ksh_z o.o. _nadzór

 0    56 Datenblatt    threeblackcats
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nadzór, kontrola
Lernen beginnen
supervision over
prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi
Lernen beginnen
the right of supervision shall be conferred upon each shareholder
przeglądać księgi i dokumenty
Lernen beginnen
inspect the books and documents
znaczna szkoda
Lernen beginnen
material damage
kierownik oddziału lub zakładu
Lernen beginnen
head of department or plant
główny ksiegowy
Lernen beginnen
chief accountant
radca prawny i adwokat
Lernen beginnen
attorney-at-law and advocate
sprawować stały nadzór
Lernen beginnen
exercise permanent supervision
stan faktyczny
Lernen beginnen
the facts
jest obecna co najmniej połowa jej członków
Lernen beginnen
at least one-half of its members are present
środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Lernen beginnen
means of direct communication facilities
przewodniczący i wiceprzewodniczący rady nadzorczej
Lernen beginnen
the chairman and deputy chairman of the supervisory board
regulamin rady nadzorczej
Lernen beginnen
by-laws of the supervisory board
wezwać kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
call upon sb to do sth
zbadanie rachunkowości oraz działalności spółki
Lernen beginnen
evaluate the company's accounts and operations
biegły rewident
Lernen beginnen
the certified auditor
stan kasy
Lernen beginnen
cash at hand
dokonać inwentaryzację składników aktywów i pasywów spółki
Lernen beginnen
carry out an inventory of the company's assets and liabilities
odczytać w całości
Lernen beginnen
read in full
wykazać nadużycie
Lernen beginnen
reveal abuse
rażące nadużycie prawa
Lernen beginnen
gross violation of law
pomoc
Lernen beginnen
assistance
badanie
Lernen beginnen
audit
oddział (część kodeksu)
Lernen beginnen
part
zgromadzenie wspólników
Lernen beginnen
shareholders' meeting
postanowienie
Lernen beginnen
decision
dział (część kodeksu)
Lernen beginnen
section
nabycie dla spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości
Lernen beginnen
acquisition for the company of real property or an interest therein
wartość dwukrotnie przekraczająca wysokość kapitału zakładowego
Lernen beginnen
a value twice the amount of the share capital
pisemne głosowanie jest wyłączone
Lernen beginnen
a vote in writing on... shall be not possible
umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Lernen beginnen
placing certain matters on the agenda
uchwała rozstrzygająca czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka
Lernen beginnen
a conclusive resolution as to whether the company is to bear the costs of convening and holding the meeting
zawiadomienie
Lernen beginnen
notice
nadane pocztą kurierską
Lernen beginnen
sent by courier
wnioski o charakterze porządkowym
Lernen beginnen
motions of an organisational natrue
uchwalić
Lernen beginnen
resolve
na każde 10 złotych wartości nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada 1 głos
Lernen beginnen
shares of unequal value shall carry one vote per PLN 10 of the nominal share value
księga protokołów
Lernen beginnen
the minutes' book
istotna zmiana
Lernen beginnen
material change
uszczuplenie praw udziałowych
Lernen beginnen
restriction of rights attached to shares
głosowanie jest jawne
Lernen beginnen
voting shall be open
tajne głosowanie zarządza się
Lernen beginnen
a secret ballot shall be ordered
pociągnąć kogoś do odpowiedzialności
Lernen beginnen
hold sb liable
uchylenie tajności głosowania
Lernen beginnen
repealing the secrecy of vote on
Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów
Lernen beginnen
where the minutes are taken by a notary, the m.b. shall file an excerpt from the minutes to the minutes' book
w protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników
Lernen beginnen
the minutes shall acknowlegde the correctness of the convening of the shareholdres' meeting
sprzeczny
Lernen beginnen
in conflict with
dobre obyczaje
Lernen beginnen
good practice
godzący w interesy spółki
Lernen beginnen
detrimental to the company's interest
zaskarżona
Lernen beginnen
appealed against
powództwo przeciw komuś o coś
Lernen beginnen
statement of claim against sb for sth
zażądać zaprotokoławania sprzeciwu (subjunctive mood)
Lernen beginnen
request that his objection be recorded in the minutes
kodeks postępowania cywilnego
Lernen beginnen
the Code of Civil Procedure
upływ terminów nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały
Lernen beginnen
lapse of the periods shall not exclude the plea that the resolution be declared void
ma moc obowiązującą
Lernen beginnen
shall have binding effect
powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
Lernen beginnen
suit for pronouncing a resolution invalid

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.