Kinetyka, równowaga chemiczna, reakcje w roztworach, reakcje z wymianą elektronów

5  1    42 Datenblatt    pani truskawka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
szybkość reakcji
Lernen beginnen
zmiana stężenia substratów lub produktów w jednostce czasu
katalizator
Lernen beginnen
substancja przyspieszająca reakcję, nie bierze udziału w reakcji
inhibitor
Lernen beginnen
substancja obniżająca szybkość reakcji
teoria zderzeń
Lernen beginnen
cząsteczki są w ciągłym ruchu - zderzenia między nimi to podstawa do zachodzenia reakcji chemicznych. Następuje zerwanie wiązań w cząsteczkach substratów a wytworzenie się wiązań w cząsteczkach produktów.
energia aktywacji
Lernen beginnen
energia jaką muszą mieć cząsteczki substratów, aby ich zderzenia były efektywne
kompleks aktywny
Lernen beginnen
kompleks który powstaje po zderzeniu cząsteczek substratów, jest to twór nietrwały, podczas jego trwania powstają częsteczki produktów
reakcja egzoenergetyczna
Lernen beginnen
reakcja przebiegająca z wydzieleniem się energii w postaci ciepła lub światła
reakcja endoenergetyczna
Lernen beginnen
reakcja przebiegająca z pochłonięciem energii z zewnątrz z otoczenia
entalpia
Lernen beginnen
termodynamiczna funkcja stanu, którą oznacza się symbolem H, określona zależnością H = U + pv, gdzie U - to energia wewnętrzna, p - cisnienie, v-objętość. Podstawową właśnością tej funkcji jest to, że jej zmiana w procesie izobarycznym jest równa ciepłu wymienionemu przez układ, jeżeli jednym rodzajem pracy wykonanej przez układ jest praca.
reakcja prosta
Lernen beginnen
reakcja o mechanizmie jednoetapowym, np. reakcja syntezy związków z pierwiastków
reakcja złóżona
Lernen beginnen
reakcje kilkuetapowe, wśród nich wyróżniamy reakcje następcze i równoległe
reakcja następcza
Lernen beginnen
etapy (reakcje) zachodzą kolejno po sobie
reakcja równoległa
Lernen beginnen
reakcja która polega na przebiegu kilku różnych procesów z udziałem tych samych substratów
reakcja łańcuchowa
Lernen beginnen
reakcja w której kolejne etapy przebiegają szybko i przypominają przewracające się domino, jedna reakcja jest przyczyną następnej
reakcja odwracalna
Lernen beginnen
podczas reakcji zachodzi równoczesne tworzenie produktów i odtwarzanie substratów. (ustala się równowaga dynamiczna)
reakcja nieodwracalna
Lernen beginnen
reakcja podczas której możliwe jest przekształcanie substratów w produkty, a niemozliwy jest proces odwrotny
równowaga dynamiczna reakcji
Lernen beginnen
stan w którym przeciwne procesy zachodzą z jednakową szybkością
prawo działania mas
Lernen beginnen
prawo Guldberga i Waagego - jeżeli reakcja osiągnie stan równowagi, wówczas iloczyn stężeń produktów podzielony przez iloczyn stężeń substratów przyjmuje dla danej reakcji wartość stałą, zależną jedynie od temperatury, nie zależy zaś od początkowych stężeń
stała równowagi reakcji
Lernen beginnen
prawo działania mas Golgberga i Waagego
reguła przekory
Lernen beginnen
jeżeli w układzie w stanie równowagi dynamicznej zmienimy stężenie substratów lub produktów, poprzez dodanie substratu lub ujęcie produktu, to równowaga reakcji przesunie się w lewo lub w prawo dla ponownego ustalenia równowagi
elektrolity
Lernen beginnen
substancje które po rozpuszczeniu w rozpuszczalniku np. w wodzie ulegają dysocjacji elektrolitycznej.
nieelektrolity
Lernen beginnen
substancje które nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej
dysocjacja elektrolityczna
Lernen beginnen
proces rozpadu związku chemicznego na jony pod wpływem wody
dysocjacja kwasów
Lernen beginnen
Kwasy dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych.
dysocjacja zasad
Lernen beginnen
Zasady dysocjują na kation metalu i aniony wodorotlenkowe.
dysocjacja soli
Lernen beginnen
Sole rozpuszczalne w wodzie dysocjują na kationy metali i aniony reszt kwasowych.
stopień dysocjacji
Lernen beginnen
stosunek liczby cząsteczek, które uległy dysocjacji elektrolitycznej, do ogólnej liczby cząsteczek elektrolitu wprowadzonych do roztworu
stała dysocjacji
Lernen beginnen
stała równowagi reakcji dysocjacji elektrolitycznej, oznacza iloczyn ze stężeń jonów powstających w wyniku dysocjacji, podzielony przez stężenie niezdysocjowanych cząsteczek związku chemicznego
iloczyn jonowy wody
Lernen beginnen
to wielkość, która charakteryzuje zdolność wody do dysocjacji. W temp.Ok. 25º 1 • 10-14
pH
Lernen beginnen
wykładnik stężenia jonów wodorowych, ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych
zasady według Arrheniusa
Lernen beginnen
zasada to cząsteczka dysocjująca w wodzie na jon wodorotlenkowy i jon metalu
kwasy według Arrheniusa
Lernen beginnen
kwas to cząsteczka dysocjująca w wodzie na jon wodorowy
Zasady według Brönsteda
Lernen beginnen
kwas to protonodawca
Kwasy według Brönsteda
Lernen beginnen
zasada to protonobiorca
protonodawca
Lernen beginnen
cząstka oddająca protony
protonobiorca
Lernen beginnen
cząstka pobierająca protony
miareczkowanie
Lernen beginnen
dodawanie porcjami roztworu o znanym stężeniu w celu określenia stężenia drugiego roztworu
hydroliza
Lernen beginnen
reakcja soli z wodą prowadząca do powstania nowych związków; nie ulegają jej związki (sole) pochodzące od mocnych kwasów i mocnych zasad
stopień utlenienia
Lernen beginnen
ładunek jaki zgromadziłby się na pierwiastku w związku chemicznym przy założeniu całkowitej polaryzacji wiązań w cząsteczce
reakcje redoks
Lernen beginnen
reakcje utleniania i redukcji, reakcje przebiegające ze zmianą stopnia utlenienia pierwiastków
utleniacz
Lernen beginnen
związek lub substancja prosta która przyjmuje elektrony w wyniku czego stopień utlenienia drugiego substratu się zwiększa - zachodzi jego utlenienie
reduktor
Lernen beginnen
związek lub substancja prosta, która oddaje elektrony w wyniku czego stopień utlenienia drugiego substratu zmniejsza się - zachodzi proces redukcji

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.