IELTS GRAPHS

 0    92 Datenblatt    wiedzma16
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Wykres słupkowy dostarcza informacji o
Lernen beginnen
The bar graph provides information about
Daje on dane liczbowe dla
Lernen beginnen
It gives figures for
wyraźnie pokazuje,
Lernen beginnen
clearly shows
udział
Lernen beginnen
participation
dość równe
Lernen beginnen
fairly equal
wydają się być rozróżnianie
Lernen beginnen
tend to be diffrent
zgodnie z wykresem
Lernen beginnen
according to the graph
wskaźniki udziału osiągają
Lernen beginnen
with participation rates reaching
procent, odsetek
Lernen beginnen
percentage
ale prawie żadne dziewczęta
Lernen beginnen
but hardly any girls
podczas / w trakcie
Lernen beginnen
while
mniej chłopców
Lernen beginnen
fewer boys
mają niższy poziom popularności
Lernen beginnen
have lower levels of popularity
znaczący
Lernen beginnen
significant
około
Lernen beginnen
approximately
omawianych na wykresie
Lernen beginnen
reffered to on the chart
Wykres pokazuje
Lernen beginnen
the graph shows
w ciągu trzydziestu lat
Lernen beginnen
over a thirty-year period
Wykres pokazuje również ogólny trend
Lernen beginnen
the graph also shows the general trend
w tym czasie
Lernen beginnen
during this time
wykazują powolny i stały wzrost
Lernen beginnen
show a slow and steady increase
tego samego nie można powiedzieć o...
Lernen beginnen
the same cannot be said for...
po krótkim rośnie ... one pozostawały dość stałe ... gdy cena zaczęła powoli rosnąć
Lernen beginnen
after rising briefly..., they remained fairly constant... when the price did begin to increase slowly
w stałej
Lernen beginnen
in constant
Wahania
Lernen beginnen
fluctuations
w tym okresie
Lernen beginnen
throughout this period
W rzeczywistości, świeże jedzenie zosatło tylko wyrównane czasowo
Lernen beginnen
in fact, fresh food only levelled out temporarily
przez ... cena wzrosła o ponad...
Lernen beginnen
by... the price had increased by more than...
tymczasem
Lernen beginnen
meanwhile
odprowadzane są do
Lernen beginnen
is discharged into
Składniki, elementy
Lernen beginnen
components
para, opar
Lernen beginnen
vapour
komora
Lernen beginnen
chamber
W skrócie, dwa wykresy pokazują wyraźnie
Lernen beginnen
In summary, the two charts clearly show
niektóre (pewne) rodzaje
Lernen beginnen
certain types
co więcej / ponadto
Lernen beginnen
furthermore
jest nieco większa niż
Lernen beginnen
it's slightly larger than
największa różnica między obiema płciami
Lernen beginnen
the biggest differencebetween the two sexes
Na ogół, większy odsetek
Lernen beginnen
in general, a greater percentage of
podzielony
Lernen beginnen
divided
Wykresy kołowe pokazują proporcję
Lernen beginnen
the pie charts show the proportion of
widzimy, że
Lernen beginnen
we can see that
wydatek
Lernen beginnen
expenditure
w przeciwieństwie
Lernen beginnen
in contrast
w stosunku do
Lernen beginnen
compared with
ale ten był znacznie niższy
Lernen beginnen
but this was much lower
Ogólnie rzecz biorąc, te dane wskazują,
Lernen beginnen
overall, the data indicates
wykres pokazuje procent ..., tematycznie
Lernen beginnen
the graph show the precentage of..., by subject
wyniki dla ... były mniej więcej porównywalne, równoważne, to samo w
Lernen beginnen
results for... were roughly comparable, equivalent, the same in
było kilka istotnych różnic
Lernen beginnen
there were some significant differences
znacznie, znacznie, wokół% wyższa
Lernen beginnen
considerably, much, around% higher
na więcej niż%
Lernen beginnen
over, more than %
była wyższa niż% / dane/ percenage / stopa karnet / wynik dla...
Lernen beginnen
was % higher than that/ the figure/the percentage/the pass rate / the result for...
finnaly, ponad połowa ludzi
Lernen beginnen
finnaly, more than half the people
podczas gdy
Lernen beginnen
whereas
Ten raport podsumowuje informacje dotyczące całkowitej LICZBA
Lernen beginnen
This report summarises information on the total numer of
ze szczególnym naciskiem na...
Lernen beginnen
with specific focus on...
kwalifikacyjne
Lernen beginnen
qualifiers
z łącznie 7583 studentów, tylko% stanowili mężczyźni
Lernen beginnen
out of total of 7583 students, only % were male
Spadek ten jest 2%
Lernen beginnen
this is drop of 2%
Ogólnie można stwierdzić, że
Lernen beginnen
In general it can be seen that
znacznie przewyższają liczebnie
Lernen beginnen
vastly outnumbered by
stopniowo spada
Lernen beginnen
is gradually dropping
Widać na wykresie linia procentowy
Lernen beginnen
The line graph shows percentage
widzimy, że
Lernen beginnen
we can see that
w 1980 i 1990 nastąpił gwałtowny wzrost
Lernen beginnen
during the 1980s and 1990s there was a sharp increase in
spadła do 5% w 3902
Lernen beginnen
went down to 5% in 3902
tendencję dla ... był podobny do...
Lernen beginnen
the tend for the ... was similar to...
stopniowo zmniejsza się do mniej niż
Lernen beginnen
gradually decreased to less than
wahał sie nieco
Lernen beginnen
fluctuated slighlty
pozostała bez zmian
Lernen beginnen
remained steady
tabel podaje informacje na...
Lernen beginnen
the tabel gives information on the...
sth wzrosła
Lernen beginnen
sth increased
stanowiły zaledwie %
Lernen beginnen
accounted for %
jednakże
Lernen beginnen
however
mniej niż oba
Lernen beginnen
less than both
wykres pokazujący informacje na temat
Lernen beginnen
the graph gives information about
to pokazuje
Lernen beginnen
it shows
jak widać z wykresu
Lernen beginnen
as can be seen from the graph
stopniowo / równomiernie
Lernen beginnen
steadily
Następnie, ilość wzrosła dramatycznie do
Lernen beginnen
after that, the number rose dramatically to
inny wzór
Lernen beginnen
different pattern
stopniowy wzrost do
Lernen beginnen
gradual rise to
wykresy pokazują
Lernen beginnen
the diagrams show
został przekształcony sth
Lernen beginnen
was turned into sth
co więcej / ponadto
Lernen beginnen
furthermore
w wyniku tego
Lernen beginnen
as a result of this
bez zmian
Lernen beginnen
unchanged
podczas tego okresu
Lernen beginnen
during this period
Oprócz sth
Lernen beginnen
in addition to sth
stąd
Lernen beginnen
hence
zmniejszona o połowę
Lernen beginnen
reduced by a half

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.