrów
Lernen beginnen
cukry proste, cukry złożone (dwucukry, polisacharydy)
cukry proste
Lernen beginnen
cukry składające się z jednej kilkuwęglowej cząsteczki np. glukoza, fruktoza
disacharydy
Lernen beginnen
cukry złożone z dwóch cząsteczek cukrów prostych, połączonych wiązaniem glikozydowym np. maltoza, laktoza, celobioza, sacharoza
polisacharydy
Lernen beginnen
cukry złożone z setek cząsteczek cukrów prostych, połączonych wiązaniami glikozydowymi np. skrobia, celuloza, chityna, glikogen
aldozy
Lernen beginnen
cząsteczki cukrów prostych posiadające grupę aldehydową, cząsteczki łańcuchowe
ketozy
Lernen beginnen
cząsteczki cukrów prostych posiadające w swojej budowie grupę karbonylową
trioza
Lernen beginnen
cząsteczki cukrów prostych złożone z trzech atomów węgla
pentoza
Lernen beginnen
cząsteczki cukrów prostych złożone z pięciu atomów węgla, np. ryboza lub deoksyryboza
heksoza
Lernen beginnen
cząsteczki cukrów prostych złożone z sześciu atomów węgla, np. glukoza, fruktoza, mannoza, galaktoza
glukoza
Lernen beginnen
cukier prosty, najbardziej rozpowszechniony na świecie, powstaje w procesie fotosyntezy, składnik dwucukrów i cukrów złożonych, aldoza
fruktoza
Lernen beginnen
cukier prosty, ketoza, jeden z najsłodszych cukrów, występuje w miodzie i słodkich owocach, wchodzi w skład sacharozy
wiązanie glikozydowe
Lernen beginnen
wiązania występujące między cząsteczkami cukrów prostych w dwucukrach i wielocukrach; w wiązaniach tych biorą udział anomeryczne grupy -OH jednej cząsteczki oraz dowolna grupa -OH innej cząsteczki cukru prostego
skrobia
Lernen beginnen
wielocukier, materiał zapasowy roślin, zbudowany z amylopektyny i amylozy
glikogen
Lernen beginnen
wielocukier podobny do skrobii, z większą ilością rozgałęzień, materiał zapasowy zwierząt występujący w wątrobie lub mięśniach
chityna
Lernen beginnen
wielcukier budujący pancerzyki owadów, skorupiaków itp.
celuloza
Lernen beginnen
wielocukier występujący w ścianach komórkowych komórek roślin; zbudowany z setek reszt glukozowych; błonnik
aminokwasy
Lernen beginnen
związki, które w swojej cząsteczce zawierają grupę karboksylową i aminową.
aminokwasy egzogenne
Lernen beginnen
aminokwasy, które nie powstają w organizmach żywych, tylko muszą być dostarczane do organizmu z pokarmem
aminokwasy endogenne
Lernen beginnen
aminokwasy, które powstają w organizmach żywych
białka
Lernen beginnen
związki wielkocząsteczkowe zbudowane z aminokwasów
denaturacja
Lernen beginnen
trwałe zniszczenie struktury białka pod wpływem temperatury lub stężonych kwasów, zasad i soli itp.
wysalanie białek
Lernen beginnen
nietrwałe odkształcenie struktury białkowej po dodaniu do roztworu białka soli amonowych; następuje odciągnięcie wody od cząsteczek białkowych; po dodaniu wody do roztworu, struktura zostaje odbudowana
jon obojnaczy
Lernen beginnen
twór powstający na skutek oddysocjowania kationu wodoru od grupy karboksylowej i przyłączenia jej do grupy aminowej tego samego aminokwasu; powstaje w tzw. punkcie izoelektrycznym aminokwasu
próba ksantoproteinowa
Lernen beginnen
metoda wykrywania białka za pomocą kwasu azotowego(V), białko przyjmuje żółte zabarwienie (metoda wykrywa aminokwasy aromatyczne)
próba biuretowa
Lernen beginnen
to działanie na białko roztworem siarczanu(VI) miedzi w obecności zasady sodowej, białko barwi się na kolor ciemnoniebieski (metoda wykrywa wiązania peptydowe)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.