Podstawowe prawa fizyczne

5  1    29 Datenblatt    Mimisia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
Lernen beginnen
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające się równoważą (siła wypadkowa ma wartość zero) to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
Druga zasada dynamiki Newtona
Lernen beginnen
Jeśli na ciało o masie m działa siła wypadkowa F to ciało porusza się z przyspieszeniem a równym ilorazowi siły i masy ciała.
Trzecia zasada dynamiki Newtona
Lernen beginnen
Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Jeśli ciało A działa na ciało B siłą F, to ciało B działa na ciało A siła -F, czuli siłą o tej samej wartości, lecz przeciwnie skierowaną.
Zasada zachowania pędu
Lernen beginnen
Jeśli na układ nie działają siły zewnętrzne, to całkowity pęd kładu punktów jest zachowany (stały w czasie).
Zasada zachowania energii
Lernen beginnen
W układzie izolowanym suma wszystkich rodzajów energii układu jest stała (nie zmienia się w czasie). W konsekwencji, energia w układzie izolowanym nie może być ani utworzona, ani zniszczona, może jedynie zmienić się forma energii.
Prawo powszechnej grawitacji
Lernen beginnen
Każde dwa ciała przyciągają się wzajemnie siłami grawitacji. Siła przyciągania dwóch punktów materialnych jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.
Zasada zachowania energii mechanicznej
Lernen beginnen
Jeśli na ciało działają tylko siły grawitacyjne, to całkowita energia, będąca sumą energii kinetycznej i grawitacyjnej energii potencjalnej jest stała.
Pierwsze prawo Keplera
Lernen beginnen
Planety poruszają się wokół Słońca po orbitach eliptycznych. Słońce znajduje się w jednym z ognisk elipsy.
Drugie prawo Keplera
Lernen beginnen
Prędkość polowa każdej z planet jest stała
Trzecie prawo Keplera
Lernen beginnen
Kwadraty okresów obiegu planet wokół Słońca są proporcjonalne do sześcianów wielkich półosi elips.
Zasada zachowania momentu pędu
Lernen beginnen
Dla dowolnego izolowanego układu punktów materialnych całkowita suma ich momentów pędu jest stała
Pierwsza zasada termodynamiki
Lernen beginnen
Zmiana energii wewnętrznej ciała ΔU równa jest sumie prac wszystkich sił zewnętrznych W, wykonanych nad ciałem oraz energii dostarczonej do ciała w postaci ciepła Q.
Druga zasada termodynamiki
Lernen beginnen
Nie jest możliwy proces, którego skutkiem byłoby przenoszenie ciepła z ciała o niższej temperaturze do ciała o wyższej temperaturze.
Prawo Pascala
Lernen beginnen
Jeżeli na powierzchnię cieczy działa dodatkowe zewnętrzne ciśnienie pz, to rozchodzi się ono we wszystkich kierunkach równomiernie i ciśnienie wewnątrz cieczy zmienia się w każdym punkcie o tę samą wartość pz.
Prawo Archimedesa
Lernen beginnen
Na każde ciało zanurzone całkowicie lub częściowo w cieczy działa siła wyporu skierowana do góry, równa co do wartości ciężarowi wypartej cieczy.
Prawo zachowania ładunku elektrycznego
Lernen beginnen
Całkowity ładunek elektryczny układu odosobnionego, czyli suma ładunków ujemnych i dodatnich, nie może ulegać zmianie.
Prawo Coulomba
Lernen beginnen
Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków punktowych elektrycznych q1 i q 2 działają wzdłuż prostej łączącej te ładunki, a ich wartość jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości obu ładunków oraz odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi
Prawo Gaussa
Lernen beginnen
Strumień pola elektrycznego poprzez zamkniętą powierzchnię, pomnożony przez przenikalność elektryczną próżni ε jest równy całkowitemu ładunkowi zawartemu wewnątrz tej powierzchni
Prawo Ohma
Lernen beginnen
Natężenie prądu stałego I jest proporcjonalne do całkowitej siły elektromotorycznej w obwodzie zamkniętym lub do różnicy potencjałów (napięcia elektrycznego U) między końcami części obwodu nie zawierającej źródeł siły elektromotorycznej.
Pierwsze prawo Kirchhoffa
Lernen beginnen
Suma natężeń prądów wpływających do węzła obwodu elektrycznego jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła
Drugie prawo Kirchhoffa
Lernen beginnen
W każdym zamkniętym elemencie obwodu elektrycznego suma napięć jest równa sumie sił elektromotorycznych źródeł w tym obwodzie.
Prawo Ampere'a
Lernen beginnen
Krążenie pola magnetycznego po linii zamkniętej jest równe natężeniu prądów przepływających przez powierzchnię ograniczoną przez krzywą pomnożonemu przez przenikalność magnetyczną próżni.
Prawo Faradaya
Lernen beginnen
Jeśli strumień indukcji pola magnetycznego przez dowolną powierzchnię zmienia się w czasie, to wzdłuż krzywej, która jest brzegiem tej powierzchni powstaje siła elektromotoryczna. Może ona być źródłem prądu elektrycznego jeśli wokół powierzchni znajduje się przewodnik.
Pierwsze prawo Maxwella
Lernen beginnen
Strumień pola elektrycznego przez zamkniętą powierzchnię jest równy całkowitemu ładunkowi elektrycznemu zawartemu wewnątrz tej powierzchni podzielonemu przez ε0
Drugie prawo Maxwella
Lernen beginnen
Strumień indukcji pola magnetycznego przez każdą zamkniętą powierzchnię jest równy zeru
Trzecie prawo Maxwella
Lernen beginnen
Zmienny strumień pola magnetycznego przez daną powierzchnię powoduje powstanie pola elektrycznego, którego krążenie po obwodzie danej powierzchni wyraża się przez zmianę strumienia indukcji magnetycznej.
Czwarte prawo Maxwella
Lernen beginnen
Krążenie indukcji magnetycznej po obwodzie powierzchni jest równe sumie natężeń prądów I przepływających przez tę powierzchnię, pomnożonych przez przenikalność magnetyczną próżni, oraz szybkości zmian strumienia
prawo odbicia
Lernen beginnen
promień padający, promień odbity i prostopadła do powierzchni odbijającej poprowadzona w punkcie padania leżą w jednej płaszczyźnie. Kąt odbicia jest równy kątowi załamania.
Prawo załamania
Lernen beginnen
Padający na granicę między dwoma ośrodkami promień światła załamuje się tak, że iloraz sinusa kąta padania i sinusa kąta załamania jest stały i równy współczynnikowi załamania ośrodka drugiego względem pierwszego.

Podstawowe prawa fizyki - z fiszkami wiedza fizyczna stanie się wiedzą o otaczającym człowieka świecie!

Fizyka, ze względu na jej niewielki wymiar edukacyjny w polskiej szkole, nie cieszy się wśród uczniów sympatią i raczej wywołuje blady strach niż inspiruje. Niesłusznie, bo nawet fizyka teoretyczna, do której dziedziny odwołują się podstawowe prawa fizyki, należy do fascynujących obszarów ludzkiego poznania. Prawa fizyki trzeba najpierw zrozumieć, potem szczegółowo zapamiętać, a na koniec zauważać ich działanie w realnym świecie, wtedy staną się one przydatne, poszerzające wyobraźnię i - po prostu - bardzo inspirujące dla ucznia. Aby przekonać go do takiej postawy potrzebne są jednak solidne fundamenty tej wiedzy i właśnie po to stworzono kolekcję fiszek z podstawowymi prawami fizyki. Przekaż ją swojemu dziecku i przedyskutuj z nim zawartość fiszek, a świat stanie się naprawdę prosty i zrozumiały, przynajmniej w wymiarze obserwowalnych praw fizyki.

Zasady dynamiki Newtona? Prawo zachowania pędu? Przekonaj dziecko, że nie są to abstrakcje, a codzienność!

Dziecko, które rozpoczyna edukację fizyczną nie ma jeszcze wyrobionej wyobraźni i często napotyka ono szereg trudności w uczeniu się. Zawiłe zdania definicji, pojęcia o filozoficznej genealogii używane w fizyce, często są barierami nie do pokonania w samodzielnej, domowej nauce, zaś czas lekcyjny jest bardzo ograniczony. Fiszki podpowiedzą dziecku, jak obserwować rzeczywistość, aby dostrzegać w niej podstawowe prawa fizyczne. To wielka umiejętność i nauka wrażliwości na całe życie!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.