Krew - histologia

 0    109 Datenblatt    kirjava
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Ciśnienie osmotyczne krwi (co utrzymuje + wartość)
Lernen beginnen
albuminy; 300mOsm/l
Hemopoeza / hematopoeza
Lernen beginnen
wytwarzanie elementów morfotycznych krwi w szpiku kostnym w życiu pozapłodowym
Hemocytopoeza pierwotna (czas, miejsce)
Lernen beginnen
Proces wytwarzania elementów morfotycznych krwi rozpoczynający się w 2 tyg życia płodowego w ścianie pęcherzyka żółtkowego
Początek erytropoezy (czas, miejsce)
Lernen beginnen
6 tydzień rozwoju, wątroba i śledziona
Granulo/mono//limfo/megakariocytopoeza (czas i miejsce)
Lernen beginnen
2 miesiąc rozwoju, wątroba i śledziona, grasica dla limfocytopoezy
Miejsce hemocytopoezy między 2 a 3 mcem rozwoju
Lernen beginnen
Szpik kostny obojczyka, potem innych kości
Zanik hemocytopoezy w wątrobie i śledzionie
Lernen beginnen
Okres okołoporodowy
Erytrocyty - liczebność (3)
Lernen beginnen
1) mężczyźni - 5mln/mm^3, 2) kobiety - 4,5mln/mm^3, 3) noworodki - do 7mln/mm^3
Czynniki (1) zwiększające liczbę erytrocytów oraz (2) zmieniające ich liczbę
Lernen beginnen
1) niskie ciśnienie atmosferyczne, hormony sterydowe, 2) erytropoetyna
Długość życia erytrocytów
Lernen beginnen
ok. 120 dni
Niszczenie erytrocytów
Lernen beginnen
Układ siateczkowo-śródbłonkowy
Kształt i wymiary erytrocytu (normocytu)
Lernen beginnen
Dwuwklęsły krążek; grubość 1,8μm; średnica 7,5-8,7μm
Anizocytoza
Lernen beginnen
Występowanie krwinek czerwonych o różnych kształtach i rozmiarach (mikro i makrocyty)
Wybarwianie erytrocytów
Lernen beginnen
Eozyna i hematoksylina na różowo
Spektryna
Lernen beginnen
Białko szkieletowe utrzymujące charakterystyczny kształt erytrocytu
Skład hemoglobiny
Lernen beginnen
hem (część barwnikowa wiążące Fe) + globina (część białkowa)
Budowa hemoglobiny
Lernen beginnen
Tetramer zbudowany z dwóch par łańcuchów polipeptydowych - α (141 aminokwasów) i β (145 aminokwasów), grupa hemowa na końcu każdego łańcucha
Hemoglobina F
Lernen beginnen
Hemoglobina płodowa o innym składzie aminokwasów i większym powinowactwie tlenowym niż hemoglobina osoby dorosłej
Organella erytrocytu
Lernen beginnen
Brak jądra, mitochondriów, rybosomów, centrum komórkowego; obecne ziarna ferrytyny w cytoplazmie
Glikoproteina grupy krwi A
Lernen beginnen
N-acetylo-D-galaktozamina
Glikoproteina grupy krwi B
Lernen beginnen
D-galaktoza
Układ grupowy krwi
Lernen beginnen
Czynne glikoproteiny na powierzchniach komórek i przeciwciała przeciwko substancjom grupowym krwi (γ-globuliny)
Źródło energii erytrocytów
Lernen beginnen
Beztlenowe spalanie glukozy (z powodu braku erytrocytów)
Oksyhemoglobina
Lernen beginnen
Zredukowana hemoglobina związana z tlenem
Retikulocyty
Lernen beginnen
Niedojrzałe erytrocyty, zawierające pozostałości jądra komórkowego, mitochondria, rybosomy i aparat Golgiego.
Pierścienie Cabota
Lernen beginnen
Barwiące się zasadochłonnie struktury w retikulocytach, prawdopodobnie pozostałości błony jądrowej.
Ciałka Howell-Jollyego
Lernen beginnen
pozostałości chromatyny jądrowej w erytrocytach
Retikulocytoza
Lernen beginnen
Stan zwiększenia ilości retikulocytów we krwi (norma: 1-2% krążących erytrocytów)
Kolejność rozwoju erytrocytu z komórki pluripotencjalnej (7)
Lernen beginnen
kom pluripotencjalna -> proerytroblast -> erytroblast zasadochłonny (normoblast wczesny) -> erytroblast wielobarwliwy (normoblast pośredni) -> erytroblast kwasochłonny (normoblast) -> retikulocyt -> erytrocyt
Proerytroblast - średnica, cechy
Lernen beginnen
20-25μm; jądro z jednym lub dwoma jąderkami, zasadochłonna cytoplazma (polirybosomy i siateczka śródplazmatyczna)
Erytroblast zasadochłonny - średnica, cechy
Lernen beginnen
16-18μm; powstały z podziałów mitotycznych proerytroblastu; duże jądro, zasadochłonna cytoplazma; POCZĄTEK SYNTEZY HEMOGLOBINY
Erytroblast wielobarwliwy - średnica, cechy
Lernen beginnen
12-15μm; skondensowane jądro, ciałka Howella-Jollyego; obecna hemoglobina - kwasochłonna, polirybosomy - zasadochłonne
Syndersomy
Lernen beginnen
Ziarna białkowe zbudowane z ferrytyny w erytroblastach wielobarwliwych
Erytroblast kwasochłonny - średnica, cechy
Lernen beginnen
10-12μm; silnie skonsensowane jądro, brak innych organelli, dojrzewając pozbywa się jądra wraz z rąbkiem cytoplazmy
Retikulocyt - średnica, cechy, czas życia
Lernen beginnen
ok. 9μm; kwasochłonna cytoplazma z resztkami RNA, aparatu Golgiego, niewiele mitochondriów; czas życia ok 3 dni
Czas trwania erytropoezy
Lernen beginnen
5-7 dni
Podział krwinek białych
Lernen beginnen
Granulocyty (neutrofile, eozynofile, bazofile) i agranulocyty (monocyty, limfocyty)
Liczba krwinek białych we krwi
Lernen beginnen
4-9 tysięcy/ 1mm^3 krwi
HLA
Lernen beginnen
ludzkie antygeny zgodności tkankowej występujące na powierzchni leukocytów i płytek krwi
Leukopenia
Lernen beginnen
Stan, w którym we krwi jest za mało leukocytów
Leukocytoza
Lernen beginnen
Stan, w którym we krwi jest za dużo leukocytów
Neutrofile - średnica, liczba; cecha charakterystyczna
Lernen beginnen
12-15μm; 45-65% wszystkich leukocytów; jądro składające się z 2-5 płatów
Skala Arnetha
Lernen beginnen
skala porządkujące leukocyty w grupy w zależności od ilości płatów w jądrze
Pałeczka dobosza
Lernen beginnen
Silnie wybarwione, skonsensowane fragmenty jądra, widoczne w ok. 3% komórek
Diapedeza
Lernen beginnen
Proces przenikania neutrofilów z krwi do tkanki łącznej
Cytoplazma neutrofilów
Lernen beginnen
kwasochłonna, zawiera glikogen, nieliczne mitochondria, fragemnty aparatu Golgiego, ziarnistości: azurochłonne, wtórne, trzeciego typu
Ziarnistości azurochłonne neutrofilów - zawartość
Lernen beginnen
Fosfataza kwaśna, lizozym, elastaza, mieloperoksydaza, oksydaza D-aminokwasów
Zawartość ziarnistości wtórnych/specyficznych neutrofilów
Lernen beginnen
kolagenzaza, laktoferryna, białka wiążące wit. B12, defensyny, fagocytyny, H2O2
Defensyny
Lernen beginnen
białka kationowe o działaniu przeciwbakteryjnym obecne w ziarnistościach wtórnych neutrofilów
Zawartość ziarnistości trzeciego typu neutrofilów
Lernen beginnen
żelatynaza (enzym degradujący tkanki, w szczególności substancę międzykomórkową)
Fosfataza zasadowa
Lernen beginnen
enzym w cytoplazmie neutrofilów, oznaczenie jeso poziomu ma znaczenie w diagnostyce
receptory dla fragmentu Fc IgG
Lernen beginnen
receptory występujące na powuerzchni neutrofilów, mają znaczenie przy opłaszczaniu i fagocytozie bakterii
Pochodne kwasu arachidonowego
Lernen beginnen
Leukotrieny, lipoksyny - mediatory procesu zapalnego
Funkcja neutrofilów
Lernen beginnen
udział w procesach zapalnych
Eozynofile - średnica, ilość; jądro
Lernen beginnen
10-14μm; 2-5% wszystkich leukocytów; jądro "okularowe" dwupłatowe
Ziarnistości eozynofili
Lernen beginnen
głównie białko zasadowe MBP, białko kationowe eozynofili ECP, neurotoksyna eozynofilowa EDN, fosfataza kwaśna, peroksydaza EPO, histaminaza, arylsulfataza degradująca glikozaminoglikany
MBP
Lernen beginnen
główne białko zasadowe, ułatwia przyleganie eozynofilów do pasożyta
ECP
Lernen beginnen
białko kationowe eozynofilów, działające bakteriobójczo (podobnie do defensyn)
Powierzchnia błony eozynofilów
Lernen beginnen
receptory IgG, IgE, dopełniacza
Eozynofile - funkcja
Lernen beginnen
Rozwój procesów alergicznych, prezentowanie antygenów
Substancje pobudzające produkcję eozynofilów
Lernen beginnen
interleukina 5 (Il5), interleukina 3 (Il3), GM-CSF (czynnik stymulujący monocyty i granulocyty)
Bazofile - średnica, ilość
Lernen beginnen
9-12μm; 0,5-1% wszystkich leukocytów
Bazofile - budowa
Lernen beginnen
Podobne do komórek tucznych, jądro 1-3 płatowe, duże ziarnistości zajmujące prawie całą cytoplazmę
Zawartość ziarnistości bazofilów
Lernen beginnen
kwaśne śluzowielocukry, substancje biologicznie czynne (histaminy, heparyny, serotoniny), eozynofilowy czynnik chemotaktyczny ECF-A, wolnoreagujący czynnik anafilaksji SRS-A
Stadia rozwojowe granulocytu (6 etapów)
Lernen beginnen
kom. pluripotencjalna -> mieloblast -> promielocyt -> mielocyt -> metamielocyt -> granulocyt
Mieloblast
Lernen beginnen
Komórka duża, kulista, zasadochłonna cytoplazma, duże, okrągłe jądro
Promielocyt
Lernen beginnen
Większy od mieloblastu, charakterystyczne ziarnistości w cytoplazmie, im komórka dojrzalsza, tym ziarnistoście większe i liczniejsze.
Mielocyt
Lernen beginnen
Różnicowanie na neutro, eozyno i bazofile
Metamielocyt
Lernen beginnen
Stopniowo dojrzewa do granulocytu, nie dzieli się, znikają ziarenka pierwotne (z wyjątkiem neutrofilów), jądro przechodzi w formę pałeczkowatą ze stopn iową segmentacją
Czas trwania granulopoezy
Lernen beginnen
3-9 dni
Podział krwinek białych nieziarnistych
Lernen beginnen
Monocyty i limfocyty (B, T, NK)
Monocyty - średnica i ilość
Lernen beginnen
do 20μm; 4-8% wszystkich leukocytów
Monocyty - organella i cechy
Lernen beginnen
Jądro - duże, nerkowate; aparat Golgiego - z peroksydazą; cytoplazma zasadochłonna; lizosomy
Zawartość lizosomów w monocytach
Lernen beginnen
fosfataza kwaśna, arylsulfataza, peroksydaza, katepsyna G, TNF-α
Czas życia monocytów
Lernen beginnen
We krwi 2-4 dni, w tkankach kilka-kilkanaście miesięcy
Funkcja makrofagów
Lernen beginnen
enzymatyczne niszczenie ogniska zapalnego, fagocytoza
Stadia rozwoju monocytu
Lernen beginnen
kom. pluripotencjalna -> monoblast -> promonocyt -> monocyt
Limfocyty - średnica, ilość
Lernen beginnen
8-15μm; 25-45% wszystkich leukocytów
Podział limfocytów pod względem wielkości
Lernen beginnen
Małe (⌀8-9μm); Średnie (⌀ ok. 10μm); Duże (⌀>10 μm)
Podział limfocytów ze względu na antygeny powierzchniowe
Lernen beginnen
Limfocyty B, T, NK
Limfocyty B - ilość, migrowanie
Lernen beginnen
ok. 30% wszystkich limfocytów; szpik kostny -> inne narządy
Limfocyty B - dojrzewanie, różnicowanie
Lernen beginnen
Dojrzewają w tkankach obwodowych z małych nieaktywnych komórek do dużych aktywnych; różnicują się do komórek plazmatycznych produkujących przeciwciała
Klasy przeciwciał produkowanych przez plazmocyty
Lernen beginnen
IgG, IgM, IgA, IgE, IgD
Klon
Lernen beginnen
populacja limfocytów powstająca z jednego aktywowanego limfocytu
Przeciwciało monoklonalne
Lernen beginnen
Przeciwciało produkowane przez komórkę-klona limfocytu
Grudki chłonne w węzłach chłonnych
Lernen beginnen
miejsca szczególnie licznego występowania limfocytów B w formach AKTYWNEJ i NIEAKTYWNEJ
Limfocyty T - liczebność, migracja
Lernen beginnen
ok. 60% wszystkich limfocytów; szpik kostny -> grasica (dojrzewanie) -> narządy limfatyczne obwodowe <-> krew i limfa
Limfocyty Th - pomocnicze - funckja
Lernen beginnen
produkują limfokiny stymulujące limfocyty B do produkcji przeciwciał i aktywujące makrofagi
Białko powierzchniowe CD4
Lernen beginnen
na powierzchni limfocytu Th białko CD4 wiąże się z MHC klasy II
Limfocyty Ts supresorowe - funkcja
Lernen beginnen
kontrolują aktywność innych limfocytów i komórek układu odpornościowego
Białko powierzchniowe CD8
Lernen beginnen
Białko markerowe powierzchni limfocytów Ts i Tc
Limfocyty Tc cytotoksyczne - funkcja
Lernen beginnen
bezpośrednie zabijanie komórek zakażonych wirusami i nowotworowych na drodze efektu cytotoksycznego; odporność komórkowa
Recyrkulacja
Lernen beginnen
zjawisko wielokrotnego przechodzenia limfocytów T i B z krwi do tkanek i odwrotnie
Limfocyty NK (limfocyty null) - liczba, cechy
Lernen beginnen
ok. 10% wszystkich limfocytów; lizosomy; zdolność do spontanicznego niszczenia komórek, zwłaszcza nowotworowych
Limfocytopoeza - stadia rozwoju limfocytu
Lernen beginnen
kom. pluripotencjalna -> limfoblast -> prolimfocyt -> limfocyt
Trombocyty - wymiary, ilość; opis
Lernen beginnen
⌀ ok. 2μm; 150 000 - 400 000/1mm^3 krwi; bezjądrzaste fragmenty megakariocytów
Hialomer
Lernen beginnen
przezroczysta, bezziarnista część cytoplazmy trombocytów; dwa systemy kanalikowe
Cyklooksygeneza
Lernen beginnen
enzym aktywny w kanalikach zamkniętych hialomeru, związany z tworzeniem tromboksanów
Jony Ca2+
Lernen beginnen
Obecne w kanalkach hialomeru, odgrywające rolę w procesach krzepnięcia
Granulomer
Lernen beginnen
środkowa część cytoplazmy trombocytu z ziarnistościami
Białka biorące udział w tworzeniu skrzepu
Lernen beginnen
aktyna, miozyna, białka mikrotubul
Ziarnistości występujące w granulomerze
Lernen beginnen
Ziarna α, ziarna gęste, lizosomy, mikroperoksysomy
Skład ziaren α
Lernen beginnen
peptydy - płytkopochodny czynnik wzrostu PDGF, czynnik von Willebranda i białka biorące udział w krzepnięciu (fibrynogen, tromboplastyna)
Skład ziaren gęstych
Lernen beginnen
difosforan adenozyny ADP, serotonina, histamina, jony wapnia
skład lizosomów
Lernen beginnen
kwaśne fosfatazy, arylosulfataza
Stadia rozwoju płytek krwi
Lernen beginnen
kom. pluripotencjalna -> megakarioblast -> promegakariocyt -> megakariocyt -> trombocyt
Megakarioblast - średnica, cechy
Lernen beginnen
⌀ ok. 50μm; duże nerkowate jądro, zasadochłonna cytoplazma
Promegakariocyt
Lernen beginnen
liczniejsze ziarnistości i bardziej podzielone jądro
Megakariocyt - komórka olbrzymia szpiku kostnego
Lernen beginnen
⌀ ok. 150μ; duże, pofragmentowane jądro, obfita siateczka śródplazmatyczna; dzieli się wielokrotnie, czego efektem jest powstanie płytek krwi

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.