Leki przeciwwirusowe

 0    69 Datenblatt    rita89
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Na które wirusy mamy leki
Lernen beginnen
grypy A i B, herpes, VZV, CMV, HIV, HBV, HCV, na niektóre HPV
Acyklowir
Lernen beginnen
acykliczna pochodna guanozyny
Acyklowir mechanizm
Lernen beginnen
fosforylowany przez wirusową kinazę tymidynową=konkuruje z dGTP o wirusową polimerazę DNA=hamowanie replikacji łańcucha DNA wirusa
Mechanizmy oporności na działanie acyklowiru(3)
Lernen beginnen
mutacja wirusowej kinazy tymidynowej, mutacja wirusowej polimerazy DNA, oporność krzyżowa z walacyklowirem, famcyklowirem, gancyklowirem
Acyklowir drogi podania
Lernen beginnen
doustnie, dożylnie, miejscowo
Acyklowir zastowania
Lernen beginnen
wirusy herpes, wirus półpaśca i ospy wietrznej
Acyklowir działania niepożądane
Lernen beginnen
nudności, biegunka, bóle głowy, delirium
Famcyklowir, pencyklowir mechanizm
Lernen beginnen
famcyklowir jest prolekiem pencyklowiru=analogu guanozynowego działaką jak acyklowir
Famcyklowir, pencyklowir wskazania
Lernen beginnen
HSV1, HSV2, VZV, EBV, HBV
Famcyklowir, pencyklowir działania niepożądane
Lernen beginnen
nudności, biegunka, bóle głowy
Widarabina
Lernen beginnen
analog adenozynowy
Widarabina mechanizm
Lernen beginnen
wewnątrzkomórkowa fosforylacja, konkurencyjnie hamuje polimerazę DNA, wbudowywana także do końcowych fragmentów wirusowego DNA przerywając syntezę
Widarabina zastosowanie
Lernen beginnen
HSV, EBV, ospa, HBV i słabo CMV
Widarabina działania niepożądane(2)
Lernen beginnen
zaburzenia żołądkowojelitowe, supresja szpiku
Leki stosowanie w CMV(5)
Lernen beginnen
gancyklowir, walgancyklowir, cidofowir, foskarnet, fomiwirsen
Gancyklowir
Lernen beginnen
cykliczny analog guanozyny
Gancyklowir wskazania
Lernen beginnen
CMV, HSV, VZV, EBV
Gancyklowir działania niepożądane
Lernen beginnen
supresja szpiku
Cidofowir
Lernen beginnen
analog cytozyny, fosforylacja nie zależy od enzymów wirusa
Cidofowir wskazania
Lernen beginnen
CMV, HSV1, HSV2, VZV, EBV, HHV6, adenowirusy, HPV (kłykciny)
Cidofowir działanie niepożądane
Lernen beginnen
nefrotoksyczność (profilaktyka=probenecid)
Oporność na cidofowir
Lernen beginnen
mutacja genu polimerazy DNA
Foskarnet mechanizm
Lernen beginnen
nieorganiczny pirofosforan, nie wymaga fosforylacji, hamuje wirusową polimerazę DNA, odwrotną transkryptazę, polimerazę RNA
Foskarnet wskazania
Lernen beginnen
HSV, VZV, CMV, EBV, HHV6, HBV, HIV
Oporność na foskarnet
Lernen beginnen
mutacja genu polimerazy DNA
Foskarnet działania niepożądane
Lernen beginnen
hipo lub hiperkalcemia, fosfatemia
Fomiwirsen
Lernen beginnen
antysensowny oligonukleotyd
Fomiwirsen mechanizm
Lernen beginnen
wiąże się do mRNA, hamuje proces translacji i syntezy białek
Fomiwirsen zastosowanie
Lernen beginnen
zapalenie siatkówki wywołane przez CMV
Fomiwirsen działania niepożądane
Lernen beginnen
wzrost ciśnienia śródocznego, zapalenie tęczówki
Terapia łączona w HIV
Lernen beginnen
kombinacja dwóch nukleozydowych analogów i inhibitora proteaz lub nienukleozydowego inhibitora RT
Nukleozydowe inhibitory odwrotnej trankryptazy HIV
Lernen beginnen
zydowudyna, didanozyna, lamiwudyna, zalcytabina, stawudyna, abakawir
Didanozyna, lamiwudyna działanie niepożądanie
Lernen beginnen
zapalenie trzustki
Zalcytabina, stawudyna działanie niepożądane
Lernen beginnen
neuropatia obwodowa
Zydowudyna
Lernen beginnen
analog systetyczny tymidyny
Zydowudyna mechanizm
Lernen beginnen
ulega fosforylacji za pomocą komórkowej kinazy tymidynowej, hamuje odwrotną transkryptazę
Oporność na działanie zydowudyny
Lernen beginnen
mutacja genu kodującego odwrotną transkryptazę
Zydowudyna drogi podania
Lernen beginnen
doustnie, i.v
Zydowudyna wskazania
Lernen beginnen
HIV 1 i 2 , ludzkie wirusy Tlimfotropowe, w terapii AIDS hamuje postęp i wydłuża okres przeżycia, stosowana do protekcji noworodków matek z HIV
Zydowudyna działania niepożądane
Lernen beginnen
supresja szpiku, anemia, neutropenia, nietoleracjia p. pok, bóle głowy, bezsenność
Nukleotydowe inhibitory RT(2)
Lernen beginnen
tenofowir, adefowir
Tenofowir
Lernen beginnen
niecykliczny ufosforylowany nukleozyd, analog adenozyny
Tenofowir mechanizm
Lernen beginnen
kompetetywnie blokuje RT i hamuje tworzenie łańcucha DNA
Tenfowir zastosowanie
Lernen beginnen
HIV w politerapii
Adefowir
Lernen beginnen
analog monofosforanu andenozyny
Adefowir mechanizm
Lernen beginnen
fosforylozany przez kinazy komórkowe, kompetetywnie blokuje polimerazę DNA HBV po inkorporacji do DNA wirusowego
Adefowir zastosowanie
Lernen beginnen
HBV
Adefowir działania niepożądane
Lernen beginnen
nefrotoksyczność
Nienukleozydowe inhibitory RT(3)
Lernen beginnen
newirapina, delawirdyna, efawirenz
NNRTIs mechanizm
Lernen beginnen
wiążą się do wirusowej RT w innym miejscu niż NRTI, nie wymagają fosforylacji, wyłącznie z innymi lekami, hamują CYP3A4
Newirapina zastsowanie
Lernen beginnen
w prewencji transmisji zakażenia z matki na noworodka, inne NNRTI teratogenne
Inhibitory proteaz(5)
Lernen beginnen
indinawir, ritonawir, sakwinawir, nelfinawir, amprenawir
Inhibitory proteaz mechanizm
Lernen beginnen
blokują aktywność proteaz, proteaza1 niezbędna do wytworzenia otoczki, prowadzą do powstawania niedojrzałych i niezakaźnych form HIV
Inhibitory proteaz działania niepożądane
Lernen beginnen
zespół metaboliczny, hiperbilirubinemia
Inhibitory proteaz przeciwwskazania
Lernen beginnen
inhibitory i substraty CYP3A4, nie podawać z azolami
Enfuwirtyd mechanizm
Lernen beginnen
inhibitor strukturalnego przekształcania gp41 wirusa HIV1 po kontakcie z kom przez swoiste pozakomórkowe wiązanie tego białka, blokuje fuzję i chroni limf CD4 przed infekcją
Leki stosowane w wirusowych zapaleniach wątroby(5)
Lernen beginnen
lamiwudyna, adefowir, INFalfa, pegylowany INFalfa, rybawiryna
INFalfa
Lernen beginnen
endogenna poliproteina, która wpływa hamująco na proces produkcji większości białek w tym wirusowych
INFalfa mechanizm
Lernen beginnen
aktywuje enzymy np. syntazę 2'5oligoadenylowa powodując degradację mRNA HBV, nasila reakcje immunologiczną przez wzmożoną ekspresję cząsteczek HLAklasy I, hamuje też penetrację, dekapsulację i składanie i uwalnianie wirionu
Pegylowany INFalfa
Lernen beginnen
przyłączono łańcuchy glikolu polietylenowego, co daje wzrost T1/2 i utrzymywanie stałego stężenia w organizmie, stosowany też w HCV
Rybawiryna
Lernen beginnen
analog guanozywnowy, wymaga fosforylacji w kom, hamuje wirusową polimerazę RNA
Leki przeciwko wirusom grypy(4)
Lernen beginnen
amantadyna, rimantadyna, zanamivir, oseltamivir
Amantadyna, rimantadyna
Lernen beginnen
cykliczne aminy
Amantadyna, rimantadyna mechanizm
Lernen beginnen
hamują odpłaszczanie wirusowego RNA hamując jego replikację
Amantadyna, rimantadyna oporność
Lernen beginnen
mutacja sekwencji RNA kodującej wirusowe białko M2(reguluje kanał jonowy niezbędny do dekapsulacji
Amantadyna, rimantadyna zastosowanie
Lernen beginnen
profilaktyka i leczenie grypy typu A
Zanamivir, oseltamivir
Lernen beginnen
inhibitory neuramidazy
Zanamivir, oseltamivir mechanizm
Lernen beginnen
blokowanie neuramidazy=hamuje usuwanie resztek kwasu sialowego=rozpad błony komórkowej zarażonej komórki
Zanamivir, oseltamivir zastosowanie
Lernen beginnen
grypa A i B, leczenie i profilaktyka

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.