Pani Asia spr. work

 0    160 Datenblatt    kamilmordziak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zatrudnienie
Lernen beginnen
employment
pracodawaca/przełożony
Lernen beginnen
employer/superior
pracownicy/personel/podwładni
Lernen beginnen
employees/staff/subordinates
być samozatrudnionym, nawłasny rachunek
Lernen beginnen
to be self-employed
zdobyć pracę/stanowisko/pozycję
Lernen beginnen
to take up a job/ a post/ a position
zarobić wynagrodzenie
Lernen beginnen
to earn a salary
stracić pracę I bezrobocie
Lernen beginnen
Losing a job & unemployment
bezrobotny
Lernen beginnen
unemployed
zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
unemployed benefit
być odwołanym
Lernen beginnen
to dismiss sb (formal)/to be dismissed
zwolnić kogoś/ zostać zwolnionym
Lernen beginnen
To fire sb/to be fired
zwolnić z pracy na podstawie redukcji etatów/ zwolnić kogoś na podstawie redukcji etatów
Lernen beginnen
to be made redundant/ to make sb redundant
zamknąć fabrykę
Lernen beginnen
to close down a factory
zrezygnować z pracy
Lernen beginnen
to resign from a job
otrzymac zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
to receive unemployment benefit
zyć/być na zasiłku/ na opiece społecznej
Lernen beginnen
to live/be on the dole/on welforce
wysoko wykwalifikowana siła robocza
Lernen beginnen
highly-educated workforce
zaniedbywać obowiązki
Lernen beginnen
to neglect your duties
zalać rynek pracy
Lernen beginnen
to flood the job market
przekwalifikować
Lernen beginnen
to retrain
organizowac kursy dla bezrobotnych
Lernen beginnen
to organize courses for the unemployed
staż dla abslowentów
Lernen beginnen
work placement for graduates
niedoświadczeni
Lernen beginnen
inexperienced
bez umiejętności
Lernen beginnen
unskilled
do walki z bezrobociem
Lernen beginnen
to tackle unemployment
zmienić, dostosować prawo
Lernen beginnen
to relax law
zwolniony z podatków
Lernen beginnen
to be exempt from taxes
zbankrutować
Lernen beginnen
to go bankrupt
sprostać oczekiwaniom pracodawcy
Lernen beginnen
to meet employers' expectations
dostosować się do prawa
Lernen beginnen
to adapt law
obniżyć podatki
Lernen beginnen
to lower taxes
tworzyć szkoły zawodowe
Lernen beginnen
to create vocational schools
nauczać bardziej praktycznie
Lernen beginnen
to make teaching more practical
różny wskaźnik bezrobocia w różnych regionach
Lernen beginnen
different unemployment rate in different regions
szukanie pracy
Lernen beginnen
Looking for a job
wypełnić formularz zgłoszeniowy
Lernen beginnen
to fill in an application form
ubiegać się o pracę
Lernen beginnen
to apply for a job
odpowiedni kandydat
Lernen beginnen
a suitable candidate
uczęszczać na przesłuchanie o pracę
Lernen beginnen
to attend a job interview
obecna/poprzednia praca
Lernen beginnen
current/previous job
poprzednie doświadczenie z pracy
Lernen beginnen
previous work experience
targi pracy
Lernen beginnen
recruitment fair
ogłoszenie o pracę w lokalnej prasie
Lernen beginnen
job advertisements in the local press
mieć odpowiednie kwalifikacje do pracy
Lernen beginnen
to have the right qualifications for the job
oferować komuś pracę
Lernen beginnen
to offer sb a job
zrobić dobre wrażenie na wywiadzie o pracę
Lernen beginnen
to make a good impression on the interviewer
sprawić że dobre cechy wyróżniają cię
Lernen beginnen
to make your good qualities stand out
być ocenianym za wygląd
Lernen beginnen
to be judged by appearance
być odpowiednio ubranym
Lernen beginnen
to be preperaly dressed
unikać defensywnych gestów
Lernen beginnen
to avoid defensive gestures
zarejestrować się u pośrednika pracy
Lernen beginnen
to register with a job center
co praca może zaoferować?
Lernen beginnen
What can a job offer?
praca wymaga spotkania z ludzmi
Lernen beginnen
a job requires/involves meeting people
świadczenia z ubezpieczenia społecznego
Lernen beginnen
social security benefits
dobre perspektywy do awansu
Lernen beginnen
good prospects for promotion
może być awansowanym
Lernen beginnen
can climb a career ladder
poczucie spełnienia
Lernen beginnen
a sense of achievement
dogodna lokalizacja
Lernen beginnen
convenient location
korzyści
Lernen beginnen
perks
samochód służbowy
Lernen beginnen
company car
ubezpieczenie zdrowotne
Lernen beginnen
health insurance
bezpieczeństwo pracy
Lernen beginnen
job security
różnorodność
Lernen beginnen
variety
niezależność
Lernen beginnen
independence
elastyczne godziny pracy
Lernen beginnen
flexible working hours
właściwe środowisko pracy
Lernen beginnen
proper working environment
warunki pracy
Lernen beginnen
working conditions
być w dobrych relacjach kolegami z pracy
Lernen beginnen
to go along with workmates
otrzymywać stały dochód
Lernen beginnen
to receive steady income
czyste dobrze wyposażone miejsce pracy
Lernen beginnen
clean, well-equipped workplace
jaka może być praca
Lernen beginnen
Wat can a job be like?
wynagradzająca
Lernen beginnen
rewarding
wyzywająca
Lernen beginnen
challending
wymagająca
Lernen beginnen
demanding
dobrze płatna/źle płatna
Lernen beginnen
well-paid/badly paid
stabilna
Lernen beginnen
stable
monotonna
Lernen beginnen
mundane
stresująca
Lernen beginnen
stressful
żmudna
Lernen beginnen
tedious
wyrażenia z „pracy”
Lernen beginnen
Expressions with „work”
być w pracy
Lernen beginnen
be at work
iść do pracy
Lernen beginnen
go to work
mieć pracę, być bez pracy
Lernen beginnen
be in/out of work
pełen etat/ część etatu/ pół etatu
Lernen beginnen
work full-time/part-time/half-time
elastyczny czas pracy/ stałe godziny pracy
Lernen beginnen
work flexi-time/fixed hours
zatrudnienie przez całe życie
Lernen beginnen
Lifelong employment
poznać firmę od podszewki
Lernen beginnen
know the company inside out
osiągnąć wyższy status
Lernen beginnen
achieve a higher status
wspinać się po drabinie kariery
Lernen beginnen
climb a career ladder
zmienić miejsce pracy
Lernen beginnen
change workplace
zasługiwać na awans
Lernen beginnen
deserve promotion
rozwijać przyjacielskie relacje
Lernen beginnen
develop friendly relationships
połączyć pracę z przyjemnością
Lernen beginnen
combine work with pleasure
zbankrutować
Lernen beginnen
go bankrupt
pracownik
Lernen beginnen
A good worker
ciężko pracujący
Lernen beginnen
hard-working
zdeterminowany
Lernen beginnen
determined
decyzyjny
Lernen beginnen
decisive
gruboskórny, odporny na stres
Lernen beginnen
thick skinned
odpowiedzialny, wiarygodny
Lernen beginnen
reliable
dobrze wykwalifikowany
Lernen beginnen
well-qualified
samo-zdyscyplinowany
Lernen beginnen
self-disciplined
towarzyski
Lernen beginnen
sociable
pewny siebie
Lernen beginnen
self-confident
włożyć wiele wysiłku w pracę
Lernen beginnen
put a lot of effort in work
mieć dobre umiejętności komunikowania się
Lernen beginnen
have good communication skills
nosić/dzielić odpowiedzialność
Lernen beginnen
carry/share responsibility
traktować nowe rzeczy jako wyzwanie
Lernen beginnen
treat new things as a challange
inwestować we własny rozwój
Lernen beginnen
invest in your own development
Co możesz robić jako pracownik?
Lernen beginnen
What can you do as a worker?
wziąć dzień wolnego
Lernen beginnen
take a day off
dojeżdżać do pracy
Lernen beginnen
commute to work
być awansowanym, wyznaczonym na stanowisko
Lernen beginnen
be promoted/assigned to a post
emerytura, być emerytem
Lernen beginnen
retire/be retired/be a pensioner
otrzymać z zasiłek chorobowy/ zasiłek rodzinny
Lernen beginnen
receive a sick/child benefit
otrzymać/prosić o podwyżkę/o pozwolenie na pracę
Lernen beginnen
receive/ask for a rise/a work permit
gonić za karierą
Lernen beginnen
pursue a career
podejmowac sezonowa/tymczasowa pracę
Lernen beginnen
take up a seasonal/temporary job
zarabiać na życie
Lernen beginnen
make/earn a living
założyć własny biznes
Lernen beginnen
set up you own business
zaakceptować wcześniejszą emeryturę
Lernen beginnen
accept early retirement
być wyznaczonym na stanowisko
Lernen beginnen
be appointed to a post
być odpowiedzialnym za
Lernen beginnen
be in charge of
zdobyć dużo doświadczenia
Lernen beginnen
gain a lot of experience
oddzielić prywatne życie od pracy
Lernen beginnen
seperate private life from professional life
wykonywać obowiązki
Lernen beginnen
perform duties
mieć duże obciążenie pracą
Lernen beginnen
have heavy workload
dyskryminacja
Lernen beginnen
Discrimination
mieć równe szanse
Lernen beginnen
have equal chances
iść na urlop macierzyński
Lernen beginnen
go on maternity leave
ciąża
Lernen beginnen
pregnancy
iść na zwolnienie lekarskie
Lernen beginnen
go on sick leave
może wydawać się nieskuteczne
Lernen beginnen
may seem inefficient
osiągnąć wiek emerytalny
Lernen beginnen
reach retirement age
wydaje się słabsze/ mniej elastyczne/ mniej dostępne
Lernen beginnen
seem weaker/ less flexible/ less available
niedoświadczony
Lernen beginnen
inexperienced
niedopłacony
Lernen beginnen
underpaid
odrzucić kandydata ze względu na wiek/płeć
Lernen beginnen
to turn down a candidate because of age/sex
praca w domu
Lernen beginnen
Working from home
oddzielny pokój
Lernen beginnen
a seperate room
zachować równowagę między pracą a życiem osobistym
Lernen beginnen
keep work-life balance
być rozproszonym w pracy
Lernen beginnen
be distracted from work
oddzielić życie prywatne od zawodowego
Lernen beginnen
separate private life from professional life
dojeżdżać do pracy
Lernen beginnen
commute
praca w zespole
Lernen beginnen
work in a team
wymaga samodyscypliny
Lernen beginnen
requires self-discipline
wziąć się do pracy
Lernen beginnen
get down to work
dotrzymać/nie dotrzymać terminu
Lernen beginnen
meet/miss the deadline
pracować bez zezwolenia na pracę
Lernen beginnen
work without work permit
praca wakacyjna
Lernen beginnen
Summer jobs
mało ambitne prace/ fizyczne prace
Lernen beginnen
menial jobs
zdobyć dodatkowy dochód/ doświadczenie
Lernen beginnen
gain additional income/ experience
doceniać wartość pracy
Lernen beginnen
appreciate the value of work
docenić wartość uczenia się
Lernen beginnen
appreciate the value of studying
użyć umiejętności w praktyce
Lernen beginnen
use skills in practise
dostosować się do nowych warunków
Lernen beginnen
adapt to new coditions
może być wykorzystany
Lernen beginnen
can be exploited
nie podpisać kontraktu
Lernen beginnen
don't sign a contract
zagrożenia w miejscu pracy
Lernen beginnen
workplace hazards
praca bez perspektyw
Lernen beginnen
dead end job

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.