Polska i świat po II Wojnie Światowej

 0    69 Datenblatt    patryyk96
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
17 lipca – 2 sierpnia 1945
Lernen beginnen
Konferencja w Poczdamie
10 lutego 1947
Lernen beginnen
Traktat z Sojusznikami III Rzeszy
14 sierpnia 1945
Lernen beginnen
ZSRR i Chiny podpisały układ o przyjaźni i powojennej współpracy przeciwko Japonii
2 września 1945
Lernen beginnen
Japonia skapitulowała, koniec II wojny światowej
10 lutego 1947
Lernen beginnen
traktaty z sojusznikami III Rzeszy – zmiany terytorialne, zmniejszenie armii, określenie wysokości reparacji
25 kwietnia 1945
Lernen beginnen
w San Francisco rozpoczęły się obrady ONZ
26 kwietnia 1945
Lernen beginnen
podpisanie przez 50 państw Karty Narodów Zjednoczonych
1948
Lernen beginnen
Powszechna Deklaracja praw człowieka
Marzec 1946
Lernen beginnen
przemówienie w Fulton, „żelazna kurtyna”
Luty 1948
Lernen beginnen
czescy komuniści z Klementem Gottwaldem na czele przejęli władzę
12 marca 1947
Lernen beginnen
doktryna Trumana – powstrzymanie komunizmu poprzez pomoc państwom zagrożonym komunistyczną ekspansją, m.in. Grecja i Turcja
Czerwiec 1947
Lernen beginnen
plan Marshalla – pomoc amerykańska w celu odbudowy Europy – Europejski Plan Odbudowy
1951
Lernen beginnen
Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej
4 kwietnia 1949
Lernen beginnen
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
22 lipca 1944
Lernen beginnen
na antenie komunistycznego Radia Moskwa ogłoszono Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
27 lipca 1944
Lernen beginnen
porozumienie o polsko-radzieckiej granicy między PKWN a rządem ZSRR (zrzeczenie się Kresów Wschodnich w zamian na przesunięcie terytorialne na zachodzie)
1 sierpnia 1944
Lernen beginnen
utworzenie prze Rosjan rządu w Lublinie
31 grudnia 1944
Lernen beginnen
PKWN został, przygotują się do konferencji jałtańskiej, przekształcony w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej, na czele Osóbka-Morawski
19 stycznia 1945
Lernen beginnen
gen. Leopold Okulicki, pseud. Niedźwiadek, komendant AK, wydał rozkaz rozwiązujący AK, a sam stanął na czele organizacji Niepodległość (NIE)
Marzec 1945
Lernen beginnen
aresztowania polityków i wojskowych polskich i wywiezienie ich do ZSRR
Czerwiec 1945
Lernen beginnen
proces szesnastu – pokazowy proces kilkuletnie wyroki więzienia dla Leopolda Okulickiego i Jana Stanisława Jankowskiego, członka Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj
Maj-sierpień 1945
Lernen beginnen
Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj
30 czerwca 1946
Lernen beginnen
referendum 3xTAK (sfałszowane)
19 stycznia 1947
Lernen beginnen
wybory, sfałszowane
6 września 1944
Lernen beginnen
dekret w sprawie reformy rolnej (uwłaszczenie bez odszkodowania, pow. 50-100 ha i rozdawanie gospodarstw bezrolnym lub małorolnym chłopom)
1949
Lernen beginnen
Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR)
1947-1949
Lernen beginnen
Plan 3-letni
1950-1955
Lernen beginnen
Plan 6-letni
15 grudnia 1948
Lernen beginnen
zjednoczenie PPS + PPR = PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza)
1947
Lernen beginnen
Mikołajczyk opuścił Polskę
1949
Lernen beginnen
zjednoczenie ruchu ludowego PSL+ SL = ZSL (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe)
1950
Lernen beginnen
SD + SP
1945
Lernen beginnen
dzięki wysiłkom arcybiskupa Adama Sapiechy powołano do życia „Tygodnik Powszechny”, red. Jerzy Turowicz
1948
Lernen beginnen
represje wobec kościoła nasilają się, areszt księży
1949
Lernen beginnen
władze wydały dekret „O wolności sumienia”, zapowiedziały w nim kary więzienia za „zmuszanie do udziału w praktykach religijnych, zbiegowiskach publicznych”
1950
Lernen beginnen
porozumienie między rządem a episkopatem, uznanie reżimu politycznego, poparcie dobrobytu kraju, odbudowy, popieranie polskości Ziem Odzyskanych, potępienie „band podziemia” przez kościół, w zamian prawo do nauczania religii, duszpasterstwo w wojskach, więzieniach, szpitalach, zostawienie KULu, wydawanie pism katolickich
1950
Lernen beginnen
ustanowienie komisarycznego zarządu nad Caritas
Maj 1950
Lernen beginnen
sejm uchwalił ustawę o konfiskacie dóbr kościelnych
1952
Lernen beginnen
Prymasem Stefan Wyszyński, zwany prymasem 1000-lecia, odmowa wydania paszportu i podróży do Rzymu
1952
Lernen beginnen
powstaje stowarzyszenie wydawnicze PAX, Bolesław Piasecki
1953
Lernen beginnen
dekret nakazujący duchownym składanie przysięgi na wierność PRL
Luty 1953
Lernen beginnen
dekret o obsadzaniu i znoszeniu stanowisk kościelnych
Maj 1953
Lernen beginnen
episkopat wystosował list do władz, w którym znalazł się zdanie: „rzeczy bożych na ołtarzach Cezara składać nam nie wolno” – „non possumus”
Wrzesień 1953 – 1956
Lernen beginnen
aresztowanie i internowanie prymasa (Stoczek Warmiński, Rywałd Szlachecki, Komańcza)
22 lipca 1952
Lernen beginnen
konstytucja PRL
Lipiec-sierpień 1945
Lernen beginnen
konferencja w Poczdamie
30 sierpień 1945
Lernen beginnen
początek działań Sojuszniczej Rady Kontroli – władza zwierzchnia w Niemczech – każde państwo miało inną koncepcję przyszłych Niemiec (ZSRR chciało utrzymania jedności Niemiec pod swoją kontrolą, państwa zachodnie chciały podzielić, Anglia nie chciała osłabić)
Listopad 1945-październik 1946
Lernen beginnen
proces norymberski, wyroki dla 12 z 22, kara śmierci – Herman Göring, Joachim von Ribbentrop, Hans Frank
Styczeń 1947
Lernen beginnen
sowietyzacja Europy wschodniej spowodowała rozpoczęcie procesów integracyjnych w 2 zachodnich strefach okupacyjnych (amerykańska + angielska), powstaje Bizonia
Kwiecień 1949
Lernen beginnen
powstaje Trizonia (+francuska)
1948
Lernen beginnen
od zakończenia wojny inflacja, reforma walutowa w strefach zachodnich i w Berlinie zachodnim
23/24 czerwca 1948
Lernen beginnen
– I kryzys berliński – most powietrzny, codziennie 300 samolotów
12 maja 1949
Lernen beginnen
koniec blokady Berlina Zachodniego
Sierpień 1949
Lernen beginnen
wybory w Trizonii do Bundestagu
20 września 1949
Lernen beginnen
powstaje rząd, Konrad Adenauer kanclerzem, powstanie RFN, stolicą Bonn, flaga czarno-czerwono-złota
7 października 1949
Lernen beginnen
powstaje NRD (sowieci), stolicą Berlin wschodni, prezydentem Wilhelm Pieck, premierem Otto Grotewohl
Czerwiec 1953
Lernen beginnen
powstanie w Berlinie wschodnim – podniesienie przez władzę norm w budownictwie
Sierpień 1961
Lernen beginnen
Berlin podzielony murem, w latach 1945-1961 z Niemiec Wschodnich uciekło 16% ludności
Czerwiec 1963
Lernen beginnen
prezydent Kennedy w Berlinie
1952
Lernen beginnen
WKP(b)-> KPZR (Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego)
5 marca 1953
Lernen beginnen
śmierć Stalina
24/25 lutego 1956
Lernen beginnen
tajny referat, negacja kultu Stalina
14 maja 1955
Lernen beginnen
Układ Warszawski
23 października 1956
Lernen beginnen
pod pomnikiem Józefa Bema w Budapeszcie zebrał się tłum demonstrantów
Maj 1960
Lernen beginnen
zestrzelenie amerykańskiego samolotu szpiegowskiego U2, który znalazł się w powietrznej przestrzeni ZSRR, okazja do zwołania konferencji w Paryżu
Marzec 1956
Lernen beginnen
śmierć Bieruta
28-30 czerwca 1956
Lernen beginnen
demonstracje uliczne w Poznaniu, „poznański Czerwiec”, robotnicy z Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielskiego, atak na Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, żołnierzom kierowanym do Poznania mówiono o wybuchu niemieckiego powstania, zginęło ponad 70 osób, symbolem stała się śmierć 13-letniego Romana Strzałkowskiego
20 października 1956
Lernen beginnen
Gomułka sekretarzem PZPR, „polska droga do socjalizmu”
1957
Lernen beginnen
ograniczanie swobód obywatelskich, zamknięcie pisma „Po prostu”

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.