Łacińska Terminologia Prawnicza Zajęcia nr1. IUS i LEX UwB

 0    53 Datenblatt    PiotrekOne
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ius canonicum
Lernen beginnen
Prawo Kanoniczne
ius civile
Lernen beginnen
prawo cywilne
ius cogens
Lernen beginnen
Prawo(przepis) bezwzgędnie obowiązujący
ius commune
Lernen beginnen
prawo powszechne
ius criminale (poenale)
Lernen beginnen
prawo karne (karny)
ius dispositivum
Lernen beginnen
prawo(przepis) wzgęglnie obowiązujący
ius honorum
Lernen beginnen
prawo do piastowania urzędu
ius humanum
Lernen beginnen
prawo ludzkie
ius non scriptum
Lernen beginnen
Prawo niepisane, zwyczajowe
ius particulare
Lernen beginnen
prawo obowiązujące na danym terytorium
ius postliminii
Lernen beginnen
prawo powrotu w granice swojego państwa
ius privatum
Lernen beginnen
Prawo prywatne
ius publicum
Lernen beginnen
prawo publiczne
ius successionis
Lernen beginnen
prawo dziedziczenia
ius suffragi
Lernen beginnen
Prawo do głosowania
ipso iure (facto)
Lernen beginnen
z mocy samego prawa(faktu)
lex abrogata
Lernen beginnen
ustawa uchylona
lex domicilii
Lernen beginnen
ustawa obowiązująca w miejscu zamieszkania
lex ferenda
Lernen beginnen
ustawa która ma być uchylona w przyszłości
lex generalis
Lernen beginnen
ustawa ogólna
lex specialis
Lernen beginnen
ustawa szczególna
lex imperfecta
Lernen beginnen
ustawa niedoskonała
lex minus quam perfecta
Lernen beginnen
ustawa mniej niż doskonała
lex plus quam perfecta
Lernen beginnen
ustawa więcej niż doskonała
lex perfecta
Lernen beginnen
ustawa doskonała
lex lata
Lernen beginnen
ustawa obowiązująca
lex posterior
Lernen beginnen
ustawa późniejsza
lex prior
Lernen beginnen
ustawa wcześniejsza
lex superior
Lernen beginnen
ustawa większego rzędu
lex inferior
Lernen beginnen
ustawa niższego rzędu
lex prohibens
Lernen beginnen
Ustawa zakazująca
ex lege
Lernen beginnen
na podstawie ustawy
vi legis
Lernen beginnen
z mocy ustawy
contra leges
Lernen beginnen
wbrew prawu
lege artis
Lernen beginnen
zgodnie z literą prawa
ratio legis
Lernen beginnen
sens ustawy
vacatio legis
Lernen beginnen
okres między uchwaleniem ustawy a wejściem jej w życie
verba legis
Lernen beginnen
brzmienie ustawy
Iuris executio non habet iniuriam
Lernen beginnen
egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntu
Lernen beginnen
praw nie ustanawia sie dla poszczególnych osób lecz dla ogółu,
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, ius suum cuique tribuere
Lernen beginnen
nakazy prawa są takie: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, oddać każdemu, co mu się należy
Ius est ars boni et aequi
Lernen beginnen
prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne
Ius civile vigilantibus scriptum est
Lernen beginnen
prawo cywilne pisane jest dla starannych
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest
Lernen beginnen
Prawo społeczeństwa nie może być zmieniona przez prywatne umowy
Iustitia est constans et perpetuua voluntas ius cuique tribuere
Lernen beginnen
sprawiedliwość jest określoną i niezmienną wolą oddania każdemu tego, co mu się należy
Lex est quod populus iubet atque constituit
Lernen beginnen
ustawą jest to, co lud nakazuje i postanawia
Lex iniusta non est lex
Lernen beginnen
ustawa niesłuszna nie jest ustawą
Lex non obligat nisi promulgata
Lernen beginnen
ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została ogłoszona
Lex posteriori derogat legi priori
Lernen beginnen
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
Lex superior derogat legi inferiori
Lernen beginnen
ustawa wyższego rzędu uchyla ustawę niższego rzędu
Lex specialis derogat legi generali
Lernen beginnen
ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
Lex retro non agit
Lernen beginnen
prawo nie działa wstecz
Dura lex, sed lex
Lernen beginnen
Twarde prawo, ale prawo

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.