filec, misc-test, taxes-selected terms

 0    145 Datenblatt    isskaj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
płatność krajowa
Lernen beginnen
domestic payment
płatność zagraniczna
Lernen beginnen
foreign payment, international, overseas, IBAN
kurs wymiany
Lernen beginnen
exchange rate, conversion rate
waluta
Lernen beginnen
currency
stopa procentowa
Lernen beginnen
interest rate
instrumenty pochodne
Lernen beginnen
derivatives, derivative instruments
rachunek bieżący
Lernen beginnen
current account, checking account
założyć lokatę
Lernen beginnen
open/place/make a deposit account
wyciąg z rachunku
Lernen beginnen
statement
saldo
Lernen beginnen
balancies
uznać rachunek
Lernen beginnen
to credit the account
spółka akcyjna
Lernen beginnen
joint-stock company
storno, korekta transakcji
Lernen beginnen
reversal, correction, counter entry
inkaso, pobranie środków (zainkasowanie)
Lernen beginnen
collection
weksel
Lernen beginnen
bill of exchange, financial paper
cesja, przeniesienie praw
Lernen beginnen
transfer of rights, assignment
akredytywa (forma finansowania obrotów w handlu zagranicznym)
Lernen beginnen
letter of credit
podmiot zagraniczny
Lernen beginnen
foreign entity
wniosek
Lernen beginnen
application, motion
opłata skarbowa (np. za wydanie dokumentu)
Lernen beginnen
stamp duty, treasury fee
wzór podpisu
Lernen beginnen
specimen signature
działalność gospodarcza
Lernen beginnen
business/commercial/economic/trading activity
statut
Lernen beginnen
charter, statute, bylaws, articles of association
czek
Lernen beginnen
cheque, check
reklamacja bankowa
Lernen beginnen
claim, complaint
zastaw
Lernen beginnen
pledge
obligacje skarbowe
Lernen beginnen
treasury bond
bon skarbowy
Lernen beginnen
treasury bill
konsolidacja, bilansowanie sald, umowa w wspólnym zarządzaniu płynnością finansową
Lernen beginnen
cash pooling
data walutowania
Lernen beginnen
value date
papiery wartościowe
Lernen beginnen
security papers
ustanawiać, stanowić
Lernen beginnen
to constitute
rezerwa (w bilansie), postanowienia (w umowie), przepis (w ustawie), zaopatrzenie (np. w armii)
Lernen beginnen
provision
przedmiot zastawu (w umowie zastawu), zabezpieczenie dodatkowe
Lernen beginnen
collateral
należyta staranność, audyt prawny, inwestycyjny, przedinwestycyjny
Lernen beginnen
due dilligence
zgodny z
Lernen beginnen
congruent with, in congruence with
rozbieżność
Lernen beginnen
discrepancy, inconsistency, deviation
rozliczenie, ugoda, spłacenie, rozwiązanie, rozrachunek
Lernen beginnen
settlement
strony rozwiązały sprawę polubownie
Lernen beginnen
settled the matter amicably
beneficjent
Lernen beginnen
beneficiary
zleceniodawca, zamawiający
Lernen beginnen
ordering party, by order party
bankowość korespondencyjna
Lernen beginnen
correspondent banking
marża, depozyt zabezpieczający
Lernen beginnen
margin
debet, przekroczenie stanu konta
Lernen beginnen
overdraft
rachunek zysków i strat
Lernen beginnen
profit and loss account
rachunek wyników
Lernen beginnen
income statement
bilans, zestawienie
Lernen beginnen
balance sheet
giełda (w Warszawie na Książęcej:))
Lernen beginnen
stock exchange
akcyza
Lernen beginnen
excise
okres karencji, okres bezpodatkowy
Lernen beginnen
grace period
okres zawiadomienia
Lernen beginnen
notice period
płatność transgraniczna (w UE)
Lernen beginnen
cross border payment
Europejski Obszar Gospodarczy
Lernen beginnen
European Economic Area (EEA)
Jednolity Obszar Płatności w Euro
Lernen beginnen
Single Euro Payment Area (SEPA)
system płatniczy (dla instytucji)
Lernen beginnen
payment system
system płatności (dla konkretnego obiektu)
Lernen beginnen
payment scheme
rozliczenie, przygotowanie procedury
Lernen beginnen
clearing
rozrachunek, etap końcowy rozliczenia
Lernen beginnen
settlement
systemy/mechanizmy rozliczenia/rozrachunkowe
Lernen beginnen
clearing and settlement mechanisms (CSM)
weksel
Lernen beginnen
bill of exchange
rachunek papierów wartościowych
Lernen beginnen
securities account
czek pokryty
Lernen beginnen
covered cheque
czek bez pokrycia
Lernen beginnen
bounced cheque
weksel własny
Lernen beginnen
promissory note
weksel ciągniony
Lernen beginnen
drawn bill of exchange
obciążyć rachunek
Lernen beginnen
debit the account
saldo dodatnie
Lernen beginnen
credit balance
saldo ujemne
Lernen beginnen
debit balance
lokata długoterminowa
Lernen beginnen
long time deposit
lokata krótkoterminowa
Lernen beginnen
short time deposit
kurs terminowy waluty
Lernen beginnen
forward rate
kurs kasowy
Lernen beginnen
spot rate
dzisiejszy kurs
Lernen beginnen
same date rate
wartość dzisiejsza
Lernen beginnen
same day value date
kurs średni NBP
Lernen beginnen
NBP fixing rate/average
bezpośredni podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT
Lernen beginnen
direct tax, tax on natural persons, personal income tax
bezpośredni podatek od osób prawnych, CIT
Lernen beginnen
direct tax, tax on legal persons, corporate income tax
excise tax
Lernen beginnen
akcyza
pośredni podatek od towarów i usług, VAT
Lernen beginnen
indirect tax on goods and services, value added tax
deklaracja podatkowa
Lernen beginnen
tax declaration, tax return
ordynacja podatkowa
Lernen beginnen
tax ordinance, general tax law
próg podatkowy
Lernen beginnen
tax threshold, tax bracket, tax group
stawka opodatkowania %
Lernen beginnen
tax rate, rate of taxation
zwrot podatku
Lernen beginnen
tax refund/rebate
ulga podatkowa
Lernen beginnen
tax relief
koszty uzyskania przychodu
Lernen beginnen
tax deductibles
unikanie (prawne) podwójnego opodatkowania
Lernen beginnen
avoiding double taxation
uchylanie się(przestępstwo)
Lernen beginnen
tax evasion
raj podatkowy
Lernen beginnen
tax oasis, tax haven
luka w prawie podatkowym
Lernen beginnen
taxation/tax loophole, tax gap
urząd skarbowy
Lernen beginnen
tax office
podatek obrotowy
Lernen beginnen
turnover tax, general sales tax
podatek od wartości dodanej
Lernen beginnen
value added tax (VAT)
podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki)
Lernen beginnen
capital gains tax
podatek od nieruchomości
Lernen beginnen
real estate tax, immovable, property tax
ciężar podatkowy
Lernen beginnen
tax burden
podatek liniowy
Lernen beginnen
flat tax
podatek progresywny (rośnie wraz z wzrostem dochodów)
Lernen beginnen
progressive tax/rates
podatek malejący
Lernen beginnen
degressive tax
podatek lokalny, gminny
Lernen beginnen
local, council, municipal tax
podstawa opodatkowania
Lernen beginnen
taxable base
podatek u źródła
Lernen beginnen
tax at source, withholding tax
podatek katasrtalny
Lernen beginnen
cadastral tax
ryczałt
Lernen beginnen
lump sum taxation
urząd skarbowy w UK
Lernen beginnen
Inland Revenue (IR)
urząd skarbowy w USA
Lernen beginnen
Internal Revenue Service (IRS)
Ministerstwo Finansów
Lernen beginnen
Ministry of Finance (MOF)
ogólne porozumienie w sprawie ceł i handlu
Lernen beginnen
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
Przedsiębiorstwo Wielonarodowe/ Ponadnarodowe
Lernen beginnen
Multi National Corporation (MNC)
próg podatkowy
Lernen beginnen
tax bracket
grupa podatkowa
Lernen beginnen
tax group
karta podatkowa
Lernen beginnen
tax card
metoda wyłączenia z opodatkowania
Lernen beginnen
exemption method
ulga z tytułu wieku
Lernen beginnen
age relief
podatek spadkowy
Lernen beginnen
death duties, inheritance tax
podatek od darowizn
Lernen beginnen
gift tax
podatek od zakładów (gier losowych)
Lernen beginnen
betting tax
domiar podatkowy
Lernen beginnen
back duty
podatek kawalerski/bykowy
Lernen beginnen
bachelor tax
podwójna rezydencja podatkowa (183 dni)
Lernen beginnen
dual residence
podatek od emisji CO2
Lernen beginnen
CO2 duty, emission gases duty
ośrodek/centrum życiowych interesów
Lernen beginnen
centre of vital interest
opłaty drogowe
Lernen beginnen
road toll
praca na czarno
Lernen beginnen
moonlighting
ulga z tytułu posiadania dziecka
Lernen beginnen
child relief
renta inwalidzka
Lernen beginnen
disability pension
urząd, izba celna
Lernen beginnen
customs house
stawka liniowa
Lernen beginnen
flat rate
zobowiązania podatkowe
Lernen beginnen
tax liabilities
prawo ustawowe
Lernen beginnen
statutory law
wejść w życie
Lernen beginnen
come into force
przepisy
Lernen beginnen
provision
jednolity
Lernen beginnen
uniform
obowiązujący
Lernen beginnen
binding
izba skarbowa
Lernen beginnen
tax chamber
podatek od posiadania psów
Lernen beginnen
tax possession of dogs
podatek od używek
Lernen beginnen
sin tax, tobacco and alcohol tax
podatek od luksusu
Lernen beginnen
luxury tax
podatek turystyczny
Lernen beginnen
tourist tax
kwota wolna od podatku
Lernen beginnen
tax-free amount
opłaty lotniskowe
Lernen beginnen
departure tax, airport tax
podatek regresywny, malejący
Lernen beginnen
degressive, regressive tax
Światowa Organizacja Handlu
Lernen beginnen
World Trade Organisation (WTO)
opłata za wjazd do centrum miasta
Lernen beginnen
congestion fee
ustawa
Lernen beginnen
law, act, statute, bill

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.