obligationes et actiones

 0    72 Datenblatt    Franklin
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
elementy obligatio
Lernen beginnen
względny charakter, obowiązek określonego świadczenia, zaskarżalność obligatio
podziały zobowiązań
Lernen beginnen
1/2(równoczesne/nierównoczesne); stricti iuris/bonae fidei; civiles/naturales;
warunki powstania zobowiązania
Lernen beginnen
świadczenie prawnie i faktycznie możliwe do wykonania; sprezczne z dobrymi obyczajami ani oparte na niegodziwej przyczynie; pieniądzu; certae
kontrakty realne
Lernen beginnen
mutuum; commodatum; depositum; pignus
mutuum
Lernen beginnen
mutuum dans/accipiens; ilość $ albo innych rzeczy zamiennych; 1stonne strictiiuris; condictio certae creditae pecuniae($)/rei; stipulatio usurarum; morska!
commodatum
Lernen beginnen
mancipatio/iic; pactum fiduciae; komodant(daje)/-ariusz(bierze); in species; niepogorszony; omnis culpa; furtum usus; furtum rei suae; actio commodati directa/contraria(dolusculpalata)
depositum
Lernen beginnen
-ent(daje)/-ariusz; furtum usus; zwykła staranność(dcl); actio depositi directa/contraria(nakłady/straty)
szczególne formy depozytu
Lernen beginnen
nieprawidłowy(in genus); konieczny(zaostrzona odpowiedzialność;2x); sekwestrowy(przysługiwały interdykty)
pignus
Lernen beginnen
zastawca-dzierżenie; zastawnik-custodia; furtum usus; rei suae;-nik(przyjmuje)-ca(daje); actio pigneraticia directa/contraria
kontrakty słowne
Lernen beginnen
stipulatio; fidepromissio; fideiussio; novatio; dotis promissio; wymagały wypowiedzenia określonych słów pomiędzy osobami równocześnie obecnymi; iusiurandum liberti
stipulatio
Lernen beginnen
a. ex stipulatu/condictio certae creditae pecuniae/condictio certae rei; stipulator/promissor
kontrakty konsensualne
Lernen beginnen
emtio venditio; locatio conductio; societas; mandatum
emptio venditio
Lernen beginnen
actio venditi/empti; sprzedawca wydać I ZAPEWNIĆ SPOKOJNE POSIADANIE; istniejące, bądź mające powstać res in commercio; emptio spei/rei speratae; indywidualna bez winy sprzedawcy-przypał kupującego
emptio venditio-wady i powództwa
Lernen beginnen
w. prawne-sprzedawca auctoritas->nieudzieleni/przegranie- duplum;w. fizyczne-jawne-nie; dolus-tak(warunek-na targu- udzielane a. redhibitoria6mc/a. quanti minoris12mc
locatio conductio
Lernen beginnen
locator udostępniał conductorowi swoje dobra, w zamian za co conductor płacił wynagrodzenie
lc rei
Lernen beginnen
l wydawał rzecz do czasowego użytkowania c; c płacił merces; niezużywalne, indywidualnie oznaczone; l utrzymuje rzecz w dobrym stanie
lc operis
Lernen beginnen
c wykonywał dzieło l; c zwolniony z obligatio z chwilą doręczenia dzieła; custodia(bez vis maior)
lc operarum(najem pracy)
Lernen beginnen
l świadczył pracę na rzecz c
rodyjskie prawo zrzutu
Lernen beginnen
zrzut części ładunku w celu ratowania statku - właściciele statku i ładunków uratowanych zob. do proporcjonalnego wynagrodzenia strat
societas
Lernen beginnen
pierwotna-cenc*(actio f.e.); tworzone na podstawie zgodnej woli zainteresowanych; nieformalne porozumienie stron w celu osiągnięcie określonych celów gospodarczych
rozwiązywanie spółek
Lernen beginnen
śmierć; rozwiązanie; actio pro socio(jeżeli ktoś chciał rozwiązać spółkę, aby nieuczciwie odsunąć pozozstałych od udziału w jakimś zysku+infamia); staranność jak przy swoich sprawach
rodzaje spółek
Lernen beginnen
societas omnium bonorum/unius rei(jedna transakcja)/alicuius negotionis(określony typ transakcji)/societas publicanorum(bliższe współczesnym)
mandatum
Lernen beginnen
mandans/-atarius);-dans musiał mieć pożytek ze zlecenia/inne osoby; korzyść tylko-ariusa=consilium; acti mandati directa(arius tylko za dolus; infamia)/contraria; przekroczenie kompetencji-NIEcontraria;
kontrakty realne nienazwane(nowe, którym udzielono zaskarżalności)
Lernen beginnen
zobowiązanie rodziło się po spełnieniu świadczenia przez 1 ze stron; consensus; charakter 1stronny(1 strona już spełniła świadczenie); bezpodstawne wzbogacenie/actio doli/actio in factum/ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS
rodzaje contractus reales innominati
Lernen beginnen
do ut des(zamiana)/do ut facias/facio ut des/facio ut facias(ugoda-transactio); aestimatum(pierwotny komis)
pacta
Lernen beginnen
nieformalne porozumienie; nie prowadziły do udzielenia skargi-tylko zarzut exceptio pacti(z wyjątkiem pacta adiecta, ale tylko czasem?)
pacta praetoria
Lernen beginnen
zaskarżalność zapewniona przez pretora; constitutum debiti, receptum argentarii, osiadczenie właścicieli statków, zajazdów i stajen gwarantujących odpowiedzialnośc za przedmioty podróżnych(custodia-odpowiadał za wszystko, actio de recepto)
constitutum debiti
Lernen beginnen
dot. zapłaty własnego długu; umocnienie zobowiązania; wprowadzała actio de pecunia constituta; umowa mogła dotyczyć również zapłaty cudzego długu (constitutum debiti alieni)
receptum argentarii
Lernen beginnen
nieformalne oświadczenie bankiera gwarantujące pokrycie długu jego lienta wobec os. 3.; w razie niewywiązania actio recepticia przeciw bankierowi
pacta legitima(ochrona wprowadzona przez konstytucje cesarskie)
Lernen beginnen
donatio531r., pactum dotale(nieformalnie-posag); compromissum(powierzenie priv. arbirtrowi rozstrzygnięcie sporu)
proces zacierania się różnic między kontraktami innominati a nominati
Lernen beginnen
przez przyznawania zaskarżalnosci róznego rodzaju pacta->w p. justyniańskim porozumienie zawarte w celu stworzenia zobowiązania=tworzy(kontrakt)
obligatioes quasi contractu
Lernen beginnen
negotiorum gestio, tutela, legatum per damnationem, solutio indebiti(nienależyte świadczenie)
negotiorum gestio
Lernen beginnen
w interesie nieobecnego+użyteczne; zaczynasz-kończysz; prowadzący powinien starać się zawiadomić(po zawiadomieniu nie mógł kwestionować użyteczności); actio negtiorum gestorum directa/contraria; -infamia; kwestionowanie użyteczności-brak contraria
actiones rei persecutoriae
Lernen beginnen
celem skargi jest uzyskanie odszkodowania za poniesioną szkodę
actiones poenales
Lernen beginnen
sprawca miał zapłacić KARĘ pieniężną; z karą mogło się wiązać odszkodowanie
delikty
Lernen beginnen
furtum, rapina, damnum iniuria datum, iniuria
przestępstwa prawa pretorskiego
Lernen beginnen
metus, dolus, fraus creditorum, servi corruptio
furtum wg. XII tablic i p. przedklasycznego
Lernen beginnen
furtum manifestum-chłosta+pod własność poszkodowanego; nocą/z bronią-można zabić(krzyk);p. pret.-quadruplum;f. nec manifestum-duplum
furtum w
Lernen beginnen
furtum w
damnum iniuria datum(wyrządzenie szkody majątkowej)
Lernen beginnen
wg. XII tablic-a. de arboribus succissis-właścicielowi nieruchomości, któremu zniszczono drzewo lub krzew-25asów; os fractum-uszkodzenie cudzego niewolnika - 150asów
damnum iniuria datum(lex aquilia 286rpne)
Lernen beginnen
I=odpow. za zabicie niewolnika/zwięrzęcia4n; II-odp. adstypulatora, który nieuczciwie umorzył dług(nie dotyczy); III-odp. za zranienie n/z
przesłanki do odp. z lex aquilia
Lernen beginnen
bezpośrednie oddziaływanie sprawcy, działanie(nie zaniechanie) bezprawne; rzecz zniszczona/uszkodzona; szkoda wg. rynkowej wartości rzeczy;w. kwirytrny legitymowany; I- ^ wartość <- rok; 3^wartość<-30 dni
rozwój lex aquilia w p. pretorskim i klasycznym
Lernen beginnen
udziellano a. ex lege aquilia utilis(tylko w.k.)/a. in factum-odpow., gdy sprawca działał pośrednio; związek przyczynowy; odp. z l.Aq.- również szkody majątkowe wynikłe z uszkodzenia ciała osoby wolnej
iniuria(zniewaga/wszelkie czynności contra leges) wg. ustawy XII tablic
Lernen beginnen
membrum ruptum-kara talionu(os. wolna); os fractum-złamanie kości os.w.-300as, servus-150as; mala carmina-obraźliwe pieśni
iniuria w p. pretorskim i klasycznym
Lernen beginnen
a. iniuriarum aestimatoria-sędzie wg. zasad słuszności zasądzał kwotę(nie wyższą od żądanej przez victim; uniewinniony -1/10 taxatio
metus
Lernen beginnen
dłużnik pozwany z czynności pod wpł. metus-exceptio quod metus causa; actio quod metus causa-in quadruplum(do roku, potem actio in factum)
dolus
Lernen beginnen
podstęp-actio doli-in simplum+infamia/exceptio doli(do roku)
servi corruptio
Lernen beginnen
actio servi corrupti - 2x wysokość pomniejszenia wartości niewolnika
fraus creditorum
Lernen beginnen
dłużnik, który pomniejsza swój majątek w celu uniemożliwienia egzekwowania należności; restitutio in integrum/actio pauliana(p. justyniańskie)-wobec osób, które odniosły korzyści(odpłatne-świadomy/nieodpłatne-bez różnicy
obligationes ex quasi delico
Lernen beginnen
iudex qui litem suam fecit, effusum vel deiectum, positum aut suspensum, odpowiedzialność właścicieli statków/zajazdów/stajen za uszkodzenia i kradzieże dokonane przez klientów lub personel, actio noxalis, actio de pauperie, actio servi corrupti
iudex qui litem suam fecit
Lernen beginnen
sędzia powinien był dołożyć odpowiedniej staranności, jeżeli nie - pozew na równowartość rzeczy źle osądzonej kierowany przeciwko sędziemu; sędzia skorumpowany-kara śmierci
effusum vel deiectum(a. de effusis vel deiectis)
Lernen beginnen
zniszczenie rzeczy-in duplum;śmierć człowieka-50Ksesterców; uszkodzenie ciała-wg. uznania sędziego(bez ograniczeń czasowych-poszkodowany,a. popularis-rok)
positum aut suspensum
Lernen beginnen
10k sesterców -osoba, która wystawiła lub wywiesiła jakiś przedmiot na okapie dachu nad miejscem, gdzie chodzą przechodnie;a. popularis
odpowiedzialność właścicieli statków/zajazdów/stajen
Lernen beginnen
in duplum; culpa in eligendo-w doborze personelu; jeżeli personel skradł/zniszczył własność
intercessio
Lernen beginnen
umocnienie zobowiązania-tak rzeczowe, jak i osobowe, tj. stworzenie dodatkowego zobowiązania, w którym os.3. zobowiązuje się spełnić świadczenie w miejsce dłużnika
formy umocnienia
Lernen beginnen
rzeczowe-pignus/hipoteka; osobowe-kontrakt werbalny,
culpa levis(in abstracto/concreto)/lata
Lernen beginnen
niedochowanie staranności/grube niedbalstwo
custodia-obowiązek szczególnego strzeżenia rzeczy
Lernen beginnen
komodatariusz, zastawnik, krawiec, któremu klient powierzył materiał
warunek odpowiedzialności
Lernen beginnen
damnum emergens-powstanie rzeczywistej szkody dającej się wyrazić w piniądzach; ustalana w oparciu o zwyczajną wartość rynkową+zysk, którego poszkodowany nieosiągnął
mora
Lernen beginnen
gdy strona nie przyjmowała/wypełniała świadczenia; zaostrzała odpowiedzialność dłużnika(odpowiadał wtedy też za vis maior, chyba że...); zwłoka wierzyciela-dłużnik tylko za dolus
wygaśnięcie zobowiązań
Lernen beginnen
solutio-spełnienie świadczenia; acceptilatio(gdy zawarte sponsio); solutio per aes et libram; wierzyciel występuje z pozwem mimo spełnienia świadczenia-expetio doli; niemożliweość dare/facere->wygaśnięcie/praestare
zwolnienie z długu
Lernen beginnen
novatio, zmiana podmiotów stosunku obligacyjnego, confusio,śmierć stron, potrącenie, pactum(zwolnienie-iniuria i furtum; inne-pretor mógł zastosować exceptio pacti)
novatio
Lernen beginnen
przemiana zobowiązania w nowe; kontrakty werbalne/literalny; stipulatio aquiliana-formularz długi->jeden; mogła zmienić strone stosunku
zmiana podmiotów
Lernen beginnen
przez novatio inter novas personas/w sposób pośredni-przez ustanowienie zastępstwa procesowego in rem suam(zastępca mógł zatrzymać wyegzekwowane świadczenie dla siebie)
śmierć stron kontraktu
Lernen beginnen
odpowiedzialność deliktowa-gaśnie; zobowiązania kontraktowe-dziedziczne
potrącenie
Lernen beginnen
powstawało przez zawarcie stosownego kontraktu; DOKOŃĆZ
condictio ob rem dati
Lernen beginnen
przy kontraktach realnych nienazwanych
condictio ob turpem causam
Lernen beginnen
przy przyjęciu przysporzenia w celu powstrzymania się od działania haniebnego
condictio furtiva
Lernen beginnen
przeciwko złodziejowi, który sprzedał rzecz skradzioną
condictio sine causa
Lernen beginnen
wypełnienie zobowiązania, które było pozbawione podstawy prawnej lub opierało się na przyczynie ważnej wg ius civile, ale negatywnie ocenianej przez pp
actio pauliana
Lernen beginnen
przysługiwała wierzycielom, na których szkodę działał dłużnik; czynności odwołalne; dłużnik musiał być świadomy; nieodpłatne-zawsze, odpłatne-jeżeli 3. strona była świadoma
actio confessoria/vindiactio servitutis
Lernen beginnen
ustalenie,że jest służebność; odszkodowanie; obietnica,że nie będzie więcej problemów; usunięcie przeszkody

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.