Pani Asia spr. protests

 0    68 Datenblatt    kamilmordziak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
PROTESTY
Lernen beginnen
PROTESTS
Formularze / powody protestów
Lernen beginnen
Forms/reasons of protests
demonstracja
Lernen beginnen
Demonstration
Marsz
Lernen beginnen
March
Blokada / blokada
Lernen beginnen
Blockade/ roadblock
parada
Lernen beginnen
Parade
Protestować o / w sprawie
Lernen beginnen
Protest about/at something
strajk głodowy
Lernen beginnen
Hunger strike
Odmówić pracy
Lernen beginnen
Refuse to work
Iść / być na / rozpocząć strajk
Lernen beginnen
Go/be on/ begin a strike
Rozszerzyć, przedłużyć protest głodowy
Lernen beginnen
Extend a hunger protest
krajowy strajk
Lernen beginnen
Nationwide strike
Żądać podwyżki / wyższych pensji
Lernen beginnen
Demand a rise/higher salaries
ciężko zadłużone system zdrowia
Lernen beginnen
Heavily-indebted health system
prowokować falę protestów
Lernen beginnen
Provoke a wave of protests
Zamknięcie fabryki / kopalnie / stocznie
Lernen beginnen
Close down factories/mines/shipyards
niepokój społeczny
Lernen beginnen
Social unrest
gwałtowne protesty
Lernen beginnen
Violent protests
Starcia z policją
Lernen beginnen
Clashes with police
Wywołać zamieszki
Lernen beginnen
Spark riots
Zamieszki wybuchają
Lernen beginnen
Riots break out
Wymknąć się spod kontroli
Lernen beginnen
Get out of control
Eskalacja przemocy
Lernen beginnen
Violence escalates
pozytywne efekty
Lernen beginnen
Positive effects
sprawiedliwy
Lernen beginnen
justified
gwarantuje wolności słowa
Lernen beginnen
Guarantee freedom of speech
jednoczy społeczeństwo
Lernen beginnen
Unite society
Ludzie cierpią z powodu nietolerancji
Lernen beginnen
People suffer intolerance
W dobrej wierze
Lernen beginnen
In good faith
Prawa obywatelskie są łamane
Lernen beginnen
Citizens’ rights are breached
Policja może trenować kontrolę nad tłumem
Lernen beginnen
Police can train crowd control
Ludzie czują się bezradni
Lernen beginnen
People feel helpless
Sposób, aby wyrazić niezadowolenie społeczne
Lernen beginnen
A way to express social dissatisfaction
Wymuszanie decyzji na rządzie
Lernen beginnen
Enforce decisions on the government
Pomóc zmienić złą decyzję
Lernen beginnen
Help change wrong decisions
Walczyć o równe prawa
Lernen beginnen
Fight for equal rights
negatywne skutki
Lernen beginnen
Negative effects
Doprowadzić komunikację do paraliżu
Lernen beginnen
Bring communication to a standstill
Podzielić społeczeństwo
Lernen beginnen
Divide society
Ograniczony dostęp do usług
Lernen beginnen
Limited access to services
Powoduje (jest przyczyną) opóźnienia
Lernen beginnen
Cause delays
paraliż komunikacyjny
Lernen beginnen
Paralyzed communication
Powodować uszkodzenia (zniszczenie) infrastruktury
Lernen beginnen
Cause damage to infrastructure
Osłabiają kraj
Lernen beginnen
Weaken the country
Wpływ na życie ludzi
Lernen beginnen
Affect people’s life
Zakłócają codzienne życie ludzi
Lernen beginnen
Disrupt people’s daily life
Utrudnia życie
Lernen beginnen
Make life difficult
Odwraca uwagę rządu na innych problemów
Lernen beginnen
Distract the government for other problems
Blokować rozwoju obszarów miejskich / rozwój infrastruktury
Lernen beginnen
Block urban development/the development of infrastructure
Może obrazić / zdeprawować kogoś
Lernen beginnen
Can offend/deprave somebody
Sposoby przeciwdziałania protestów
Lernen beginnen
Ways of tackling protests
Tłumić
Lernen beginnen
Subdue
Stłumić protest
Lernen beginnen
Suppress the protest
Stłumić demonstrację
Lernen beginnen
Quell the demonstration
rozpędzić tłum
Lernen beginnen
Disperse the crowd
przywrócić porządek
Lernen beginnen
Restore order
Aresztować awanturników
Lernen beginnen
Detain troublemakers
Zidentyfikować i oddzielić lidera
Lernen beginnen
Identify and separate the leader
użyć armatek wodnych
Lernen beginnen
Use water cannons
Pałka
Lernen beginnen
Batons
Gumowe kule
Lernen beginnen
Rubber bullets
Negocjacji z protestującymi
Lernen beginnen
Negotiate with the protesters
Poprzeć kogoś
Lernen beginnen
Back sb
Załatwić sprawę
Lernen beginnen
Settle the issue
Gwarancja bezpieczeństwa
Lernen beginnen
Guarantee security
Usunąć / być usuniętym
Lernen beginnen
Evict/ be evicted
Planować trasę
Lernen beginnen
Plan a route
Przykuć się do drzewa
Lernen beginnen
Chain yourself to the tree

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.