Genetyka - dna, replikacja, transkrypcja, LO

4  1    62 Datenblatt    oo2o
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
nazwa DNA
Lernen beginnen
kwas deoksrybonukleinowy
nazwa RNA
Lernen beginnen
kwas rybonukleinowy
występowanie DNA
Lernen beginnen
u eucariota: -jądro -mitochondrum. u procariota: -genofor
cząsteczka DNA jest...
Lernen beginnen
polimerem złożonym z monomerów
Nukleotyd słkłada się z:
Lernen beginnen
cukru- pentozy reszty kw. fosforowego- PO4 3- zasady azotowej
zasade azotową w DNA tworzą
Lernen beginnen
Puryny: - Adenina - Guanina Pirymidy: - Cytozyna - Tymina
RNA występuje w:
Lernen beginnen
u eucariota i procariota: - w cytoplaźmie - rybosomach
rodzaje RNA: ... RNA jest jednoniciowe
Lernen beginnen
mRNA - matrycowy tRNA - transportujący rRNA - rybosomalny różnią się jednym cukrem
W komórce nie dzieloącej się nić DNA stanowi-
Lernen beginnen
chromatyna
W każdej komórce człowiek ma
Lernen beginnen
2 metry DNA
Stan nie podziału to:
Lernen beginnen
interfaza
Podczas podziału w metafazie powstają pałeczkowate struktury zwane
Lernen beginnen
chromosonami
odcinki DNA, które chronią zawartość chromosomu, znajdują się na jego końcach
Lernen beginnen
telomery
rodzaje chromosomów:
Lernen beginnen
metacentryczny, subcentryczny, akrocentryczny, telocentryczny,
2n to komórka ciała, jest
Lernen beginnen
diploidalna
człowiek ma ... chromosomów, czyli...
Lernen beginnen
46, czyli 23 pary
pierwsze 22 pary chromosomów, to
Lernen beginnen
autosomy
23 para, to tzw...
Lernen beginnen
chromosom płci K - XX M - XY
ilość chromosomów charakterystyczna dla danego gatunku, to
Lernen beginnen
kariotyp
1n to komórka
Lernen beginnen
haploidalna
komórka haploidalna posiada
Lernen beginnen
23 chromosomy, u człowieka, są to komórki rozrodcze- plemniki, kom. jajowe
Replikacja
Lernen beginnen
to proces powielania dwuniciowej cząsteczki DNA w skutek którego powstają dwie dwuniciowe cząsteczki.
Replikacja jest półzachowawcza, co znaczy, że
Lernen beginnen
każda dobudowana cząst. DNA składa się z jednej starej nici i jednej nowej, komplementarnie dobudowanej.
Proces replikacji zachodzi w
Lernen beginnen
interfazie, przed podziałem w okresie zwanym S
Celem replikacji jest:
Lernen beginnen
zwielokrotnienie materiału genetycznego, aby po podziale mejotycznym lub mitotycznym komórki miały właściwą ilość DNA.
mitoza
Lernen beginnen
dwie komórki
mejoza
Lernen beginnen
cztery komórki
Etapy replikacji:
Lernen beginnen
inicjacja, elongacja, terminacja
Inicjacja
Lernen beginnen
pękają wiązania wodorowe, między nuklenoidami. Miejsce inicjacji tworzy okienko zwane ori- miesce w którym pękło
Replikon
Lernen beginnen
to odcinek DNA, który jest replikowany jako całość
bakterie mają tylko jeden
Lernen beginnen
replikon
Elongacja- wydłużenie
Lernen beginnen
jest to komplementarne dobudowywanie. Enzym polimeraza.
Polmeraza
Lernen beginnen
enzym, w procesie elongacji wędruje po nici od 3' do 5', rozpoznaje nukleotydy i dobudowuje komplementarnie do nich. Nowa nić powstaje od 5' do 3'.
Nić wiodąca
Lernen beginnen
to nić powstająca w kierunku do widełek.
Nić opóźniona
Lernen beginnen
nić powstająca w kierunku od widełek, powstaje w fragmentach zwanych Okazaki. Wymaga czasu na rozklejenie kawałków, stąd nazwa.
Ligaza
Lernen beginnen
enzym łączący fragmenty okazaki.
Terminacja- zakończenie
Lernen beginnen
polega na połączeniu wszystkich fragmentów nowych nici. Powstają dwie dwuniciowe cząsteczki DNA
Kod genetyczny
Lernen beginnen
to sposób odczytywania informacji zapisanych w języku nukleoidów na aminokwasy w białkach
Cechy kodu: (6)
Lernen beginnen
trójkowy, bezprzecinkowy, uniwersalny, jednoznaczny, zdegenerowany, kolinearny
kod jest trójkowy
Lernen beginnen
każde 3 kolejne nukleotydy kodują jeden aminokwas. Jest nie nakładający się.
Kod jest bezprzecinkowy
Lernen beginnen
między trójkami nukeotydów nie ma dodatkowych nukleoidów
Kod jest uniwersalny
Lernen beginnen
ten sam sposób odczytu u wszystkich gatunków
Kod jest jednoznaczny
Lernen beginnen
konkretny rodzaj trójki koduje tylko i wyłącznie jeden aminokwas
Kod jest zdegenerowany
Lernen beginnen
istnieje kilka rodzajów trójek, kodujących ten sam aminokwas
Kod jest Kolinearny
Lernen beginnen
kolejność aminokwasów jest warunkowana kolejnością trójek.
Gen
Lernen beginnen
to taki fragment DNA, który służy do zakodowania jednego białka (łańcucha polipeptydowego) lub jednego rodzaju RNA
Rodzaje genów:
Lernen beginnen
geny niepodzielne - u bakteri; geny podzielne - u jądrowych; geny nakładające
intromy
Lernen beginnen
odcinki nie kodujące
geny nakładające się
Lernen beginnen
występują tylko u niektórych rodzajów wirusów, mają onę krótką nić materiału, na bazie swojego materiału mogą wyprodukować minimalnie 2 białka.
Ekspresja
Lernen beginnen
ujawnienie cechy w dwóch etapach- transkrypcji -> translacji
nić matrycowa
Lernen beginnen
to ta z której polimeraza odczytuje
nić kodująca
Lernen beginnen
nie używana nić
czynniki niezbędnę do translacji
Lernen beginnen
aminokwasy, mRNA, energia- ATP, tRNA- transportuje aminokwasy do rybosomu; rybosom
antykodon
Lernen beginnen
cząsteczka komplementarna do kodonu na mRNA
RNA żyje krótko
Lernen beginnen
od kilku minut do kilku dni
obróbka posttranslacyjna
Lernen beginnen
to usuwanie pierwszego aminokwasu
Cele regulacji procesu ekspresji
Lernen beginnen
produkowanie tylko potrzebnych białek; oszczędzanie energii; oszczędzanie aminokwasów; zróżnicowanie aktywności różnych komórek
Operon
Lernen beginnen
to mechanizm regulacji procesu u procariota.
Operon składa się z kilu genów
Lernen beginnen
regulatorowy; promotor; operator;
Gen regulatorowy
Lernen beginnen
służy do zakodowania białka regulatorowego. Białko to przyłącza się do operatora.
Promotor
Lernen beginnen
jest rozpoznawany przez polimeraze
Opreator
Lernen beginnen
przypina białko regulatorowe

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.