Polska za panowania ostatnich Jagiellonów. Unia lubelska. Pierwsze bezkrólewia.

5  1    50 Datenblatt    Alicja123
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W którym roku Władysław Jagiellończyk został wybrany na króla Czech?
Lernen beginnen
1471
W którym roku Władysław Jagiellończyk objął tron węgierski
Lernen beginnen
1490
Podaj datę bitwy pod Orszą
Lernen beginnen
1514
W którym roku został zawarty układ w Wiedniu? [informacja: układ zawarty pomiędzy Zygmuntem I, Władysławem i Maksymilianem Habsburgiem przewidywał przekazanie tronu Habsburgom w razie wygaśnięcia czesko-węgierskiej linii Jagiellonów, na mocy podwojnego małżeństwa(dzieci Władysława- Ludwik i Anna miały poslubić wnuki cesarza Maksymiliana I-Marię i Ferdynanda)]
Lernen beginnen
1515
Kto był synem Kaziemierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki?
Lernen beginnen
Zygmunt I Stary
W którym roku Zygmunt I Stary został obrany na wielkiego księcia litewskiego i został królem Polski?
Lernen beginnen
1506
Jak nazywała się pierwsza żona Zygmunta I Starego, córka wojewody siedmiogrodzkiego?
Lernen beginnen
Barbara Zapoyla
Jak nazywał się syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy?
Lernen beginnen
Zygmunt August
W ktorym roku wojska tureckie wkroczyły na terytorium Węgier?
Lernen beginnen
1526
W którym roku Zygmunt I Stary zobowiązał się do utrzymania pokoju z Turcją?
Lernen beginnen
1524
W którym roku zginął Ludwik Jagiellończyk? (Bitwa pod Mohaczem)
Lernen beginnen
1526
Jak nazywała się druga żona Zygmunta I Starego?
Lernen beginnen
Bona Sforza
W którym roku zawarto pokój wieczysty z Turcja?
Lernen beginnen
1533
W którym roku na wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego wybrano Albrechta Hohenzollerna?
Lernen beginnen
1511
W którym roku Albrecht Hohenzollern dokonal hołdu lennego Zygmuntowi I Staremu?
Lernen beginnen
10 kwietnia 1525
W którym roku doszło do otwartego konfliktu między biskupem ryskim a zakonem kawalerów mieczowych?
Lernen beginnen
1557
Kto dokonał sekularyzacji zakonu kawalerów mieczowych?
Lernen beginnen
Gotthard Kettler
W którym roku Zymgunt August zawarł układ z Albrechtem Hohenzollernem, na mocy ktorego prawa dziedziczne do pruskiego lenna były przeniesione na brandenburska linie Hohenzollernów?
Lernen beginnen
1563
Jakie cztery państwa zabiegały o uzyskanie kontroli nad Bałtykiem?
Lernen beginnen
Szwecja, Dania, Litwa, Moskwa
Kto utworzył flotę kaperska i powołał Komisję Morska(1568)?
Lernen beginnen
Zygmunt August
Czym było Kaperstwo?
Lernen beginnen
Kaperstwo, popularny w XV-XVIII w. proceder morski, polegający na wynajmowaniu przez państwo prywatnej jednostki pływającej z załogą i upoważnianiu jej dowódcy (tzw. listem kaperskim) do prowadzenia działań wojennych przeciwko flocie handlowej nieprzyjaciela. Prawnie zakazane od połowy XIX w.
W którym roku Zygmunt August został koronowany na króla? (elekcja vivente rege)
Lernen beginnen
1530
W którym roku Zygmunt august wystąpił w Lublinie z propozycją zmiany charakteru unii personalnej?
Lernen beginnen
1569
W którym roku doszlo do podpisania aktu unii realnej? [informacja: Akt zakładał utworzenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wspólne dla Korony i dla Litwy miały być: moteta, sejm, polityka wew. i polityka zagraniczna. Odrębne: skarb, wojsko, sądownictwo i urzędy.]
Lernen beginnen
1 lipca 1569
W którym roku zmarł Zygmunt August?
Lernen beginnen
1572
Kto sprawował obowiązki interrexa w okresie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta (1572)?
Lernen beginnen
arcybiskup gnieźnieński Jakub Uchański
Kto sprawował pieczę nad bezpieczeństwem kraju w okresie bezkrólewia w 1572r.?
Lernen beginnen
Wielki marszałek koronny Jan Firlej
Czym był sejm konwokacyjny (przedelekcyjny)?
Lernen beginnen
Na nim wybierano interrexa, zwoływał sejmy, zwoływał sejm elekcyjny, kierowal przebiegiem elekcji, mianował i koronował króla
Jaki rodzaj elekcji zaproponowała szlachta po smierci Zygmunta Augusta? (został on zaakceptowany przez sejm)
Lernen beginnen
elekcja viritim (bezpośrednia)
Wymień kandydatów na tron po śmierci Zygmunta Augusta.
Lernen beginnen
Ernest Habsurg, Iwan Groźny, król Szwecji, Jan III Waza, Stefan Batory. Na króla obrano Henryka Walezego księcia Andegaweńskiego, brata króla francuskiego Karola IX
Czym były kaptury (konfederacje szlacheckie)?
Lernen beginnen
Związek szlachty utrzymujący władze na terenie ziem, województw okresie bezkrólewia dla zabezpieczenia pokoju
Zdefiniuj pojęcie Artykuły henrykowskie
Lernen beginnen
Akt określający zasady ustroju Rzeczypospolitej oraz uprawnienia króla, ułozony na sejmie elekcyjnym w 1573 roku i przyjęty wkrotce przez Henryka Walezego. Odtad każdy król musiał się zaprzysięgać na Artykuły henrykowskie. Zatwierdzały one wolna elekcję, zabraniały wypowiadania wojny i zwoływania pospolitego ruszenie bez zgody senatu oraz nakładac podatków bez zgody sejmu. Król zobowiazał sie zwoływac sejm co 2 lata na okres 6 tygodni. Jednym z ważniejszych postanowien był zapis dotyczący mozliw
Co wprowadzała Konfederacja Warszawska (1573)?
Lernen beginnen
Wprowadzała tolerancje religijną wobec luteran i kalwinistów.
Czym były pacta conventa?
Lernen beginnen
Załącznik Artykułów henrykowskich (1573). Umowa o charakterze publicznoprawnym podpisywana w czasie sejmu koronacyjnego przez każdego nowo wybranego w drodze wolnej elekcji króla. Zawierały zobowiązania osobiste.
Do czego zobowiązał się Henryk Walezy na mocy przyjętych przez siebie pacta conventa?
Lernen beginnen
Wyposażenie Akademii Krakowskiej, wykształcenie grupy młodziezy szlacheckiej w Paryżu, rozpoczęcie wojny z Moskwa i sfinansowanie budowy floty polskiej
Dlaczego Henryk Walezy wyjechał do Paryża w 1574 roku, doprowadzając do utraty polskiego tronu?
Lernen beginnen
By objąć francuski tron, co stało się możliwe po smierci jego brata Karola IX
W którym roku ogłoszono drugie bezkrólewie?
Lernen beginnen
1575
Kto pretendował do tronu polskiego w okresie drugiego bezkrólewia?
Lernen beginnen
Maksymilian II, Stefan Batory
Dlaczego doszło do podwójnej elekcji w 1575 roku?
Lernen beginnen
Senat wybrał i oglosił królem Maksymiliana II później jednak szlachta wybrała na krola Anne Jagiellonke i wyznaczyła jej na męża Stefana Batorego
W ktorym roku Stefan Batory został koronowany?
Lernen beginnen
1576
Kto powołal piechotę wybraniecką i ustanowił rejestr kozacki, ustalił podział armii na cięzkozbrojna husarie, chorągwie kozacki i lekka jazde?
Lernen beginnen
Stefan Batory
W którym roku Stefan Vatory ustanowił Trybunał Koronny? [informacja: ograniczał on częściowo władzę sądowniczą króla]
Lernen beginnen
1578
Z kogo rekrutowała się piechota wybraniecka?
Lernen beginnen
Z chłopow z dóbr królewskich
W którym roku Stefan Batory wznowił wojnę z Moskwa?
Lernen beginnen
1577
Wymień dwie twierdze, które zdobył Batory podczas wojny z Moskwa.
Lernen beginnen
twierdza w Płocku (1579) twierdza w Wielkich Łukach (1580)
Czy armia polsko-litewska dowodzona przez Jana Zapolskiego zdobyła Pskowo?
Lernen beginnen
Nie
W ktorym roku Jan Zapolski podpisał rozejm z Moskwa w Jamie Zapolskim? [informacja: na mocy rozejmu Moskwa zwrociła Polsce ziemie Płocka i wycowała się z Inflant]
Lernen beginnen
1582
W którym roku zmarl Stefan Batory?
Lernen beginnen
1586
Kogo wybrano na nowego króla po śmierci Stefana Batorego?
Lernen beginnen
Zygmunta Wazę- bratanka Anny Jagiellonki
W którym roku Zygmunt August objął samodzielne rządy? (Data śmierci Zygmunta I Starego)
Lernen beginnen
1548

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.