General Terms

4.5  1    92 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kadry / dział kadr / zasoby ludzkie
Lernen beginnen
human resources
zarządzanie zasobami ludzkimi
Lernen beginnen
human resources management / managing human resources
polityka kadrowa (firmy)
Lernen beginnen
human resources policy
taktyka kadrowa firmy
Lernen beginnen
human resources tactics
najlepsze praktyki kadrowe / związane z zasobami ludzkimi
Lernen beginnen
human resources best practices
dział personalny
Lernen beginnen
human resources department
kierownik działu personalnego
Lernen beginnen
human resources manager
kontrola HR
Lernen beginnen
HR audit
system informatycznego zarządzania zasobami ludzkimi
Lernen beginnen
human resources information system (HRIS)
doradztwo personalne
Lernen beginnen
human resource consulting
zapewniać usługi związane z HR
Lernen beginnen
provide HR services
siła robocza / potencjał ludzki
Lernen beginnen
workforce
przepływ pracy
Lernen beginnen
workflow
kapitał ludzki
Lernen beginnen
human capital
ludzka siła robocza
Lernen beginnen
manpower
praca / siła robocza
Lernen beginnen
labour (BrE) / labor (AmE)
niskonakładowa siła robocza
Lernen beginnen
low-cost labour
wydajna praca / wydajna siła robocza
Lernen beginnen
productive labour
wysoka zdolność produkcyjna
Lernen beginnen
high productivity
niska zdolność produkcyjna
Lernen beginnen
low productivity
zwiększać zdolność produkcyjną
Lernen beginnen
to boost productivity
zwiększyć produktywność
Lernen beginnen
to increase productivity
utrzymać zdolność produkcyjną na wysokim poziomie
Lernen beginnen
to maintain productivity at a high level
wydajność
Lernen beginnen
efficiency
maksymalizować wydajność
Lernen beginnen
to maximise efficiency
standardy wydajności
Lernen beginnen
efficiency standards
wydajność ekonomiczna
Lernen beginnen
economic efficiency
proces biznesowy
Lernen beginnen
business process
restrukturyzacja procesów biznesowych
Lernen beginnen
business process reengineering
strategia firmy
Lernen beginnen
corporate strategy
upoważnienie / wzmacnianie / umożliwianie
Lernen beginnen
empowerment
upoważniać
Lernen beginnen
to empower
wzmacnianie klienta
Lernen beginnen
customer empowerment
organizacja
Lernen beginnen
organisation (BrE) / organization (AmE)
duża / mała organizacja
Lernen beginnen
large / small organisation
organizacja non-profit / niedochodowa
Lernen beginnen
non-profit organisation
założyć organizację
Lernen beginnen
to set up an organisation
rozwiązać organizację
Lernen beginnen
to dissolve an organisation
zarządzać organizacją
Lernen beginnen
to manage an organisation
wyzwania dotyczące organizacji
Lernen beginnen
organisational challenges
kultura organizacji
Lernen beginnen
organisational culture
cel organizacyjny
Lernen beginnen
organisational goal
misja organizacji
Lernen beginnen
organisational mission
rola w organizacji
Lernen beginnen
organisational role
zachowanie organizacyjne
Lernen beginnen
organisational behaviour
struktura organizacyjna
Lernen beginnen
organisational structure
struktura władzy
Lernen beginnen
power structure
struktura zawodowa
Lernen beginnen
occupational structure
zarządzanie jakością
Lernen beginnen
quality management
kompleksowe zarządzanie jakością
Lernen beginnen
total quality management
sektor działalności gospodarczej
Lernen beginnen
business sector
sektor prywatny
Lernen beginnen
private sector
sektor publiczny
Lernen beginnen
public sector
gospodarka
Lernen beginnen
economy
gospodarka dynamiczna
Lernen beginnen
dynamic economy
gospodarka krajowa
Lernen beginnen
domestic economy
aktywa / mienie / majątek
Lernen beginnen
assets
różnorodność w miejscu pracy
Lernen beginnen
workplace diversity
różnica pokoleniowa
Lernen beginnen
generational difference
różnorodność / zróżnicowanie
Lernen beginnen
diversity
włączenie
Lernen beginnen
inclusion
usatysfakcjonowany
Lernen beginnen
satisfied
zmotywowany
Lernen beginnen
motivated
rozwinięty
Lernen beginnen
developed
zachowany
Lernen beginnen
retained
ustawodawstwo
Lernen beginnen
legislation
prawo pracy
Lernen beginnen
employment law / labour law
mobilność siły roboczej
Lernen beginnen
labour mobility
system opieki społecznej
Lernen beginnen
social welfare system
atrakcyjność / przyciąganie
Lernen beginnen
attraction
selekcja / wybór
Lernen beginnen
selection
trening / szkolenie
Lernen beginnen
training
ocena / szacunek / diagnoza
Lernen beginnen
assessment
satysfakcjonujący / opłacalny
Lernen beginnen
rewarding
globalizacja
Lernen beginnen
globalisation (BrE) / globalization (AmE)
fuzje i przejęcia
Lernen beginnen
mergers and acquisitions
nowe przedsięwzięcie / nowa firma
Lernen beginnen
start-up company
zarządzanie talentami
Lernen beginnen
talent management
planowanie sukcesji
Lernen beginnen
succession planning
instytucje wyższego kształcenia
Lernen beginnen
institutions of higher education
stowarzyszenie zawodowe
Lernen beginnen
professional association
zachować / zatrzymać talent i wiedzę
Lernen beginnen
to retain the talent and knowledge
zredukować rotację kadr
Lernen beginnen
to lower the employee turnover
starać się zaoferować świadczenia dodatkowe
Lernen beginnen
to strive to offer benefits
oddziaływać na pracowników
Lernen beginnen
to appeal to workers
relacja pracodawca-pracownik
Lernen beginnen
employer-employee relationship
wspólne / zbiorowe przedstawicielstwo
Lernen beginnen
collective representation
zarządzanie kadrami
Lernen beginnen
personnel administration
zasoby finansowe i materiałowe
Lernen beginnen
financial and material resources
zredukować koszty zatrudnienia
Lernen beginnen
to reduce the employment costs
uniknąć potrzeby koniecznej redukcji etatów
Lernen beginnen
to avoid the need for compulsory redundancies
badać trendy
Lernen beginnen
to explore trends

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.