IELTS - reading

 0    96 Datenblatt    biuro627
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rural
I'm going to move into a rural cottage when I retire.
Lernen beginnen
wiejski
Na emeryturze przeprowadzę się do wiejskiej chatki.
seeking advice
Seeking and giving advice are central to effective leadership and decision making.
Lernen beginnen
zasięgnięcia porady
in proportion to
Life shrinks or expands in proportion to one's courage.
Lernen beginnen
w stosunku do
mulling over
I begin mulling over ideas for a new project.
Lernen beginnen
rozmyślałem nad
turning up
Her name is always turning up in the gossip columns.
Lernen beginnen
stawili się
peak periods
During peak periods, hospital capacity in NJ appears to be extremely constrained.
Lernen beginnen
okresy szczytowe
income
gross income
Lernen beginnen
dochód
przychód brutto, dochód brutto
gain from something
We do know, though, who stands to gain from this breakdown and who stands to lose.
Lernen beginnen
zyskać coś, skorzystać na czymś
take account of
We must, of course, take account of intellectual property.
Lernen beginnen
wziąć coś pod uwagę, uwzględnić
try out something
It's just the things you try out to kind of make it work better.
Lernen beginnen
wypróbować coś
dazzle
Your beauty is so dazzling.
Lernen beginnen
oślepiać, blask, lśnienie
endangered
The endangered species.
Lernen beginnen
zagrożony
Zagrożony wyginięciem gatunek.
breeding
dog breeding
Lernen beginnen
hodowla
hodowla psów
habitat
natural habitat
Lernen beginnen
siedlisko
naturalne środowisko
shrink - shrank - shrunk
shrink-wrap pack
Lernen beginnen
kurczyć się; psychiatra
zgrzewka
capacity, payload
disk capacity
Lernen beginnen
pojemność, ładowność
pojemność dysku
constrain
We've got to constrain income, the bonus culture incomes at the top.
Lernen beginnen
zmusić, ograniczać
Należy ograniczyć dochody i dodatkowe korzyści kulturowe wyżyn społecznych.
flop
People want to see the hit and stay away from the flop.
Lernen beginnen
fiasko, plajta
Ludzie chcą zobaczyć hit, a nie klapę.
judiciously
I turn to you, Madam Commissioner, to ask you to act judiciously.
Lernen beginnen
rozważnie
Zwracam się do pani komisarz o roztropne działania.
prod
But she was prodding me in the back with it.
Lernen beginnen
szturchnąć, kłuć, dźgać, popędzać, skłaniać, doping, szturchnięcie, pchnięcie
Ale ona szturchała mnie tym w plecy.
at long last
Lernen beginnen
nareszcie, w końcu
take a stand
Lernen beginnen
zająć stanowisko
skim
scan
Lernen beginnen
przejrzeć (np. tekst)
przebiegać wzrokiem, przeskanować
skimmed milk
Now, the buttermilk that you get is actually low-fat or skim milk.
Lernen beginnen
mleko odtłuszczone
Obecnie maślanka, którą dostajesz, to po prostu chude lub odtłuszczone mleko.
pace
The changes took place in surprisingly rapid pace.
Lernen beginnen
tempo
Zmiany były przeprowadzane w zaskakująco szybkim tempie.
sift
But in the back of his mind he sifted what she said.
Lernen beginnen
przesiać, pruszyć, dokładnie badać
Ale w swej głowie dokładnie analizował, co powiedziała.
sift something out from something
Dan sifted the impurities out of the flour.
Lernen beginnen
oddzielać coś od czegoś
Dan oddzielił nieczystości od mąki.
impurities
This impurity should be considered a substance with carcinogenic potential in humans.
Lernen beginnen
zanieczyszczenia
Zanieczyszczenie to należy uznać za substancję potencjalnie rakotwórczą dla ludzi.
radiant
Lernen beginnen
promienny, rozpromieniony
vow
Let's make a vow never to mention his name again.
Lernen beginnen
ślub, przyrzeczenie
Złóżmy przysięgę, żeby nigdy już nie wspominać jego imienia.
savage
These people are savages.
Lernen beginnen
brutalny, okrutny; dzikus; wypasiony
Ci ludzie to dzikusy
uphold
I shall always rigorously, decisively and correctly uphold that here.
Lernen beginnen
podtrzymywać, stać na straży
Będę zawsze rygorystycznie, stanowczo i we właściwy sposób przestrzegać tej zasady.
amusement
If that amusement park were rusty and falling apart, you'd never go on the ride.
Lernen beginnen
rozrywka, rozbawienie, wesołość
Gdyby wesołe miasteczko było zardzewiałe i rozpadające się, nigdy byś do niego nie poszedł.
infidel
We're not all angry fanatics who want to kill the infidel.
Lernen beginnen
niewierny
Nie wszyscy jesteśmy wściekłymi fanatykami, którzy chcą zabić wszystkich niewiernych.
sullen
Lernen beginnen
ponury, nadąsany, posępny; pochmurny
leap
to leap up
Lernen beginnen
skok, przeskoczyć, sus
skoczyć na równe nogi
adjust
I adjust to new places very easily.
Lernen beginnen
przystosowywać się, dopasowywać się, nastawiać, nastrajać, regulować, poprawiać, wyrównywać
Przystosowuję się do nowych miejsc bardzo łatwo.
dwarf
Do you know the fairy tale about the Snow White and the dwarves?
Lernen beginnen
karzeł, krasnoludek
Znasz bajkę o Królewnie Śnieżce i krasnoludkach?
snap
He heard a snap under his feet as he stepped on a twig. I'm sorry I always snapping at you.
Lernen beginnen
trzask (np. łamanej gałęzi), kłapnięcie (zębów), fotka, żart, dowcip
Usłyszał pod swoimi stopami trzask gdy nadepnął na gałąź. Przepraszam, że zawsze z ciebie żartowałam.
combined
Combine flour, milk and butter in a bowl.
Lernen beginnen
połączony
Wymieszaj mąkę, mleko i masło w misce.
deadly
It is a deadly weapon. I'm deadly serious.
Lernen beginnen
śmiercionośny, śmiertelny
To jest śmiercionośna broń. Jestem śmiertelnie poważny.
praise
He's been praised many times for his excellent grades.
Lernen beginnen
pochwała, błogosławić
On był wiele razy wychwalany za swoje świetne oceny.
immune
Tell your doctor if you have been treated with medicines that may reduce your immune
Lernen beginnen
odporny, uodporniony
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków, które mogą osłabiać system immunologiczny.
resistance
water resistance; resistance movement
Lernen beginnen
opór, sprzeciwianie się
wodoodporność, ruch oporu
thus
She had a baby and thus quit her job.
Lernen beginnen
tak więc / tym samym
Ona urodziła dziecko i dlatego zrezygnowała z pracy.
blunder
A woman died as a result of a doctor's blunder.
Lernen beginnen
pomyłka, gafa
Kobieta zmarła w wyniku pomyłki lekarza.
maintain
You must maintain a steady temperature to bake this cake properly.
Lernen beginnen
utrzymać
Należy utrzymać stałą temperaturę, żeby poprawnie upiec to ciasto.
sparingly
Therefore, they should be used sparingly and prudently.
Lernen beginnen
oszczędnie
Dlatego należy używać ich w oszczędnie i rozważnie.
convenience
From this moment I will, without remorse, suit my convenience.
Lernen beginnen
wygoda; toaleta publiczna
Od tej chwili, bez wyrzutów sumienia, będę postępować tak, jak mi wygodnie.
retrieve password
Lernen beginnen
przypomnij hasło
carry out
More experiments have to be carried out.
Lernen beginnen
wykonać, spełniać (obietnicę)
Musi zostać przeprowadzonych więcej eksperymentów.
estimate
They estimated the value of the car at $15000.
Lernen beginnen
oszacowanie
Oni oszacowali wartość samochodu na 15000 dolarów.
whether
Official did not say whether they were men or women.
Lernen beginnen
czy
Urzędnik nie powiedział czy byli to mężczyźni czy kobiety.
terrestial
You can find spiders in nearly every terrestrial habitat.
Lernen beginnen
naziemna, ziemski
Możesz znaleźć pająki prawie w każdym środowisku lądowym.
revenue
You must declare your revenue on your income tax form.
Lernen beginnen
przychód
Musisz zadeklarować swój dochód na formularzu podatku dochodowego.
obstruction
The obstruction of this road could lead to major issues.
Lernen beginnen
przeszkoda, zablokowanie, zatkanie
Zablokowanie tej drogi może prowadzić do sporych problemów.
spot
Neither of them looked at the spot.
Lernen beginnen
miejsce
Żadne z nich nie popatrzyło w to miejsce.
feasible
This is not feasible,
Lernen beginnen
wykonalny, możliwy, prawdopodobny
To niewykonalne.
dull
His life had been dull and lonely before he met her.
Lernen beginnen
nieciekawy, nudny
Jego życie było nieciekawe i samotne, zanim ją poznał.
release
This is the latest release of my book.
Lernen beginnen
uwolnienie; wydanie (książki)
To jest najnowsze wydanie mojej książki.
engage
I don't want to engage in politics.
Lernen beginnen
angażować, zajmować się
Nie chcę zajmować się polityką.
span
We distinguish long term and short term memory span.
Lernen beginnen
okres (czasu), rozpiętość
Wyróżniamy pamięć długo i krótko terminową.
wage
Are you satisfied with your wage?
Lernen beginnen
płaca / zarobki
Czy jesteś zadowolony ze swoich zarobków?
sensible
She answered him sensibly.
Lernen beginnen
rozsądny, mądrze
Ona odpowiedziała mu rozważnie.
anxious
My mother is always anxious about me.
Lernen beginnen
zaniepokojony, zniecierpliwiony
Moja mama zawsze się o mnie niepokoi.
attempt
Do not attempt to use them.
Lernen beginnen
próba
Nie próbuj ich używać.
fade
The red area will fade over the next few days.
Lernen beginnen
zgasnąć; blednąć
Zaczerwienienie ustąpi w ciągu paru dni
dye
I dipped the material into the dye.
Lernen beginnen
barwnik, farba
Zanurzyłem materiał w barwniku.
lawn
He stepped out onto the lawn.
Lernen beginnen
trawnik
On wyszedł na trawnik.
idle
It is time to replace idle talking by real work.
Lernen beginnen
leniwy; nieczynny
Czas zastąpić czczą gadaninę rzeczywistą pracą.
threat
I won't tolerate him making threats to me.
Lernen beginnen
groźba, zagrożenie
Nie będę tolerował jego gróźb.
flee, fled, fled
Christians in Iraq, too, have already fled en masse.
Lernen beginnen
uciec, wymknąć się
Chrześcijanie w Iraku także podjęli już masową ucieczkę.
immense
This led to immense problems, even sometimes to violence.
Lernen beginnen
ogromny, świetny, wspaniały
Prowadziło to do olbrzymich problemów, czasami nawet przemocy.
nutrients, nutrients
The most valuable nutrients of the potato are in the skin.
Lernen beginnen
odżywki, odżywki; składniki odżywcze
Najbardziej wartościowe składniki odżywcze ziemniaka są w skórce.
bugbear
The bureaucracy is the bugbear of the Union.
Lernen beginnen
problem, szkopuł (coś, co denerwuje); postrach, straszak (przyczyna obaw)
Biurokracja jest zmorą unii.
diverse
They come from diverse social backgrounds.
Lernen beginnen
różnorodny
Oni pochodzą ze zróżnicowanych środowisk społecznych.
pristine
I bought a 5-month-old washing machine in a pristine condition.
Lernen beginnen
dziewiczy, nieskazitelny, idealny
Kupiłem pięciomiesięczną pralkę w idealnym stanie.
redundant
To keep the company alive half of the workforce was made redundant.
Lernen beginnen
zbędny, bezrobotny
Aby utrzymać firmę przy życiu, połowa personelu została zwolniona.
woes
The causes of our present woes are political.
Lernen beginnen
nieszczęścia, kłopoty, cierpienie
Przyczyny naszej obecnej niedoli są polityczne.
wheat
Looking out the window she saw fields of wheat.
Lernen beginnen
pszenica
Wyglądając za okno zobaczyła pola pszenicy.
unspoilt
Lernen beginnen
niezniszczone, niezepsuty (o osobie)
spoil - spoilt - spoilt
You always have to spoil everything! I don't want to spoil your fun.
Lernen beginnen
psuć, zepsuty, rozpieszczony (człowiek)
Zawsze musisz wszystko popsuć! Nie chcę ci zepsuć zabawy.
approach
Let's try a different approach.
Lernen beginnen
podejście, zwracać się; metoda
Spróbujmy innego podejścia.
must have it all
Lernen beginnen
musi mieć wszystko
remember + gerund
She remembers applying for the second mortgage last week.
Lernen beginnen
to have the memory of doing an action / pamiętać, że się coś robiło/zrobiło
pamiętaj + gerund (rzecz. odczas.)
Pamięta, że ubiegała się o drugi kredyt hipoteczny w zeszłym tygodniu.
remember + infinitive
Did you remember to explain the reasons behind the current bear market?
Lernen beginnen
to do an action you should do / pamiętać, aby coś zrobić
Czy pamiętasz, aby wyjaśnić przyczyny obecnej bessy?
will always remember doing
I will always remember going to the horse racing when I was a kid.
Lernen beginnen
będzie zawsze pamiętać robi
Zawsze będę pamiętał, jak poszedłem na wyścigi konne, kiedy byłem dzieckiem.
remember sb doing sth
I remember her saying something about marriage.
Lernen beginnen
pamiętam, że ktoś coś zrobił
Pamiętam, jak mówiła coś o małżeństwie.
remember
Please remember me to your parents.
Lernen beginnen
pozdrowić
Proszę pozdrów ode mnie swoich rodziców.
needless to say
Needless to say I like the Rolling Stones.
Lernen beginnen
rzecz jasna; nie trzeba dodawać, że...
Nie trzeba dodawać, że lubię Rolling Stonesów.
prefer something to something
I prefer swimming to sailing.
Lernen beginnen
woleć coś do czegoś
Wolę pływanie wpław od żeglowania.
would prefer to do sth. than to do sth. (else)
I would prefer to swim than to sail.
Lernen beginnen
woleć robić coś, a nie coś innego w danej sytuacji
Wolałbym popłynąć wpław niż żeglować.
would rather do sth. than sth. (else)
I would rather swim than sail.
Lernen beginnen
woleć robić coś, a nie coś (innego)
Wolałbym płynąć wpław niż żeglować.
heavily
She smokes heavily - more than a pack a day.
Lernen beginnen
ciężko
Ona dużo pali - więcej niż paczkę dziennie.
inference
Tell me if my inference gets illogical.
Lernen beginnen
wnioskowanie
Zwróć mi uwagę, jeżeli moje wnioskowanie stanie się nielogiczne.
comprehension
This affair is beyond my comprehension.
Lernen beginnen
zrozumienie
Ta sprawa przekracza moją zdolność pojmowania.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.