First Part:)

 0    26 Datenblatt    niemamcola
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
znakomity, utalentowany
Lernen beginnen
accomplished
przerzucić na kogoś / coś
take a liking to
Lernen beginnen
flip for someone/something
to immediately like someone or something very muchflip for someone/something to immediately like someone or something very much
pięść
On zacisnął pięści.
Lernen beginnen
fist
He clenched his fists.
sceptycznie
Lernen beginnen
skeptically
potężny
dsfsd
Chwalcie go ze wszelkiej mocy jego; chwalcie go według wielkiej dostojności jego.
Lernen beginnen
mighty
tremendous, powerful, big, potent
Praise him for his mighty acts: Praise him according to his excellent greatness.
wypełniony czymś
Jego list był wypełniony komplementami.
Lernen beginnen
wypełniony czymś, pełen czegoś written
His letter was strewn with compliments.
sposób, środek, środki
sdf
(W naszym mieście możesz korzystać z różnych środków transportu.
Lernen beginnen
means
tak samo liczba mnoga
You can use different means of transport in our city.
odporność, sprzeciw, przeciwstawianie się
On napotkał opór ze strony swoich pracowników, więc musiał zwiększyć pensje.
Lernen beginnen
resistance
He met with his employees' resistance, so he had to increase the salaries.
rozwiązywać, rozwikłać (zagadkę)
Co będzie, jeśli rozwiążemy zagadkę starzenia się, nauczymy się spowalniać lub nawet odwracać ten proces?
Lernen beginnen
unravel a mystery
What if we could unravel aging and understand it -- begin to retard the process or even reverse it?
wyzwalać, spust
Pobudzanie receptorów dopaminy wyzwala impulsy nerwowe w mózgu, ułatwiające kontrolę ruchów ciała.
Lernen beginnen
trigger
Stimulation of the dopamine receptors triggers nerve impulses in the brain that help to control body movements.
ostatni
Jak długo trwał film?
Lernen beginnen
last
How long did the film last?
zaćmienie
Chodzi o zaćmienie słońca widziane z drugiej, nieoświetlonej strony Saturna.
Lernen beginnen
eclipse
It is a total eclipse of the Sun, seen from the other side of Saturn.
oczarowanie.
Lernen beginnen
enchantment.
błogi, niebiański, zażywający wiecznej szczęśliwości
Lernen beginnen
blissful
mieszanka
Myślę zatem, że jest to dobra mieszanka europejskiej demokracji.
Lernen beginnen
blend
I therefore believe that it is a good blend of European democracy.
dołożyć coś, dokładać coś (np. coś ekstra)
I może, trochę czarnej magii dorzuconej.
Lernen beginnen
throw something in
And well, maybe some black magic thrown in
w końcu, wreszcie
synonimy
W końcu coś zaczyna się zmieniać.
Lernen beginnen
at last
eventually, in the end, finally
At last something is starting to change.
początek, pierwsza zasada, zalążek
synonimy
Otrzymane dane są zwykle niekompletne i niejasne, ponieważ podstawy, z jakich korzystamy i metody, których używamy do obliczania tych statystyk, nie zawsze są wiarygodne.
Lernen beginnen
rudiment
grounds, essentials, bases, basics
The data obtained are usually far from complete and often questionable, because the rudiments that we have and the methods used to quantify these statistics are not always reliable.
złudny
Lernen beginnen
delusive
przemijający
Działania te występują zazwyczaj w pierwszym tygodniu leczenia i mają charakter przejściowy i ustępują natychmiast po przerwaniu leczenia.
Lernen beginnen
transient
These side effects occur usually within the first week of treatment and are generally transient (temporary).
kłopot, dylemat
Uświadamiam sobie, że nasze aspiracje stawiają nas przed dylematem.
Lernen beginnen
quandary
I appreciate that our aspirations place us in a quandary.
zastanowienie, namysł, rozważanie
Chciałbym prosić państwa o zastanowienie się przez chwilę nad tym, co powiedziałem.
Lernen beginnen
consideration
I would just like to ask my fellow Members to give a moment's consideration to these points.
waga ciężka
inne synonimy
Obserwatorzy polityczni przyznają, że w składzie nowej Komisji nie ma żadnych prawdziwych graczy politycznych wagi ciężkiej.
Lernen beginnen
heavyweight
cerebral heaveweights
Political observers agree that the new Commission contains no real political heavyweights.
zastanowić
syn.
Jest jeden mały szczegół, który powinniśmy rozważyć: co sądzi o tym opinia publiczna?
Lernen beginnen
ponder over/on
to fall into a pensive mood
There is one small detail which we should ponder: what are the public's views on this?
dziwiować się, konsternować, wprawić w osłupiene
Muszę przyznać, że choć to nie jest typowe dla przewodniczącego, zamykam ją z pewnym zakłopotaniem.
Lernen beginnen
perplex
I must acknowledge that, although it is not typical of the Presidency to say so, I am closing it with a degree of perplexity.
oszołomienie, osłupienie, konfuzja, konsternacja
Odpowiedzialność za to, co się dzieje w stosunkach europejsko-tureckich i za narastającą konsternację europejskiej opinii publicznej w sprawie Turcji ciąży na nim i wyłącznie na nim.
Lernen beginnen
bewilderment
The responsibility for what is happening in Euro-Turkish relations and the growing bewilderment of European public opinion with regard to Turkey lies with him and him alone.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.