genetyka

 0    96 Datenblatt    olanawarecka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
replikacja semikonserwatywna
Lernen beginnen
Proces wiernego powielania DNA, poprzedzający podział komórki. Do starej nici dobudowywana jest nowa na zasadzie komplementarności.
helikaza DNA
Lernen beginnen
Enzym rozcinający wiązania wodorowe między zasadami azotowymi tworząc dwie odrębne nici, które będą stanowiły matryce do replikacji.
origin
Lernen beginnen
Szczególna sekwencja nukleotydów w cząsteczce DNA lub RNA, będąca miejscem inicjacji procesu replikacji.
polimeraza DNA
Lernen beginnen
Enzym dobudowujący komplementarną nić w procesie replikacji DNA. (kierunek od 5' do 3')
fragmenty Okazaki
Lernen beginnen
Krótkie odcinki DNA, po połączeniu przez ligazę budujące opóźnioną nić.
starter RNA
Lernen beginnen
Krótki fragment łańcucha RNA syntetyzowany przez enzym prymazę na matrycy DNA, niezbędny, by mógł rozpocząć się proces replikacji.
transkrypcja
Lernen beginnen
Przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA. Polimeraza RNA przeprowadza syntezę nici na matrycy DNA.
promotor
Lernen beginnen
Odcinek DNA, od którego polimeraza RNA rozpoczyna transkrypcję.
ekspresja informacji genetycznej
Lernen beginnen
Przepisanie sekwencji zasad w DNA na kolejność aminokwasów w białkach, poprzez procesy transkrypcji i translacji.
translacja
Lernen beginnen
Synteza białek na matrycy mRNA
enhancery
Lernen beginnen
Sekwencje DNA wspomagające i regulujące proces transkrypcji.
silencery
Lernen beginnen
Sekwencje DNA mające negatywny wpływ na transkrypcję informacji genetycznej.
amplifikacja genu
Lernen beginnen
Proces wytwarzania przez niektóre komórki licznych kopii określonego genu, co zwiększa syntezę kodowanego przez niego produktu.
kod genetyczny
Lernen beginnen
Sposób odczytu kolejności nukleotydów kwasu nukleinowego (DNA lub RNA) jako kolejności aminokwasów w białku.
TRÓJKOWY
Lernen beginnen
Trzy leżące koło siebie nukleotydy tworzą podstawową jednostkę informacyjną (kodon).
NIEZACHODZĄCY
Lernen beginnen
Każdy nukleotyd wchodzi w skład tylko jednego kodonu.
BEZPRZECINKOWY
Lernen beginnen
Pomiędzy kodonami nie ma odcinków nie zawierających informacji.
ZDEGENEROWANY
Lernen beginnen
Różne kodony mogą kodować ten sam aminokwas.
JEDNOZNACZNY
Lernen beginnen
Danej trójce nukleotydów odpowiada tylko jeden aminokwas.
KOLINEARNY
Lernen beginnen
Kolejność aminokwasów w białku jest odzwierciedleniem kolejności kodonów na mRNA.
UNIWERSALNY
Lernen beginnen
Kod genetyczny jest taki sam dla wszystkich organizmów
antykodon
Lernen beginnen
Trójka nukleotydów występująca w cząsteczce tRNA komplementarna do kodonu.
mRNA
Lernen beginnen
Matrycowy RNA; syntetyzowana w jądrze komórkowym cząsteczka RNA, której sekwencja nukleotydów tłumaczona jest podczas translacji na sekwencję aminokwasów w białku.
tRNA
Lernen beginnen
Transportujący RNA; niewielkie cząsteczki RNA dostarczające aminokwasy na miejsce syntezy białka.
rRNA
Lernen beginnen
Rybosomalne RNA; cząsteczki RNA wchodzące w skład rybosomów.
pre-mRNA (hnRNA)
Lernen beginnen
Bezpośredni produkt transkrypcji u eukariontów, zawierający introny.
splicing
Lernen beginnen
Proces wycinania intronów i sklejania egzonów podczas obróbki posttranskrypcyjnej (pre-mRNA jest przekształcane w dojrzałe mRNA).
introny
Lernen beginnen
Sekwencje genu, nie kodujące białek.
egzony
Lernen beginnen
Sekwencje genu kodujące białka.
operon
Lernen beginnen
Zbiór położonych obok siebie genów, transkrybowany jako jedna cząsteczka mRNA, występujący głównie u prokariontów. Reguluje syntezę określonych białek.
allele
Lernen beginnen
Wykluczające się formy tego samego genu (dominujący lub recesywny).
homozygota
Lernen beginnen
Organizm posiadający w tych samych miejscach chromosomów homologicznych identyczne allele danego genu.
heterozygota
Lernen beginnen
Osobnik posiadający w tych samych miejscach chromosomów homologicznych dwa różne allele danego genu.
krzyżówka wsteczna
Lernen beginnen
Krzyżowanie heterozygotycznego potomka z jednym z homozygotycznych rodziców. (powstaje pokolenie wsteczne)
I prawo Mendla
Lernen beginnen
Prawo czystości gamet; każda gameta wytwarzana przez organizm posiada tylko jeden allel danego genu.
II prawo Mendla
Lernen beginnen
Allele różnych genów dziedziczą się niezależnie od siebie i w sposób losowy.
kodominacja
Lernen beginnen
Występowanie dwóch alleli danego genu, z których żaden nie jest dominujący ani recesywny; mają taki sam udział w tworzeniu fenotypu. (przykład: grupa krwi AB)
plejotropizm
Lernen beginnen
Zjawisko występujące, gdy jeden gen wpływa na wiele cech fenotypowych. (np. szurpowatość u kur)
prawo Hardy'ego-Weinberga
Lernen beginnen
Prawo dotyczące częstotliwości występowania genotypów i alleli w populacji. Zgodnie z nim, jeżeli nie ma czynników zakłócających (takich jak np. dobór naturalny, mutacje) stosunek występowania poszczególnych genotypów jest stały we wszystkich pokoleniach i zależy tylko od stosunków występowania alleli.
sprzężenie genów
Lernen beginnen
Tendencja do wspólnego dziedziczenia się genów położonych razem na tym samym chromosomie.
zmienność fluktuacyjna
Lernen beginnen
Wpływ czynników środowiskowych na ujawnianie się genów.
rekombinacja homologiczna
Lernen beginnen
Crossing-over; wymiana genów pomiędzy homologicznymi chromosomami. Prowadzi do zwiększenia różnorodności genetycznej komórek.
mutacja
Lernen beginnen
Nagła i trwała zmiana sekwencji DNA.
mutacja spontaniczna
Lernen beginnen
Samorzutna, wynikająca z błędu polimerazy DNA.
mutacja indukowana
Lernen beginnen
Zachodząca pod wpływem mutagenu (czynnika zewnętrznego, np. promieniowanie, temperatura, związki chemiczne).
substytucja
Lernen beginnen
W obrębie jednego genu; zastępowanie jednej zasady azotowej inną.
transwersja
Lernen beginnen
Zamiana zasady azotowej z puryny na pirymidynę lub odwrotnie.
tranzycja
Lernen beginnen
Zamiana zasady azotowej w obrębie jednej grupy (puryn lub pirymidyn) - adeniny na tyminę lub cytozyny na guaninę.
delecja
Lernen beginnen
Utrata jednej lub wielu par nukleotydów z DNA genowego.
insercja
Lernen beginnen
Wstawienie jednej lub więcej par nukleotydów.
translokacja
Lernen beginnen
Przemieszczenie fragmentu chromosomu w inne miejsce tego samego lub innego chromosomu. (przyczyna m.in. białaczki szpikowej)
choroby autosomalne
Lernen beginnen
Nie sprzężone z płcią.
choroby sprzężone z płcią
Lernen beginnen
Warunkowane przez geny leżące na chromosomach płciowych.
choroby związane z płcią
Lernen beginnen
Warunkowane przez geny leżące na autosomach; zależnie od płci przejawiają się fenotypowo z różnym natężeniem (np. łysienie u mężczyzn)
antycypacja
Lernen beginnen
Zjawisko w którym objawy choroby uwarunkowanej genetycznie zaczynają występować coraz wcześniej i w większym nasileniu w kolejnych pokoleniach.
nowotwór
Lernen beginnen
Grupa chorób, w których komórki organizmu namnażają się w sposób niekontrolowany i nie różnicują się w typowe komórki i tkanki.
nowotwór łagodny
Lernen beginnen
Utworzony z tkanek zróżnicowanych i dojrzałych, o budowie mało odbiegającej od prawidłowych. Rośnie powoli, nie daje przerzutów, jest całkowicie wyleczalny.
nowotwór złośliwy
Lernen beginnen
Utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu, charakteryzuje się szybkim wzrostem, przerzutami do innymi miejsc w organizmie.
klonowanie organizmów
Lernen beginnen
Procedura otrzymywania organizmów o takiej samej informacji genetycznej
klonowanie genów
Lernen beginnen
Proces wyosabniania genu i namnażania go w innym organizmie, prowadzi do uzyskania wielu kopii danego genu.
plazmid
Lernen beginnen
Cząsteczka DNA występująca w komórce poza chromosomem i zdolna do niezależnej replikacji.
wektor genetyczny
Lernen beginnen
Wykorzystywana w inżynierii genetycznej niewielka cząsteczka DNA, służąca wprowadzeniu żądanej sekwencji DNA do komórki.
transformacja genetyczna (transgeneza)
Lernen beginnen
Wprowadzenie do komórki obcego materiału genetycznego.
transdukcja
Lernen beginnen
Proces wprowadzenia nowego genu do komórki przez wirusa.
inżynieria genetyczna
Lernen beginnen
Ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych.
enzymy restrykcyjne
Lernen beginnen
Restryktazy; enzymy przecinające nić DNA w miejscu wyznaczonym przez specyficzną sekwencję nukleotydów.
lepkie końce
Lernen beginnen
Krótkie, wzajemnie komplementarne odcinki DNA powstające na skutek przecięcia obu nici w sposób niesymetryczny. Można je łączyć za pomocą enzymu ligazy.
tępe końce
Lernen beginnen
Efekt symetrycznego przecięcia nici DNA przez enzymy restrykcyjne.
technika PCR
Lernen beginnen
Reakcja łańcuchowa polimerazy; metoda powielania łańcuchów DNA w warunkach laboratoryjnych. Zastosowania: klonowanie genów, identyfikowanie osób zaginionych, kryminalistyka, diagnostyka kliniczna.
sekwencjonowanie DNA
Lernen beginnen
Ustalanie kolejności nukleotydów w łańcuchu DNA.
RFLP
Lernen beginnen
Polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych; różnice w długości fragmentów DNA pociętych przez enzymy restrykcyjne
DNA fingerprinting
Lernen beginnen
Metoda polegająca na izolowaniu z komórek i sporządzaniu obrazów fragmentów DNA.
elektroforeza agarozowa
Lernen beginnen
Metoda rozdzielania białek lub kwasów nukleinowych zawieszonych w żelu w polu elektrycznym; rozdział ten wynika z różnic wielkości cząsteczek.
hybrydyzacja kwasów nukleinowych
Lernen beginnen
Zjawisko spontanicznego łączenia się komplementarnych nici kwasów nukleinowych. (wykrywanie podobieństwa ewolucyjnego na podstawie prędkości łączenia się nici)
sonda genetyczna
Lernen beginnen
Związek chemiczny, który ma zdolność łączenia się z daną substancją umożliwiając jej wykrycie.
ligacja
Lernen beginnen
Proces łączenia dwóch fragmentów lub końców nici DNA za pomocą ligazy.
denaturacja DNA
Lernen beginnen
Separacja podwójnej nici DNA na dwie pojedyncze nici na skutek zerwania wiązań wodorowych.
jąderko
Lernen beginnen
Element jądra komórkowego, stanowiący zagęszczenie chromatyny i odpowiedzialny za syntezę RNA.
antyrównoległe ułożenie nici DNA
Lernen beginnen
Polega na tym, że jeden łańcuch biegnie w kierunku od 3' do 5' a drugi od 5' do 3'.
puryny
Lernen beginnen
Adenina i guanina (podwójny pierścień)
pirymidyny
Lernen beginnen
Tymina (uracyl) i cytozyna (pojedynczy pierścień)
poliploidyzacja
Lernen beginnen
Mutacja chromosomowa; zwielokrotnienie haploidalnej liczby chromosomów. Podczas mejozy występują zaburzenia w rozdziale chromosomów do komórek/nie powstaje wrzeciono podziałowe.
monosomia
Lernen beginnen
Utrata jednego chromosomu z pary homologicznej.
trisomia
Lernen beginnen
Obecność dodatkowego chromosomu w parze homologicznej.
hemofilia
Lernen beginnen
Mutacja w genie jednego z czynników krzepnięcia krwi. Choroba recesywna, sprzężona z płcią.
daltonizm
Lernen beginnen
Zaburzenia w rozróżnianiu barw; choroba recesywna, sprzężona z płcią.
fenyloketonuria
Lernen beginnen
Brak enzymu rozkładającego fenyloalaninę; uszkodzenie układu nerwowego. Choroba autosomalna. Leczenie: dieta z małą ilością fenyloalaniny zapobiega objawom.
alkaptonuria
Lernen beginnen
Defekt w rozkładaniu tyrozyny; odkładanie ciemnego barwnika w chrząstkach i stawach. Recesywna, autosomalna.
albinizm
Lernen beginnen
Zaburzenie w wytwarzaniu melaniny. Recesywna, autosomalna.
anemia sierpowata
Lernen beginnen
Transwersja adeniny na tyminę w genie kodującym beta-globinę homoglobiny; w efekcie zmniejszona pojemność tlenowa erytrocytów. Recesywna, autosomalna.
mukowiscydoza
Lernen beginnen
Mutacja w genie, którego produkt związany jest z transportem jonów chlorkowych; w efekcie zmiany w śluzie w płucach, częste zakażenia. Recesywna, autosomalna.
pląsawica Huntingtona
Lernen beginnen
Mutacja w genie białka występującego w mózgu; zaburzenia ruchu i otępienie. Dominująca, autosomalna.
zespół cri-du-chat
Lernen beginnen
Utrata krótkiego ramienia chromosomu 5 pary; niedorozwój umysłowy, deformacje fizyczne. Autosomalna.
zespół Downa
Lernen beginnen
Trisomia 21 pary chromosomów; niedorozwój umysłowy i fizyczny, charakterystyczne rysy twarzy. Autosomalna.
zespół Turnera
Lernen beginnen
Obecność jednego chromosomu X; bezpłodność oraz często wady serca i niski wzrost. Sprzężona z płcią.
zespół Klinefeltera
Lernen beginnen
Obecność dodatkowego chromosomu X u chłopców; wysoki wzrost i kobieca budowa ciała, często bezpłodność, lekkie upośledzenie umysłowe.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.