Łacińska Terminologia Prawnicza Czynności prawne i prawo osobowe UwB

 0    54 Datenblatt    PiotrekOne
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
negotium bilaterale
Lernen beginnen
Czynność prawna dwustronna
negotium unilaterale
Lernen beginnen
czynność prawna jednostronna
negotium lucrativa
Lernen beginnen
czynność prawna pod tytułem darmym
negotium onerosa
Lernen beginnen
czynność prawna odpłatna
negotium claudicans
Lernen beginnen
czynność prawna kulejąca
negotia stricti iuris
Lernen beginnen
czynności formalne (ścisłego prawa)
negotia inter vivos
Lernen beginnen
czynności prawne między żyjącymi
negotia mortis causa
Lernen beginnen
czynności prawne na wypadek śmierci
facta concludentia
Lernen beginnen
czynności konkludentne, czyli takie, które po rozważeniu wszystkich okoliczności pozwalają domniemywać wolę osoby dokonującej czynności prawnej
essentialia negotii
Lernen beginnen
istotne elementy treści czynności prawnej
naturalia negotii
Lernen beginnen
naturalne elementy treści czynności prawnej, zawierające jej normalną treść i uważane za obowiązujące, jeżeli strony wyraźnie ich nie uchyliły
accidentalia negotti
Lernen beginnen
elementy dodatkowe treści czynności prawnej (condicio, dies, modus)
condicio suspensiva
Lernen beginnen
warunek zawieszający
condicio resolutiva
Lernen beginnen
warunek rozwiązujący
condicio potestativa
Lernen beginnen
warunek potestatywny
condicio casualis
Lernen beginnen
warunek kazualny
condicio mixta
Lernen beginnen
warunek mieszany
condicio negativa
Lernen beginnen
warunek ujemny
condicio impossibilis
Lernen beginnen
warunek niemożliwy do spełnienia
condicio contra leges
Lernen beginnen
warunek sprzeczny z prawem
condicio contra bonos mores
Lernen beginnen
warunek sprzeczny z dobrymi obyczajami
condicio iuris
Lernen beginnen
warunek wynikający z samego prawa
condicio sine qua non
Lernen beginnen
warunek niezbędny, nieodzowny
dies a quo
Lernen beginnen
termin zawieszający (początkowy)
dies ad quem
Lernen beginnen
termin rozwiązujący (końcowy)
dies cedens
Lernen beginnen
dzień zaistnienia czynności prawnej
modus
Lernen beginnen
polecenie
donatio sub modo
Lernen beginnen
darowizna z poleceniem
verba
Lernen beginnen
wola strony wyrażona formalnie w słowach
voluntas
Lernen beginnen
ntencja strony dokonującej czynności prawnej
reservatio mentalis
Lernen beginnen
zastrzeżenie potajemne
ignorantia iuris, facti
Lernen beginnen
nieznajomość prawa, faktu
error iuris
Lernen beginnen
błąd co do istnienia lub treści przepisu prawnego
error facti
Lernen beginnen
błąd co do stanu faktycznego
error in corpore
Lernen beginnen
błąd co identyczności przedmiotu
error in materia
Lernen beginnen
błąd co do istotnych właściwości rzeczy
error in negotio
Lernen beginnen
błąd co do rodzaju czynności prawnej
error in persona
Lernen beginnen
błąd co do identyczności osoby
error in qualitate
Lernen beginnen
błąd co do jakości rzeczy
error probabilis
Lernen beginnen
błąd dający się usprawiedliwić
dolus
Lernen beginnen
podstęp
metus iniustus
Lernen beginnen
groźba bezprawna
successio singularis
Lernen beginnen
nabycie pod tytułem szczególnym
successio universalis
Lernen beginnen
nabycie pod tytułem ogólnym
ius vitae ac necis
Lernen beginnen
prawo życia i śmierci
Dolo facit qui petit quo redditurus est
Lernen beginnen
podstępnie działa ten, kto żąda tego, co będzie musiał zwrócić
Furiosi voluntas nulla est
Lernen beginnen
chory umysłowo nie ma woli
Furiosus nullum negotium contrahere potest, quia non intellegit quid agat
Lernen beginnen
chory umysłowo nie może dokonywać żadnej czynności, gdyż nie rozumie, co czyni
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet
Lernen beginnen
Nieznajomość prnieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi
Impossibilis condicio pro non scripto habetur
Lernen beginnen
warunek niemożliwy do spełnienia uważa się za niedodany
In conventionibus contrahentium voluntatem potius, quam verba spectari placuit
Lernen beginnen
w umowach uwzględnia się bardziej wolę stron niż ich słowa
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
Lernen beginnen
dziecko poczęte, lecz jeszcze nieurodzone, uważa się za już urodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści
Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere
Lernen beginnen
to, co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione z upływem czasu
Tres faciunt collegium
Lernen beginnen
trzy osoby tworzą stowarzyszenie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.