First impression

 0    44 Datenblatt    niemamcola
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kiwnąć głową, skinąć głową (np. aby się z kimś zgodzić lub go powitać)
Ona kiwnęła głową na przywitanie, gdy weszliśmy.
Lernen beginnen
nod
She nodded to greet us when we walked in.
bufon, samochwała
Teraz, zamiast idioty brzmiałem jak bufon.
Lernen beginnen
braggart
Now, instead of an idiot I sound like a braggart.
podejrzane, wątpliwe
Policjant rzucił mu podejrzliwe spojrzenie.
Lernen beginnen
suspicious, doubtful
The policeman cast a suspicious eye on him.
zagrażać, stanowić zagrożenie
Miastu zagraża powódź.
Lernen beginnen
threaten
here: to be a serious competitor, generally: to create a dangerous situation, to be hazardous to somebody
The city is threatened with flooding.
ozdobiony, uwidoczniony
Lernen beginnen
emblazoned
pożądany mający wzięcie
To najbardziej pożądany produkt roku.
Lernen beginnen
sought-after
It's the most sought-after item of the year.
osoba towarzysząca, partner, osoba do towarzystwa
Nie zamierzam przepraszać i nie mam zamiaru opuszczać tej sali: musi Pan kazać mnie wyprowadzić!
Lernen beginnen
escort
I have no intention of apologising, I have no intention of leaving this Chamber: you must have me escorted out, Sir!
wewnątrz, w duchu, wewnętrznie
Oni chwalą swoimi ustami, ale przeklinają w duchu.
Lernen beginnen
inwardly
They bless with their mouth, but they curse inwardly.
droczyć (się z kimś), dokuczać (komuś), kpić (z kogoś)
synonimy:
Pewnego razu, na imprezie, podsłuchałam jak nieprzyzwoity mężczyzna dokuczał Geraldowi na temat jego gustu do kobiet.
Lernen beginnen
tease
needle, rib
Once, at a party, I overheard a rude man tease Gerald about his taste in women.
autentycznie, rzeczywiście
Myślę, że ona jest autentycznie zmartwiona.
Lernen beginnen
genuinely
I think she's genuinely concerned.
spostrzeżenie, komentarz, uwaga, obserwacja (na temat czegoś)
syn.
Moja druga uwaga: uważam, że tegoroczne sprawozdanie jest w istocie wielce wyważone.
Lernen beginnen
remark
attention, observation, notice, note
My second remark would be that this year's report is indeed very balanced.
wykrzykiwać, krzyczeć, wołać
głośno oburzyć się na, głośno zachwycić się
"Ale one wszystkie są piękne!" wykrzyczał Gerald.
Lernen beginnen
exclaim
another
"But they are all beautiful!" Gerald exclaimed.
wypowiadać się autorytatywnie, perorować, rozprawiać
Ponieważ są ludzie, którzy tworzą różne miejsca, najlepszym sposobem, aby pomóc nie było prawienie kazań, wymyślanie różnych możliwych scenariuszy, ale pomoc tu i teraz.
Lernen beginnen
pontificate
And that as people who create places, the ultimate way to help wasn't to pontificate or to make up scenarios, but to help right now.
sala posiedzeń (miejsce, w którym zbiera się dyrekcja firmy)
Obserwowałem pracę zespołową i determinację i inne banały, tzw. akcesoria sukcesu, których kiczowate obrazy wiszą w salach konferencyjnych świata.
Lernen beginnen
boardroom
I started to look at teamwork and determination, and basically all those platitudes they call "successories" that hang with that schmaltzy art in boardrooms around the world right now.
maksyma, przysłowie, porzekadło
Dostrzegliśmy prawdę w powiedzeniu, że oczy są zwierciadłem duszy.
Lernen beginnen
adage
We found the old adage, you know, "The eyes are the window to the soul," absolutely true.
sławić, wysławiać
Żyje Pan, i błogosławiona skała moja; niechże będzie wywyższony Bóg, opoka zbawienia mego.
Lernen beginnen
exalt
Jehovah liveth; And blessed be my rock; And exalted be God, the rock of my salvation,
pojmować, rozumieć, zrozumieć (np. rozumem)
=to understand
Moi rodzice mówią, że nie rozumieją dzisiejszej muzyki.
Lernen beginnen
comprehend
=to understand
My parents say they cannot comprehend today's music.
narażać, ryzykować, odważyć się
Odważyłbym się powiedzieć, że lepiej późno niż wcale.
Lernen beginnen
venture
I would venture to say better late than never.
odwrócić się, obrócić się dookoła
sunonimty
Kraj ten może zacząć szukać nowych sojuszników, odwrócić się od Zachodu, co byłoby niekorzystne dla Europy.
Lernen beginnen
turn away
to avert, to turn, to divert, to invert
The country may start to look for new allies and turn away from the West, which would be disadvantageous to Europe.
przygotować, załatwić
inne zdanie
Nie martw się. Wszystko jest załatwione.
Lernen beginnen
fix up
you weren't fixed up for the kill.
Don't worry. Everything is fixed up.
oporządzony, dobrze utrzymany neat and smart in appearance; well cared for
zadbany (o wyglądzie)
Tropicielki, to znaczy, że nie byłyście odpowiednio zadbane.
Lernen beginnen
groomed
well-groomed
Huntresses, that means you weren't groomed properly.
decydujący, rozstrzygający
synonimy
To jest decydujący moment na podjęcie tej decyzji.
Lernen beginnen
crucial
very important, essential, critical
This is a crucial moment to make this decision.
przechadzać się, spacerować
Drogie Panie, ile razy, przechadzając się po ulicą bez makijażu, zauważyliście Przystojnego Nieznajomego, który nawet nie spojrzał w twoją stronę?
Lernen beginnen
saunter
Women, how many times, sauntering down the street without your makeup, have you spotted Handsome Stranger, who doesn't even look your way?
brudny, wstrętny, obrzydliwy
informal
Panowie, ile razy w swoich brudnych ubraniach, próbowaliście porozmawiać z Piękną Panią w autobusie, która dała wam zdawkową odpowiedź i spojrzała w drugą stronę?
Lernen beginnen
grungy
informal
Men, how many times, in your grungy clothes, have you tried to talk to Lovely Lady on the bus who gives you a cursory answer and looks away?
pobieżny (np. rzut oka), powierzchowny (np. o obserwacji), zdawkowy (o grzeczności)
Panowie, ile razy w swoich brudnych ubraniach, próbowaliście porozmawiać z Piękną Panią w autobusie, która dała wam zdawkową odpowiedź i spojrzała w drugą stronę?
Lernen beginnen
cursory
Men, how many times, in your grungy clothes, have you tried to talk to Lovely Lady on the bus who gives you a cursory answer and looks away?
kompetencje, uzdolnienie,
synonimy
Jeśli ona jest typową kobietą, dla której pociągający jest powiew kompetencji i sukcesu, czego się spodziewasz?
Lernen beginnen
competence, aptitude,
aptitude, accomplishment,
If she's a typical woman attracted by an air of competence and success, what do you expect?
przywdziać, przywdziewać, przybrać, przybierać (np. kapelusz, strój, wyraz twarzy)
dsf
Ona przybrała minę jakby była zniesmaczona.
Lernen beginnen
don
literary
She donned a face as if she was disgusted.
wzmocnienie
Wzmocnienie europejskiej polityki sąsiedztwa powinno być głównym celem na 2008 r.
Lernen beginnen
reinforcement
The reinforcement of the European Neighbourhood Policy must be a major objective for 2008.
ukochany, luby (osoba, którą się kocha)
O, umiłowany dentysto, Twe gumowe palce w mych ustach... twój głos tak miękki, stłumiony... Opuść maskę, drogi dentysto, opuść maskę."
Lernen beginnen
beloved
Oh beloved dentist: Your rubber fingers in my mouth ... your voice so soft and muffled ... Lower the mask, dear dentist, lower the mask."
umysłowy
Są to sytuacje, w których umysłowy model nie pasuje do rzeczywistości.
Lernen beginnen
mental
They are situations where the mental model doesn't match the reality.
rozpuścić
inne znaczenie
Tabletkę połykać w całości – nie żuć, nie rozgryzać i nie pozwolić jej rozpuścić się w jamie ustnej.
Lernen beginnen
Dissolve
to become demoralized
Swallow your tablet whole — do not chew it, crush it or let it dissolve in your mouth.
zahamowanie
synonimy
Musi być jakiś narkotyk w zmywaczu do paznokci, który usuwa kobiece zahamowania i skłania kobiety do wyjawienia każdego szczegółu z ich życia podczas gdy trzymają się za ręce na stole manikiurzystki.
Lernen beginnen
inhibition
curtailment, suppression, strangulation, hung-up
There must be some drug in nail polish remover that dissolves women's inhibitions and induces them to spill every detail of their lives as they hold hands across the manicure table.
skłonić
synonimy
Jednak element ten nie wystarcza, aby skłonić mnie do glosowania za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.
Lernen beginnen
induce
to move, to dispose, to occasion
However, this element is not enough to induce me to vote in favour of the report.
chwyt, uścisk
weź się w garść!
Ciężko jest dobrze złapać to pudełko
Lernen beginnen
grip
get a grip!
It's hard to get a good grip on this box.
bóstwo
Nie miałem pojęcia o tym, że takie bóstwa potrzebują manikiuru!
Lernen beginnen
deity
I had no idea such deities needed manicures!
marudzić
Jeśli tak się stanie, pamiętaj żebynie narzekać na politykę Moskwy.
Lernen beginnen
grumble
If that happens, remember not to grumble about Moscow's policies.
dobić targu
Mój przyjaciel, ktory jest sprzedawcą dobił multimilionowego targu na ubezpieczeniu firmy
Lernen beginnen
to clinch the deal
One salesman friend of mine clinched a multi million-dollar corporate insurance deal with another nude man he met in his health club Jacuzzi.
nagi
akt (obraz, zdjęcie lub rzeźba przedstawiająca nagą postać
To jest blog internetowy poświęcony aktom i powiązanym tematom.
Lernen beginnen
nude
inne
It's a weblog dedicated to fine art nude photography and related subjects.
rój, mrowie, ławica
Rybak zarzuca sieć dużo dalej od ławicy.
Lernen beginnen
swarm
Fishermen cast nets long before the swarm swims their way.
wyzwalać, uruchamiać, powodować, wywołać
wyjaśnienie
Zacznijmy od dwóch najbardziej potężnych broni, których potrzebujesz by sprawić, żeby ktoś zakochał się od pierwszego wejrzenia.
Lernen beginnen
trigger
a trigger causes or makes another thing happen
Let's start with two of the most potent weapons you need to trigger love at first sight.
silny, mocny, potężny
sprawny seksualnie
Zacznijmy od dwóch najbardziej potężnych broni, których potrzebujesz by sprawić, żeby ktoś zakochał się od pierwszego wejrzenia.
Lernen beginnen
potent
inne
Let's start with two of the most potent weapons you need to trigger love at first sight.
zapalić
synonimy
Wzięli podstawowe składniki, umieścili je w jednym naczyniu zapalili, i podłączyli je do wysokiego napięcia.
Lernen beginnen
ignite
to kindle, to start, to light
They took the basic ingredients, put them in a single jar and ignited them and put a lot of voltage through.
dowiadywać się, ustalać, poznawać
poznany, ustalony
Przed rozpoczęciem wlewu insuliny lispro należy zapoznać się z instrukcją producenta, aby stwierdzić, czy jest to odpowiednia pompa.
Lernen beginnen
ascertain
ascertained
Before infusing insulin lispro, the manufacturers instructions should be studied to ascertain the suitability or otherwise for the particular pump.
niechętnie, opornie (robić coś)
także przymiotnik - niechętny
It is for this reason that Conservatives reluctantly voted against this report.
Lernen beginnen
reluctantly, reluctantly (to do something)
adverse, unwilling, loath, loth
Dlatego właśnie konserwatyści niechętnie zagłosowali przeciwko omawianemu sprawozdaniu.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.